Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Čarovný les - Obsah/O Filmu

Čarovný les - Obsah/O Filmu

CarovnyLesFinal

OBSAH

Před dáv­ný­mi časy v jed­nom vzdá­le­ném krá­lov­ství, když byl pekař (James Corden) ješ­tě malý, byl jeho otec (Simon Russell Beale) při­sti­žen při krá­de­ži kou­zel­ných fazo­lí ze zahra­dy čaro­děj­ni­ce (Meryl Streep), kte­rá byd­le­la o dům ved­le. Jako trest za to, že nedo­ká­za­la uhlí­dat své cen­né fazo­le, byla na čaro­děj­ni­ci uva­le­na klet­ba, kte­rá ji zne­tvo­ři­la. Čarodějnice na oplát­ku zakle­la peka­řo­vu rodi­nu a způ­so­bi­la, že pekař se svou ženou nemoh­li mít nikdy děti.

O mno­ho let poz­dě­ji se pekař se svou ženou (Emily Blunt) o klet­bě dozvě­dě­li a vypra­vi­li se do lesa pát­rat po ingre­di­en­cích, kte­ré mají mít moc klet­bu zvrá­tit a navíc také navrá­tit čaro­děj­ni­ci její původ­ní krá­su. Jen jed­nou za sto let mohou sehnat veš­ke­ré ingre­di­en­ce: krá­vu bílou jako mlé­ko, vlas zla­tý jako slun­ce, plášť rudý jako krev a stře­ví­ček z ryzí­ho zla­ta.

Na své ces­tě lesem se setká­va­jí s Popelkou (Anna Kendrick), kte­rá prchá z palá­ce ve zla­tých stře­víč­cích, Červenou Karkulku (Lilla Crawford) na ces­tě k babič­ce, pro­ná­sle­do­va­nou zlým vlkem (Johnny Depp), krás­nou Lociku, věz­ně­nou čaro­děj­ni­cí ve věži bez brá­ny, a mla­dé­ho Jacka, kte­rý míří na trh, aby zde pro­dal svou milo­va­nou bílou krá­vu a vyho­věl tak přá­ní své mat­ky.

Ačkoliv se začí­ná zdát, že vše smě­řu­je ke šťast­né­mu kon­ci, začnou se udá­los­ti neče­ka­ně zno­vu kom­pli­ko­vat a pekař se svou ženou jsou ve spo­leč­nos­ti všech, se kte­rý­mi se na svém puto­vá­ní spřá­te­li­li, nuce­ni spo­jit síly a při­jmout zod­po­věd­nost za své skut­ky. Teprve teh­dy budou moci odha­lit sku­teč­ný význam svých osu­dů.

O FILMU

Před dva­nác­ti lety se po feno­me­nál­ním úspě­chu fil­mo­vé adap­ta­ce muzi­ká­lu Chicago spo­leč­ně sešli reži­sér Rob MarshallSteven SondheimMarshall pro­je­vil zájem o reží­ro­vá­ní fil­mo­vé ver­ze někte­ré­ho z nej­ú­spěš­něj­ších muzi­ká­lů toho­to slav­né­ho skla­da­te­le. Sondheim při­šel s něko­li­ka návrhy, ale na čel­ní pozi­ci jeho sezna­mu se oci­tl muzi­kál, kte­rý by pod­le něj byl pro Roba Marshalla napros­to ide­ál­ní – Čarovný les.

Marshall se svým pro­dukč­ním part­ne­rem Johnem DeLucou byli fanouš­ky toho­to SondheimovaLapineova muzi­ká­lu od chví­le, kdy měl v roce 1987 na Broadwayi pre­mi­é­ru. „Příběh doko­na­le kom­bi­nu­je Sondheimovu cit­li­vou, zábav­nou a geni­ál­ní hud­bu s Lapineovou pozo­ru­hod­nou kni­hou, kte­rá je moder­ním poje­tím něko­li­ka oblí­be­ných pohá­dek, ale sou­čas­ně pro­zkou­má­vá slo­ži­tá téma­ta, jaký­mi jsou násled­ky přá­ní, vztah mezi rodi­čem a dítě­tem, cham­ti­vost, ztrá­ta a mož­ná ze vše­ho nej­ví­ce také bez­pod­mí­neč­nou lás­ku a sílu lid­ské­ho ducha,“ vysvět­lu­je Marshall.

V roce 2011 pak v den desá­té­ho výro­čí úto­ku z 11. září Marshall sly­šel pre­zi­den­ta Obamu pro­mlou­vat k rodi­nám obě­tí. Obama teh­dy zmí­nil, že „nikdo není osa­mě­lý.“ Tato věta, kte­rá se také obje­vu­je v jed­né z nej­po­zo­ru­hod­něj­ších pís­ní z muzi­ká­lu Čarovný les, na Marshalla udě­la­la dojem a ihned si uvě­do­mil, že nasta­la ta pra­vá chví­le, aby byl ten­to muzi­kál pře­ve­den do fil­mo­vé podo­by.

