Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Cats

Cats

word image
word image

PŘÍBĚH

První děj­ství

Geneze

Když v roce 2012 oslo­vi­la Debra Hayward Toma Hoopera s fil­mo­vou ver­zí Cats, zrov­na pro Universal Pictures pra­co­val na post-produkci své fil­mo­vé adap­ta­ce muzi­ká­lu Les Misérables, kte­rá byla nomi­no­vá­na osm Oskarů, včet­ně nomi­na­ce na Nejlepší sní­mek a z čehož tři nomi­na­ce pro­mě­ni­la. Příležitost pra­co­vat na dal­ším muzi­ká­lu ho zau­ja­la. „Říkal jsem si, že by to byla váž­ně ško­da, kdy­bych už žád­ný muzi­kál nena­to­čil, zvlášť pro­to, že jsem se toho o muzi­ká­lu během Les Misérables hod­ně nau­čil,“ říká Hooper.

Hooper viděl muzi­kál Cats od Andrewa Lloyda Webbera popr­vé jako malý chla­pec, a byl jím uchvá­cen. „Poprvé jsem Cats viděl, když mi bylo 10 a dodnes mám vel­mi živou vzpo­mín­ku na to, jak výji­meč­ný záži­tek to pro mě byl,“ říká Hooper. „Měl jsem pocit, že jsem byl zasvě­cen do taj­né­ho koči­čí­ho svě­ta. Bylo to jako kdy­by se mi dosta­lo výsad­ní­ho prá­va dívat se na svět nový­ma oči­ma.“

V původ­ní ver­zi Cats z roku 1980 se pří­běh ode­hrá­vá na kaž­do­roč­ním Čičandrbálu, kde Stará Mojčíčová, postar­ší vůd­ky­ně koček, jed­nu z nich vybe­re a nechá ji vystou­pat do Mňautmosféry. Kočky, kte­ré o vol­bu Staré Mojčíčové sou­tě­ží, jí musí před­vést píseň o nich samých. Jenže zlo­věst­ný psa­nec Mouriarty se ve své sna­ze být vybrán pokou­ší naru­šit pro­ces výbě­ru a koč­ky, kte­ré mu sto­jí v ces­tě, nechá­vá zmi­zet, aby sám zůstal jedi­ným ucha­ze­čem. Když Stará Mojčíčová i přes­to odmí­tá Mouriartyho zvo­lit, Mouriarty odná­ší i ji. Když už to vypa­dá, že je vše ztra­ce­no, vyu­ži­je Mistr Myštofeles svých sil k vysvo­bo­ze­ní Staré Mojčíčové ze zaje­tí. Muzikál kon­čí vystou­pe­ním Hryzabely, kte­rou původ­ně její smeč­ka zavrh­la a jejíž píseň „Memory“ jí u Staré Mojčíčové zís­ká­vá vítěz­ství.

Nadčasovost a glo­bál­ní úspěch Cats je nezpo­chyb­ni­tel­ný, nicmé­ně jako pří­pad­ná fil­mo­vá adap­ta­ce před­sta­vo­val jis­té pře­káž­ky také pro­to, že před­sta­ve­ní samo o sobě moc výprav­né není. Jevištní pro­duk­ce se v pod­sta­tě sklá­dá z pís­ní stvo­ře­ných ze sbír­ky bás­ní, na jejichž zákla­dě vznik­ly oká­za­lé taneč­ní a hudeb­ní scé­ny. Dále zahr­nu­je spous­tu her­ců v koči­čích kos­tý­mech s pře­hna­ným koči­čím make­u­pem, z čehož se ani jed­no pro film moc neho­dí. Představení ale stá­le mělo poten­ci­ál stát se i výji­meč­ným kine­ma­to­gra­fic­kým zážit­kem.

Jakmile Hooper a Debra Hayward dokon­či­li spo­lu­prá­ci na fil­mu Les Misérables, zača­li spo­leč­ně vymýš­let nápa­dy na adap­ta­ci Cats. „Poté, co jsme se s Andrewem Lloydem Webberem sešli, jsme se všich­ni shod­li, že bychom do toho měli jít,“ říká Debra Hayward. Šťastnou sho­dou okol­nos­tí prá­va ke „Cats“ vlast­ni­lo prá­vě stu­dio Universal Pictures, u kte­ré­ho Hooper a Hayward zrov­na dokon­či­li Les Misérables. A co více, i pro­du­cen­ti Hayward z Les Misérables, Eric Fellner a Tim Bevan z Working Title, byli při­pra­ve­ni fil­mo­vou adap­ta­ci „Cats” pro­du­ko­vat. „Všichni, s kým jsme na Les Misérables spo­lu­pra­co­va­li – stu­dio, Donna Langley, Working Title, … se spo­leč­ně pus­ti­li i do Cats,“ říká Debra Hayward. „Bylo to, jako když se hudeb­ní sku­pi­na dává po letech zase dohro­ma­dy.“

