Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování
Kritiky.cz > Recenze > Casino Royale

Casino Royale

Kdo by neznal neo­hro­že­né­ho taj­né­ho agen­ta Jamese Bonda s čís­lem 007. Někdy mu říka­jí dvo­ji­tá nulo, ale on si z toho nic nedě­lá. Tato posta­va byla vždy nesmr­tel­ná a doká­za­la spl­nit jaký­ko­liv úkol. To se ale změ­ni­lo, vše se změ­ni­lo… To, co někte­rým lidem při­šlo zho­la nemož­né, je sku­teč­nos­tí.
Hlavní pro­ta­go­nis­ta Pierce Brosnan ode­šel do herec­ké­ho důcho­du, a tak se musel najít vhod­ný nástup­ce do této veli­ce pres­tiž­ní role. Ve hře bylo mno­ho zná­mých jmen, ale na konec kon­kurz vyhrál Daniel Craig. Ten byl do té doby nepří­liš zná­mý, a tak ho veřej­nost při­ja­la s roz­po­ru­pl­ný­mi názo­ry. I mně se zdál ten­to typ člo­vě­ka na tuto roli dosti nevhod­ný, ale nic se nemá náh­le sou­dit. Proto jsem vyčká­val na to, až bude film uve­den v kinech. Mé čeká­ní se mi vrá­ti­lo v podo­bě kva­lit­ní zába­vy, to ale nezna­me­ná, že to bude i špič­ko­vý James Bond, jaké­ho jsme dosud zna­li..

S nástu­pem nové­ho her­ce do hlav­ní role se sta­la spous­ta změn. Některé sní­mek zkva­lit­ni­ly, jiné mu sebra­ly onu neu­vě­ři­tel­nost, kte­rá byla pro ten­to film tak důle­ži­tá. Jak říkám, tak tato již legen­dár­ní podí­va­ná je tako­vá pohád­ka pro dospě­lé. Lidé a dra­há auta léta­jí vzdu­chem, krás­né ženy si při­pí­je­jí dra­hým alko­ho­lem a vy se u toho krá­lov­sky baví­te.
Tyto časy jsou ale již pryč. Tudíž létá­ní vzdu­chem či ská­ká­ní z pře­hra­dy jsou již minu­los­tí. Toto opat­ře­ní jako by zka­zi­lo Bondovi image, už to pros­tě není ten ele­gant­ní a nesmr­tel­ný člo­věk, a to je veli­ká ško­da. Vše je ale k něče­mu dob­ré, a tak se Bond začí­ná uka­zo­vat jako vskut­ku oby­čej­ný člo­věk se zají­ma­vým živo­tem. To z toho­to fil­mu dělá úpl­ně něco nové­ho a neče­ka­né­ho, co v této sérii nemá obdo­by. K zfil­mo­vá­ní Casina Royal byl při­zván reži­sér Martin Campbell, ten nato­čil také Legendu o Zorrovi a nepří­liš pove­de­ný Vertical Limit. To roz­pou­ta­lo žha­vé dis­ku­se, pro­to­že ten­to díl od Iana Fleminga již byl něko­li­krát zfil­mo­ván, ovšem neú­spěš­ně. Všechny dosa­vad­ní ver­ze byly totiž při­ja­ty zápor­ně, a tak nikdo nechtěl o dal­ším natá­če­ní nic sly­šet, až do dneš­ní doby…
Tvůrci se ovšem nemu­se­li tak­to obá­vat, poně­vadž ten­to díl dopa­dl dob­ře. Jistě, výhra­dy mám, ale i tak ten­to posled­ní pokus dopadl­ze všech nej­lé­pe. Zásluhu na tom má pře­váž­ně již zmi­ňo­va­né nové obsa­ze­ní hlav­ní role. Daniel Craig ji ucho­pil více než důstoj­ně, i když před­cho­zí před­po­kla­dy říka­ly něco úpl­ně jiné­ho. Zde je vidět, že nezá­le­ží na vzhle­du pro­ta­go­nis­ty, ale na jeho herec­kém umu, kte­rý roz­hod­ně má. On Bondovi svým umem vde­chl úpl­ně nový život, a tak z již poma­lu ste­re­o­typ­ní série se náh­le sta­lo něco nové­ho a neče­ka­né­ho, co v této sérii nemá obdo­by.