V mno­ha ohle­dech se domní­vám, že Čarovný les je pohád­kou pro lidi 21. sto­le­tí, pro gene­ra­ci těch, kte­ří pro­ži­li 11. září,“ míní Marshall. „SondheimLapine při jeho psa­ní před­běh­li svou dobu. Ujištění o tom, že v tom­to nejis­tém svě­tě nejsme osa­mě­lí, nám posky­tu­je jis­křič­ku nadě­je.“

MarshallDeLuca se svým vysně­ným pro­jek­tem zašli do spo­leč­nos­ti Disney, a ihned pocho­pi­li, že si zvo­li­li dob­ře. „Byli jsme nad­še­ni z toho, že pro­je­vi­li o náš film tako­vý zájem,“ popi­su­je Marshall. „Opravdu se zají­ma­li o mož­nost roz­ší­ře­ní chá­pá­ní toho, co zna­me­ná „moder­ní pohád­ka“.“

Producent Marc Platt, kte­rý se k původ­ní dvo­ji­ci tvůr­ců při­po­jil, říká: „Disney je spo­leč­nost, kte­rá na pohád­kách vznik­la, tak­že by do budouc­na měla být také spo­leč­nos­tí, kte­rá pomá­há obje­vo­vat nové, moder­ní a neče­ka­né způ­so­by, jak pohád­ko­vé pří­běhy pojmout.“

Po 27 letech se tedy dlou­ho oče­ká­va­ný kla­sic­ký muzi­kál mohl začít chys­tat na svůj návrat. „Les je v našem pří­bě­hu něčím nespe­ci­fic­kým, co může zna­me­nat mno­hé,“ sou­dí Marshall. „Je to mís­to, kam se uchy­lu­je­te, abys­te odha­li­li své sny, posta­vi­li se svým oba­vám, ztra­ti­li se a zase se našli, dospě­li a nau­či­li se jít kupře­du. To všech­no pat­ří k živo­tu. Takže zno­vu a zno­vu putu­je­me Čarovným lesem...“

Čarovný les je moder­ním pře­vy­prá­vě­ním kla­sic­kých pohá­dek, a ačko­liv se v něm obje­vu­je vel­ké množ­ství hlav­ních postav, vzhle­dem k roz­sa­hu jejich rolí a pro­plete­né­mu ději se jed­ná o herec­ký tým v pra­vém slo­va smys­lu. Tvůrci fil­mu měli to štěs­tí, že o talen­to­va­né her­ce, kte­ré by ten­to sní­mek zau­jal, nemě­li nou­zi.

Producent Marc Platt vysvět­lu­je: „Vlastně bylo cel­kem jed­no­du­ché dát tenhle úžas­ný a nada­ný herec­ký tým dohro­ma­dy, pro­to­že všich­ni tou­ži­li po tom, aby se v našem fil­mu obje­vi­li. Už samot­ná šan­ce podí­let se na muzi­ká­lu Čarovný les je vel­mi láka­vá, a když k ní ješ­tě při­poč­te­te mož­nost spo­lu­pra­co­vat na něm s Robem Marshallem, bylo to jako zapnout jakousi herec­kou váb­nič­ku.“

Meryl Streep, kte­rá před nedáv­nem zís­ka­la Oscara za svůj výkon v roli Margaret Thatcherové ve fil­mu Železná lady, byla prv­ní, kdo účast na fil­mu potvr­dil. Streep, kte­rá v minu­los­ti již podob­né role něko­li­krát odmít­la, uči­ni­la v pří­pa­dě Čarovného lesa výjim­ku ze svých zásad. „Změnila jsem názor, když jsem se o téhle roli doslech­la, pro­to­že tahle čaro­děj­ni­ce je v mno­hém odliš­ná,“ vysvět­lu­je. „Snaží se zvrá­tit klet­bu, kte­rá na ni byla uvr­že­na. Uvede do pohy­bu řadu udá­los­tí a všem pře­vrá­tí živo­ty naru­by.“

Jedná se o veli­ce inte­li­gent­ní muzi­kál,“ pokra­ču­je. „To je samo­zřej­mě pro­to, že za ním sto­jí Sondheim a Lapine. Je zábav­ný po vizu­ál­ní strán­ce a cito­vě uspo­ko­ju­jí­cí, ale má v sobě také něco dal­ší­ho, co láká nás uměl­ce a nutí nás to vydat ze sebe maxi­mum.“

James Corden, kte­rý má na svém kon­tě napří­klad sní­mek Love Song nebo hru One Man, Two Guvnors na Broadwayi, byl obsa­zen do role peka­ře, posta­vy, kte­rá tou­ží po pro­lo­me­ní klet­by. Když Rob Marshall tuto roli obsa­zo­val, hle­dal něko­ho, kdo by byl pro ame­ric­ké divá­ky stá­le poměr­ně nezná­mý a kdo by mohl hrát oby­čej­né­ho člo­vě­ka. „James je výji­meč­ný herec a roz­sah jeho herec­kých schop­nos­tí je sku­teč­ně ohro­mu­jí­cí,“ sou­dí Marshall. „Má úžas­ný smy­sl pro humor a cit pro gro­tes­ku, což jsme všich­ni zjis­ti­li z jeho diva­del­ních rolí, ale neu­vě­do­mo­val jsem si, jakou pozo­ru­hod­nou hloub­ku coby herec má...a navíc umí zpí­vat.“

Emily Blunt (Královna Viktorie, Ďábel nosí Pradu) před­sta­vu­je peka­řo­vu ženu. „Moje posta­va zou­fa­le tou­ží po dítě­ti,“ říká Blunt. „Protože na celou rodi­nu byla uvr­že­na klet­ba, musí se vypra­vit do lesa, aby zís­ka­la před­mě­ty ze sezna­mu, kte­rý dosta­la od čaro­děj­ni­ce, tak­že se pro­mě­ňu­je ve veli­ce odhod­la­nou posta­vu, kte­rá udě­lá coko­liv, aby zís­ka­la to, po čem tou­ží.“

Později sle­du­je­me, jak ji to začí­ná ovliv­ňo­vat,“ pokra­ču­je. „Je v jádru dob­rý člo­věk, ale poně­kud ji zmá­mí les a jeho poten­ci­ál.“