Pro Erica Fellnera a Tima Bevana z Working Title byl Les Misérables prv­ní hudeb­ní film, kte­rý pro­du­ko­va­li. Díky tomu si uvě­do­mi­li, jak při­taž­li­vý je pro divá­ky film, kte­rý má schop­nost pře­nést je do jiné­ho, magic­ké­ho svě­ta. „Muzikály mají pro divá­ky svůj věč­ný půvab,“ říká Eric Fellner. „Podobně jako fil­my o super­hr­di­nech vás doká­žou vzít mimo rea­li­tu. Muzikály divá­ky okouz­lu­jí svý­mi nesku­teč­ný­mi až sno­vý­mi pří­běhy.“

Fellner navíc zjis­til, že bás­nic­ké prv­ky původ­ní­ho muzi­ká­lu by moh­ly být spí­še výho­dou, než pře­káž­kou. „Muzikálu to dodá­vá na jeho jedi­neč­nos­ti,“ říká Fellner. „Ve fil­mu není moc změn ani pře­pi­sů. Jsme pyš­ní na to, že jsme ve fil­mu zůsta­li odka­zu T. S. Eliota věr­ni. Jeho lás­ka k psa­ní se sta­la DNA celé pro­duk­ce.“ Fellner během natá­če­ní pocho­pil, proč prá­vě Hooper byl pro tuto fil­mo­vou adap­ta­ci ide­ál­ním reži­sé­rem. „Tom Hooper doká­že vyprá­vět a dojmout tako­vý­mi pří­běhy, kte­ré na prv­ní pohled moc výprav­né ani emo­tiv­ní nejsou,“ říká Fellner. „Je to přes­ně ten typ reži­sé­ra, kte­ré­ho pro tako­vý­hle pro­jekt potře­bu­je­te. Je scho­pen ve fil­mu zdů­raz­nit pří­běh i emo­ce a ješ­tě do toho celé­ho nád­her­ně zakom­po­no­vat prv­ky muzi­ká­lu.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Muž na odstřel - 55 %17. března 2015 Muž na odstřel - 55 % Bývalý žoldák a zabiják Jimy Terrier se moc nerozmýšlí, když má někoho zastřelit. Patří v Kongu k nájemným žoldákům, kteří respektují svá pravidla. Není proto nic divného, když se po […] Posted in Filmové recenze
  • Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem2. března 2022 Nejlepší hráčské scény s Jamesem Bondem Martini... protřepané, nemíchané. Když uslyšíte tuto hlášku, pravděpodobně se díváte na bondovku, kde anglický gentleman v obleku zachraňuje svět. Víte, které jsou nejlepší kasino scény s […] Posted in Zajímavosti
  • Sněhurka a lovec11. ledna 2022 Sněhurka a lovec Sněhurka a lovec byl poměrně očekávaný a hlavně hodně marketingově prosazovaný snímek s mladými nadějnými herci v čele. Výsledek? Posuďte sami. Kristen Stewart je hvězdičkou, která začíná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film!7. ledna 2022 Návrat do Cold Mountain - Opravdu skvělý film! Stručný nástin příběhu a první půlhodina filmu se přitom tváří stejně tuctově jako zmíněný reklamní plakát. Vracíme se na Západ do nelítostných dob, kdy zuří válka Severu proti Jihu, a po […] Posted in Retro filmové recenze
  • Král Artuš23. prosince 2021 Král Artuš Podle kdysi daného dědičného slibu museli rytíři kulatého stolu 15 let sloužit Římu. Příběh začíná právě po uplynutí této doby, kdy se Artuš se s vými rytíři vrací do pevnosti, aby od […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty9. prosince 2021 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Bitva pěti armád - 90 %3. prosince 2021 Hobit: Bitva pěti armád - 90 % Pán Prstenů a Hobit jsou podobné filmy jako série Star Wars. Natočili se první 4. až 6. díly a jejich prequely se natočili v dlouhým, skoro desetiletým, odstupem. Kdyby režisér a zároveň i […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Šmakova dračí poušť28. listopadu 2021 Hobit: Šmakova dračí poušť Když jste viděli Neočekávanou cestu, možná jste si říkali, kam dal Peter Jackson rozum, že se rozhodl natáhnout, přetrhnout a rozstrkat děj jedné dětské knížky do tří celovečerních filmů. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Hobit: Neočekávaná cesta20. listopadu 2021 Hobit: Neočekávaná cesta Peter Jackson se vrátil do Středozemě a je to shledání krásné a dojemné, nad kterým budou intelektuálové remcat. Byla to – vlastně ještě pořád je – filmová událost roku 2012. Každý, kdo […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,28968 s | počet dotazů: 230 | paměť: 55697 KB. | 17.05.2022 - 12:06:09