Kritiky.cz > Spoilery > Captain America: Občanská válka

Captain America: Občanská válka

CaptainAmerica00063

Tak pro vás máme dru­hé „spo­i­le­ry“. Tentokrát je to 3. díl Kapitána Ameriky.

V roce 1991 byl roz­mra­žen voják James „Bucky“ Barnes/Winter Soldier. Byl mu vymý­ván mozek, a jeden muž mu četl urči­tá slo­va z dení­ku s čer­ve­nou hvězdou. Je ode­slán ze Sibiřské základ­ny Hydry, aby zís­kal sérum super-vojáka z jedou­cí­ho auta. V dneš­ní době, při­bliž­ně rok po poráž­ce Ultrona v Sokovii, Steve Rogers/Kapitán Amerika, Natasha Romanoffová/Black Widow, Sam Wilson/Falcon, a Wanda Maximoffová/Scarlet Witch se sna­ží zasta­vit Brocka Rumlowova/CrossBones z krá­de­že bio­lo­gic­ké zbra­ně z labo­ra­to­ře v Lagosu, měs­tě ve Wakandě. Rumlow, v bitev­ním brně­ní, je pora­žen. Ještě se stih­ne odpá­lit při­pev­ně­ný­mi bom­ba­mi, ale Wanda jej uvěz­ní i s výbu­chem v teleki­ne­tic­ké bari­é­ře. Tuto bari­é­ru vyšle do vzdu­chu, kde vybouch­ne. Výbuch zni­čí blíz­kou budo­vu, ve kte­ré zemřou desít­ky lidí.

V síd­le Avengers, ame­ric­ký minis­tr zahra­ni­čí Thaddeus Ross infor­mu­je tým, že Organizace spo­je­ných náro­dů (OSN) sou­hla­sí se Sokovijskou smlou­vou, kte­rá způ­so­bí, že Avengers budou pod kon­t­ro­lou OSN, a budou vyslá­ni, pokud to OSN odsou­hla­sí. Tato smlou­va vznik­la jako důsle­dek destruk­ce a ztrát na živo­tech, kte­ří Avengers způ­so­bu­jí, jako je New York, Washington, Sokovia a Wakanda. Když čle­no­vé Avengers smlou­vu nepo­de­pí­šou, tým bude roz­puš­těn. Tým je kvů­li tomu roz­dě­len: Tony Stark pod­po­ru­je smlou­vu, pro­to­že se cítí zod­po­věd­ný za tvor­bu Ultrona a zni­če­ní Sokovie (ale hlav­ně po roz­ho­vo­ru s mat­kou, že její nevin­ný syn zemřel prá­vě v Sokovii kvů­li Avengers), zatím­co Steve Rogers pod­po­ru­je svo­bod­né jed­ná­ní Avengers.

Mezitím, býva­lý pra­cov­ník Hydry, Vasilij Karpov, je pře­pa­den Helmutem Zemem, kte­rý chce zís­kat infor­ma­ce o misi z roku 1991 sou­vi­se­jí­cí s Buckym. Vasilij odmí­tá vypo­ví­dat, pro­to ho Zemo zabí­jí, a nalé­zá taj­né spi­sy o misi 1991, včet­ně dení­ku s čer­ve­nou hvězdou.

Během deba­ty Tonyho a Steva, se Steve dozví­dá o úmr­tí Peggy Carterové. Na jejím pohřbu, po hrd­ném pro­slo­vu Sharon Carterové, se Stevův názor ke smlou­vě nemě­ní, ba nao­pak zesi­lu­je.

Na kon­fe­ren­ci ve Vídni, kde se má Natasha Romanoffová pode­psat, a kde se bude dis­ku­to­vat o smlou­vě, je spáchán aten­tát bom­bou, při němž Wakandský král T’Chaka umí­rá. Bezpečnostní záznam uka­zu­je, že aten­tát­ní­kem je prá­vě Bucky, kte­ré­ho T’Chakův syn, T’Challa, sli­bu­je zabít, a tím pomstít otco­vu smrt. Steve Rogers se dozví od Sharon Carterové, že Buckyho se vlá­da sna­ží zabít. Steve, spo­leč­ně se Samem Wilsonem, se taj­ně vyda­jí za Buckym. Nakonec jej Steve nalez­ne, a Bucky ho pozná. Po krát­kém boji s ozbro­je­ný­mi jed­not­ka­mi, se set­ka­jí s Black Pantherem, mužem v čer­ném oble­ku vystu­že­ném vibra­ni­em. Jsou zatče­ni, a uká­že se, že Black Panther je T’Challa.

