Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Retro games > CARS 2

CARS 2

DSC06951 150x150 1
DSC06951 150x150 1

Pokud si rádi zahra­je­te odleh­če­nou a zábav­nou ver­zi aut a ješ­tě k tomu ani­mo­va­nou, tak Vám hru Cars 2 dopo­ru­ču­ji. Od začát­ku Vás pro­vá­zí výu­ko­vý mód, ve kte­rém jsou Vám dává­ny rady jak postup­ně pora­zit své sou­pe­ře v závo­dě včet­ně tri­ků. Po zob­ra­ze­ní nápo­vě­dy, je pří­te­lem autíč­kem uká­zá­no, co se po Vás chce a násled­ně na to si trik vyzkou­ší­te a jste za něj obo­do­vá­ni.

Hra nabí­zí množ­ství tra­tí a ani­mo­va­ných autí­ček. Hra svým zpra­co­vá­ním odpo­ví­dá stej­no­jmen­né­mu ani­mo­va­né­mu fil­mu Cars 2, najde­te zde všech­ny hlav­ní hrdi­ny, a co víc může­te si s nimi zazá­vo­dit. Tratě jsou udě­la­né vel­mi hez­ky, může­te se zde vyřá­dit jak ve sbí­rá­ní bodů, tak i věcí, kte­ré může­te násled­ně pou­žít pro­ti svým sou­pe­řům. Již od začát­ku závo­du Vás pro­vá­zí riva­li­ta jed­not­li­vých sou­pe­řů, kte­ří Vás roz­hod­ně nechtě­jí nechat vyhrát, a pro­to v této hře vyu­ži­je­te hlav­ně sou­bo­je, jed­nou s mož­nos­tí je stří­le­ní po sou­pe­ři, pou­ží­vá­ní zrych­le­ní atd.

Graficky je hra vel­mi pěk­ně navr­že­ná a odpo­ví­dá své ceně i když moh­lo to být i tro­šič­ku lep­ší, když jde o hru ze stu­dia Disney Pixar. Hra je zají­ma­vá nejen pro děti, pokud máte rádi sou­bo­je s kama­rá­dy tato hra Vám jis­tě posta­čí k dlou­hým hodi­nám hra­ní. Zvuky jsou vel­mi poda­ře­né a nijak ve hře neva­dí. Ovládaní je z počát­ku slo­ži­té, ale postu­pem času se nau­čí­te vyu­ží­vat dal­ší a dal­ší tla­čít­ka k růz­ným fin­tám v reži­mu tuto­ri­ál, kte­rý Vás z počát­ku pro­vá­zí. K dis­po­zi­ci máte mož­nost hrát na kon­zo­ly až 4 hrá­či, což je super pokud si chce­te zahrát doma s kama­rá­dy, ne kaž­dá hra ten­to režim nabí­zí. Hra také nabí­zí onli­ne hra­ní, při kte­rém si srov­ná­te síly i s ostat­ní­mi hrá­či této hry přes xbox live.

Závěrem řek­nu, že hra mě vel­mi zau­ja­la a nezka­zí Vám poži­tek ze závod­ní hry, kte­rá je děla­ná tak tro­chu jinak a poba­ví nejen malé, i nás dospě­lé.

DSC06951
DSC06953
DSC06955
DSC06956
DSC06958
DSC06959
DSC06960
DSC06969
DSC06970
DSC06972
DSC06974
DSC06975


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 85%
Datum vydá­ní: 22.6.2011
Výrobce: Avalanche Software
Žánr: závod­ní
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1-4, onli­ne (xbox live)
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 3,03008 s | počet dotazů: 246 | paměť: 56657 KB. | 01.07.2022 - 09:57:38