Ve fil­mu Čarovný les je posta­va Popelky poně­kud moder­něj­ší, kom­pli­ko­va­něj­ší a méně doko­na­lou ver­zí legen­dár­ní pohád­ko­vé posta­vy, kte­rou divá­ci zna­jí. Annu Kendrick, kte­rou jsme měli mož­nost vidět napří­klad ve fil­mech Ladíme nebo Lítám v tom, tato role při­ta­ho­va­la prá­vě tím, že se její poje­tí odli­šu­je od ono­ho arche­ty­pál­ní­ho pohád­ko­vé­ho poje­tí. „Pozoruhodné je, že ver­ze Popelky, kte­rá se v tomhle fil­mu obje­vu­je, pochá­zí pří­mo z pera brat­ří Grimmů, a šaty a stře­víč­ky na ples jí daru­je strom na hro­bě její mat­ky,“ vysvět­lu­je. „Takže má v jis­tých ohle­dech k dis­po­zi­ci kouz­la, pokud je sku­teč­ně potře­bu­je.“

Její pří­běh začí­ná být ale zají­ma­vý až teh­dy, když se pro­vdá za prin­ce,“ pokra­ču­je Kendrick. „Tehdy Popelka začí­ná nachá­zet sama sebe a odmí­tá to, o čem se domní­va­la, že po tom tou­ží, což také zna­me­ná při­znat si, že udě­la­la chy­bu. Není ale zce­la bez viny. Musí se vyrov­nat se sku­teč­nos­tí, že po něčem tou­ži­la tak moc, že se pří­liš neza­mys­le­la nad tím, co sku­teč­ně potře­bu­je.“

Toužil jsem po někom vel­mi spe­ci­fic­kém, kdo v sobě doká­že sklou­bit humor, sílu a moder­ní myš­le­ní,“ roz­vá­dí své myš­len­ky při obsa­zo­vá­ní této role Marshall. „V mno­ha ohle­dech je Popelka v tomhle fil­mu nej­kom­plex­něj­ší posta­vou, pro­to­že se není schop­na roz­hod­nout, neu­stá­le váhá nad tím, co vlast­ně chce, a Anna jí vdech­la nema­lou dáv­ku zra­ni­tel­nos­ti a hloub­ky, což bylo neu­vě­ři­tel­ně půso­bi­vé.“

Pro roli Popelčina prin­ce, kte­rý tou­ží po nevěs­tě, byl zvo­len Chris Pine. Herec, kte­rý se patr­ně nej­ví­ce pro­sla­vil rolí kapi­tá­na Jamese T. Kirka ve fil­mu Star Trek, svou posta­vu popi­su­je tak­to: „Princ je jed­nou z těch postav, o kte­rých se domní­vá­me, že je zná­me, ale ve sku­teč­nos­ti toho o nich zas tak moc neví­me.“

Jedním z jeho mých nej­ob­lí­be­něj­ších výro­ků zazní v situ­a­ci, kdy mu Popelka sdě­lu­je, že by se měl vzcho­pit a být dob­rým krá­lem, a on na to opá­čí, že byl vycho­ván pro krá­su, ne pro upřím­nost, což ho více­mé­ně doko­na­le shr­nu­je,“ pokra­ču­je Pine.

Když James Lapine tuto posta­vu psal, chtěl, aby se jed­na­lo o napros­to tuc­to­vou pohád­ko­vou posta­vu. „Vychovali ho jako prin­ce a on nic jiné­ho nezná...zranitelnost nemá v pova­ze, pro­to­že je zvyk­lý dostat coko­liv, po čem tou­ží,“ vysvět­lu­je Lapine. „Takže když je nako­nec odmít­nut, stá­vá se sku­teč­ně veli­ce zra­ni­tel­ným a jeho ryze pohád­ko­vá pova­ha začí­ná nabí­rat lid­štěj­ší směr.“

Když Pine popr­vé při­šel na kon­kurz, neměl Marshall tuše­ní, jak vše­stran­ný herec to doo­prav­dy je. „Nevěděl jsem, že umí zpí­vat, nevě­děl jsem, že umí být vtip­ný, nevě­děl jsem sko­ro nic,“ při­zná­vá. „Věděl jsem jen to, že jde o skvě­lé­ho her­ce, že je výji­meč­ně inte­li­gent­ní a že je neu­vě­ři­tel­ně pohled­ný. A veli­ce záhy jsem zjis­til, že doká­že nejen vše zmí­ně­né, ale ješ­tě mno­hem více.“

Kendrick byla pří­jem­ně pře­kva­pe­na Pineovým kome­di­ál­ním talen­tem. „Je samo­zřej­mě veli­ce milý a pohled­ný, ale líbi­lo se mi, že se role prin­ce ujal s tak inte­li­gent­ním humo­rem,“ říká. „Možná ho na oka­mžik poně­kud vyve­de z míry, když se mu zrov­na pří­liš neda­ří, ale vzá­pě­tí se zase vzpa­ma­tu­je a sta­ne se z něj ten afek­to­va­ný princ, kte­rým je, a to je úžas­ně zábav­né.“

Když došlo na obsa­ze­ní rolí Jacka a Červené Karkulky, bylo pro Marshalla důle­ži­té, aby obě tyto role před­sta­vo­va­ly dět­ští her­ci (na roz­díl od původ­ní­ho muzi­ká­lu, kde jsou tyto posta­vy obvykle star­ší), pro­to­že celý pří­běh je ve své pod­sta­tě o rodi­čích a dětech. Daniel Huttlestone, kte­rý okouz­lil divá­ky v roli Gavroche v osca­ro­vém muzi­ká­lu Bídníci, byl obsa­zen do role Jacka, bez­sta­rost­né­ho chlap­ce, tou­ží­cí­ho po dob­ro­druž­ství.

Danielovi bylo tři­náct, když se obje­vil u kon­kur­zu, a zpí­val své pís­ně ve vyš­ší polo­ze, pro­to­že ješ­tě neza­čal muto­vat, a jeho podá­ní bylo krás­né a odzbro­ju­jí­cí,“ vzpo­mí­ná Marshall.

