Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

harrypotter1

Společnost Niantic (ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s Warner Brothers) vypus­ti­la do svě­ta dal­ší mobil­ní hru, kte­rá vyu­ží­vá funk­ce roz­ší­ře­né rea­li­ty. To zna­me­ná, že na reál­ných mís­tech kde­ko­liv na svě­tě může­te pro­střed­nic­tvím své­ho chyt­ré­ho tele­fo­nu zažít neo­če­ká­va­ná dob­ro­druž­ství. Po úspě­chu s hrou Pokémon Go, kte­rá osla­vi­la tří­le­té výro­čí, je zde per­la pro mili­o­ny fanouš­ků svě­ta Harryho Pottera.

O co v Harry Potter: Wizards Unite jde?

Ústředním pří­bě­hem hry je tzv. Kalamita, kte­rou způ­so­bil jeden z kou­zel­ní­ků odpad­lí­ků. Ten zapří­či­nil, že někte­ré posta­vy, věci nebo dokon­ce i vzpo­mín­ky pro­nik­ly do mudlov­ské­ho svě­ta a hro­zí tak pro­zra­ze­ní toho kou­zel­nic­ké­ho. Tomu musí­te zabrá­nit! A pomá­há vám v tom samot­ný Harry Potter, kte­rý vám radí s obtíž­ný­mi úko­ly nebo dovy­svět­lu­je sku­teč­nos­ti, kte­ré nemu­sí být kaž­dé­mu jas­né (bohu­žel zatím jen v ang­lič­ti­ně). Když začne­te hrát, vybe­re­te si svou vlast­ní posta­vu, jmé­no, kou­zel­nic­kou hůl­ku nebo kolej v Bradavicích, na kte­rou jste cho­di­li. Následně se vydá­te na pouť po měs­tě či ves­ni­ci a hle­dá­te tzv. Nálezy, což jsou věci, kte­ré se z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta dosta­ly ven. Když se vám je poda­ří kouz­lem odča­ro­vat zpět, může­te si vypl­nit obráz­ko­vou kar­tu se vše­mi svý­mi úspěch. To ale není zda­le­ka všech­no!

Zahradničení, vaření lektvarů, chození do hospody

Čtete správ­ně, v této hře bude­te vyko­ná­vat všech­ny zmí­ně­né čin­nos­ti. Ale naštěs­tí jen vir­tu­ál­ně. Na mno­ha mís­tech jsou roze­se­ty body, kte­ré jsou roz­dě­le­ny na hos­po­dy, skle­ní­ky a pev­nos­ti. A ty mají svá opod­stat­ně­ní.

 • V hos­po­dách bude­te zís­ká­vat ener­gii do hry (ener­gii spo­tře­bu­je­te vždy při kouz­le­ní, pro­to je dob­ré záso­bu pra­vi­del­ně dopl­ňo­vat). A pro­to­že v mno­hých hos­po­dách dosta­ne­te jen tři ener­gie, je tře­ba navští­vit hos­pod něko­lik, abys­te se záso­bi­ly na slo­ži­těj­ší kouz­le­ní.
 • Ve skle­ní­cích může­te zase zís­kat ingre­di­en­ce do lek­tva­rů (kte­ré násled­ně může­te pří­mo vařit, ve skle­ní­cích ale může­te i zasa­dit semín­ka, a když se na stej­né mís­to za něja­kou dobu vrá­tí­te, bude­te si moct hoto­vou rost­li­nu sebrat). Lektvary bude­te potře­bo­vat pro účin­něj­ší kouz­le­ní nebo oži­vo­vá­ní při bojích.
 • Ty se nej­čas­tě­ji ode­hrá­va­jí v pev­nos­tech, ve kte­rých může­te nara­zit na jaké­ho­ko­liv pro­tiv­ní­ka, kte­ré­ho je nut­no pora­zit. Takže se těš­te tře­ba na obrov­skou taran­tu­li (akro­man­tu­li), upí­ra nebo vlkodla­ka. Následně zís­ká­te odmě­nu v podo­bě roz­lič­ných arte­fak­tů.
 • Abyste měli moti­va­ci k chůzi, máte mož­nost po nacho­ze­ní urči­té­ho počtu kilo­me­t­rů ote­ví­rat kou­zel­né skříň­ky, kte­ré vám vyda­jí botu. Není to ale leda­ja­ká bota, jed­ná se o pře­na­šed­lo, kte­ré vás dosta­ne do někte­ré taj­né míst­nos­ti nebo dokon­ce do zapo­vě­ze­né­ho lesa. A tam může­te najít plno dal­ších zají­ma­vých věcí!

