Kritiky.cz > Filmové recenze > Carol (2015) - 85%

Carol (2015) - 85%

Carol Poster GoldenGlobe 458x360

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na.

Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší dámou Carol Airdovou (Cate Blanchett), kte­rá jí uča­ru­je. Charismatická zákaz­ni­ce si objed­ná vánoč­ní dárek pro čtyř­le­tou dce­ru s doru­če­ním až do domu, načež v obcho­dě zapo­me­ne ruka­vi­ci. Therese nevá­há a ruka­vi­ci pošle spo­lu se zásil­kou, vrá­ce­ní ruka­vič­ky Carol potě­ší a na oplát­ku pozve dív­ku na veče­ři. Netrvá dlou­ho a obě ženy jsou si vel­mi blíz­ké, což neu­jde pozor­nos­ti Carolina muže Harge (Kyle Chandler), jenž má v nebla­hé pamě­ti man­žel­čin více než kama­rád­ský vztah s dáv­nou pří­tel­ky­ní Abby (Sarah Paulson), kte­rý před­chá­zel svat­bě Carol a Harge.

Na stra­ně jed­né se vzta­hu pokou­ší zabrá­nit agre­siv­ní Harge, sna­ží­cí se udr­žet roz­pa­da­jí­cí man­žel­ství za kaž­dou cenu, na opač­né stra­ně se stej­ným pro­blé­mem boju­je Theresin snou­be­nec Richard (Jake Lacy). Ani jed­na z žen se ale nevzdá a odje­dou spo­lu na dlou­hý výlet. Problém nasta­ne, když Carol zjis­tí, že Harge při roz­vo­do­vém říze­ní zne­u­ži­je její­ho tajem­ství o vzta­hu se ženou, aby zís­kal do výhrad­ní péče dce­ru Rindy. Carol se musí roz­hod­nout mezi svou lás­kou k Therese a lás­kou k malé dce­ři, kte­rou bude navíc moci vídat jedi­ně v pří­pa­dě, že se bude se svou ori­en­ta­cí léčit.

Citlivý sní­mek reži­sé­ra Todda Haynese si sta­no­vil těž­ký úkol – zfil­mo­vat pří­běh pod­le popu­lár­ní kniž­ní před­lo­hy od ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Patricie Highsmithové, kte­rá vyu­ži­la při psa­ní vlast­ních zážit­ků. Výsledkem je cit­li­vý, něž­ný film s pou­ze jedi­nou milost­nou scé­nou, zpra­co­va­nou navíc vel­mi decent­ně. Vztah mezi hlav­ní­mi hrdin­ka­mi je zná­zor­něn pře­de­vším na dlou­hých, mož­ná až moc častých pohle­dech, vcel­ku mini­mu spo­leč­né kon­ver­za­ce a na doty­cích – stisk­nu­tí rame­ne, zava­dě­ní jed­né ruky o dru­hou atp.

Vytvoření dojmu 50. let v USA je rov­něž zda­ři­lé. Dobová auta, oble­če­ní, novi­ny, foto­a­pa­rá­ty, vel­ké tele­vi­zo­ry s malou obra­zov­kou a nezá­vi­dě­ní­hod­né spo­le­čen­ské kon­ven­ce (pře­de­vším pro ženy), to všech­no pocti­vě dokres­lu­je pová­leč­nou rea­li­tu. Více než sna­hu o něja­ký šok a vel­ké dra­ma vidí­me boj s hlu­bo­ce lid­ský­mi pro­blémy o pro­ble­ma­tic­kých vzta­zích a o tom, co je správ­né. A v tom spo­čí­vá síla celé­ho fil­mu. Jediné, co se mi tro­chu nelí­bi­lo, byla pří­liš­ná abs­trak­ce ve vzta­hu mezi Carol a Therese, jež ale může nao­pak jiné­mu divá­ko­vi plně vyho­vo­vat.

země: VB / USA (2015)

dél­ka: 118 minut

pří­stup­nost: 15 let +


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Vedlejší účinky - 60 %9. dubna 2013 Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném bytě kaluž krve a krvavé stopy.  V manhattanském bytě se hraje hra o život. Ale než dojde ke zločinu, […]
  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty29. ledna 2014 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty Řekl bych, že Ben Stiller směřoval celou svoji kariérou právě k tomuto snímku. Vedle Gravitace a Rivalů je Walter Mitty tím nejlepším filmovým počinem, který Hollywood za rok 2013 […]
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.13. srpna 2014 Jack Strong aneb Ozvěny LFŠ n.1 Poláci se prý až příliš utápějí ve své minulost. To, ale vůbec není na škodu, pokud díky tomu může vzniknout kvalitní kinematografie, tak v tom není vůbec žádný problém. Už nějakou dobu o […]