Zatímco je Bucky v zatče­ní v Berlíně, Steve a Tony se doha­du­jí o pode­psá­ní smlou­vy. Helmut Zemo nechá­vá u míst­ní elek­trár­ny vybouch­nout EMP bom­bu, kte­rá vyřa­dí veš­ke­rou elek­tro­ni­ku. Zničí elek­trár­nu a odpo­jí Berlín od elektři­ny. V budo­vě se vypnou veš­ke­ré kame­ry, počí­ta­če a osvět­le­ní. Toho vyu­ži­je Zemo, a Buckymu řek­ne slo­va z dení­ku s hvězdou. Za ty roky Buckyho vymý­vá­ní moz­ku, tato slo­va auto­ma­tic­ky nakrát­ko vyma­žou Buckymu mozek zno­vu, čímž poslou­chá jaké­ko­liv roz­ka­zy. Bucky pro­pad­ne zuři­vos­ti, a po boji s čle­ny Avengers padá spo­leč­ně se Stevem do řeky. Po pří­cho­du k rozu­mu, Bucky vyje­ví Stevovi a Samovi Wilsonovi co se dělo na Sibiři. Z ukra­de­ných sér na vytvo­ře­ní super-vojáka, vytvo­ři­la Hydra v roce 1991 dal­ších pět Winter Soldierů, kte­ré má Zemo v plá­nu pro­pus­tit. Steve začne s rekru­to­vá­ním nových čle­nů.

Mezitím Clint Barton/Hawkeye osvo­bo­dí Wandu Maximoffovou, kte­rá je pod dohle­dem Visiona na základ­ně Avengers. Wanda zne­škod­ní Visiona a uprch­ne. Později Steve s ostat­ní­mi rekru­tu­je Scotta Langa/Ant-Man. Ten je v úža­su, a s rados­tí se při­po­ju­je ke Stevovi.

Taktéž Stark rekru­tu­je. Natashu Romanoffovou, T’Challu, Jamese Rhodese/War Machine a Visiona. Taktéž se dozví­dá o chlap­ci se zvlášt­ní­mi schop­nost­mi. Přijede k němu, a zjiš­ťu­je, že se jme­nu­je Peter Parker. Odhaluje jeho skry­tou identi­tu Spider-mana. Nechá mu vyro­bit lep­ší oblek, jeli­kož jeho před­cho­zí je poně­kud zašlý a komic­ký.

Se sesta­ve­ný­mi týmy, Tony Stark kon­fron­tu­je Stevu Rogersovi na již eva­ku­o­va­ném letiš­ti. Tony stá­le nabí­zí pode­psá­ní smlou­vy, ale Steve odmí­tá. Rozhostí se masiv­ní boj, při kte­rém je letiš­tě sil­ně niče­no. Během boje má v plá­nu Steve a Bucky vyu­žít neda­leký Quinjet, aby moh­li uprch­nout. Scott Lang vyu­ží­vá oble­ku, a nechá sám sebe vyrůst do něko­li­ka met­ro­vé­ho obra. Tím umož­ní Stevovi dosáh­nout Quinjetu. Scott, po dosa­že­ní cíle, se zase zmen­ší do nor­mál­ní veli­kos­ti. Steve a Bucky úspěš­ně odlé­ta­jí od letiš­tě na Sibiř, v pro­ná­sle­do­vá­ní Tonyho a Jamese Rhodese. Vision, kte­rý míří na Quinjet, se netre­fu­je, a zasa­hu­je Jamese Rhodese. Padá k zemi, a tím mu způ­so­bil zřej­mě doži­vot­ní ochr­nu­tí. Peter Parker je se zra­ně­ní­mi poslán zpět domů.

Stark obje­ví důkaz, že Bucky byl ovlád­nut Zemem, a zjis­tí, že zby­tek čle­nů Stevova týmu je uvrh­nut do věze­ní upro­střed oce­á­nu. Od Sama Wilsona zjis­tí, kde Steve a Bucky jsou. Následuje je na Sibiř, a je pro­ná­sle­do­ván T’Challou. Steve a Tony se smí­ří, a zjiš­ťu­jí, že zby­lí Winter Soldieři jsou stá­le v hiber­na­ci, ale s pro­stře­le­nou hla­vou. Zemo je zavraž­dil. Zemo jim vyje­ví, že chce zká­zu Avengers, jeli­kož jeho rodi­na zahy­nu­la v Sokovii. Taktéž uká­že záběr, že auto, kte­ré roku 1991 pře­vá­že­lo sérum super-vojáka, bylo Tonyho rodi­čů. Bucky je na mís­tě zavraž­dil. Tony se roz­zu­ří, a začně bojo­vat se Stevem a Buckym. Na kon­ci boje Bucky při­jde o svou robo­tic­kou kovo­vou ruku, ale Tonymu se poškod­ní hrud­ní reak­tor oble­ku. Tony Stevovi hoř­ce při­po­mí­ná, že jeho vibra­ni­o­vý štít je od Tonyho otce. Steve mu pro­to štít hází a odchá­zí s Buckym pryč. T’Challa si uvě­do­mí, že Bucky je v pod­sta­tě nevin­ný, a pře­sta­ne se na něj zlo­bit.

Tony začí­ná učit Rhodese s exo-oblekem na nohy, díky kte­ré­mu se doká­že zatím špat­ně pohy­bo­vat, nehled­ně na ochr­nu. Tony obdr­ží dopis od Steva, ve kte­rém mu je líto Tonyho rodi­čů a za Buckyho se omlou­vá. Taktéž v dopi­su sto­jí, že bude zase potře­ba Avengers jako cel­ku. Ukáže se scé­na, ve kte­rém se někdo při­bli­žu­je k Samovi Wilsonovi. Ten někdo je Steve Rogers.

