Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Zajímavosti > Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

Časopisy mého dětství. 1. část - Kometa

Kometa
Kometa
V době krát­ce před lis­to­pa­dem 89 se ve spo­leč­nos­ti „hnu­ly ledy“ v mno­ha ohle­dech, jed­ním z těch pohy­bů bylo i vní­má­ní komik­sů jako tako­vých. Od repre­zen­tan­ta úpad­ko­vé západ­ní spo­leč­nos­ti se pozvol­na pře­mě­ni­ly na víta­né utě­še­ní potřeb mno­ha mla­dých klu­ků a holek. Zrodila se tak Kometa (jen pro pořá­dek, s výjim­kou star­ších Rychlých šípů, zad­ní stra­ny ABC a obli­gát­ní­ho Čtyřlístku v Československu komiksy prak­tic­ky nějak kon­cepč­ně nevy­chá­ze­ly).
V Komětě pub­li­ko­va­lo něko­lik teh­dej­ších mis­trů své­ho obo­ru, za všech­ny jme­nuj­me tře­ba legen­dár­ní­ho Káju Saudka, kte­rý se svo­ji typic­kou kresbou při­spěl i k tvor­bě výše uve­de­né obál­ky. Některé pří­běhy vychá­ze­ly na pokra­čo­vá­ní, vzpo­mí­nám si, že ve své době na mě hod­ně zapů­so­bi­la adap­ta­ce Čapkovy Války s mlo­ky od Štěpánka, kte­rý pod­le mě doká­zal vel­mi dob­ře vystih­nout cha­rak­ter původ­ní před­lo­hy. Jeho kresbu mlo­ka, kte­rý se nebo­hé­mu panu Povondrovi zje­vu­je pod Karlovým mos­tem, si pama­tu­ji dodnes.
Ano, Kometa vstou­pi­la jako jas­ně září­cí objekt na čes­ko­slo­ven­ský trh, bohu­žel trpě­la mno­ha nešva­ry a vůbec nezvlád­la pře­chod na trž­ní hos­po­dář­ství. V počát­cích (ješ­tě před lis­to­pa­dem 89) bylo roz­hod­nu­to, že časo­pis bude mít obří náklad (přes 150 000 výtis­ků) a toho se sna­žil držet i v době, kdy bylo jas­né, že se tolik lis­tů nesta­čí vůbec pro­dat. Ve výsled­ku pak při­šly finanč­ní těž­kos­ti, na scé­nu nastou­pi­li hor­ší auto­ři (tak­že už žád­ný Saudek), což ješ­tě sní­ži­lo pro­dej čísel. Po něja­ké tři­cít­ce vydá­ní to Kometa bohu­žel v roce 1992 (nebo 1993, teď už nevím) zaba­li­la.
Není se čemu divit, teh­dy sem už pozvol­na při­chá­ze­ly růz­né komiksy ze zahra­ni­čí, po kte­rých byl logic­ky vět­ší „hlad“.
Přesto se neu­brá­ním nos­tal­gic­ké­mu doje­tí...
Četl někdo ve své době Kometu? Líbilo se?

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,37947 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56451 KB. | 27.06.2022 - 22:52:57