Kritiky.cz > Recenze > Casino Royale -

Casino Royale -

Casino Royale - Recenze
1.1.2007

recen­ze

Přečteno: 134 krát

Žánr: Akční / Thriller / Dobrodružný
Režie: Martin Campbell
Premiéra v ČR: 16.11.2006

Kdo by neznal neo­hro­že­né­ho taj­né­ho agen­ta Jamese Bonda s čís­lem 007. Někdy mu říka­jí dvo­ji­tá nulo, ale on si z toho nic nedě­lá. Tato posta­va byla vždy nesmr­tel­ná a doká­za­la spl­nit jaký­ko­liv úkol. To se ale změ­ni­lo, vše se změ­ni­lo… To, co někte­rým lidem při­šlo zho­la nemož­né, je sku­teč­nos­tí.
Hlavní pro­ta­go­nis­ta Pierce Brosnan ode­šel do herec­ké­ho důcho­du, a tak se musel najít vhod­ný nástup­ce do této veli­ce pres­tiž­ní role. Ve hře bylo mno­ho zná­mých jmen, ale na konec kon­kurz vyhrál Daniel Craig. Ten byl do té doby nepří­liš zná­mý, a tak ho veřej­nost při­ja­la s roz­po­ru­pl­ný­mi názo­ry. I mně se zdál ten­to typ člo­vě­ka na tuto roli dosti nevhod­ný, ale nic se nemá náh­le sou­dit. Proto jsem vyčká­val na to, až bude film uve­den v kinech. Mé čeká­ní se mi vrá­ti­lo v podo­bě kva­lit­ní zába­vy, to ale nezna­me­ná, že to bude i špič­ko­vý James Bond, jaké­ho jsme dosud zna­li..
S nástu­pem nové­ho her­ce do hlav­ní role se sta­la spous­ta změn. Některé sní­mek zkva­lit­ni­ly, jiné mu sebra­ly onu neu­vě­ři­tel­nost, kte­rá byla pro ten­to film tak důle­ži­tá. Jak říkám, tak tato již legen­dár­ní podí­va­ná je tako­vá pohád­ka pro dospě­lé. Lidé a dra­há auta léta­jí vzdu­chem, krás­né ženy si při­pí­je­jí dra­hým alko­ho­lem a vy se u toho krá­lov­sky baví­te.

Tyto časy jsou ale již pryč. Tudíž létá­ní vzdu­chem či ská­ká­ní z pře­hra­dy jsou již minu­los­tí. Toto opat­ře­ní jako by zka­zi­lo Bondovi image, už to pros­tě není ten ele­gant­ní a nesmr­tel­ný člo­věk, a to je veli­ká ško­da. Vše je ale k něče­mu dob­ré, a tak se Bond začí­ná uka­zo­vat jako vskut­ku oby­čej­ný člo­věk se zají­ma­vým živo­tem. To z toho­to fil­mu dělá úpl­ně něco nové­ho a neče­ka­né­ho, co v této sérii nemá obdo­by. K zfil­mo­vá­ní Casina Royal byl při­zván reži­sér Martin Campbell, ten nato­čil také Legendu o Zorrovi a nepří­liš pove­de­ný Vertical Limit. To roz­pou­ta­lo žha­vé dis­ku­se, pro­to­že ten­to díl od Iana Fleminga již byl něko­li­krát zfil­mo­ván, ovšem neú­spěš­ně. Všechny dosa­vad­ní ver­ze byly totiž při­ja­ty zápor­ně, a tak nikdo nechtěl o dal­ším natá­če­ní nic sly­šet, až do dneš­ní doby…
Tvůrci se ovšem nemu­se­li tak­to obá­vat, poně­vadž ten­to díl dopa­dl dob­ře. Jistě, výhra­dy mám, ale i tak ten­to posled­ní pokus dopadl­ze všech nej­lé­pe. Zásluhu na tom má pře­váž­ně již zmi­ňo­va­né nové obsa­ze­ní hlav­ní role. Daniel Craig ji ucho­pil více než důstoj­ně, i když před­cho­zí před­po­kla­dy říka­ly něco úpl­ně jiné­ho. Zde je vidět, že nezá­le­ží na vzhle­du pro­ta­go­nis­ty, ale na jeho herec­kém umu, kte­rý roz­hod­ně má. On Bondovi svým umem vde­chl úpl­ně nový život, a tak z již poma­lu ste­re­o­typ­ní série se náh­le sta­lo něco nové­ho a neče­ka­né­ho, co v této sérii nemá obdo­by.
Bond je totiž jen začí­na­jí­cí agent v Britských služ­bách, kte­rý si tepr­ve začí­ná zvy­kat na onen luxus a pach krve. Podle toho to vše vypa­dá. Všimnout si toho nej­ví­ce může­te asi na začát­ku sním­ku, kdy začne pro­ná­sle­do­vat muže, kte­rý si ho všim­ne, když ho taj­ně sle­du­je. Zde je jed­no­znač­ně vidět, že tato zápor­ná posta­va ho v mno­ha ohle­dech pře­vy­šu­je a Bond mu oči­vid­ně nesta­čí. Takto je to v celém sním­ku. Zatím co v minu­lých dílech mu nedě­la­lo pro­blém se pro­stří­let nejmé­ně tuc­tem mužů, tak zde mu dělá vel­ké pro­blémy zabít dva útoč­ní­ky, a to jen s oby­čej­ný­mi pis­to­le­mi.