Hurá do světa

Jestli jste do teď nená­vi­dě­li pro­cház­ky se psem, výle­ty do obcho­du nebo ces­tu do prá­ce, od teď se na ně bude­te těšit. Pokud jste fanouš­ky svě­ta Harryho Pottera, bude­te si hru uží­vat a potu­tel­ně se usmí­vat, kdy­ko­liv nara­zí­te na něco, co tak důvěr­ně zná­te z fil­mů. Navíc má hra svůj vlast­ní pří­běh, kte­rý se bude urči­tě ješ­tě roz­ví­jet, tak­že bude­te mít o zába­vu posta­rá­no na něko­lik měsí­ců nebo dokon­ce let. Problémem ovšem je, že spous­ta tele­fo­nů hru nepod­po­ru­je, a to pře­váž­ně ty z těch lev­něj­ších. Pokud si tedy oprav­du chce­te hru užít, nezbu­de vám než zain­ves­to­vat do lep­ší­ho pří­stro­je. A pokud na něj náho­dou nemá­te, může vám pomoct něja­ká půjč­ka. Například půjč­ka bez dolo­že­ní pří­jmů je jed­no­du­chou a rych­lou vari­an­tou, díky kte­ré pení­ze dosta­ne­te hned a spla­tí­te je ješ­tě rych­le­ji. Krátkodobá půjč­ka zase pomů­že při jakém­ko­liv nena­dá­lém výda­ji.

 • Osm hodin11. srpna 2020 Osm hodin Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
 • I přesto, že se Johnny Depp vzdal role Gellerta Grindelwalda...10. listopadu 2020 I přesto, že se Johnny Depp vzdal role Gellerta Grindelwalda... I přesto, že se Johnny Depp vzdal role Gellerta Grindelwalda ve Fantastických zvířatech 3, díky smlouvě s Warner Bros. si přijde na více jak $10m (222 797 273 Kč). Depp byl totiž chytrý, a […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů19. dubna 2018 Martin Finger: Hrát kriminalisty je plnění mých snů Koho v Metanolu hrajete? Jednoho ze dvou hlavních vyšetřovatelů. Jak jste ke své postavě přistupoval? Snažil jsem se vpustit do sebe co nejvíce in formací a emocí. To druhé se při […] Posted in Rozhovory
 • Microsoft vymyslel, jak dostane Xbox Game Pass na iOS a obelstí...9. října 2020 Microsoft vymyslel, jak dostane Xbox Game Pass na iOS a obelstí... Microsoft vymyslel, jak dostane Xbox Game Pass na iOS a obelstí tím Apple. Jelikož cupertinská společnost vyžaduje, aby každá z více než 150 her, které předplatné Xbox Game Pass obsahuje […] Posted in Krátké herní aktuality
 • Domácí borůvkový koláč23. června 2019 Domácí borůvkový koláč Pokud milujete borůvky a sladké, je tenhle koláč pro vás jako dělaný. Je sladký, ale i lehký a křehký zároveň, a když ho doma upečete, tak se po něm jen zapráší. Teď už jen sehnat […] Posted in Recepty
 • Spokojenost na prvním místě24. ledna 2020 Spokojenost na prvním místě Někdy je poměrně náročné najít věřitele, který už Vám rád poskytne půjčku podle Vašich představ. Banky mají sice velice zajímavé nabídky, problém je ale takový, že jakmile někdo není […] Posted in Pro domov
 • Titulky k American Housewife S03E23 - A Mom's Parade28. května 2019 Titulky k American Housewife S03E23 - A Mom's Parade Řečeno slovy naší Katie… **Jo. Správně. Je to muzikál! Smiřte se s tím.**. Takže, s třetí řadou se rozloučíme zpěvem a tancem. A v této poslední epizodě se kromě jiného přesvědčíme, že bez […] Posted in Titulky
 • Veselé Vánoce24. prosince 2005 Veselé Vánoce Redakční tým Filmy4you.Info Vám přeje mnoho krásných zážitků o Vánočních svátcích a vše nej do roku NHL2006. Posted in Články
 • Eurovize | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga27. června 2020 Eurovize | Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga Eurovize je pro většinu evropských zemí velkou událostí a jsou státy, které tuhle pěveckou soutěž berou opravdu hodně vážně. A právě z tohoto fenoménu si svým způsobem bere inspiraci nová […] Posted in Filmové recenze
 • První člověk (First Man) – Recenze – 70%15. října 2018 První člověk (First Man) – Recenze – 70% Příběh Neila Armstronga, prvního muže, jenž vkročil na povrch Měsíce, natočil oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) podle životopisné knižní předlohy Jamese R. Hansena a […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,36223 s | počet dotazů: 232 | paměť: 46615 KB. | 27.01.2021 - 01:07:56