Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Casino Royale

Casino Royale

Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07
Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07

„My name is Bond. James Bond.“

Casino Royale vyprá­ví o počát­cích kari­é­ry Jamese Bonda. Po pro­ve­de­ní dvou pro­fe­si­o­nál­ních vražd a obdr­že­ní kódo­vé­ho ozna­če­ní agen­ta s povo­le­ním zabí­jet je 007 vyslán hla­vou brit­ské taj­né služ­by M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem. Doprovází jej pohled­ná účet­ní minis­ter­stva finan­cí, kte­ré Bondovu hru spon­zo­ru­je. Bond si její spo­leč­nos­ti nej­pr­ve pří­liš nevá­ží, když ale spo­leč­ně pro­ži­jí něko­lik nebez­peč­ných situ­a­cí, začne o ni mít zájem. Le Chiffre je však těž­ký pro­tiv­ník…

Casino Royale mělo být a také se sta­lo „ozdrav­ným restar­tem“ sko­mí­ra­jí­cí bon­dov­ské série, kte­rá postu­pem času dospě­la až k okra­ji pro­pas­ti absur­di­ty. Proto se tvůr­ci roz­hod­li vyra­zit zce­la jiným smě­rem. Žádné fan­tas­tic­ké vyná­le­zy ani super­zbra­ně, žád­ní mega­lo­ma­ni s plá­ny na zni­če­ní pla­ne­ty, žád­né kos­mic­ké sta­ni­ce ani stu­de­ná vál­ka, ale vět­ší syro­vost, rea­lis­tič­nost a James Bond s novou tvá­ří, tepr­ve hle­da­jí­cí sám sebe a své tra­dič­ní rekvi­zi­ty. Ubylo akč­ních scén a vzni­kl pro­stor pro emo­ci­o­nál­ní hloub­ku, kte­rá činí tuto bon­dov­ku mezi ostat­ní­mi výji­meč­nou.

Na roz­díl od Pierce Manekýna Brosnana nové­mu Bondovi jeho zabi­jác­ké řemes­lo napros­to věří­te. Bez pod­po­ry vytu­ně­ných hra­či­ček od Q je odká­zán jen na momen­tál­ně dostup­né bojo­vé pro­střed­ky. A vyu­ží­vá jich bez skru­pu­lí. Žádný vrah gentle­man, ten­to Bond je prud­ký, suro­vý a nevá­há zastře­lit i neoz­bro­je­né­ho, považuje-li to za správ­né. Jak kdo­si napsal v jed­né recen­zi, a od té doby se to opa­ku­je stá­le doko­la, je to „prv­ní Bond s aurou zlé­ho muže“, a tudíž mno­hem uvě­ři­tel­něj­ší, než jeho navo­ně­né star­ší ver­ze. Casino Royale začí­ná čer­no­bí­lou sek­ven­cí ode­hrá­va­jí­cí se v praž­ském Tančícím domě (kte­rý hra­je sám sebe), kde se dozví­me, kterak James ke dvě­ma nulám při­šel. Prvním pro­tiv­ní­kem v rám­ci bru­tál­ní rvač­ky zde­mo­lu­je zácho­dy, dru­hé­ho – úplat­né­ho agen­ta – ele­gant­ně odstře­lí. Následují pře­krás­ně ani­mo­va­né titul­ky gra­fi­ka Daniela Kleinmana.

Kromě násil­nic­kých sklo­nů se nový Bond vyzna­ču­je i vel­mi vol­nou inter­pre­ta­cí pra­vi­del a povin­nos­tí agen­tů MI6. Jeho šéf­ce M (tra­dič­ně výbor­ná Judi Dench) to jde pocho­pi­tel­ně na ner­vy, instink­tu své­ho zele­ná­če však nato­lik důvě­řu­je, že jej navzdo­ry drob­ným dis­ci­pli­nár­ním přestou­pe­ním (zde­mo­lo­vá­ní nejme­no­va­né afric­ké amba­sády) vysí­lá do Černé Hory (= Karlových Varů :), aby se v mno­ha­mi­li­o­no­vé poke­ro­vé par­tii utkal se sou­kro­mým ban­ké­řem svě­to­vých tero­ris­tů Le Chiffrem a pokud mož­no vcel­ku jej dopra­vil do náru­če taj­né služ­by k něko­li­ka spe­ci­ál­ním pro­cedu­rám. Le Chiffre (dán­ský herec Mads Mikkelsen), kte­rý ve vol­ných chví­lích slzí krev a inha­lu­je ben­zedrin, jmě­ní svých kli­en­tů totiž nešťast­nou náho­dou – a nepa­tr­nou Bondovou záslu­hou – pro­šustro­val, a nyní si potře­bu­je obnos co nej­rych­le­ji zno­vu opat­řit, neb jinak mu hro­zí ztrá­ta něko­li­ka pod­stat­ných údů, hla­vu nevy­jí­ma­je.

Vzhledem k tomu, že Casino Royale je prequel bon­dov­ské série, vše zná­mé je tu popr­vé. Bond vymys­lí a pojme­nu­je svůj slav­ný koktejl, dosta­ne a zni­čí svůj prv­ní Aston Martin a popr­vé a napo­sled se zami­lu­je. ONA se jme­nu­je Vesper. Vesper Lynd.

