Kritiky.cz > Novinky ze světa her > Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

Čarodějové, spojte se! Harry Potter: Wizards Unite je tady

harrypotter1

Společnost Niantic (ten­to­krát ve spo­lu­prá­ci s Warner Brothers) vypus­ti­la do svě­ta dal­ší mobil­ní hru, kte­rá vyu­ží­vá funk­ce roz­ší­ře­né rea­li­ty. To zna­me­ná, že na reál­ných mís­tech kde­ko­liv na svě­tě může­te pro­střed­nic­tvím své­ho chyt­ré­ho tele­fo­nu zažít neo­če­ká­va­ná dob­ro­druž­ství. Po úspě­chu s hrou Pokémon Go, kte­rá osla­vi­la tří­le­té výro­čí, je zde per­la pro mili­o­ny fanouš­ků svě­ta Harryho Pottera.

O co v Harry Potter: Wizards Unite jde?

Ústředním pří­bě­hem hry je tzv. Kalamita, kte­rou způ­so­bil jeden z kou­zel­ní­ků odpad­lí­ků. Ten zapří­či­nil, že někte­ré posta­vy, věci nebo dokon­ce i vzpo­mín­ky pro­nik­ly do mudlov­ské­ho svě­ta a hro­zí tak pro­zra­ze­ní toho kou­zel­nic­ké­ho. Tomu musí­te zabrá­nit! A pomá­há vám v tom samot­ný Harry Potter, kte­rý vám radí s obtíž­ný­mi úko­ly nebo dovy­svět­lu­je sku­teč­nos­ti, kte­ré nemu­sí být kaž­dé­mu jas­né (bohu­žel zatím jen v ang­lič­ti­ně). Když začne­te hrát, vybe­re­te si svou vlast­ní posta­vu, jmé­no, kou­zel­nic­kou hůl­ku nebo kolej v Bradavicích, na kte­rou jste cho­di­li. Následně se vydá­te na pouť po měs­tě či ves­ni­ci a hle­dá­te tzv. Nálezy, což jsou věci, kte­ré se z kou­zel­nic­ké­ho svě­ta dosta­ly ven. Když se vám je poda­ří kouz­lem odča­ro­vat zpět, může­te si vypl­nit obráz­ko­vou kar­tu se vše­mi svý­mi úspěch. To ale není zda­le­ka všech­no!

Zahradničení, vaření lektvarů, chození do hospody

Čtete správ­ně, v této hře bude­te vyko­ná­vat všech­ny zmí­ně­né čin­nos­ti. Ale naštěs­tí jen vir­tu­ál­ně. Na mno­ha mís­tech jsou roze­se­ty body, kte­ré jsou roz­dě­le­ny na hos­po­dy, skle­ní­ky a pev­nos­ti. A ty mají svá opod­stat­ně­ní.

  • V hos­po­dách bude­te zís­ká­vat ener­gii do hry (ener­gii spo­tře­bu­je­te vždy při kouz­le­ní, pro­to je dob­ré záso­bu pra­vi­del­ně dopl­ňo­vat). A pro­to­že v mno­hých hos­po­dách dosta­ne­te jen tři ener­gie, je tře­ba navští­vit hos­pod něko­lik, abys­te se záso­bi­ly na slo­ži­těj­ší kouz­le­ní.
  • Ve skle­ní­cích může­te zase zís­kat ingre­di­en­ce do lek­tva­rů (kte­ré násled­ně může­te pří­mo vařit, ve skle­ní­cích ale může­te i zasa­dit semín­ka, a když se na stej­né mís­to za něja­kou dobu vrá­tí­te, bude­te si moct hoto­vou rost­li­nu sebrat). Lektvary bude­te potře­bo­vat pro účin­něj­ší kouz­le­ní nebo oži­vo­vá­ní při bojích.
  • Ty se nej­čas­tě­ji ode­hrá­va­jí v pev­nos­tech, ve kte­rých může­te nara­zit na jaké­ho­ko­liv pro­tiv­ní­ka, kte­ré­ho je nut­no pora­zit. Takže se těš­te tře­ba na obrov­skou taran­tu­li (akro­man­tu­li), upí­ra nebo vlkodla­ka. Následně zís­ká­te odmě­nu v podo­bě roz­lič­ných arte­fak­tů.
  • Abyste měli moti­va­ci k chůzi, máte mož­nost po nacho­ze­ní urči­té­ho počtu kilo­me­t­rů ote­ví­rat kou­zel­né skříň­ky, kte­ré vám vyda­jí botu. Není to ale leda­ja­ká bota, jed­ná se o pře­na­šed­lo, kte­ré vás dosta­ne do někte­ré taj­né míst­nos­ti nebo dokon­ce do zapo­vě­ze­né­ho lesa. A tam může­te najít plno dal­ších zají­ma­vých věcí!

Hurá do světa

Jestli jste do teď nená­vi­dě­li pro­cház­ky se psem, výle­ty do obcho­du nebo ces­tu do prá­ce, od teď se na ně bude­te těšit. Pokud jste fanouš­ky svě­ta Harryho Pottera, bude­te si hru uží­vat a potu­tel­ně se usmí­vat, kdy­ko­liv nara­zí­te na něco, co tak důvěr­ně zná­te z fil­mů. Navíc má hra svůj vlast­ní pří­běh, kte­rý se bude urči­tě ješ­tě roz­ví­jet, tak­že bude­te mít o zába­vu posta­rá­no na něko­lik měsí­ců nebo dokon­ce let. Problémem ovšem je, že spous­ta tele­fo­nů hru nepod­po­ru­je, a to pře­váž­ně ty z těch lev­něj­ších. Pokud si tedy oprav­du chce­te hru užít, nezbu­de vám než zain­ves­to­vat do lep­ší­ho pří­stro­je. A pokud na něj náho­dou nemá­te, může vám pomoct něja­ká půjč­ka. Například půjč­ka bez dolo­že­ní pří­jmů je jed­no­du­chou a rych­lou vari­an­tou, díky kte­ré pení­ze dosta­ne­te hned a spla­tí­te je ješ­tě rych­le­ji. Krátkodobá půjč­ka zase pomů­že při jakém­ko­liv nena­dá­lém výda­ji.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,03921 s | počet dotazů: 204 | paměť: 53170 KB. | 23.04.2021 - 09:52:57
X