Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Kritický Klub > Captain America: Civil War

Captain America: Civil War

57321c3e0ea14
Tak a máme tu dal­ší film s Avengers, ten­to­krát s názvem Kapitán Amerika: Občanská vál­ka. Ačkoli je kapi­tán Steve Rogers hlav­ní posta­vou (na plát­ně pře­ce jen strá­ví asi nej­víc času), tak film roz­hod­ně nesto­jí jenom na něm a v žád­nem pří­pa­dě se nedá říct, že film je jen o Kapitánovi. V tom­to fil­mu je totiž Avengers spous­ta, až mož­ná až pří­liš, ale na ško­du to pří­liš není, pro­to­že mají buď­to své opod­stat­ně­ní nebo aspoň hláš­ku­jí. Tvůrci se sna­ži­li do fil­mu dostat všech­no, akci, humor, lás­ku, doje­tí.... Nepůsobí to však nijak pře­plá­ca­ně.
Která stra­na nako­nec vyhra­je?
Film není pou­ze o sou­bo­jích Avengerů s padou­chy nebo Avengerů pro­ti sobě, ale řeší se zde i poli­tic­ké otáz­ky, a musím uznat, že to film spí­še obo­ha­ti­lo, pro­to­že se tak nějak více při­blí­žil rea­li­tě a na sou­bo­je zby­lo také dost času. Abych byl kon­krét­něj­ší, tak se jed­ná o to, že při zása­zích Avengerů umí­rá pří­liš mno­ho civi­lis­tů. a tak se poli­ti­ci mno­ha stá­tů svě­ta roz­hod­li, že by bylo dob­ré na jejich čin­nost nějak dohlí­žet. Hlavní záplet­ka fil­mu je tedy o tom, že někte­ří s tím sou­hla­sí a jiní jsou pro­ti.
Jak už bylo uká­zá­no v trai­le­ru, ve fil­mu se obje­vil nový Spider-Man, kte­rý je ze všech minu­lých Spider-Manů roz­hod­ně nejmlad­ší, a díky tomu má i mlad­ší tetu (oprav­du luxus­ní mil­f­ka). Jeho mla­dá drzost dopro­vá­ze­na poznám­ka­mi a hláš­ka­mi, film oži­vi­la. Už se nemůžu dočkat na dal­ší film, kde opět nebu­de chy­bět. Dalším novým her­cem, na kte­ré­ho se může­me těšit i v dal­ších fil­mech je napří­klad Martin „hobit“ Freeman.
Jak se bude dál vyví­jet posta­va Everetta K. Rosse v podá­ní Martina Freemana?
Film nemá žád­nou sla­bi­nu, ale abych mu mohl dát 100%, tak by mě musel ohro­mit pře­ce jen tro­chu víc. Žádné vel­ké pře­kva­pe­ní totiž nepři­ne­sl. Marvel ho nato­čil tak, aby byli všich­ni spo­ko­je­ni a to se jim také poved­lo. V žán­ru komik­so­vých fil­mů totiž nasa­dil lať­ku zas o tro­chu víc, což je dob­ře, pro­to­že ale­spoň donu­tí chla­pí­ky z DC Comics se víc sna­žit. Snímek navíc skon­čil tak, že bude pro divá­ka nesmír­ně zají­ma­vé sle­do­vat dal­ší vývoj celé­ho Avengers pří­bě­hu.
Hodnocení: 90%
Zdroje obráz­ků: nextweek.cz, omnifeed.com

Tento člá­nek napsal autor Marek Danko, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Filmové recen­ze

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,43333 s | počet dotazů: 239 | paměť: 54860 KB. | 03.08.2021 - 02:52:19