Kritiky.cz > Speciály > Čarovný les - O tvůrcích

Čarovný les - O tvůrcích

CarovnyLesFinal

MERYL STREEP (čaro­děj­ni­ce) za svou takřka čty­ři­ce­ti­le­tou kari­é­ru ztvár­ni­la pozo­ru­hod­né množ­ství nej­růz­něj­ších postav a krá­čí svě­tem diva­dla, fil­mu a tele­vi­ze po zce­la oje­di­ně­lých cestách.

Streep vystu­do­va­la střed­ní ško­lu v New Jersey, s vyzna­me­ná­ním absol­vo­va­la Vassar College a v roce 1975 zís­ka­la titul magis­t­ry na Yaleově uni­ver­zi­tě. Svou pro­fe­si­o­nál­ní kari­é­ru zapo­ča­la na newy­or­ských jeviš­tích, kde si rych­le vybu­do­va­la pověst vše­stran­né a odhod­la­né hereč­ky. V prů­bě­hu tří let od dokon­če­ní vyso­ké ško­ly doká­za­la debu­to­vat na Broadwayi, zís­kat cenu Emmy (za tele­viz­ní seri­ál Holocaust) a byla popr­vé nomi­no­vá­na na Oscara (Lovec jele­nů).

V roce 2014 si vyslou­ži­la svou již osm­nác­tou osca­ro­vou nomi­na­ci za roli ve fil­mu Blízko od sebe, což je oje­di­ně­lý rekord, kte­rý se zatím niko­mu nepo­da­ři­lo pře­ko­nat. Tuto pres­tiž­ní cenu pak zís­ka­la cel­kem tři­krát, ze své výko­ny ve fil­mech Železná lady (2012), Sophiina vol­ba (1983) a Kramerová ver­sus Kramer (1980).

            Streep se také zají­má o život­ní pro­stře­dí a v roce 1989 spo­luza­lo­ži­la sku­pi­nu Mothers and Others, jejímž pro­střed­nic­tvím se na otáz­kách eko­lo­gie aktiv­ně podí­lí. Tato sku­pi­na se již deset let pokou­ší pod­po­ro­vat udr­ži­tel­né země­děl­ství, zavá­dět nová opat­ře­ní pro pou­ží­vá­ní pes­t­i­ci­dů a zlep­šo­vat dostup­nost bio­po­tra­vin a udr­ži­tel­ně vyrá­bě­ných míst­ních potra­vin.

 

EMILY BLUNT (peka­řo­va žena) je drži­tel­kou ceny Zlatý glo­bus a díky své vše­stran­nos­ti a schop­nos­tem při­způ­so­be­ní je jed­nou z nej­žá­da­něj­ších sou­čas­ných here­ček. Blunt se do pově­do­mí mezi­ná­rod­ní­ho pub­li­ka dosta­la svý­mi pozo­ru­hod­ný­mi výko­ny ve fil­mech jako Moje léto lás­ky nebo Ďábel nosí Pradu.

Před nedáv­nem dokon­či­la natá­če­ní thrille­ru SicarioBeniciem del ToremJoshem Brolinem pod režij­ním vede­ním Denise Villeneuvea. Zatím napo­sle­dy jsme ji měli mož­nost spat­řit po boku Toma Cruise ve fil­mu Douga Limana Na hra­ně zítř­ka. Tento sní­mek, kte­rý měl pre­mi­é­ru v červ­nu, se ode­hrá­vá v blíz­ké budouc­nos­ti, kdy Zemi ovlád­la mimo­zem­ská rasa, se kte­rou se lid­stvo sna­ží bojo­vat. Předtím byla k vidě­ní ve fil­mu Lynn Shelton Sestra tvo­jí sest­ry, po boku Ewana McGregora ve sním­ku Lasse Hallstroma Lov loso­sů v jeme­nu, za kte­rý byla nomi­no­vá­na na Zlatý glo­bus, v hlav­ní žen­ské roli sci­fi thrille­ru LooperBrucem Willisem a Josephem Gordonem-Levittem, a spo­leč­ně s Colinem Firthem v čer­né kome­dii Arthur Newman.