Později je Steve a ostat­ní z jeho týmu v azy­lu ve Wakandě u T’Challi. Bucky se roz­hod­ne zno­vu zmra­zit, dokud se ta věc s ním nepře­že­ne. Steve varu­je T’Challu, že pokud OSN zjis­tí o tom, že Bucky je zde, vyhlá­sí Wakandě vál­ku. T’Challa to jen komen­tu­je slo­vy „Jen ať to zku­sí“, při pohle­du na obří sochu pan­tera upro­střed džun­gle. V poti­tul­ko­vé scé­ně se uká­že, že Peter Parker tes­tu­je nové zaří­ze­ní na tvor­bu sítí, kte­ré mu věno­val Tony Stark. Toto zaří­ze­ní vypouš­tí holo­gram s logem Spider-mana.


Detaily o článku Captain America: Občanská válka

Jméno člán­ku: Captain America: Občanská vál­ka
Autor: Přispěvatelé Wikipedie
Vydavatel: Wikipedie: Otevřená ency­klo­pe­die.
Datum posled­ní úpra­vy: 19. 05. 2016, 18:09 UTC
Datum pře­vze­tí: 20. 05. 2016, 07:36 UTC
Trvalý odkaz: https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Captain_America:_Ob%C4%8Dansk%C3%A1_v%C3%A1lka&oldid=13706210
Hlavní auto­ři: Statistika edi­ta­cí strán­ky
Identifikace ver­ze strán­ky: 13706210

  • Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94%17. května 2017 Zhrnutie epizódy – Flash S03E22 – 94% Čas beží Barry... Tím Flash čelí nepríjemnemu faktu, že do smrti Iris ostáva už len 24 hodín. Podarí sa ju Barrymu zachrániť?  Epizóda je situovaná časovo "24 hodín do smrti Iris West". […] Posted in Spoilery
  • Avengers: Infinity War30. dubna 2018 Avengers: Infinity War Čtení těchto spoilerů je pouze na vlastní nebezpečí. Ten, kdo se nechce dozvědět, jak film skončí, tak ať článek nečte. Po získání Power Stone z Xandaru Thanos přistane na lodi z Asgardu, […] Posted in Spoilery
  • Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 %23. května 2017 Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta - 85 % Když mi bylo dvacet tři, tak se mi líbili Piráti z Karibiku. Chtělo to trocha šoumenství Johnyho Deepa, osudovou lásku Orlanda Blooma a Keiry Knightley, samozřejmě zlého Geoffreye Rushe. […] Posted in Filmové recenze
  • Avengers: Age of Ultron - 70 %27. dubna 2015 Avengers: Age of Ultron - 70 % Když si tak sedím na novinářské projekci Avengers 2 (ve společnosti F.F. a A.P.), tak si říkám, bude to lepší nebo horší než první díl, kdy se slavný tým hrdinů, IT všeuměla, boha, 120. […] Posted in Filmové recenze
  • Hra o trůny - Winterfell15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell Příběh prvního dílu poslední série. Královo přístaviště Qyburn imformujte Cersei, že je poražena východní hlídka. Královna přivítá koupené vojsko a i přes svůj prvotní odpor se vyspí s […] Posted in Spoilery
  • Zlatý podraz24. září 2018 Zlatý podraz Již Příběh začíná v dramatickém roce 1938. Mladí Čechoslováci se na táboře YMCA učí od amerických mormonů vedených trenérem Johnem Trusilem hrát basketbal. Domluvil jim to trenér národního […] Posted in Spoilery
  • Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06)31. května 2016 Hra o trůny – Blood of My Blood (S06E06) Tak máme pro Vás připraven další obsah epizody seriálu Hra o trůny. Tentokrát ke to 6. epizoda z 6. série, která šla na HBO 30.5.2016. Epizoda začíná scénou Meery (Ellie Kendrick) a […] Posted in Spoilery
  • Avengers - POPIS POSTAV28. března 2012 Avengers - POPIS POSTAV CAPTAIN AMERICA / Steve Rogers Poté, co byl v rámci přísně tajného vojenského programu slaboch Steve Rogers (Chris Evans) proměněn v mocného a hrdinného supervojáka, z něj jeho […] Posted in Články
  • Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích10. dubna 2017 Medicejové - vládcové Florencie, 1.část - Původní hřích V 15.století v italské Florencii se začala psát historie jedné z nejznámějších rodin, která významním způsobem ovlivnila politické a hospodářské dění nejen ve městě, ale i v celé Itálií. […] Posted in Spoilery
  • Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka3. dubna 2020 Podivuhodná dobrodružství Vladimíra Smolíka Když mladý génius Ládík Smolík dostane kvůli špatným známkám domácí vězení, dokáže si poradit! Naučí psa Zorra mluvit, sestrojí nafukovací vesmírnou loď a v kultovním animovaném seriálu […] Posted in Spoilery

Ohodnoťte článek


Wikipedie

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...