A roz­hod­ně to není kvě­ti­na v klo­pě ali­as bon­d­gi­rl s rych­lou dobou expi­ra­ce. S novou bon­dov­skou eta­pou při­šly cha­rak­ter­ní žen­ské posta­vy. Ano, Vesper (v jedi­neč­ném podá­ní Francouzky Evy Green) je krás­ná, sebe­vě­do­má a tajem­ná, ale také ducha­pl­ná a sar­kas­tic­ká a na Bonda má páku. Zastupuje minis­ter­stvo, kte­ré mu dává kapi­tál do hry a agen­to­vi 007 je rám­ci v pří­bě­hu rov­no­cen­nou part­ner­kou, v kon­tex­tu série pak člo­vě­kem, kte­rá zásad­ně ovliv­nil jeho život, cha­rak­ter, kari­é­ru i vztah k ženám. Díky Vesper se Bond stal Bondem.

„Na roz­díl od jiných Bondových part­ne­rek je to člo­věk se vším všu­dy. Bond je roz­hod­ně naru­še­ný člo­věk, a proč tomu tak je, se dozví­me prá­vě tady. Jeho vztah s Vesper v tom hra­je klí­čo­vou roli.“ (Daniel Craig)

Dnes je již zby­teč­né pole­mi­zo­vat, zda se Daniel Craig coby Bond osvěd­čil či ne. Díky němu a nové kon­cep­ci pří­bě­hů totiž bon­dov­ky pře­sta­ly být před­mě­tem zájmu výhrad­ně muž­ské­ho pub­li­ka. Po roz­pa­či­tém Quantum of Solace při­šel tri­umf jmé­nem Skyfall. Cesta k hle­dá­ní nové tvá­ře 007 však byla trni­tá. Proti anga­žo­vá­ní Craiga se sta­vě­li nejen fanouš­ci a bul­vár­ní tisk, ale i část pro­du­cen­tů, reži­sér, a v nepo­sled­ní řadě i sám Daniel Craig. Scénář Casina Royale ale vyža­do­val her­ce schop­né­ho zvlád­nout více poloh, než muse­li před­vá­dět jeho před­chůd­ci. V Casinu Royale James Bond totiž dosud něco cítí. A Craigova fil­mo­gra­fie (kte­rou já znám, ale jeho odpůr­ci asi ne) sku­teč­ně obsa­hu­je jak kva­lit­ní komor­ní sním­ky, tak komerč­ní trhá­ky a pes­trou pale­tu cha­rak­te­rů od oby­čej­ných chláp­ků až po prvo­li­go­vé psy­cho­pa­ty. Ani Eva Green o roli původ­ně nestá­la. Souhlasila až poté, co zjis­ti­la, že Vesper je všech­no jiné než deko­ra­tiv­ní bon­d­gi­rl.

„Líbilo se mi, že to je Bond, kte­rý se dopouš­tí chyb, z nichž se tepr­ve musí pou­čit. (…) Jeho moti­vům rozu­mí­te.“ (Daniel Craig)

Podstatná část Casina Royale se natá­če­la na našem úze­mí. Čechy si zde prý zahrá­ly na Anglii, Černou Horu, Benátky, Bahamy, Madagascar i Prahu, roz­po­zna­tel­né jsou mimo zmí­ně­né­ho Tančícího domu a Karlových Varů i hrad Loket, ruzyň­ské letiš­tě (nevě­ři­li bys­te, kolik v Miami par­ku­je leta­del ČSA :), barran­dov­ské ate­li­é­ry a pen­do­li­no. 🙂

Asi je zby­teč­né dodá­vat, že Casino Royale je jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. 🙂 Před ním jsem sice bon­dov­ky zna­la, k srd­ci mi ale ten­to feno­mén nepři­ros­tl. Byla jsem pře­de­vším zvě­da­vá, jak se Giancarlo Giannini, kte­rý se zhos­til jed­né z ved­lej­ších rolí, změ­nil od dob La pri­ma not­te di qui­e­te. Daniela Craiga jsem zna­la jen z gan­gs­ter­ky Po krk v extá­zi, kde se jeho posta­va beze­jmen­né­ho obchod­ní­ka s koka­i­nem asi nej­víc ze všech, kte­ré dopo­sud ztvár­nil, blí­ží Bondovi. Po Casinu Royale jsem se zača­la zají­mat o jeho fil­mo­gra­fii a někte­ré její polož­ky mají nyní čest­né mís­to nejen v mé fil­mo­té­ce, ale i v žeb­říč­ku oblí­be­ných sním­ků. Zájemcům s odol­něj­ší­mi ner­vy dopo­ru­ču­ji fil­my Nezničitelná lás­kaMuži, kte­ří nená­vi­dí ženy, divá­kům s nad­hle­dem tře­ba Kovboje a vetřel­ce, a těm, co rádi rem­ca­jí na téma jeho herec­tví, pře­de­pi­su­ji Temné vzpo­mín­ky. Tak.


Photo © United Artists Films / Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,22939 s | počet dotazů: 226 | paměť: 56103 KB. | 19.05.2022 - 20:50:58