 

JAMES CORDEN (pekař) je hvězdou diva­del­ní hry One Man, Two Guvnors v Národním diva­dle v Londýně a také na Broadwayi. Za tuto roli obdr­žel cenu Tony. K vidě­ní byl také v diva­del­ní hře Šprti v Londýně i na Broadwayi, ve hře A Respectable Wedding v Young Vic a ve hře Martin Guerre ve West Endu.

Na fil­mo­vých plát­nech byl k vidě­ní ve fil­mech Tři muš­ke­tý­ři, Gulliverovy ces­ty, Zabijáci lesbic­kých upí­rek, Telstar, Jak se zba­vit přá­tel a zůstat úpl­ně sám, Where Have I Been All Your Life?, Pierrepoint, Zahřívací kolo, Krajina srd­ce, Všechno nebo nic, Whatever Happened to Harold Smith?, Den co den, a svou roli ze hry Šprti si zopa­ko­val také na fil­mo­vých plát­nech. Zatím napo­sle­dy jsme ho měli mož­nost spat­řit ve fil­mu Love SongKeirou KnightleyMarkem Ruffalem, a ve fil­mu Životní šan­ce.

 

ANNA KENDRICK (Popelka) má na svém kon­tě celou řadu úspě­chů, kte­ré demon­stru­jí její pozo­ru­hod­ný talent. Před nedáv­nem jsme ji moh­li spat­řit v nezá­vis­lém sním­ku Šťastné a vese­lé, kte­rý měl pre­mi­é­ru v roce 2014 na fes­ti­va­lu Sundance.

Na svém kon­tě má něko­lik fil­mů, kte­ré by měli mít pre­mi­é­ru v tom­to roce, mezi něž pat­ří Digging for Fire reži­sé­ra Joea Swanberga (se kte­rým spo­lu­pra­co­va­la již potře­tí), The HollarsJohnem Krasinskim (kte­rý sní­mek také reží­ro­val), a vyso­ce oče­ká­va­ný sní­mek Ladíme 2 v režii Elizabeth Banks. Současně by si měla zahrát ve fil­mu pod­le nej­no­věj­ší­ho scé­ná­ře Maxe Landise Mr. Right se Samem Rockwellem v režii Paco Cabezy.

V roce 2014 na fil­mo­vém fes­ti­va­lu v Torontu před­sta­vi­la hned dva nové fil­my: sní­mek The Last Five Years s plá­no­va­nou pre­mi­é­rou v úno­ru 2015, kte­rý je adap­ta­cí muzi­ká­lu, v němž hra­je spo­leč­ně s Jeremy Jordanem, a nezá­vis­lé dra­ma Cake s Jennifer Aniston.

Je před­sta­vi­tel­kou hlav­ní role v úspěš­ném kome­di­ál­ním muzi­ká­lu Ladíme. Píseň Cups, kte­rou ve fil­mu zpí­va­la, obdr­že­la již něko­lik pla­ti­no­vých desek a v hit­pa­rá­dě Billboard byla jed­nou z nej­ob­lí­be­něj­ších pís­ní roku 2013.

 

CHRIS PINE (Popelčin princ) je jed­ním z nej­žá­da­něj­ších holly­wo­od­ských her­ců sou­čas­nos­ti. Pine, kte­rý je aktu­ál­ně sou­čás­tí dvou význam­ných fil­mo­vých sérii, má na svém kon­tě celou řadu fil­mů, v nichž ztvár­nil vel­mi roz­ma­ni­té role.

Zatím napo­sle­dy jsme ho měli mož­nost spat­řit v titul­ní roli sním­ku Jack Ryan: V uta­je­ní v režii Kennetha Branagha, ve kte­rém se obje­vil po boku Keiry KnightleyKevina Costnera. Předtím si zopa­ko­val roli Jamese T. Kirka v pokra­čo­vá­ní fil­mo­vé­ho hitu Star Trek s názvem Star Trek: Do tem­no­ty. Film zno­vu reží­ro­val J. J. Abrams a těšil se obrov­ské popu­la­ri­tě u kri­ti­ků i divá­ků. Celosvětově ten­to sní­mek utr­žil přes 462 mili­o­nů dola­rů.