Bond je totiž jen začí­na­jí­cí agent v Britských služ­bách, kte­rý si tepr­ve začí­ná zvy­kat na onen luxus a pach krve. Podle toho to vše vypa­dá. Všimnout si toho nej­ví­ce může­te asi na začát­ku sním­ku, kdy začne pro­ná­sle­do­vat muže, kte­rý si ho všim­ne, když ho taj­ně sle­du­je. Zde je jed­no­znač­ně vidět, že tato zápor­ná posta­va ho v mno­ha ohle­dech pře­vy­šu­je a Bond mu oči­vid­ně nesta­čí. Takto je to v celém sním­ku. Zatím co v minu­lých dílech mu nedě­la­lo pro­blém se pro­stří­let nejmé­ně tuc­tem mužů, tak zde mu dělá vel­ké pro­blémy zabít dva útoč­ní­ky, a to jen s oby­čej­ný­mi pis­to­le­mi.
To celou sérii vyná­ší někam výše, a pro­to ten­to aspekt řadím k hlav­ní­mu pozi­ti­vu. Děj je násle­du­jí­cí : V rám­ci své prv­ní mise (již s ozna­če­ním „007“) se má dostat na sto­pu Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), kte­rý je ban­ké­řem svě­to­vé­ho tero­ris­mu. Aby jej mohl zasta­vit a tím zni­čit tero­ris­tic­kou síť, musí Bond Le Chiffrea pora­zit v poke­ro­vém tur­na­ji s ast­ro­no­mic­ký­mi sáz­ka­mi, kte­rý Le Chiffre pořá­dá v Casino Royale.
Také se s ním na misi vydá­vá okouz­lu­jí­cí účet­ní minis­ter­stva finan­cí Vesper Lynd (Eva Green), kte­rá má zajis­tit finanč­ní pro­střed­ky na poke­ro­vé par­tie. Takto se může zdát, že dějo­vá linie je jed­no­du­chá, to je ale jen z čás­ti prav­da. Ta je totiž pro­ple­te­na dosti pes­t­rý­mi pře­střel­ka­mi a honič­ka­mi, kte­ré se ode­hrá­va­jí o pauzách při karet­ních hrách v Casinu Royale. Tato ori­gi­na­li­ta při řeše­ní toho­to pro­ble­ma­tic­ké­ho pro­stře­dí (casi­na) potě­ší, ale je tu jeden dosti zásad­ní háček, a tím je scé­nář. Ten se mi totiž zdál po celou dobu oprav­du dosti odhad­nu­tel­ný. Předem jsem při­bliž­ně věděl, co bude za oka­mžik násle­do­vat, to ale bohu­žel pat­ří k této sérii. Ještě bych sním­ku vyt­kl dosti zma­teč­ný konec, kte­rý si zaslu­hu­je více pozor­nos­ti než ostat­ní scé­ny. Na to ale vět­ši­na divá­ků v kině nebu­de při­pra­ve­na, a tak k jejich smů­le konec buď vůbec nepo­cho­pí, nebo si ho pře­hod­no­tí jinak.

Co říci závě­rem? Převážně to,že jsem se dostal do situ­a­ce, kdy mám ten­to film hod­no­tit, je pro mě veli­ce těž­ké. Kdybych bral Casino Royale pou­ze jako jed­no­rá­zo­vý akč­ní film, tak by ode mne zís­kal hod­no­ce­ní vyš­ší. Pokud ho ale mám brát jako plno­hod­not­né­ho nástup­ce slav­né série, tak mu musím z cel­ko­vé­ho ohod­no­ce­ní sle­vit. Obsazení Daniela Craiga byla přes­to dob­rá vol­ba, a pro­to také dou­fám, že dal­ší díl s ním bude opět o něja­kou tu ino­va­ci pes­t­řej­ší.

Stejná situ­a­ce, stej­né posta­vy, stej­ná auta, stej­né pití, stej­ná šéfo­vá, ale přes­to je vše úpl­ně jinak. Nový Bond v čele s Danielem Craigem nedo­pa­dl výraz­ně špat­ně, ale od ostat­ních dílů se dosti liší a tudíž ztrá­cí svo­je kouz­lo. Nebýt hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty, kte­rý drží film v nad­prů­mě­ru, tak by to byla jen prů­měr­ná akč­ní podí­va­ná s dob­rý­mi momen­ty, ško­da.

Naše hod­no­ce­ní: 

0

Podobné člán­ky

Recenze: Doba ledo­vá 3: Úsvit dino­sau­rů

Recenze: JCVD

Recenze: Válka Nevěst

Recenze: Chlapec v pru­ho­va­ném pyža­mu

Recenze: Monstra vs Vetřelci 3D

Recenze: Marley a já

Recenze: Sedm živo­tů

Recenze: Pochyby

Recenze: Strážci - Watchmen

Recenze: Milionář z cha­tr­če

Pro mož­nost psa­ní komen­tá­řů se při­hlaš­te nebo zare­gis­truj­te.
1. January 2007 - 0:00 — Slávek Anlauf

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,09427 s | počet dotazů: 230 | paměť: 54121 KB. | 26.01.2022 - 06:45:53