Kritiky.cz > Recenze knih > Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

Cassandra Clare: Pekelné stroje 3: Mechanická princezna

016
016
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Konečně je to tady! Mechanická prin­cez­na, závě­reč­ný díl tri­lo­gie Pekelné stro­je! Po mecha­nic­kém andě­lo­vi a mecha­nic­kém prin­ci se čte­ná­ři těch­to knih jis­tě nemoh­li dočkat posled­ní­ho dílu, ve kte­rém nám bude vše koneč­ně objas­ně­no - pře­de­vším s kým Tessa nako­nec skon­čí a zda bude zlý Mortmain i s celou armá­dou pekel­ných stro­jů pora­žen. Nebo těmi pora­že­ný­mi budou nao­pak lov­ci stí­nů?

Po dru­hém dílu nás v mecha­nic­ké prin­cezně neče­ká nejen roz­ře­še­ní všech otá­zek a pekel­ných zádrhe­lů. Ocitáme se totiž rov­nou v cha­o­tic­kém dění Institutu, pro­to­že vrcho­lí Tessiny pří­pra­vy na svat­bu s Jemem, Charlotte čeká dítě a do toho se v lon­dýn­ském Institutu ješ­tě zabydlu­jí dal­ší dva lov­ci stí­nů – brat­ři Gideon a Gabriel Lightwoodovi. A pokud zná­te zákeř­né­ho a kru­té­ho Mortmaina, tak jis­tě tuší­te, že jeho tou­ha po Tesse a zlik­vi­do­vá­ní lov­ců stí­nů vůbec nepo­mi­nu­la, nao­pak se zvět­šu­je. Jak jsme se moh­li dovtí­pit z před­cho­zí­ho mecha­nic­ké­ho počte­níč­ka, Mortmain chce vše, co si zama­ne, a tak nám zbý­vá hádat, zda Tessa jeho lžím, sli­bům a intri­kám pod­leh­ne, nebo se nene­chá ovliv­nit jeho moc­ný­mi tri­ky? Ale jak dlou­ho vydr­ží vzdo­ro­vat?

Já jsem se sama na Mechanickou prin­cez­nu nemoh­la dočkat a zhlt­la jsem ji během chvil­ky, což je důka­zem, že Cassandra Clareová opět nešet­ři­la gra­du­jí­cím napě­tím, neu­stá­va­jí­cí­mi boji, pře­kva­pi­vý­mi udá­lost­mi, roman­tic­ký­mi momen­ty a slo­ži­tý­mi kom­pli­ka­ce­mi, kte­rý­mi čte­ná­ře doká­že doslo­va při­ko­vat k pří­bě­hu. Ale přes jedi­neč­né spi­so­va­tel­či­no kouz­lo musím podotknout, že na to, jak bra­vur­ně Cassandra umí psát (její styl oprav­du obdi­vu­ji celým svým srd­cem!), tak byl ale začá­tek poně­kud mrt­vol­něj­ší. Vím, že autor­ka doká­že psát geni­ál­ně, správ­ný­mi slov­ní­mi hříč­ka­mi je schop­ná do cen­t­ra dění pří­bě­hu dostat ihned kte­ré­ho­ko­li smr­tel­ní­ka. Ale počá­teč­ní kapi­to­ly Mechanické prin­cez­ny mi při­šly poně­kud táh­lé, a přes­to­že došlo k boji na život a na smrt s obro­vi­tým čer­vem již na prv­ních stra­nách, stá­le mi tam chy­bě­la ta kou­zel­ná jis­kra a nezkrot­né tem­po, kvů­li kte­rým jsem si zami­lo­va­la sérii Pekelné stro­je. Ale těch jsem se dočka­la vzá­pě­tí, jen se obje­vi­ly vzhle­dem k před­cho­zím dílům tro­chu poz­dě­ji.

Jinak ale pří­běh neměl abso­lut­ně žád­nou chy­bič­ku a já bych ho ohod­no­ti­la plným počtem bodů, pro­to­že přes­ně to si zaslou­ží. A to rov­nou na plné čáře! Byl nesku­teč­ně napí­na­vý, vše­mi smě­ry vtip­ný a plný zábav­ných pís­ní a bás­ni­ček, kte­rý­mi autor­ka ozvlášt­ňo­va­la tak­též před­cho­zí díly. Nechybělo ješ­tě bliž­ší při­blí­že­ní svě­ta lov­ců stí­nů, jejich sple­ti­té vzta­hy, záko­ny a povin­nos­ti. Nebezpečných bojů a napí­na­vých scén bylo také více než je zdrá­vo, tak­že milov­ní­ci napě­tí a neče­ka­ných zvra­tů si zajis­té při­jdou na své. Ve svém živlu budou i nena­pra­vi­tel­né roman­tic­ké duše, kte­ré budou nad­še­né z milost­né­ho troj­ú­hel­ní­ku: Tess – Jem – Will.

Upřímně jsem se i přes veš­ke­rou sna­hu neod­vá­ži­la ani u toho­to závě­reč­né­ho dílu hádat, zda Tess dá před­nost las­ka­vé­mu Jemovi, kte­rý všem rád a s ocho­tou pomů­že, a nebo radě­ji nevy­po­či­ta­tel­né­mu Willovi, kte­rý si k sobě jen tak niko­ho nepus­tí. Nakonec jsem zjis­ti­la, že by mé odha­dy roz­hod­ně neby­ly správ­né a dovo­lím si tvr­dit, že asi nikdo neu­hád­ne to, co si pro čte­ná­ře autor­ka při­pra­vi­la.

