Carol (2015) - 85%

Carol Poster GoldenGlobe 458x360

Příběh lesbic­ké­ho román­ku v 50. letech, tak by se asi dal struč­ně cha­rak­te­ri­zo­vat film Carol, jenž měl v ČR pre­mi­é­ru 21. dub­na.

Mladá pro­da­vač­ka Therese Belivetová (Rooney Mara) se v obcho­dě sezná­mí se star­ší dámou Carol Airdovou (Cate Blanchett), kte­rá jí uča­ru­je. Charismatická zákaz­ni­ce si objed­ná vánoč­ní dárek pro čtyř­le­tou dce­ru s doru­če­ním až do domu, načež v obcho­dě zapo­me­ne ruka­vi­ci. Therese nevá­há a ruka­vi­ci pošle spo­lu se zásil­kou, vrá­ce­ní ruka­vič­ky Carol potě­ší a na oplát­ku pozve dív­ku na veče­ři. Netrvá dlou­ho a obě ženy jsou si vel­mi blíz­ké, což neu­jde pozor­nos­ti Carolina muže Harge (Kyle Chandler), jenž má v nebla­hé pamě­ti man­žel­čin více než kama­rád­ský vztah s dáv­nou pří­tel­ky­ní Abby (Sarah Paulson), kte­rý před­chá­zel svat­bě Carol a Harge.

Na stra­ně jed­né se vzta­hu pokou­ší zabrá­nit agre­siv­ní Harge, sna­ží­cí se udr­žet roz­pa­da­jí­cí man­žel­ství za kaž­dou cenu, na opač­né stra­ně se stej­ným pro­blé­mem boju­je Theresin snou­be­nec Richard (Jake Lacy). Ani jed­na z žen se ale nevzdá a odje­dou spo­lu na dlou­hý výlet. Problém nasta­ne, když Carol zjis­tí, že Harge při roz­vo­do­vém říze­ní zne­u­ži­je její­ho tajem­ství o vzta­hu se ženou, aby zís­kal do výhrad­ní péče dce­ru Rindy. Carol se musí roz­hod­nout mezi svou lás­kou k Therese a lás­kou k malé dce­ři, kte­rou bude navíc moci vídat jedi­ně v pří­pa­dě, že se bude se svou ori­en­ta­cí léčit.

Citlivý sní­mek reži­sé­ra Todda Haynese si sta­no­vil těž­ký úkol – zfil­mo­vat pří­běh pod­le popu­lár­ní kniž­ní před­lo­hy od ame­ric­ké spi­so­va­tel­ky Patricie Highsmithové, kte­rá vyu­ži­la při psa­ní vlast­ních zážit­ků. Výsledkem je cit­li­vý, něž­ný film s pou­ze jedi­nou milost­nou scé­nou, zpra­co­va­nou navíc vel­mi decent­ně. Vztah mezi hlav­ní­mi hrdin­ka­mi je zná­zor­něn pře­de­vším na dlou­hých, mož­ná až moc častých pohle­dech, vcel­ku mini­mu spo­leč­né kon­ver­za­ce a na doty­cích – stisk­nu­tí rame­ne, zava­dě­ní jed­né ruky o dru­hou atp.

Více na Kritiky.cz
Matyáš Valenta, herec Jaké je to být Vojtův mladší brácha? Skvělý. I když já mu ve filmu dost škodím a lezu n...
Jurský svět: Zánik říše Dva filmy o filmu...
Natalie Portmanová Natalie Portmanová[1][2][3][4][5][6][7] (též se v češtině používá Natalie Portman, hebrejsk...
Concetta Bertoldi: Jaké je to v nebi? Zajímáte se o posmrtný život? Láká vás tajemno a to, jak to s námi bude, až odejdeme na v...
Pohádky ze sluneční zahrádky - laskavé příběhy s ponaučením Znáte pyšnou ropuchu, která chtěla pořád jiné šaty? Víte, že moucha dokáže také neposlo...