V roce 2012 Pine pro­půj­čil svůj hlas jed­né z postav ani­mo­va­né­ho fil­mu Legendární par­ta, ve kte­rém dal­ší posta­vy namlu­vi­li napří­klad Alec Baldwin, Hugh Jackman, Isla FisherJude Law. Objevil se také spo­leč­ně s Michelle Pfeiffer, Elizabeth BanksOlivií Wilde v dra­ma­tu Lidé jako my, a po boku Reese WitherspoonToma Hardyho byl k vidě­ní v akč­ní kome­dii spo­leč­nos­ti 20th Century Fox Tohle je vál­ka.

Předtím jsme ho moh­li spat­řit spo­leč­ně s Denzelem Washingtonem ve fil­mu Nezastavitelný v režii Tonyho Scotta. V roce 2009 si pod režij­ním vede­ním J. J. Abramse zahrál ve fil­mu Star Trek, kte­rý mapo­val počát­ky kari­é­ry kapi­tá­na Kirka a ostat­ních čle­nů posád­ku USS Enterprise. Dále má na svém kon­tě napří­klad sní­mek Přenašeči, ani­mo­va­ný film Quantum Quest: A Cassini Space Odyssey, Víno roku v režii Randalla Millera, kte­rý film také napsal, nezá­vis­lý sní­mek Small Town Saturday Night sce­náris­ty a reži­sé­ra Ryana Craiga, drs­né dra­ma Joea Carnahana Sejmi eso, sní­mek Rande nasle­poEddiem Kayem ThomasemJane Seymour, roman­tic­kou kome­dii Jen troš­ku štěs­tí s Lindsay Lohan, a film Deník prin­cez­ny 2: Královské povin­nos­ti s Anne Hathaway.

 

CHRISTINE BARANSKI (mace­cha) je jed­nou z nej­u­zná­va­něj­ších here­ček zábav­ní­ho prů­mys­lu a úspě­chy sla­ví ve všech jeho odvět­vích. Je drži­tel­kou ceny Emmy, dvou cen Tony, ceny SAG a ceny American Comedy Award. Baranski, rodač­ka z Buffala, vystu­do­va­la Juilliard. Její pře­lo­mo­vou rolí byla role v broadwa­yském kome­di­ál­ním hitu The Real Thing Mikea Nicholse, za kte­rou zís­ka­la ceny Tony a Drama Desk.

Svou dru­hou cenu Tony zís­ka­la za výkon ve hře Neila Simona Rumors, a cenu Drama Desk za Lips Together Teeth Apart. Objevila se také ve hrách Boeing-Boeing, Hurlyburly, The House of Blue Leaves, The Loman Family Picnic, Regrets Only, Folies, Promises, PromisesOn Your Toes, a ve hrách Sweeney Todd a Mame v Kennedy Ceter.

 

JOHNNY DEPP (vlk) je úspěš­ným her­cem, kte­rý pod hla­vič­kou své pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Infinitum Hill fil­my také pro­du­ku­je. Před nedáv­nem dokon­čil natá­če­ní fil­mu Alenka v kra­ji divů: Za zrca­dlem.