Tracey Ullman, úspěš­ná hereč­ka, kte­rá se obje­vi­la ve fil­mech jako Víc než dost nebo Výstřely na Broadwayi, a kte­rá se uja­la role Jackovy chudé a zou­fa­lé mat­ky, tou­ží­cí po lep­ším živo­tě, chvá­lou na Huttlestonovu adre­su tak­též nešet­ři­la. „Navzdory své­mu věku má Daniel veli­ce pro­fe­si­o­nál­ní pří­stup k prá­ci a veli­ce dospě­le vní­má, co se po něm chce.“

Druhý mla­dý člen herec­ké­ho týmu, dva­nác­ti­le­tá Lilla Crawford, kte­rá se v minu­los­ti obje­vi­la na Broadwayi ve hře Annie, v tom­to sním­ku na fil­mo­vých plát­nech debu­tu­je rolí Červené Karkulky. Do své role byla obsa­ze­na na zákla­dě celo­ná­rod­ní­ho cas­tingu. „S Johnem DeLucou jsme Lillu vidě­li v Lapineově nastu­do­vá­ní Annie a byla fan­tas­tic­ká,“ říká Marshall. „Nemohli jsme uvě­řit tomu, že někdo tak mla­dý by doká­zal na svých bed­rech utáh­nout celé před­sta­ve­ní, ale byla to výji­meč­ná zpě­vač­ka, hereč­ka a komič­ka, jejíž schop­nos­ti dale­ko pře­sa­ho­va­ly její věk, a přes­ně tako­vá by měla být i Červená Karkulka.“

Červená Karkulka je naiv­ní, dospí­va­jí­cí mla­dá dív­ka v čer­ve­né pláš­těn­ce, kte­rá pod­le mne ztě­les­ňu­je dospí­vá­ní,“ míní Lapine. „Než se obje­ví vlk, je pře­svěd­če­na, že v jejím živo­tě exis­tu­je jen dob­ro a že se kaž­dé­mu dá věřit. Pak pro­ži­je bolest­nou lek­ci z toho, co zna­me­ná všem bez­mezně důvě­řo­vat, tedy něče­ho, co se dětem špat­ně vysvět­lu­je a je navíc poměr­ně neve­se­lé se o to pokou­šet – totiž vysvět­lit jim, že si mají dávat pozor.“

Když Marshall oslo­vil Johnnyho Deppa (Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, Alenka v kra­ji divů) s nabíd­kou role zákeř­né posta­vy vlka, ten­to slav­ný herec s jejím při­je­tím pří­liš neo­tá­lel. Protože v minu­los­ti s Marshallem spo­lu­pra­co­val na sním­ku Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na, ví, že oba vní­ma­jí řadu věcí veli­ce podob­ně, a dle Deppových slov by „s Robem klid­ně nato­čil i tele­fon­ní seznam, pokud by mě požá­dal. Je to sku­teč­ný mis­tr.“

Vlk je dra­vec toho­to pří­bě­hu,“ říká Lapine o této posta­vě. „Je ztě­les­ně­ním zví­řec­kos­ti a Johnny Depp, kte­ré­ho vní­má­me jako veli­ce atrak­tiv­ní­ho, ho ztvár­nil veli­ce pozo­ru­hod­ně. Představuje svůd­nost divo­či­ny.“

Pro Christine Baranski, kte­rá už v minu­los­ti spo­lu­pra­co­va­la jak se Sondheimem (Sweeney Todd v Kennedy Center a kon­cert­ní před­sta­ve­ní Malá noč­ní hud­ba v Roundabout Theatre Company) i s Marshallem (Chicago), neby­lo nad nabíd­kou role Popelčiny zlé mace­chy tře­ba dlou­hé­ho váhá­ní. „Je ohrom­ně vzru­šu­jí­cí, že se ten­to muzi­kál koneč­ně dočkal fil­mo­vé podo­by, pro­to­že tu máme co do čině­ní s pohád­ko­vým svě­tem, jenž se dá pozo­ru­hod­ně vizu­a­li­zo­vat,“ sou­dí Baranski. „Neumím si po vizu­ál­ní strán­ce pro tenhle pro­jekt před­sta­vit lep­ší­ho reži­sé­ra, než jakým je Rob Marshall, jehož poje­tí ide­ál­ně dopl­ňu­je Sondheimovu nád­her­nou hud­bu a tex­ty, a to vše za pod­po­ry pozo­ru­hod­ných fil­mo­vých her­ců, kte­ří svým posta­vám dodá­va­jí vel­ký psy­cho­lo­gic­ký roz­měr.“

Do rolí Popelčiných zlých nevlast­ních sester, Florindy a Lucindy, kte­ré ztvár­ni­ly Tammy Blanchard (Já a mé pří­zra­ky) a Lucy Punch (Zkažená úča), tou­ži­li tvůr­ci fil­mu po hereč­kách, kte­ré budou atrak­tiv­ní, ale sou­čas­ně také vtip­né a v jis­tých ohle­dech poně­kud tem­né.

MacKenzie Mauzy, kte­rá se na Broadwayi obje­vi­la ve hře Next to Normal, byla obsa­ze­na coby Locika, věz­ně­ná mla­dá dív­ka, kte­rá tou­ží poznat svět mimo svou věž. Podle Lapineaje celá řada pohá­dek o dospí­vá­ní, a Locika před­sta­vu­je dospí­va­jí­cí dív­ku, kte­rá se chce pota­jí vytra­tit z domu a žít si po svém, nezá­vis­le na svých rodi­čích.“

Teenageři, kte­ří již pro­šli puber­tou, se čas­to cítí uvěz­ně­ni,“ pokra­ču­je. „Cítí se být dospě­lý­mi, ačko­liv jimi nejsou, a chtě­jí dělat dospě­lé věci, tak­že je tahle dějo­vá linie i dnes veli­ce rele­vant­ní.“

