Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Cameron Diaz

Cameron Diaz

Cameron diaz001

Cameron Diaz pat­ří mezi hereč­ky, kte­ré mají v Hollywoodu tu nej­vět­ší slá­vu už za svým zeni­tem, ale stá­le je žáda­nou hvězdou pro reži­sé­ry. Jak je patr­no z její­ho pří­jme­ní, tak to tzv. čis­to­krev­ná Američanka nebu­de. Rodačka z ame­ric­ké Kalifornie, celým jmé­nem Cameron Diaz Michelle – 30. srp­na 1972 – nemě­la boha­té dět­ství jako někte­ří sou­čas­ní holly­wo­od­ští her­ci. Pochází poměr­ně z chud­ších pomě­rů. Má star­ší sest­ru Chimene. Předci Cameron Diaz jsou Kubánci a Španělé po otci. Po mamin­ce to má slo­ži­těj­ší – Angličanka, Skotka, Irka, Němka a pozor – navíc indi­án­ský původ – kmen Cherokee.

Začínala kla­sic­ky – jako model­ka. V roce 1994 pro­ra­zi­la kome­dií Maska po boku Jima Carreyho. Pak chví­li sbí­ra­la zku­še­nos­ti v pře­váž­ně roman­tic­kých kome­di­ích, až při­šel kasov­ní trhák – Svatba mého nej­lep­ší­ho pří­te­le. Kromě kome­di­ál­ní rovi­ny zvlád­la zahrát i tragé­die a dra­ma­ta. Další z ohrom­ných úspě­chů při­šel v roce 1998 – Něco na té Mary je.

Při natá­če­ní dal­ší­ho trhá­ku Charlieho andíl­ci, muse­la pro­jít výcvi­kem bojo­vých umě­ní – to trva­lo až osm hodin den­ně celé tři měsí­ce. Film se dočkal i pokra­čo­vá­ní po třech letech. Cameron Diaz se věnu­je i dabin­gu. Její asi nej­zná­měj­ší rolí je prin­cez­na Fiona z pohád­ky Shrek a všech jeho dal­ších pokra­čo­vá­ní – mimo­cho­dem – Shrek je jed­ním z nej­ú­spěš­něj­ších ani­mo­va­ných dob­ro­druž­ství v his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

V roce 2011 zau­ja­la rela­tiv­ně nega­tiv­ní rolí ve fil­mu Zkažená úča. Posbírala za to i něko­lik oce­ně­ní. Za celou svou kari­é­ru má spí­še štěs­tí napří­klad na Zlaté Glóby, co se týká nomi­na­cí. Na Oscara zatím neby­la nomi­no­vá­na ani jed­nou. Její sou­kro­mý život je doce­la divo­či­na s nad­sáz­kou řeče­no. Mezi její part­ne­ry pat­ři­li napří­klad zpě­vák Justin Timberlake, herec Matt Dillon nebo base­ballo­vá hvězda Alex Rodriguez. V roce 2015 se pro­vda­la za zpě­vá­ka sku­pi­ny Good Charlotte Benjiho Maddena. Ten je od ní mlad­ší o sedm let. Cameron Diaz nemá děti a asi už to ani nestih­ne. Ovšem jak sama říká, vůbec jí to nechy­bí. Uvidíme, jest­li její­mu sou­čas­né­mu part­ne­ro­vi nedo­jde trpě­li­vost.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,27807 s | počet dotazů: 221 | paměť: 51630 KB. | 26.10.2021 - 23:53:50