Vytvoření dojmu 50. let v USA je rov­něž zda­ři­lé. Dobová auta, oble­če­ní, novi­ny, foto­a­pa­rá­ty, vel­ké tele­vi­zo­ry s malou obra­zov­kou a nezá­vi­dě­ní­hod­né spo­le­čen­ské kon­ven­ce (pře­de­vším pro ženy), to všech­no pocti­vě dokres­lu­je pová­leč­nou rea­li­tu. Více než sna­hu o něja­ký šok a vel­ké dra­ma vidí­me boj s hlu­bo­ce lid­ský­mi pro­blémy o pro­ble­ma­tic­kých vzta­zích a o tom, co je správ­né. A v tom spo­čí­vá síla celé­ho fil­mu. Jediné, co se mi tro­chu nelí­bi­lo, byla pří­liš­ná abs­trak­ce ve vzta­hu mezi Carol a Therese, jež ale může nao­pak jiné­mu divá­ko­vi plně vyho­vo­vat.

země: VB / USA (2015)

dél­ka: 118 minut

pří­stup­nost: 15 let +


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 %8. června 2018 Debbie a její parťačky umí nosit krásné šaty - 50 % Steven Soderbergh a George Clooney si nejspíš u sklenky řekli, že už bylo dost parťáků a je potřeba ukázat, že i ženy umí loupit s vtipem a šarmem. Rozhodli se natočit film, který […]
  • Vedlejší účinky - 60 %9. dubna 2013 Vedlejší účinky - 60 % Když se kamera zaměří na jedno z oken vysokého činžáku, čeká na diváka v poklidném bytě kaluž krve a krvavé stopy.  V manhattanském bytě se hraje hra o život. Ale než dojde ke zločinu, […]
  • Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % 28. července 2013 Jasmíniny slzy (Blue Jasmine) - 67 % Elegantní dáma Jasmine (Cate Blanchett), která přilétá ke své nevlastní sestře Ginger (Sally Hawkins) do San Franciska, chce začít nový život. Už v letadle však musí její spolucestující […]
  • Her - 75%31. ledna 2014 Her - 75% Film Her je hlavně romantickým snímkem, který by se nechal brát i i jako jemná satira, která okrajově glosuje současné lidské chování. Ocitáme se v blíže nespecifikované budoucnosti, ve […]
  • 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%]3. března 2014 12 let v řetězech | Twelve Years a Slave [80%] Jako už tradičně každý rok v době před a krátce po udílení cen akademie, lépe známých pod názve Oscar, i letos se v rámci tohoto blogu pokusím zhodnotit co největší množství snímků, které […]
  • Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty29. ledna 2014 Walter Mitty a jeho tajný život / The Secret Life of Walter Mitty Řekl bych, že Ben Stiller směřoval celou svoji kariérou právě k tomuto snímku. Vedle Gravitace a Rivalů je Walter Mitty tím nejlepším filmovým počinem, který Hollywood za rok 2013 […]
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […]
  • The Social Network [90%]26. listopadu 2010 The Social Network [90%] Ať už se jedná o příběh podle skutečných událostí, adaptovaný z literární předlohy či vypracovaný primárně jako filmový scénář, režisér David Fincher vždycky dokázal jakékoliv látce […]
  • Thor: Ragnarok - 65 %24. října 2017 Thor: Ragnarok - 65 % Tak je Thor trilogie, příběh se nám uzavřel a poslední část dokončila příběh samotného Thora, Lokiho a samotého Odina. Filmová trilogie z Asgardu nemá bohužel, na rozdíl od Ironmana a […]
  • Muži, kteří nenávidí ženy - Když David Fincher natočí švédský román19. července 2019 Muži, kteří nenávidí ženy - Když David Fincher natočí švédský román Režisér David Fincher vsadil na námět z knihy Stiega Larssona a udělal dobře. Knížku vydalo nakladatelství Host s fotografiií hlavních filmových hrdinů na obálce. Kniha má přes 500 […]