Casino Royale

Eva Green and Daniel Craig Greg Williams Photoshoot 07

„My name is Bond. James Bond.“

Casino Royale vyprá­ví o počát­cích kari­é­ry Jamese Bonda. Po pro­ve­de­ní dvou pro­fe­si­o­nál­ních vražd a obdr­že­ní kódo­vé­ho ozna­če­ní agen­ta s povo­le­ním zabí­jet je 007 vyslán hla­vou brit­ské taj­né služ­by M na svou prv­ní misi. Pátrání po pilí­řích tero­ris­tic­ké sítě jej zave­de na Bahamy a poté do Černé Hory, kde má za úkol vyhrát ve vyso­ké karet­ní hře nad finanč­ní­kem tero­ris­tů Le Chiffrem. Doprovází jej pohled­ná účet­ní minis­ter­stva finan­cí, kte­ré Bondovu hru spon­zo­ru­je. Bond si její spo­leč­nos­ti nej­pr­ve pří­liš nevá­ží, když ale spo­leč­ně pro­ži­jí něko­lik nebez­peč­ných situ­a­cí, začne o ni mít zájem. Le Chiffre je však těž­ký pro­tiv­ník…

Casino Royale mělo být a také se sta­lo „ozdrav­ným restar­tem“ sko­mí­ra­jí­cí bon­dov­ské série, kte­rá postu­pem času dospě­la až k okra­ji pro­pas­ti absur­di­ty. Proto se tvůr­ci roz­hod­li vyra­zit zce­la jiným smě­rem. Žádné fan­tas­tic­ké vyná­le­zy ani super­zbra­ně, žád­ní mega­lo­ma­ni s plá­ny na zni­če­ní pla­ne­ty, žád­né kos­mic­ké sta­ni­ce ani stu­de­ná vál­ka, ale vět­ší syro­vost, rea­lis­tič­nost a James Bond s novou tvá­ří, tepr­ve hle­da­jí­cí sám sebe a své tra­dič­ní rekvi­zi­ty. Ubylo akč­ních scén a vzni­kl pro­stor pro emo­ci­o­nál­ní hloub­ku, kte­rá činí tuto bon­dov­ku mezi ostat­ní­mi výji­meč­nou.

Na roz­díl od Pierce Manekýna Brosnana nové­mu Bondovi jeho zabi­jác­ké řemes­lo napros­to věří­te. Bez pod­po­ry vytu­ně­ných hra­či­ček od Q je odká­zán jen na momen­tál­ně dostup­né bojo­vé pro­střed­ky. A vyu­ží­vá jich bez skru­pu­lí. Žádný vrah gentle­man, ten­to Bond je prud­ký, suro­vý a nevá­há zastře­lit i neoz­bro­je­né­ho, považuje-li to za správ­né. Jak kdo­si napsal v jed­né recen­zi, a od té doby se to opa­ku­je stá­le doko­la, je to „prv­ní Bond s aurou zlé­ho muže“, a tudíž mno­hem uvě­ři­tel­něj­ší, než jeho navo­ně­né star­ší ver­ze. Casino Royale začí­ná čer­no­bí­lou sek­ven­cí ode­hrá­va­jí­cí se v praž­ském Tančícím domě (kte­rý hra­je sám sebe), kde se dozví­me, kterak James ke dvě­ma nulám při­šel. Prvním pro­tiv­ní­kem v rám­ci bru­tál­ní rvač­ky zde­mo­lu­je zácho­dy, dru­hé­ho – úplat­né­ho agen­ta – ele­gant­ně odstře­lí. Následují pře­krás­ně ani­mo­va­né titul­ky gra­fi­ka Daniela Kleinmana.