Billy Magnussen z broadwa­yské hry Váňa a Soňa a Máša a Spike před­sta­vu­je Locičina okouz­lu­jí­cí­ho prin­ce. Jakožto mlad­ší bra­tr Popelčina prin­ce si Magnussen užil ve své roli spous­tu zába­vy a oce­ňu­je její dějo­vý vývoj. „Můj princ tou­ží být galant­ní a okouz­lu­jí­cí, ale ve výsled­ku je to tro­chu podi­vín, což je legrač­ní,“ míní. „Ale srd­ce má na správ­ném místě...jediné, co chce doo­prav­dy udě­lat, je odvést Lociku z její věže, aby moh­li být spo­leč­ně šťast­ni.“

            „Rob Marshall sku­teč­ně pocho­pil, jak důle­ži­té je sesta­vit herec­ký tým, jehož čle­no­vé si budou rozu­mět,“ dodá­vá Lapine. „Všichni zúčast­ně­ní byli nad­še­ni z mož­nos­ti s Robem spo­lu­pra­co­vat a podí­let se prá­vě na tomhle pří­bě­hu, a mys­lím, že to na plát­ně je poznat. Vnímáte jejich lás­ku a vášeň pro to, co děla­jí, ale i pro sebe navzá­jem, a také pro pří­běh, kte­rý vyprá­vě­jí.“

Když Stephen SondheimJames Lapine zača­li popr­vé pře­mýš­let o tvor­bě původ­ní­ho muzi­ká­lu, bylo jejich zámě­rem vytvo­řit pro­vo­ka­tiv­ní dílo, ode­hrá­va­jí­cí se ve fan­tas­tic­kém svě­tě, jehož oby­va­te­lé se vydá­va­jí na pouť za svý­mi cíli. Vyšli z řady tra­dič­ních pohá­dek a ty pro­po­ji­li pří­bě­hem peka­ře a jeho man­žel­ky. Výsledkem je krás­ný a dojem­ný pří­běh se sou­čas­ný­mi téma­ty, kte­ré jsou veli­ce zruč­ně podá­ny pro­střed­nic­tvím kla­sic­kých postav, jako je Popelka, Jack a fazo­lo­vý sto­nek, Locika či Červená Karkulka, a cel­ko­vě se zamě­řu­je na to, co se ode­hrá­va­lo poté, co „zazvo­nil zvo­nec“.

Pohádky lid­stvo dopro­vá­ze­jí od počát­ku věků a pře­dá­va­jí se z gene­ra­ce na gene­ra­ci. Zatímco nave­nek mohou půso­bit pou­ze jako zdroj zába­vy, mají také význam­nou nauč­nou a cito­vou úlo­hu, pro­to­že pře­dá­va­jí důle­ži­tá pozná­ní o lid­ském osu­du. Psycholog Bruno Bettelheim o jejich psy­cho­lo­gic­ké hloub­ce zpra­co­val pub­li­ka­ci, v níž kla­de důraz na vyu­ži­tí pohá­dek s cílem pomo­ci dětem činit vlast­ní závě­ry o jejich sku­teč­ném smys­lu.

Meryl Streep s jeho názo­ry sou­hla­sí. „Pohádky vznik­ly jako pří­běhy s pona­u­če­ním. Byly vyprá­vě­ny pro­to, aby děti odra­di­ly a ty se tak měly šan­ci vyhnout nebez­pe­čím, se kte­rý­mi se během svých živo­tů setká­va­ly, a také aby při­mě­ly mla­dé dív­ky brát si za muže bohá­če. Všechny dív­ky tou­ží po svém prin­ci a chtě­jí žít šťast­ně až do smr­ti, ale někdy se to tak doce­la nepo­da­ří.“

Realističtější poje­tí pohá­dek, jeden z původ­ních cílů Sondheima a Lapinea, pat­řil také k těm důvo­dům, kte­ré her­ce na celém pro­jek­tu láka­ly. „Není náho­dou, že na vět­ši­ně střed­ních škol se z toho­to muzi­ká­lu obvykle hra­je jenom prv­ní děj­ství, pro­to­že to kon­čí kla­sic­kým „šťast­ně až do smr­ti“,“ vysvět­lu­je Anna Kendrick. „Ale tepr­ve díky dru­hé­mu děj­ství je tenhle pří­běh tak úžas­ný, dostá­vá sku­teč­nou poin­tu a smy­sl.“

Líbil se mi nápad vzít nej­růz­něj­ší pohád­ky, na kte­rých jsme všich­ni vyrůs­ta­li, a oži­vit je v jedi­ném muzi­ká­lu,“ při­ta­ká Johnny Depp. „Poznáme je důklad­ně­ji, což je ve výsled­ku děsi­věj­ší a legrač­něj­ší, než bychom si doká­za­li před­sta­vit, tak­že je to skvě­lý nápad. A celý ten muzi­kál je skvě­le poja­tý.“

James Lapine udě­lal s pří­bě­hem Popelky něco, co se před ním nikdo 500 let neod­vá­žil,“ pře­mí­tá Sondheim. „V jeho ver­zi ztra­tí stře­ví­ček zce­la vědo­mě, což je maza­né, pro­to­že prá­vě tak má šan­ci zjis­tit, jest­li ji princ sku­teč­ně milu­je.“

Jakožto před­sta­vi­tel toho­to prin­ce Chris Pine původ­ní muzi­ká­lo­vou před­lo­hu zpo­čát­ku neznal, ale když si pře­če­tl scé­nář fil­mu, oka­mži­tě byl LapineovýmiSondheimovými nápa­dy a postu­py uchvá­cen. „Vzali nej­růz­něj­ší pohád­ky, se kte­rý­mi nás na začát­ku pří­bě­hu sezna­mu­jí, a vytvo­ři­li kom­bi­na­ci všech jejich svě­tů a pří­bě­hů, a vše se pak dál ješ­tě kom­pli­ku­je a pro­hlu­bu­je,“ vysvět­lu­je. „V mno­ha ohle­dech se jed­ná o film o dospí­vá­ní, jeho hrdi­no­vé zjiš­ťu­jí, jak úžas­ný může život ve všech jeho podo­bách být. Jde tu o obje­vo­vá­ní svě­ta.“