Na sérii Pekelné stro­je kaž­dé­mu řek­nu vel­ké ANO a dopo­ru­čím ji komu­ko­liv. Jedná se o mis­trov­ské roman­tic­ké dílo s prv­ky fan­ta­sy, zasa­ze­né v pře­krás­ném pro­stře­dí magic­ké­ho a taju­pl­né­ho his­to­ric­ké­ho Londýna. Budete se smát, až za bři­cho se popa­dat. Budete snít a dou­fat v šťast­ný konec. Hrdiny si zami­lu­je­te, bude­te s nimi pro­ží­vat kaž­dou chvi­lič­ku, ale bude­te mít někdy záro­veň i tou­hu je popad­nout a něčím praš­tit. Budete pře­kva­pe­ni, bude­te si drá­sat ner­vy. Budete milo­vat Willa i Jema najed­nou, přes­to­že se bude­te sna­žit najít toho lep­ší­ho. Ale zjis­tí­te, že mezi Willem a Jemem se pros­tě nedá jen tak roz­hod­nout. A nako­nec zjis­tí­te, že milu­je­te celý svět lov­ců stí­nů a je vám sak­ra líto, že Mechanickou prin­cez­nou to kon­čí. Ale tak už to je, a tak vám nezby­de nic jiné­ho, než si pove­de­nou tře­tí kni­hu vychut­nat plný­mi douš­ky, stej­ně jako já.


Kniha ke kou­pi na Dobre-knihy.cz.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Četa27. května 2020 Četa Aby to ve Filmech Filmového Fanatika nebyla samá gangsterka, zabředneme dnes do válečných vod. Režisér Oliver Stone (sám veterán vietnamské války) natočilv roce 1986 působivou sondu o […] Posted in F.F.F.
  • Veřejní nepřátelé5. března 2021 Veřejní nepřátelé Michael Mann se narodil roku 1943 v drsném průmyslovém městě Chicago v Illinois a jeho původ se opravdu nezapře. Jeho hlavním motivujícím motorem, jenž ho popohání stále kupředu se staly […] Posted in Retro filmové recenze
  • Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK10. března 2014 Recenze: 300: BITVA U THERMOPYL - Blu-ray STEELBOOK V roce 2006 Zack Snyder natočil komiks od Franka Millera. Jeho stylizaci si vzal za svou a s pomocí počítačů, několika méně slavných herců a samozřejmě zeleného plátna natočil svůj velice […] Posted in Filmové recenze
  • Wrong Turn (2021)13. února 2021 Wrong Turn (2021) Reboot Wrong Turnu má společného s původním Wrong Turnem jen název a možná pasti v lese, takže zarputilí fanoušci série budou zklamáni a s němi i lokální odpad ČSFD vedený Antiexpertem a […] Posted in Krátké recenze
  • n200904110043 GATTACA25. května 2009 Gattaca Výhodou žánru sci-fi je skutečnost, že dokáže rozebírat přítomnost, přičemž většinou nikoho nepobuřuje, neboť ji zasazuje do rámu fiktivní budoucnosti. Takovým je i popisovaný film – […] Posted in Filmové recenze
  • Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video30. března 2017 Ivana Korolová jako Líza Simpsonová – druhé video Druhé video s Ivanou Korolovou jako Lízou Simpsonovou. Prvních šest dílů uvidíte ve Žlutém maratonu (v sobotu) 1.dubna ve 20.00 na Prima COOL! Posted in Videa
  • Red Dead Redemption 2 / část 38 / Uličníci / 1080 HD / 60 FPS6. prosince 2020 Red Dead Redemption 2 / část 38 / Uličníci / 1080 HD / 60 FPS Posted in Videa
  • České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných...8. února 2021 České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných... České Factorio má již na kontě 2,5 milionu prodaných kopií. Mezitím vývojáři z Wube Software připravují nové rozšíření, které zatím nebylo specifikováno. Posted in Krátké herní aktuality
  • Cesta za smířením (2021)15. října 2021 Cesta za smířením (2021) Tommy Wirkola je šikula to už dávno víme a byť si tentokrát vybral komornější film než jeho předešlé kousky, tak funguje obstojně byť menší výtky mám.Je to tak trochu variace na Ruský Tak […] Posted in Krátké recenze
  • Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha5. února 2023 Víly z Inisherinu: Drsná irská alegorie Martina McDonagha Malicherný a iracionální konflikt slouží jako strašidelná metafora války ve filmu Víly z Inisherinu scenáristy a režiséra Martina McDonagha, který má tento víkend premiéru v pražských […] Posted in Filmové recenze

Jsem velká milovnice čtení, psaní, knih a příběhů, díky kterým dokážu zapomenout na svět okolo a zároveň mu i lépe porozumět. Kromě literatury ještě hraju na klavír, ráda cestuju, peču a zdravě vařím, zajímám se o jógu, přírodní kosmetiku a zdravý životní styl. Doufám, že se vám mé články budou líbit a že si třeba i nějakou knihu na mé doporučení přečtete! ;)

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,54602 s | počet dotazů: 252 | paměť: 61729 KB. | 28.09.2023 - 03:31:26