Kromě násil­nic­kých sklo­nů se nový Bond vyzna­ču­je i vel­mi vol­nou inter­pre­ta­cí pra­vi­del a povin­nos­tí agen­tů MI6. Jeho šéf­ce M (tra­dič­ně výbor­ná Judi Dench) to jde pocho­pi­tel­ně na ner­vy, instink­tu své­ho zele­ná­če však nato­lik důvě­řu­je, že jej navzdo­ry drob­ným dis­ci­pli­nár­ním přestou­pe­ním (zde­mo­lo­vá­ní nejme­no­va­né afric­ké amba­sády) vysí­lá do Černé Hory (= Karlových Varů :), aby se v mno­ha­mi­li­o­no­vé poke­ro­vé par­tii utkal se sou­kro­mým ban­ké­řem svě­to­vých tero­ris­tů Le Chiffrem a pokud mož­no vcel­ku jej dopra­vil do náru­če taj­né služ­by k něko­li­ka spe­ci­ál­ním pro­cedu­rám. Le Chiffre (dán­ský herec Mads Mikkelsen), kte­rý ve vol­ných chví­lích slzí krev a inha­lu­je ben­zedrin, jmě­ní svých kli­en­tů totiž nešťast­nou náho­dou – a nepa­tr­nou Bondovou záslu­hou – pro­šustro­val, a nyní si potře­bu­je obnos co nej­rych­le­ji zno­vu opat­řit, neb jinak mu hro­zí ztrá­ta něko­li­ka pod­stat­ných údů, hla­vu nevy­jí­ma­je.

Vzhledem k tomu, že Casino Royale je prequel bon­dov­ské série, vše zná­mé je tu popr­vé. Bond vymys­lí a pojme­nu­je svůj slav­ný koktejl, dosta­ne a zni­čí svůj prv­ní Aston Martin a popr­vé a napo­sled se zami­lu­je. ONA se jme­nu­je Vesper. Vesper Lynd.

A roz­hod­ně to není kvě­ti­na v klo­pě ali­as bon­d­gi­rl s rych­lou dobou expi­ra­ce. S novou bon­dov­skou eta­pou při­šly cha­rak­ter­ní žen­ské posta­vy. Ano, Vesper (v jedi­neč­ném podá­ní Francouzky Evy Green) je krás­ná, sebe­vě­do­má a tajem­ná, ale také ducha­pl­ná a sar­kas­tic­ká a na Bonda má páku. Zastupuje minis­ter­stvo, kte­ré mu dává kapi­tál do hry a agen­to­vi 007 je rám­ci v pří­bě­hu rov­no­cen­nou part­ner­kou, v kon­tex­tu série pak člo­vě­kem, kte­rá zásad­ně ovliv­nil jeho život, cha­rak­ter, kari­é­ru i vztah k ženám. Díky Vesper se Bond stal Bondem.

„Na roz­díl od jiných Bondových part­ne­rek je to člo­věk se vším všu­dy. Bond je roz­hod­ně naru­še­ný člo­věk, a proč tomu tak je, se dozví­me prá­vě tady. Jeho vztah s Vesper v tom hra­je klí­čo­vou roli.“ (Daniel Craig)

Dnes je již zby­teč­né pole­mi­zo­vat, zda se Daniel Craig coby Bond osvěd­čil či ne. Díky němu a nové kon­cep­ci pří­bě­hů totiž bon­dov­ky pře­sta­ly být před­mě­tem zájmu výhrad­ně muž­ské­ho pub­li­ka. Po roz­pa­či­tém Quantum of Solace při­šel tri­umf jmé­nem Skyfall a blýská se na dal­ší dvě pokra­čo­vá­ní. Cesta k hle­dá­ní nové tvá­ře 007 však byla trni­tá. Proti anga­žo­vá­ní Craiga se sta­vě­li nejen fanouš­ci a bul­vár­ní tisk, ale i část pro­du­cen­tů, reži­sér, a v nepo­sled­ní řadě i sám Daniel Craig. Scénář Casina Royale ale vyža­do­val her­ce schop­né­ho zvlád­nout více poloh, než muse­li před­vá­dět jeho před­chůd­ci. V Casinu Royale James Bond totiž dosud něco cítí. A Craigova fil­mo­gra­fie (kte­rou já znám, ale jeho odpůr­ci asi ne) sku­teč­ně obsa­hu­je jak kva­lit­ní komor­ní sním­ky, tak komerč­ní trhá­ky a pes­trou pale­tu cha­rak­te­rů od oby­čej­ných chláp­ků až po prvo­li­go­vé psy­cho­pa­ty. Ani Eva Green o roli původ­ně nestá­la. Souhlasila až poté, co zjis­ti­la, že Vesper je všech­no jiné než deko­ra­tiv­ní bon­d­gi­rl.