To celou sérii vyná­ší někam výše, a pro­to ten­to aspekt řadím k hlav­ní­mu pozi­ti­vu. Děj je násle­du­jí­cí : V rám­ci své prv­ní mise (již s ozna­če­ním „007“) se má dostat na sto­pu Le Chiffreovi (Mads Mikkelsen), kte­rý je ban­ké­řem svě­to­vé­ho tero­ris­mu. Aby jej mohl zasta­vit a tím zni­čit tero­ris­tic­kou síť, musí Bond Le Chiffrea pora­zit v poke­ro­vém tur­na­ji s ast­ro­no­mic­ký­mi sáz­ka­mi, kte­rý Le Chiffre pořá­dá v Casino Royale.
Také se s ním na misi vydá­vá okouz­lu­jí­cí účet­ní minis­ter­stva finan­cí Vesper Lynd (Eva Green), kte­rá má zajis­tit finanč­ní pro­střed­ky na poke­ro­vé par­tie. Takto se může zdát, že dějo­vá linie je jed­no­du­chá, to je ale jen z čás­ti prav­da. Ta je totiž pro­ple­te­na dosti pes­t­rý­mi pře­střel­ka­mi a honič­ka­mi, kte­ré se ode­hrá­va­jí o pauzách při karet­ních hrách v Casinu Royale. Tato ori­gi­na­li­ta při řeše­ní toho­to pro­ble­ma­tic­ké­ho pro­stře­dí (casi­na) potě­ší, ale je tu jeden dosti zásad­ní háček, a tím je scé­nář. Ten se mi totiž zdál po celou dobu oprav­du dosti odhad­nu­tel­ný. Předem jsem při­bliž­ně věděl, co bude za oka­mžik násle­do­vat, to ale bohu­žel pat­ří k této sérii. Ještě bych sním­ku vyt­kl dosti zma­teč­ný konec, kte­rý si zaslu­hu­je více pozor­nos­ti než ostat­ní scé­ny. Na to ale vět­ši­na divá­ků v kině nebu­de při­pra­ve­na, a tak k jejich smů­le konec buď vůbec nepo­cho­pí, nebo si ho pře­hod­no­tí jinak.

Co říci závě­rem? Převážně to,že jsem se dostal do situ­a­ce, kdy mám ten­to film hod­no­tit, je pro mě veli­ce těž­ké. Kdybych bral Casino Royale pou­ze jako jed­no­rá­zo­vý akč­ní film, tak by ode mne zís­kal hod­no­ce­ní vyš­ší. Pokud ho ale mám brát jako plno­hod­not­né­ho nástup­ce slav­né série, tak mu musím z cel­ko­vé­ho ohod­no­ce­ní sle­vit. Obsazení Daniela Craiga byla přes­to dob­rá vol­ba, a pro­to také dou­fám, že dal­ší díl s ním bude opět o něja­kou tu ino­va­ci pes­t­řej­ší.
Verdikt: Stejná situ­a­ce, stej­né posta­vy, stej­ná auta, stej­né pití, stej­ná šéfo­vá, ale přes­to je vše úpl­ně jinak. Nový Bond v čele s Danielem Craigem nedo­pa­dl výraz­ně špat­ně, ale od ostat­ních dílů se dosti liší a tudíž ztrá­cí svo­je kouz­lo. Nebýt hlav­ní­ho pro­ta­go­nis­ty, kte­rý drží film v nad­prů­mě­ru, tak by to byla jen prů­měr­ná akč­ní podí­va­ná s dob­rý­mi momen­ty, ško­da.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 3.00/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 3.0 z 5 (hod­no­ce­no 1x)