Od chví­le, kdy muzi­kál Čarovný les debu­to­val na diva­del­ních jeviš­tích, všich­ni jeho pří­z­niv­ci dou­fa­li, že se jed­no­ho dne obje­ví také ve fil­mo­vé podo­bě. Ale k tomu, aby bylo mož­né zkom­bi­no­vat všech­ny kom­pli­ko­va­né a kom­plex­ní sou­čás­ti natá­če­ní fil­mo­vé­ho muzi­ká­lu a správ­ně ho pře­vést na fil­mo­vá plát­na, bylo tře­ba zku­še­né­ho reži­sé­ra, jakým je Rob Marshall. „Jedná se o pří­běh se spous­tou postav, z nichž kaž­dá pro­chá­zí něja­kým vývo­jem, kte­rý má svůj počá­tek, vrchol i konec,“ míní James Corden. Vzniká tu kou­zel­né, fan­tas­tic­ké pro­stře­dí, ve kte­rém se sou­čas­ně ode­hrá­vá vel­ko­le­pý muzi­kál, tak­že spo­jit to vše správ­ně dohro­ma­dy vyža­du­je výji­meč­né nadá­ní.“

Přestože má Marshall na svém kon­tě celou řadu fil­mů, ať už jde o Chicago, Nine, Gejša či Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na, je také slav­ným diva­del­ním reži­sé­rem a cho­re­o­gra­fem, kte­rý za svou prá­ci obdr­žel cenu Emmy. Právě díky této repu­ta­ci byl jed­ním z nej­po­vo­la­něj­ších reži­sé­rů pro pře­vod muzi­ká­lu Čarovný les na fil­mo­vá plát­na. „Rob Marshall má s diva­del­ním svě­tem boha­té zku­še­nos­ti, což je klí­čo­vé, a je navíc také cho­re­o­graf, což je stej­ně nezbyt­né, pro­to­že tako­vý­to muzi­kál vyža­du­je reži­sé­ra, kte­rý ví, jak na věc,“ sou­dí Stephen Sondheim.

Písně v Čarovném lese jsou sou­čás­tí jeho kon­tex­tu, jeho atmo­sfé­ry a vyzně­ní,“ pokra­ču­je. „Ale když se během pís­ně zasta­ví zby­tek děje – tře­ba když Popelka popi­su­je své zážit­ky z ple­su nebo Červená Karkulka to, jaké to bylo ve vlčím bři­chu – pak je tyto scé­ny potře­ba zpra­co­vat veli­ce nápa­di­tě. Rob je jed­ním z mála reži­sé­rů, kte­ří jsou v tomhle dob­ří.“

Marshalla, dlou­ho­le­té­ho fanouš­ka původ­ní­ho muzi­ká­lu, ten­to pro­jekt od samé­ho počát­ku veli­ce při­ta­ho­val. „Vždycky jsem ten muzi­kál zbož­ňo­val, už od doby, kdy jsem ho v roce 1987 viděl popr­vé,“ říká. „Byl to krás­ný, zábav­ný a význam­ný počin, a vzpo­mí­nám si, jak mě napros­to uchvá­til. Jednalo se o uni­kát­ní slou­če­ní něko­li­ka pří­bě­hů s růz­ný­mi posta­va­mi, jehož výsled­kem byl veli­ce hlu­bo­ký pří­běh, zabý­va­jí­cí se tím, co se dělo poté, co „zazvo­nil zvo­nec“.“

Pro kosty­mér­ku Colleen Atwood, kte­rá zís­ka­la Oscara za fil­my Alenka v kra­ji divů, ChicagoGejša, byla šan­ce podí­let se na pří­bě­hu o posta­vách z něko­li­ka růz­ných pohá­dek veli­ce láka­vá. A sku­teč­nost, že mělo jít o její cel­kem čtvr­tou spo­lu­prá­ci s reži­sé­rem Robem Marshallem, pro ni byla třeš­nič­kou na dor­tu.

Hned popr­vé, kdy jsme se s Robem potka­li, jsme si doko­na­le pad­li do noty a od té doby se nám spo­leč­ně pra­cu­je napros­to skvě­le,“ vysvět­lu­je. „Rob se na tvůr­čím pro­ce­su pří­mo podí­lí, ale při­tom nikdy nena­ři­zu­je, jak má co vypa­dat.“

Její inspi­ra­cí pro všech­ny kos­týmy ve fil­mu byl prá­vě les, kte­rý sto­jí již v názvu fil­mu samot­né­ho, a neje­den kos­tým v sobě struk­tu­ru dře­va něja­kým způ­so­bem zahr­nu­je. Například kos­tým čaro­děj­ni­ce, kte­rý nosí Meryl Streep, byl ve sku­teč­nos­ti vyro­ben z malých kous­ků kůže, kte­ré byly naši­té na pod­šív­ku, a to vše bylo zkom­bi­no­vá­no s dal­ší kůži, tak­že výsle­dek vzbu­zu­je dojem popraska­né kůry stro­mu. Takto vytvo­ře­né čás­ti kos­tý­mu pak byly při­pev­ně­ny k pod­kla­do­vé síťo­vi­ně, aby se v kos­tý­mu bylo mož­né sná­ze pohy­bo­vat.