Více na Kritiky.cz
HURÁ DO AFRIKY! Neperte se! Sjednoťte se! Animované dobrodružství od autora oblíbených dětských knih Luisa a Lotka, Emil a detektivov...
Teorie tygra nabízí moudra pro oslabené kocourky Příběh stárnoucího zvěrolékaře Jana, který si najednou uvědomí, že mu do života mluví ...
Malá ochutnávka ze zahájení MFF KV. Festival dál pokračuje v plném proudu https://www.youtube.com/watch?v=n7IdhdGwQg8 Video zdroj : KVIFF...
Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a ...
Po čem muži touží - Mají to ženy snazší? Své nerozvážné přání, které Karel  vysloví, doprovodí slovy: „ženský to maj mnohem je...

„Líbilo se mi, že to je Bond, kte­rý se dopouš­tí chyb, z nichž se tepr­ve musí pou­čit. (…) Jeho moti­vům rozu­mí­te.“ (Daniel Craig)

Podstatná část Casina Royale se natá­če­la na našem úze­mí. Čechy si zde prý zahrá­ly na Anglii, Černou Horu, Benátky, Bahamy, Madagascar i Prahu, roz­po­zna­tel­né jsou mimo zmí­ně­né­ho Tančícího domu a Karlových Varů i hrad Loket, ruzyň­ské letiš­tě (nevě­ři­li bys­te, kolik v Miami par­ku­je leta­del ČSA :), barran­dov­ské ate­li­é­ry a pen­do­li­no. 🙂

Asi je zby­teč­né dodá­vat, že Casino Royale je jeden z mých nej­ob­lí­be­něj­ších fil­mů. 🙂 Před ním jsem sice bon­dov­ky zna­la, k srd­ci mi ale ten­to feno­mén nepři­ros­tl. Byla jsem pře­de­vším zvě­da­vá, jak se Giancarlo Giannini, kte­rý se zhos­til jed­né z ved­lej­ších rolí, změ­nil od dob La pri­ma not­te di qui­e­te. Daniela Craiga jsem zna­la jen z gan­gs­ter­ky Po krk v extá­zi, kde se jeho posta­va beze­jmen­né­ho obchod­ní­ka s koka­i­nem asi nej­víc ze všech, kte­ré dopo­sud ztvár­nil, blí­ží Bondovi. Po Casinu Royale jsem se zača­la zají­mat o jeho fil­mo­gra­fii a někte­ré její polož­ky mají nyní čest­né mís­to nejen v mé fil­mo­té­ce, ale i v žeb­říč­ku oblí­be­ných sním­ků. Zájemcům s odol­něj­ší­mi ner­vy dopo­ru­ču­ji fil­my Nezničitelná lás­kaMuži, kte­ří nená­vi­dí ženy, divá­kům s nad­hle­dem tře­ba Kovboje a vetřel­ce, a těm, co rádi rem­ca­jí na téma jeho herec­tví, pře­de­pi­su­ji Temné vzpo­mín­ky. Tak.

Více na Kritiky.cz
Jak poznat rakovinu - Plic, jazyka, hrtanu, žaludku, prsu Rakovina je onemocnění, které zahrnuje spoustu symptomů. Tyto symptomy budou záviset na tom, kd...
Jaroslava Adamová Životopis Ještě v době svých studií na konzervatoři se za války objevila na scéně divad...
The Filmmakers @ KVIFF 2018: Interview with Barry Levinson ...
Do seriálu Ulice dnes vstupuje Linda Rybová. Čeká ji rozvod a napravování rodinných křivd! Nezvána a neočekávána se už dnes objeví na prahu slavného domu Vlastimila Peška (Rudolf Hru...
Anne Blankmanová: Vězeň noci a mlhy Příběh odehrávající se v Mnichově, ve 30. letech 20. století. To je příběh o mladé Gret...

