Kritiky.cz > Pro ženy > Trendy > Časopisy tvořící svět módy

Časopisy tvořící svět módy


Už mno­ho­krát jsme se tu odvo­la­li na nej­růz­něj­ší (zahra­nič­ní) mód­ní peri­o­di­ka. Čtou je čte­nář­ky po celém svě­tě a model­ky sní o tom, že se dosta­nou na jejich titul­ní strán­ku. Pojďte se s námi podí­vat na zou­bek pří­mo nej­slav­něj­ším časo­pi­sům.

Vogue

Vychází už od roku 1892. V sou­čas­nos­ti hned ve tři­a­dva­ce­ti ver­zích. Už od roku 1988 mu v ame­ric­ké ver­zi velí novi­nář­ka Anna Wintour, kte­rá začí­na­la v jiném pro­slu­lém peri­o­di­ku – Harper’s Bazaaru. Přezdívá se jí „Nuclear Wintour”. Tahle žena s cha­rak­te­ris­tic­kým úče­sem, kte­rou může­te čas­to potkat ve slu­neč­ních brý­lích, má pověst nesmír­ně nároč­né osob­nos­ti.

A ano, ona je také ten pro­slu­lý „ďábel”. Posloužila jako inspi­ra­ce nej­pr­ve pro kni­hu a poz­dě­ji pro film Ďábel nosí Pradu.

A mimo­cho­dem, v úvo­du jsme psa­li, že pro manekýn­ky je Vogue meta nej­vyš­ší. Víte, že do sou­čas­nos­ti se ale na jeho titul­ce v ame­ric­ké ver­zi obje­vi­lo pou­hých šest mužů?

Elle

Svůj původ má ve Francii. První čís­lo se ke čte­nář­kám dosta­lo v roce 1945. Jedná se o nej­roz­ší­ře­něj­ší mód­ní časo­pis, po celém svě­tě vychá­zí ve více než šede­sá­ti zemích ve tři­a­čty­ři­ce­ti ver­zích. Elle čte více než šede­sát devět mili­ó­nů čte­ná­řů. Tedy čte­ná­řek, vět­ši­na z nich jsou totiž ženy (asi 82 %), a to růz­né­ho věku. A samo­zřej­mě má i svou čes­kou obdo­bu, kte­rá je na trhu už více než dva­cet let.

Americké muta­ci maga­zí­nu od roku 2000 šéfu­je Roberta Myers. Za svou kari­é­ru si také pro­šla něko­li­ka peri­o­di­ky a začí­na­la v časo­pi­se Rolling Stone. A tahle dáma je rov­něž absol­vent­kou obo­ru poli­to­lo­gie.

Harper’s Bazaar

Také se může pochlu­bit jed­ním nej. Tenhle časo­pis má na kon­tě zají­ma­vé prven­ství: Je vůbec nejdéle vydá­va­ným mód­ním maga­zí­nem. Počátek jeho his­to­rie se datu­je až k roku 1867. Vychází také u nás, jeho šéf­re­dak­tor­kou je spi­so­va­tel­ka Bára Nesvadbová.

Americké ver­zi Harper’s Bazaaru v sou­čas­nos­ti vlád­ne Glenda Bailey, kte­rá je na své pozi­ci již od roku 2001. Předtím půso­bi­la v jiném mód­ním peri­o­di­ku – byla šéfe­di­tor­kou v Marie Claire. Glenda stu­do­va­la design na uni­ver­zi­tě v Kingstonu. A na svém kon­tě má také Řád brit­ské­ho impé­ria a Řád umě­ní a lite­ra­tu­ry (což je fran­couz­ský řád, kte­rý udě­lu­je minis­tr kul­tu­ry).


Foto: Pixabay & TrendyModa.cz


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Redaktor webu TrendyModa.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com