Když spo­lu­pra­cu­je­te s hereč­kou, jakou je Meryl, mys­lí­te na to, co v tom kos­tý­mu bude dělat,“ vysvět­lu­je Atwood. „Specifické pohy­by jsou nedíl­nou sou­čás­tí její posta­vy, a poměr­ně záhy měla jas­no v tom, že bude čaro­děj­ni­ce při­kr­če­ná a bude tak tro­chu při­po­mí­nat spí­še pavou­ka.“

            „Když se čaro­děj­ni­ce ve fil­mu pro­mě­ní, vychá­ze­la jsem ze stej­né­ho návr­hu, ale tro­chu jsem  ho dopl­ni­la saté­nem a jem­něj­ší­mi lát­ka­mi. Vycpala jsem více rame­na, kte­rá navíc mají také jinou bar­vu.“

Colleen je jako tor­ná­do,“ popi­su­je pra­cov­ní nasa­ze­ní kosty­mér­ky Streep. „Vytváří tak nápa­di­té, svo­bo­do­my­sl­né a dra­ma­tic­ké kos­týmy, a při­tom je sou­čas­ně zná­má svou pozor­nos­tí k detai­lům, a neje­den z jejích kos­tý­mů je doko­na­le pro­myš­le­ný, jem­ný a pře­krás­ně uši­tý.“

Detailnost Colleenina díla mi vyra­zi­la dech,“ říká pro­du­cent John DeLuca. „Všechny její kos­týmy při­tom doko­na­le při­ro­ze­ně zapa­da­jí do les­ní­ho svě­ta. Vždycky vychá­zí z pod­sta­ty kon­krét­ní posta­vy, a její nápa­di­tost vždy inspi­ro­va­la jak nás, tak i her­ce samot­né, pro­to­že se sna­ži­la se vku­sem sobě vlast­ním při­jít s něčím zce­la netra­dič­ním.“

Během pro­ce­su tvor­by uni­kát­ní­ho pohád­ko­vé­ho svě­ta padlo roz­hod­nu­tí nevá­zat se na jed­no kon­krét­ní his­to­ric­ké obdo­bí a mís­to toho plně vyu­žít to, že se jed­ná o pes­trou smě­si­ci nej­růz­něj­ších postav a pří­bě­hů.

Když při­šla řada na podo­bu vlka, kte­ré­ho před­sta­vu­je Johnny Depp, stal se Colleen Atwood Múzou herec sám. Jakožto vel­ký fanou­šek Texe Averyho, ani­má­to­ra, kte­rý pro kres­le­né gro­tes­ky spo­leč­nos­ti MGM ve čty­ři­cá­tých a pade­sá­tých letech vytvo­řil slav­nou posta­vu vlka v oble­ku, si Depp ve své roli na sebe chtěl tak­též vzít oblek. Naštěstí pro něj byli tvůr­ci fil­mu z toho­to nápa­du nad­še­ní.

Když jsem byl s nabíd­kou této role popr­vé oslo­ven, nasko­či­la mi v hla­vě z něja­ké­ho důvo­du před­sta­va ani­mo­va­né­ho vlka Texe Averyho: fra­jer­ské­ho zlé­ho vlka v oble­ku, kte­rý má na hla­vě fedo­ru a v kap­se hodin­ky na řetíz­ku, a jakmi­le jsem se o tom zmí­nil Colleen, byla z toho nápa­du nad­še­ná,“ vysvět­lu­je svou inspi­ra­ci Depp. „Takže se pus­ti­la do prá­ce a tre­fi­la to napros­to doko­na­le. Perfektně odhadla, co jsem měl na mys­li, a jako obvykle to nemě­lo chy­bu.“

V pří­pa­dě vlka jde o to, že se jed­ná o výplod Karkulčiny před­sta­vi­vos­ti, tak­že jsme Johnnyho nechtě­li navlé­kat do vlčí kůže nebo mu vyrá­bět chlu­pa­tý límec,“ roz­vá­dí ten­to kos­tým Atwood. „Ukázala jsem mu svůj nápad s výšiv­kou vlčí srs­ti na veli­ce ten­kém kous­ku vlně­né lát­ky, ze kte­ré jsem pak byla schop­na vytvo­řit samot­ný oblek.“

Spolupracovala jsem s vyší­vač­ka­mi na tom, abychom docí­li­li podo­by srs­ti, kte­rá bude zce­la hlad­ká, bude se pohy­bo­vat a nebu­de pří­liš tlus­tá,“ pokra­ču­je. „Pak jsem zahléd­la sta­rou paru­ku z dva­cá­tých let, kte­rá mi poslou­ži­la jako inspi­ra­ce pro jeho ocas a pro límec oble­ku. Také jsem oprav­du moc tou­ži­la po tom, aby mu uši vyču­ho­va­ly z klo­bou­ku. Hravý dojem jsme zdů­raz­ni­li drá­py, kte­ré mu trčí z ruka­vic a bot, při­čemž obo­jí veli­ce při­po­mí­ná tla­py.“

V pří­pa­dě postav peka­ře a peka­řo­vy ženy v podá­ní Jamese Cordena a Emily Blunt k jejich kos­týmům Atwood při­stu­po­va­la spí­še jako ke kos­týmům vik­to­ri­án­ské­ho man­žel­ské­ho páru, ale dáva­la si pozor na to, aby nepů­so­bi­li pří­liš ele­gant­ně. „Pekařova žena muse­la vypa­dat poně­kud ošun­tě­le, a Colleen se skvě­le poda­ři­lo nejen vytvo­řit krás­né kos­týmy, ale také doko­na­le zamas­ko­vat, že jsem byla během natá­če­ní těhot­ná, což bylo iro­nic­ké v tom, že jsem zde ztvár­ni­la posta­vu, kte­rá zou­fa­le tou­ží po dítě­ti, a sama jsem v sobě během toho jed­no nosi­la.“

Atwood si také vychut­na­la mož­nost inspi­ro­vat se odliš­ný­mi mís­ty a doba­mi, a v pří­pa­dě Jacka (Daniel Huttlestone) a jeho mat­ky (Tracey Ullman) jejich kos­týmy vytvo­ři­la pod­le oble­če­ní „chudých ves­ni­ča­nů z pře­lo­mu sto­le­tí“. Popelka (Anna Kendrick) a její princ (Chris Pine) nao­pak zastu­pu­jí styl, kte­rý sama nazý­vá „roman­tic­kou sece­sí“.