----

Akční/Dobrodružný/Thriller/Krimi

USA/Velká Británie/Česko/Německo 2006

Režie: Martin Campbell

Hudba: David Arnold

Hrají: Daniel Craig, Eva Green, Mads Mikkelsen, Judi Dench, Jeffrey Wright, Giancarlo Giannini, Caterina Murino, Simon Abkarian, Isaach De Bankolé, Jesper Christensen, Ivana Milicevic

casino-royale

Eva_Green_and_Daniel_Craig_-_Greg_Williams_Photoshoot_07


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Casino Royale9. dubna 2007 Casino Royale Na novou „Bondovku“ jsem se těšil. Ne, snad, že bych patřil ke skalním fanouškům agenta MI6, ale jelikož se část filmu natáčela v Lokti a Karlových Varech a já měl šanci pracovat pár dní u […]
  • CASINO ROYALE17. prosince 2006 CASINO ROYALE James Bond jak ho neznáte! I takhle by se dal film pojmenovat. Akce ve zběsilém tempu, akce v rychlém tempu, akce v klidnějším tempu – zkrátka akce ve všech podobách, jaké si jen umíte […]
  • Nenápadný půvab buržoazie (Le charme discret de la bourgeoisie)10. dubna 2008 Nenápadný půvab buržoazie (Le charme discret de la bourgeoisie) Tento snímek se v kině promítal s Andaluským psem a má s ním svoji souvislost. Jednak jména režiséra Louise Bunuela a jednak opět prvky surrealismu.Dějově začínáme v momentě kdy se sejde […]
  • Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho18. června 2006 Bond, James Bond aneb jak jsem byl u toho Svět filmu. Pro obyčejného smrtelníka něco kouzelného, mystického, fascinujícího, snového. Jenže jak to tak bývá, realita je od představ hodně vzdálená. A nebylo tomu jinak ani u vzniku […]
  • Jsou filmy z kasinového prostředí realistické?4. února 2020 Jsou filmy z kasinového prostředí realistické? Co by v dnešní době stálo za velkou kritiku, jsou filmy, kde se herci ocitnou v prostředí velmi napínavého casina viz. například populární film Casino Royale. Kdy divák vidí adrenalinovou […]
  • Žena mého muže26. června 2006 Žena mého muže Žena mého muže aneb jeho milenka a můj vztah k mému manželovi a jeho milence. Komorní drama o vztazích v hlavních rolích stárnoucí manželé a prostitutka. Catherine (Fanny Ardant) a […]
  • Agent 007 James Bond : Dnes neumírej5. ledna 2003 Agent 007 James Bond : Dnes neumírej A je to tady, všichni bondofilové můžete vyrazit do kina na další dobrodružství svého miláčka. A všichni nebondofilové vyrazte taky, protože Halle Berry je ďábelsky svůdná. Přiznám barvu […]
  • Maturita (2013)7. prosince 2013 Maturita (2013) Jaká to hrůza! Pardon, musel jsem si trochu ulevit... Jsou filmová představení, kde vám rozdávají před projekcí různé dárkové předměty (před filmem Štěstí jsem dostal úhledný balíček […]
  • Sňatek bez domova / Noce blanche18. prosince 2012 Sňatek bez domova / Noce blanche „Někteří lidé jsou vězni vlastního osudu.“ Mathilde Tessier je sedmnáctiletá studentka střední školy. Nezávislá, problematická dívka bez rodičů s cynickým pohledem na život i na svět. […]
  • Okno naproti14. ledna 2004 Okno naproti Oproti většinové americké produkci, která je v našich kinech běžně k vidění, představuje italský koprodukční film Okno naproti docela příjemnou změnu. Vzhledem k tomu, že znalost italštiny […]