Kritiky.cz > Recenze knih > Čarodějnictví: globální historie

Čarodějnictví: globální historie

Carodej

Významný němec­ký his­to­rik v této pub­li­ka­ci při­ná­ší mno­ho nových infor­ma­cí, jež se opí­ra­jí o nej­no­věj­ší his­to­ric­ké a antro­po­lo­gic­ké výzkumy. V Německu vyšla v roce 2005 a před­sta­vu­je nej­kva­lit­něj­ší mono­gra­fii, jež podá­vá vše­stran­ný pře­hled o ději­nách i sou­čas­nos­ti feno­mé­nu čaro­děj­nic­tví.

Autor, naro­ze­ný v roce 1956, je žákem nej­pře­klá­da­něj­ší­ho němec­ké­ho his­to­ri­ka, Richarda van Dülmena. V letech 2008 až 2010 zastá­val úřad děka­na Filozofické fakul­ty Sárské uni­ver­zi­ty a nyní zde půso­bí jako pro­dě­kan. Je pova­žo­ván za nej­vý­znam­něj­ší­ho znal­ce pro­ble­ma­ti­ky dějin čaro­děj­nic­tví a čaro­děj­nic­kých pro­ce­sů.

Se záka­zem kou­zel­nic­tví se setká­vá­me již ve sta­ré Mezopotámii v práv­ním kode­xu krá­le Chamurapiho (1792 – 1750 před naším leto­poč­tem). Nejstarší řím­ský záko­ník, Zákon dva­nác­ti desek (asi 450 před naším leto­poč­tem), obsa­hu­je usta­no­ve­ní týka­jí­cí se krá­de­že úro­dy za pomo­ci magie. Čarodějnice byly usmr­co­vá­ny nejen v pohan­ských spo­leč­nos­tech, ale i v cen­t­rech křes­ťan­ské Evropy. První vel­ké evrop­ské pro­ná­sle­do­vá­ní pro­běh­lo roku 1563 na pan­ství Wiesensteig v jiho­zá­pad­ním Německu a pojed­ná­vá o něm kni­ha s názvem Skutečné a hroz­né činy 63 čaro­děj­nic.

Prof. Behringer si kla­de otáz­ku, proč se hor­li­vost v pro­ná­sle­do­vá­ní pro­je­vi­la na růz­ných mís­tech v téže době. Následně vyslo­vu­je domněn­ku, že jed­nou z mož­ných pří­čin bylo ochla­ze­ní a změ­na kli­ma­tu, jeli­kož kou­zel­nic­tví bylo nej­čas­tě­ji spo­jo­vá­no s ovliv­ňo­vá­ním poča­sí, tedy vyvo­lá­vá­ním bou­ří, deš­tě či krupo­bi­tí. Velmi zají­ma­vá je infor­ma­ce, že k maso­vým honům dochá­ze­lo již ve starém Římě, inc­kém Peru, aztéc­kém Mexiku, Rusku, v Číně i Indii. Ve střed­ní Evropě nasta­lo pro­ná­sle­do­vá­ní vli­vem hla­do­mo­ru, jenž pro­pu­kl v někte­rých švý­car­ských kan­to­nech i napří­klad v Alsasku. K základ­ním doved­nos­tem čaro­děj­nic údaj­ně pat­ři­la prá­vě schop­nost zni­čit úro­du. Kromě toho prý doká­za­ly při­vo­lat lás­ku, uhra­nout nepří­te­le či způ­so­bit impo­ten­ci. Proslulé jsou domně­lé lety čaro­děj­nic i jejich pro­mě­na ve zví­řa­ta.

Po roce 1648 dochá­zí ke zlep­še­ní život­ní situ­a­ce vli­vem čás­teč­né sta­bi­li­za­ce evrop­ské eko­no­mi­ky a vymi­ze­ní nebez­peč­ných nemo­cí. Věda se oddě­li­la od nábo­žen­ství a sna­ži­la se o svět­ský výklad mno­hých jevů pro­střed­nic­tvím fyzi­ky, medi­cí­ny i mete­o­ro­lo­gie. Od 80. let 17. sto­le­tí tudíž nastal vel­mi zna­tel­ný pokles pro­ce­sů.

Hony na čaro­děj­ni­ce v 19. a 20. sto­le­tí pro­bí­ha­ly zejmé­na v oblas­ti Afriky, napří­klad v Nigérii, Kongu či Angole. Čarodějnická šílen­ství zde mohou být spo­jo­vá­na s epi­de­mi­e­mi či hos­po­dář­ský­mi, kul­tur­ní­mi nebo poli­tic­ký­mi kri­ze­mi, jež byly prů­vod­ním jevem osvo­bo­ze­ní domo­ro­dých náro­dů. Dokonce ješ­tě v roce 1990 bylo v jed­né z jiho­af­ric­kých ves­nic z pro­vo­zo­vá­ní magie obža­lo­vá­no 34 osob, což doka­zu­je, že je ten­to feno­mén stá­le aktu­ál­ním pro­blé­mem v původ­ních kme­no­vých spo­le­čen­stvích v Africe, Americe, Asii a Austrálii.

Proděkan Sárské uni­ver­zi­ty dále podo­tý­ká, že čaro­děj­nic­tví v minu­los­ti umož­ňo­va­lo pří­mou odpo­věď na exis­tenč­ní nejis­to­tu a vysvět­le­ní, proč dochá­ze­lo k neštěs­tím. Zároveň vzbu­zo­va­lo nadě­ji, pro­to­že umož­ňo­va­lo indi­vi­du­ál­ní lid­ský zásah a ovliv­ně­ní rea­li­ty pro­střed­nic­tvím magic­ké­ho koná­ní.

Publikace  je urče­na nejen odbor­ní­kům, zejmé­na his­to­ri­kům a reli­gi­o­nis­tům, nýbrž i šir­ší­mu okru­hu zájem­ců. Velmi prak­tic­ká je rov­něž chro­no­lo­gic­ká tabul­ka udá­los­tí, začí­na­jí­cí rokem 350 a kon­čí­cí rokem 2002.


  • Název: Čarodějnictví: glo­bál­ní his­to­rie
  • Autor: Behringer, Wolfgang
  • Nakladatel: XYZ
  • EAN: 9788073887605
  • ISBN: 978-80-7388-760-5
  • Originál: Witches and Witch-hunts
  • Překlad: Cinke, Vladimír
  • Počet stran: 424 stran
  • Rozměry: 15 × 21,1 cm
  • Rok vydá­ní: 2016 (1. vydá­ní)

Hodnocení: 98 %

Kniha k zakou­pe­ní na AlbatrosMedia.cz se sle­vou za 339 Kč.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,13189 s | počet dotazů: 206 | paměť: 51681 KB. | 17.05.2021 - 06:07:03
X