Hudební vedou­cí a pro­du­cent Mike Higham spo­lu­pra­co­val se Stephenem Sondheimem na fil­mo­vé ver­zi Sweeneyho Todda, což byl pro něj ohro­mu­jí­cí záži­tek, tak­že když Sondheim jeho jmé­no zmí­nil jako mož­né­ho hudeb­ní­ho part­ne­ra pro Čarovný les, bez zavá­há­ní po této nabíd­ce sko­čil. „Na muzi­ká­lech nemá­te mož­nost pra­co­vat pří­liš čas­to, a spo­lu­prá­ce se Sondheimem je po hudeb­ní strán­ce vždyc­ky vel­kou výzvou,“ míní. „Jde o veli­ce kom­plex­ní tvor­bu, kte­rá vyža­du­je sto­pro­cent­ní nasa­ze­ní.“

Coby hudeb­ní vedou­cí se Higham vel­mi aktiv­ně podí­lí na celém tvůr­čím pro­ce­su. „Jsem pří­to­men u zkou­šek, tak­že sly­ším, jak se kaž­dá z pís­ní vyví­jí, jak vyho­vu­je her­cům a jak to všech­no do sebe zapad­ne, až začne­me doo­prav­dy natá­čet.“

Podle Highama se obě jeho role ide­ál­ně dopl­ňu­jí, pro­to­že se domní­vá, že tajem­stvím úspě­chu, pokud jde o nená­sil­né začle­ně­ní hud­by do fil­mu, je to, že na vše dohlí­ží jedi­ná oso­ba: od nahrá­vá­ní orchest­ru a zpě­vu her­ců přes pří­tom­nost na natá­če­ní až po zajiš­tě­ní toho, že si všich­ni her­ci před kame­ra­mi vedou přes­ně tak, jak by měli.

Zajistit, aby dia­lo­gy a hud­ba v prů­bě­hu fil­mu správ­ně ply­nu­ly, je jed­ním z nej­ná­roč­něj­ších úko­lů. „V pří­pa­dě muzi­ká­lů se stá­vá, že her­ci hra­jí a pak se najed­nou vrh­nou do zpě­vu a zní to poně­kud zvlášt­ně, pro­to­že jste prá­vě absol­vo­va­li pře­chod z živé­ho dia­lo­gu, nahra­né­ho během natá­če­ní, ke krys­ta­lic­ky čis­té stu­di­o­vé nahráv­ce,“ vysvět­lu­je.

Aby tako­vé scé­ny půso­bi­ly co nejmé­ně umě­le, vyu­žil k tomu dva růz­né způ­so­by: buď nechal her­ce zazpí­vat prv­ní část pís­ně naži­vo, a v mno­ha pří­pa­dech i píseň celou, nebo posled­ní pasá­že jejich dia­lo­gu zpra­co­val ve stu­diu, aby docí­lil zlep­še­ní jejich zvu­ko­vé kva­li­ty. Navíc na Highama udě­la­la dojem úro­veň Marshallových zna­los­tí hud­by, zejmé­na v kon­tex­tu nahrá­va­cích stu­dií.

Části seriálu:  Čarovný les


  • Čarovný les - O tvůrcích1. dubna 2015 Čarovný les - O tvůrcích MERYL STREEP (čarodějnice) za svou takřka čtyřicetiletou kariéru ztvárnila pozoruhodné množství nejrůznějších postav a kráčí světem divadla, filmu a televize po zcela ojedinělých […] Posted in Speciály
  • Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?23. září 2019 Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asistentky šéfredaktorky předního […] Posted in Retro filmové recenze
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […] Posted in Filmové recenze
  • Mamma Mia!25. srpna 2008 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané letošního roku. Muzikál […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna19. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna je americký fantasy film z roku 2011, čtvrtý díl filmové série Piráti z Karibiku a samostatné pokračování filmu Na konci světa (2007). Jedná se o první […] Posted in Speciály
  • Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny14. prosince 2021 Fantastická zvířata: Grindelwaldovy zločiny Na konci prvního filmu „Fantastická zvířata a kde je najít“ byl mocný kouzelník Gellert Grindelwald uvězněn. Je to špatný kouzelník, který chce pomocí kouzel ovládnout svět. Pochopitelně, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Na konci světa13. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Na konci světa Piráti z Karibiku: Na konci světa je americký výpravný fantasy film režiséra Gorea Verbinského z roku 2007, třetí díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Truhla mrtvého […] Posted in Speciály
  • Fantastická zvířata a kde je najít - 80 %9. prosince 2021 Fantastická zvířata a kde je najít - 80 % J. K. Rowlingová napsala první svůj scénář. Ve spolupráci se zavedeným světovým režisérem Davidem Yatesem vznikl další film z kouzelnického světa Harryho Pottera. Scénář je sice trocha […] Posted in Retro filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže6. prosince 2021 Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže Piráti z Karibiku: Truhla mrtvého muže je americký fantasy film z roku 2006. Jedná se o druhý díl filmové série Piráti z Karibiku a pokračování filmu Piráti z Karibiku: Prokletí Černé […] Posted in Speciály
  • Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly30. listopadu 2021 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly Piráti z Karibiku: Prokletí Černé perly je americký fantasy film z roku 2003, který režíroval Gore Verbinski a který je prvním filmem ze série Piráti z Karibiku. Film produkovaný […] Posted in Speciály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,59898 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53926 KB. | 17.01.2022 - 02:23:41