Tento na Oscara tři­krát nomi­no­va­ný herec zís­kal své­ho prv­ní­ho Oscara za výkon ve fil­mu Gorea Verbinskiho z roku 2003 Piráti z Karibiku: Prokletí Černé per­ly, kte­rý odstar­to­val veli­ce úspěš­nou fil­mo­vou sérii. Za roli kapi­tá­na Jacka Sparrowa, kte­rou v tom­to fil­mu ztvár­nil, zís­kal také cenu SAG a Empire Award a byl nomi­no­ván na Zlatý glo­bus a cenu BAFTA. Tuto roli si násled­ně zopa­ko­val ve fil­mu Piráti z Karibiku: Truhla mrt­vé­ho muže, za kte­rý byl zno­vu nomi­no­ván na Zlatý glo­bus, ve fil­mu Piráti z Karibiku: Na kon­ci svě­ta, a zatím napo­sle­dy ve fil­mu Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­na. S reži­sé­rem Verbinskim zno­vu spo­lu­pra­co­val v roce 2013 na sním­ku Osamělý jez­dec, ve kte­rém si po boku Armieho Hammera v titul­ní roli zahrál posta­vu Tonta.

Svou dru­hou osca­ro­vou nomi­na­ci si vyslou­žil výko­nem ve fil­mu Marca Fostera Hledání Země Nezemě z roku 2004. Role auto­ra Petera Pana Jamese Barrieho mu vynes­la nomi­na­ce na Zlatý glo­bus, cenu BAFTA a cenu SAG.

Zatím posled­ní osca­ro­vou nomi­na­ci zís­kal za roli ve fil­mu Sweeney Todd: Ďábelský holič z Fleet Street, fil­mo­vé adap­ta­ci muzi­ká­lu Stephena Sondheima, kte­rou zpra­co­val Tim Burton. Za svůj výkon v titul­ní roli zís­kal také Zlatý glo­bus.

 

LILLA CRAWFORD (Červená Karkulka) se zatím napo­sle­dy obje­vi­la v titul­ní roli slav­né­ho muzi­ká­lu Annie u pří­le­ži­tos­ti 35. výro­čí jeho uve­de­ní. Za své poje­tí role slav­né­ho zrza­vé­ho sirot­ka byla nomi­no­vá­na na ceny Drama League a Outer Critics Circle. Svou roli zís­ka­la na zákla­dě kon­kur­zu, kte­ré­ho se účast­ni­lo více než 5000 mla­dých dívek. Poté se účast­ni­la také kon­kur­zu na hru Home, kte­rou reží­ro­val Stafford Arima a zahrá­la si v ní také Diane Ladd.

Profesionálnímu herec­tví se věnu­je od svých šes­ti let. Na Broadwayi debu­to­va­la v roce 2011, kdy si zahrá­la roli Debbie ve hře Billy Elliot. V roce 2010 byla k vidě­ní v diva­del­ní hře Melissa Arctic v režii Craiga Wrighta ve svém rod­ném Los Angeles. Kromě toho byla poctě­na mož­nos­tí zahrát si po jeden večer v newy­or­ském Avery Fisher Hall spo­leč­ně s Tyne Daly, Normem Lewisem, Leou SolongaPatinou Miller ve hře Ragtime. Podílela se také na pro­gra­mu New Year’s Eve 2012: Live From Lincoln Center’s One Singular Sensation: Celebrating Marvin Hamlisch.

 

DANIEL HUTTLESTONE (Jack) ve West Endu debu­to­val v deví­ti letech rolí Nippera v nastu­do­vá­ní hry Oliver! v Theatre Royal, Drury Lane v roce 2008. Tato hra měla svou der­ni­é­ru v roce 2010 a Daniel se násled­ně pře­su­nul do Queen’s Theatre ve West Endu, aby se tu ujal role Gavroche v Bídnících.

Po úspě­ších, kte­ré v této roli skli­dil, byl při­zván ke kon­kur­zu pro tutéž roli ve fil­mo­vé ver­zi toho­to muzi­ká­lu. Poté, co ji zís­kal, se mu pozo­ru­hod­ným výko­nem poda­ři­lo uchvá­tit srd­ce fil­mo­vých divá­ků i herec­kých kole­gů svou prv­ní fil­mo­vou rolí.

Následně se vrá­til na diva­del­ní prk­na zno­vu ve hře Oliver!, ten­to­krát však v roli Dodgera, a zís­kal také role ve dvou dal­ších celo­ve­čer­ních fil­mech.