Slávek Anlauf

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související články:Quantum of Solace - PlakátNová Bondovka má jmé­no!

Komentáře

Jméno

Zapamatovat
Email

Web

Zpráva

Formát Texy

  • Vychází první pekelné DLC pro Doom Eternal, podívejte se na...21. října 2020 Vychází první pekelné DLC pro Doom Eternal, podívejte se na... Vychází první pekelné DLC pro Doom Eternal, podívejte se na startovní trailer. Za cenovku €20 (544 Kč) nebo jako součást Year One Pass nabízí tři příběhové mise - UAC Atlantica, Blood […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Pilgrims - Další nová vynikající česká hra.16. října 2019 Pilgrims - Další nová vynikající česká hra. Za dávných časů, kdesi v království, žil jeden tulák, který prohrál karty. Král je s čertem, lupičem a dalšími osobami. Aby se mohl dostat z království ven musí najít ptáčka pro […] Posted in Recenze her
  • Titulky k Camp S01E02 - Capture the Flag24. září 2020 Titulky k Camp S01E02 - Capture the Flag K velké nelibosti Kipa tábor čeká zábavná dvoudenní hra o získání vlajky, což by možná nebylo tak hrozné, kdyby mohl strávit víc času s Marinou, ovšem do cesty se mu připlete Greg. A Mack […] Posted in Titulky
  • JULIETTE BINOCHE19. května 2014 JULIETTE BINOCHE JULIETTE BINOCHE  je držitelka Oscara, která za své filmové herecké výkony získala mezinárodní uznání. Jako jediná herečka se může pochlubit tím, že získala ceny za nejlepší ženský herecký […] Posted in Profily osob
  • Machinarium28. června 2017 Machinarium V rámci Steam Sales, které momentálně probíha, si nezapomeňte koupit českou hru Machinarium za 2,49€ (65 Kč) https://youtu.be/TqTxCRG_nzo Posted in Novinky ze světa her
  • Saw II2. února 2006 Saw II Ani ne po roce přichází do kin pokračování úspěšného thrilleru, v němž si smrtelně nemocný psychopat hraje svými oběťmi na schovávanou. - Žij nebo zemři. Vyber si. Skupinka osmi […] Posted in Filmové recenze
  • Ema ve školce od Gunilly Woldové29. července 2017 Ema ve školce od Gunilly Woldové Ema ve školce Pokud máte doma budoucího předškoláčka, co se chystá poprvé do školky, a rád by věděl, jaké to ve školce je, jak to tam funguje, tak právě pro něj je určena tahle knížka […] Posted in Recenze knih
  • Shingeki no Kyojin 21. díl6. září 2017 Shingeki no Kyojin 21. díl Zničující úder: 57. expedice mimo zdi (5. část) Velitel Smith a major Zoe diskutují o možnosti, že člověk v těle titána měl v lese schovanou 3D výstroj a s její pomocí zmizel. Erwin říká, […] Posted in Spoilery
  • Zombik – 7421. dubna 2019 Zombik – 74 Posted in Komiks
  • Splinter Cell míří do Tom Clancy's Rainbow Six: Siege....12. srpna 2020 Splinter Cell míří do Tom Clancy's Rainbow Six: Siege.... Splinter Cell míří do Tom Clancy's Rainbow Six: Siege. Legendární Sam Fisher bude ve hře hratelný agent a bude přidán v aktualizaci Operation Shadow Legacy 16. 8. Posted in Krátké herní aktuality

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...