Čekáme děťátko

Cekame

Grada vyda­la v letoš­ním roce 3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní oblí­be­né „bib­le“ nastá­va­jí­cích a „čer­s­tvých“ mami­nek – objem­nou kni­hu Čekáme děťát­ko. Připravili ji léka­ři Martin Gregora a Miloš Velemínský. První z auto­rů, pri­mář dět­ské­ho oddě­le­ní nemoc­ni­ce ve Strakonicích, je auto­rem více než desít­ky popu­lár­ně odbor­ných knih pro rodi­če, zabý­va­jí­cí se pro­ble­ma­ti­kou péče o dítě a výži­vy dětí. Druhý odbor­ník je pri­má­řem gynekologicko–porodnického oddě­le­ní nemoc­ni­ce v Českých Budějovicích a jeho odbor­ný zájem se v sou­čas­nos­ti sou­stře­dí na peri­na­to­lo­gii. Plusem je, že oba auto­ři jsou také tatín­ky. V jejich kni­ze Čekáme děťát­ko se snou­bí odbor­ná eru­di­ce s jazy­ko­vým citem a popu­la­ri­zač­ním nadá­ním, což bývá u odbor­ní­ků poměr­ně vzác­né.

Sympatické je také to, že se auto­ři neob­ra­cí pou­ze k ženám – matkám, ale i k mužům – otcům.
Publikace pro­ve­de rodi­nu obdo­bím těho­ten­ství, poro­du a násled­né péče o dítě do tří až čtyř let věku. Na pul­tech knih­ku­pec­tví sice najde­te mno­ho podob­ně sesta­ve­ných knih, Čekáme děťát­ko je však pub­li­ka­cí, napsa­nou odbor­ní­ky z pra­xe, kte­rá sro­zu­mi­tel­ně před­klá­dá mamin­kám a tatín­kům jak teo­re­tic­ké infor­ma­ce, tak prak­tic­ké rady. Na pří­pra­vě kni­hy spo­lu­pra­co­va­li auto­ři i s dal­ší­mi odbor­ní­ky, zají­ma­vá je kapi­to­la o „poro­du bez nási­lí“, jejímž pod­kla­dem byly tex­ty prof. Aleše Roztočila, kapi­to­ly o rela­xa­ci, pohy­bo­vé akti­vi­tě  a pla­vá­ní kojen­ců  a bato­lat od Tamary Melissa a Zdeńky Jonášové. Tyto tex­ty jsou dopl­ně­ny názo­rem léka­ře na tyto akti­vi­ty. V kni­ze nalez­ne­te i zají­ma­vý postup, jak navo­dit pra­vi­del­ný spá­nek u kojen­ce. Jeho autor­kou je Pavla Konečná, mat­ka tří dětí. Autoři se do kni­hy neo­bá­va­li zařa­dit i téma­ta, o kte­rých se pří­liš nemlu­ví nebo se na ně zapo­mí­ná – mož­nos­ti spor­to­vá­ní a ces­to­vá­ní v těho­ten­ství, pra­cov­ním vytí­že­ní a sexu­ál­ní život těhot­né ženy nebo význam odbě­ru pupeč­ní­ko­vé krve.
Velmi podrob­ně, krok po kro­ku, se čte­ná­ři sezná­mí s vývo­jem plo­du a se vše­mi změ­na­mi, ke kte­rým dochá­zí v sou­vis­los­ti s těho­ten­stvím v těle mat­ky. Unikátní ultra­zvu­ko­vé sním­ky při­bli­žu­jí  tajem­ství nit­ro­dě­lož­ní­ho vývo­je plo­du.
Z kni­hy se dozví­te nejen o prů­bě­hu těho­ten­ství, ale také o tom, jak ten­to „jiný“ stav ovliv­ňu­je vztah mezi part­ne­ry, psy­chi­ku ženy, to, jak je žena v těho­ten­ství práv­ně a soci­ál­ně chrá­ně­ná, jaké situ­a­ce mohou nastat při poro­du, jaké zvlášt­ní situ­a­ce mohou být spo­je­né s otě­hot­ně­ním, jakou výba­vič­ku při­pra­vit pro mimin­ko, jak začít s koje­ním, jak mani­pu­lo­vat s mimin­kem, jak pečo­vat o zoub­ky, vyře­šit sta­ros­ti se spán­kem, jak zvlád­nout nej­čas­těj­ší dět­ské nemo­ci, jak s dět­mi ces­to­vat a nebo jak zvlád­nout zása­dy prv­ní pomo­ci u dětí.
Jako mamin­ka jed­no­ho dítě­te mohu potvr­dit slo­va dět­ské­ho léka­ře Felixe Votavy, že „nej­krás­něj­ším obdo­bím v živo­tě kaž­dé ženy a její­ho part­ne­ra je napl­ně­ní vlast­ní­ho bytí pří­cho­dem novo­ro­zen­ce, nové­ho lid­ské­ho tvo­reč­ka zajiš­ťu­jí­cí­ho nesmr­tel­nost a kon­ti­nu­i­tu jejich rodu.“ Souhlasím také s tím, že infor­ma­ce, čer­pa­né o obdo­bí těho­ten­ství, poro­du, šes­ti­ne­dě­lí a péče o malé dítě pod pří­buz­ných, kama­rá­dek a z inter­ne­tu jsou čas­to pro­ti­chůd­ná a je obtíž­né se v nich ori­en­to­vat. Je skvě­lé mít kdy­ko­li po ruce pří­te­le, kte­rý zby­teč­ně nedě­sí, ale infor­mu­je, jak v daných situ­a­cích postu­po­vat. Takovým pří­te­lem rodi­čů kni­ha Čekáme děťát­ko urči­tě je.


  • Čekáme děťát­ko
  • Autoři:  Martin Gregora–Miloš Velemínský ml.
  • Vydala: Grada Publishing, a. s.
  • Rok vydá­ní: 2020, 3. aktu­a­li­zo­va­né vydá­ní
  • Počet stran: 394
  • Hodnocení: 100%

Foto: Grada Publishing, a. s.


Více info o autorce: http://janaspackovaknihy.webnode.cz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,28664 s | počet dotazů: 224 | paměť: 46621 KB. | 28.01.2021 - 15:28:44