V tom­to roce ho bude­me moci spat­řit v nezá­vis­lém sním­ku London Town v roli Shaye po boku Liv TylerJonathana Rhyse Meyerse.

 

BILLY MAGNUSSEN (Locičin princ) před nedáv­nem zakon­čil své úspěš­né půso­be­ní v roli Spikea v broadwa­yském hitu Chrise Duranga Váňa a Soňa a Máša a Spike po boku Sigourney WeaverDavida Hydea Pierce. Společně zís­ka­li v roce 2013 cenu Tony za nej­lep­ší diva­del­ní hru. Objevil se ve fil­mu Slečny v nesná­zích Whita Stillmana a ve fil­mu Zala Batmanglije The EastBrit MarlingAlexanderem Skarsgaardem. Kromě toho jsme ho moh­li spat­řit také v nezá­vis­lém sním­ku The Brass TeapotJuno TempleMichaelem Angarano, kte­rý měl pre­mi­é­ru na fes­ti­va­lu v Torontu.

 

MacKENZIE MAUZY (Locika) žije v New Yorku a má boha­té zku­še­nos­ti s diva­del­ní, fil­mo­vou a tele­viz­ní tvor­bou. Na Broadwayi je zná­má svý­mi role­mi ve hrách Next to NormalPříběh dvou měst, a mimo Broadway ve hrách Giant a White Noise. V sou­čas­né době se pra­vi­del­ně obje­vu­je v seri­á­lu Forever sta­ni­ce ABC.

V minu­los­ti byla k vidě­ní napří­klad v seri­á­lech Kriminálka New York, Odložené pří­pa­dy, Právo a pořá­dek, Kriminálka Las Vegas, V těle bou­bel­ky, NCIS a Sběratelé kos­tí, a po dva roky měla smlou­vu na jed­nu z hlav­ních rolí v seri­á­lu Báječní a boha­tí.

 

ROB MARSHALL (režie, pro­duk­ce) se může pochlu­bit tím, že jeho fil­my cel­ko­vě posbí­ra­ly 23 osca­ro­vých nomi­na­cí, z nichž devět doká­za­ly pro­mě­nit, včet­ně Oscara za nej­lep­ší film. Jeho zatím posled­ní sní­mek Piráti z Karibiku: Na vlnách podiv­naJohnny Deppem a Penelope Cruz utr­žil po svě­tě přes 1 mili­ar­du dola­rů a stal se jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších fil­mů v ději­nách.

Jeho před­chá­ze­jí­cí režij­ní poči­ny zahr­nu­jí osca­ro­vé sním­ky ChicagoGejša. Za svou prá­ci na fil­mu Chicago, kte­rý zís­kal cel­kem šest Oscarů včet­ně Oscara za nej­lep­ší film, Marshall obdr­žel cenu Directors Guild, nomi­na­ci na Oscara, na Zlatý glo­bus, na cenu BAFTA a na cenu American Choreography Award. Za nej­lep­ší režij­ní debut bylo Marshallovi udě­le­no oce­ně­ní National Board of Review a New York Film Critics Online. Jeho výprav­ný film Gejša obdr­žel cel­kem tři Oscary, tři ceny BAFTA a Zlatý glo­bus. Marshallův sní­mek Nine byl ve čtyřech kate­go­ri­ích nomi­no­ván na Oscara, v pěti na Zlatý glo­bus, v dese­ti na Critics“ Choice Award a na cenu SAG za výji­meč­ný herec­ký tým. Je drži­te­lem oce­ně­ní Cinema Audio Society a ceny Distinguished Collaborator od Costume Designers Guild.

 

JAMES LAPINE (scé­nář, námět) se naro­dil v roce 1949 v Mansfieldu v Ohiu a žil zde až do obdo­bí dospí­vá­ní, kdy se jeho rodi­na pře­stě­ho­va­la do Stamfordu v Connecticutu. Před nástu­pem na Franklinovi a Marshallovu vyso­kou ško­lu v Lancasteru v Pennsylvánii stu­do­val na veřej­ných ško­lách. Následně zís­kal titul magis­t­ra výtvar­ných umě­ní na Kalifornském insti­tu­tu umě­ní v kali­forn­ské Valencii.

Po dokon­če­ní ško­ly se pře­stě­ho­val do New Yorku, kde na čás­teč­ný úva­zek pra­co­val jako číš­ník, prů­vod­ce v budo­vě NBC, foto­graf na vol­né noze, výtvar­ník a uplat­nil se také v archi­tek­to­nic­kých kru­zích. Mimo jiné se věno­val také výtvar­ným návrhům pro škol­ní časo­pis, vydá­va­ný Yaleovou dra­ma­tic­kou ško­lou. Její děkan, Robert Brustein, mu poslé­ze nabí­dl stá­lou pozi­ci výtvar­ní­ka, zod­po­věd­né­ho za veš­ke­ré tis­ko­vé mate­ri­á­ly, a také pozi­ci uči­te­le reklam­ní­ho desig­nu.

 

COLLEEN ATWOOD (kos­týmy) zís­ka­la cel­kem tři Oscary – za kos­týmy pro sní­mek Tima Burtona z roku 2010 Alenka v kra­ji divů, a za sním­ky Roba Marshalla GejšaChicago. Mimo jiné byla také nomi­no­vá­na na Oscara za svou prá­ci na fil­mu Sněhurka a lovec, na Marshallově sním­ku Nine, na Burtonových fil­mech Sweeney Todd: Ďábělský holič z Fleet StreetOspalá díra, na fil­mu Brada Silberlinga Řada nešťast­ných pří­hod, na fil­mu Jonathana Demmea Milovaná a na fil­mu Gillian Armstrong Malé ženy.

            V sou­čas­né době pra­cu­je na fil­mech Tima Burtona Big EyesAlenka v kra­ji divů: Za zrca­dlem. Na svém kon­tě má také kasov­ní trhák J. J. Abramse Mission: Impossible III, fil­my Andrew Niccola Vyměřený čas a GATTACA, sní­mek Toma Hankse To je náš hit, fil­my Lawrence Kasdana Úspěšný MumfordWyatt Earp, sní­mek Michaela Manna Červený drak a film Michaela Apteda Prvorozený, kte­rý byl jejím vůbec prv­ním celo­ve­čer­ním fil­mem.

V lis­to­pa­du 2014 uved­la na trh luxus­ní řadu kabe­lek.

 

WYATT SMITH (střih) měl prv­ní šan­ci nahléd­nout to tajů fun­go­vá­ní zábav­ní­ho prů­mys­lu ve svých dva­nác­ti letech, kdy se jako asi­s­tent pro­dukč­ní­ho podí­lel na pořa­du Carly Simon. V prů­bě­hu dospí­vá­ní se podí­lel na celé řadě pro­jek­tů pro nej­růz­něj­ší uměl­ce, mezi něž pat­ři­li také Mariah CareyPaul Simon.

Počátkem deva­de­sá­tých let obje­vil při prá­ci v Sony Music Studios v New Yorku kouz­lo stři­hač­ské­ho sto­lu. Jeho kari­é­ra stři­ha­če zvol­na stou­pa­la a podí­lel se na kri­ti­kou veli­ce ceně­ném hudeb­ním seri­á­lu Sessions at West 54th, na doku­men­tech pro Black Sabbath, Briana Wilsona, na kli­pech pro Pearl Jam, Johna Mayera, Keitha Urbana, a také na tele­viz­ních pořa­dech, mezi něž pat­ři­ly napří­klad Michael Jackson: 30th Anniversary CelebrationElvis By The Presley’s spo­leč­nos­ti CBS. Stříhal také pře­lo­mo­vý kome­di­ál­ní seri­ál Chappelle’s Show.

 

MIKE HIGHAM (hudeb­ní pro­duk­ce, hudeb­ní vedou­cí) svou kari­é­ru v hudeb­ním prů­mys­lu začal pra­cí pro legen­dár­ní­ho pro­du­cen­ta Trevora Horna, díky kte­ré­mu spo­lu­pra­co­val s uměl­ci jako U2, Seal, Rod Stewart, Tina Turner, Tom Jones, Spice Girls, Eric Clapton, Sting a řada dal­ších.

Při prá­ci jako tech­nik, edi­tor, dra­ma­turg a pro­du­cent pro Horna se mu poda­ři­lo uplat­nit také ve fil­mo­vé hud­bě. Začínal jako hudeb­ní dra­ma­turg na fil­mech jako Hračky nebo Dny hro­mu, aby se násled­ně stal jed­ním z nej­žá­da­něj­ších hudeb­ních edi­to­rů a vedou­cích fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. Na svém kon­tě má pes­trou pale­tu úspěš­ných fil­mo­vých a tele­viz­ních pro­jek­tů – pra­co­val na hudeb­ním dopro­vo­du his­to­ric­kých sním­ků (Královna Alžběta, Král Artuš), roman­tic­kých fil­mů (Notting Hill, Deník Bridget Jonesové), fan­ta­sy a dob­ro­druž­ných sním­ků (Hellboy II: Zlatá armá­da, Souboj Titánů) i napí­na­vých thrille­rů (Let č. 93, Quantum of Solace, HannaKapitán Phillips reži­sé­ra Paula GreengrasseTomem Hanksem v hlav­ní roli).

  • Čarovný les - Obsah/O Filmu1. dubna 2015 Čarovný les - Obsah/O Filmu OBSAH Před dávnými časy v jednom vzdáleném království, když byl pekař (James Corden) ještě malý, byl jeho otec (Simon Russell Beale) přistižen při krádeži kouzelných fazolí ze […] Posted in Speciály
  • n200903191005 Corpse Bride19. března 2009 Mrtvá nevěsta Tima Burtona (Tim Burton's Corpse Bride) 12 let po Ukradených Vánocích měl Tim Burton stále chuť natáčet animované filmy podle vlastních literárních předloh. Filmoví producenti zase měli díky zvučnému jménu autora stále chuť do […] Posted in Filmové recenze
  • Mamma Mia!25. srpna 2008 Mamma Mia! Padly na Vás chmury? Rozveselení by Vám mohla přinést Meryl Streep a její početný doprovodný sbor křepčící na nejznámější písně od ABBY v nejkýčovitější podívané letošního roku. Muzikál […] Posted in Filmové recenze
  • Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada?23. září 2019 Ďábel nosí Pradu - Taky nevíte, co je to Prada? Pak jste na tom podobně jako Andrea, hlavní hrdinka této komedie. Vy asi bez této znalosti vcelku lehce proplouváte životem, ale Andrea dostala místo asistentky šéfredaktorky předního […] Posted in Retro filmové recenze
  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Meryl Streep25. srpna 2015 Meryl Streep Mary Louise „Meryl“ Streep (* 22. června 1949 Summit, New Jersey) je americká divadelní, televizní a filmová herečka, osminásobná držitelka Zlatého glóbu, dvojnásobná držitelka Ceny Emmy a […] Posted in Profily osob
  • Cats2. ledna 2020 Cats PŘÍBĚH První dějství Geneze Když v roce 2012 oslovila Debra Hayward Toma Hoopera s filmovou verzí Cats, zrovna pro Universal Pictures pracoval na post-produkci své filmové adaptace […] Posted in Speciály
  • Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ3. prosince 2015 Most špiónů - S REŽISÉREM V ZÁKULISÍ ~ Spielbergova intuice, jak spojit kameru a vizuální vyprávění s textem a podtextem a postavami je úžasná. “Každý režisér je vizuální vypravěč, ale to, co dělá Stevena jedinečným, je […] Posted in Speciály
  • Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA3. prosince 2015 Most špiónů - STŘIHOVÁ SKLADBA Tvarování filmu o odvážných činech obyčejného muže rodinného typu, který se proměnil ve vyjednavače během studené války, představovalo pro střihače Michaela Kahna jedinečnou výzvu. “Je to […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Čarovný lesTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...