Kritiky.cz > Seriály > Californication - Recenze

Californication - Recenze

Californication - Recenze
27.11.2007

seri­a­ly

Přečteno: 882 krát

Žánr: Komedie
Režie: Stephen Hopkins, Scott Winant, Michael Lembeck…
Premiéra v ČR: nezná­má

Agent Fox Mulder sto­jí v kos­te­le a zpo­ví­dá se. Nic moc zvlášt­ní­ho, jen­že pak za ním při­jde jep­tiš­ka a nabíd­ne mu orál­ní sex. A v tom oka­mži­ku si uvě­do­mí­te, že tohle není Fox Mulder, nýbrž Hank Moody. A je pěk­ně v hajzlu. Zní to dost ori­gi­nál­ně, že? Ale jak to dopadlo ve sku­teč­nos­ti, sto­jí ten­to seri­ál za naši pozor­nost? 
Že se David Duchovny nehod­lá posta­vit do dlou­hé fron­ty her­ců, jejichž talent je spou­tán oko­vy jedi­né posta­vy, to vím už dáv­no (nehle­dě na jeho dosa­vad­ní fil­mo­gra­fii, kte­rá tomu zrov­na moc nena­svěd­ču­je). Že na mě ale jen tak vyta­sí (a tohle slo­vo jsem vybral záměr­ně) posta­vu s nejen per­fekt­ně pro­pra­co­va­ným cha­rak­te­rem, ale navíc s přes­ně opač­ný­mi vlast­nost­mi, než jaké má jeho alter ego z Akt X, to jsem oprav­du neče­kal.

Hank Moody je spi­so­va­tel. A to sak­ra dob­rý spi­so­va­tel. Vydal už cel­kem tři best­selle­ry, z nichž se jeden sti­hl stát i obě­tí fil­mo­vé­ho prů­mys­lu. To už je ale dáv­no, a momen­tál­ně Hank nedě­lá nic jiné­ho, než že se utá­pí ve vlnách alko­ho­lu a jed­no­rá­zo­vých zná­mos­tí. A z toho exis­tu­je jenom jedi­ná ces­ta ven; dát do kupy zno­vu svůj sta­rý život. To ale bohu­žel zna­me­ná zís­kat zpět svou celo­ži­vot­ní lás­ku Karen, kte­rá se však nyní roz­plý­vá v náru­či jiné­ho muže, sli­zou­na Billa.
Na prv­ní pohled se tak zdá být Californication něčím nená­pad­ným. Pravdou ale je, že už hod­ně dlou­ho jsem se nese­tkal se seri­á­lem, kte­rý by se nato­lik distan­co­val od zby­lé tele­viz­ní pro­duk­ce. Nejde mlu­vit vylo­že­ně o ori­gi­na­li­tě, Hankovy potrh­lé halu­ci­na­ce a šíle­né sny na prv­ní pohled mohou při­po­mí­nat schi­zo­id­ní sta­vy Ally McBealové a díky svým čas­tým zále­tům může být snad­no zařa­zen do stej­né­ho šuplí­ku s Joeym Tribbianim, přes­to je to ale celé o něčem úpl­ně jiném.
V Californication se nedo­čká­te žád­ných cli­f­fhan­ge­ro­vých závě­rů, kde si bude­te až do příští epi­zo­dy ohlo­dá­vat prs­ty nad otáz­kou, co bude dál, ale ani si ho neza­řa­dí­te k seri­á­lům, mezi kte­rý­mi otu­pě­le pře­pí­ná­te po pří­cho­du z prá­ce. Duchovny vás nebu­de s váž­ným výra­zem ve tvá­ři pře­svěd­čo­vat, že všech­no se děje z něja­ké­ho důvo­du nebo že prav­da je tam někde ven­ku. Bude se potlou­kat svým živo­tem, bude trá­vit čas se svo­jí dcer­kou, bude se ego­cen­t­ric­ky navá­žet do negra­mot­né Ameriky a bude klá­tit všech­no, co nevy­le­ze na strom.

A tím se dostá­vám k té poně­kud křikla­věj­ší – přes­to však ne zase tolik pod­stat­né – čás­ti seri­á­lu, čímž je jeho pře­kva­pi­vá odváž­nost. Zatímco již zmí­ně­ný Joey o svých sexu­ál­ních zážit­cích jenom muž­ně tla­chá, s Duchovnym se mnoh­dy oci­tá­me pří­mo upro­střed samot­né „akce“ a tako­vé té stan­dard­ní ero­tic­ké scé­ny vymě­ře­né vždyc­ky pro jeden celo­ve­čer­ní film se tu dočká­me mini­mál­ně jed­nou za kaž­dou epi­zo­du. Hankův před­sta­vi­tel totiž pře­kva­pi­vě pros­tě nemá pro­blém s tím uká­zat vám svo­jí zad­ni­ci, jde jen o to, jest­li vy ano. K tomu si navíc při­počtě­te jeho part­ner­ky, kte­ré ho při vyvr­cho­le­ní začnou napří­klad zni­če­ho nic mlá­tit pěs­tí do obli­če­je nebo nao­pak při vyvr­cho­le­ní svém pocí­tí sil­né nutká­ní vypus­tit svůj močo­vý měchýř.
Takovéto scé­ny jsou tak nejen oprav­du humor­né, ale ve své zábav­nos­ti navíc nezvykle upřím­né. Přesto se ale o Californication nedá mlu­vit jako o ryzí kome­dii. Já to váž­ně zkou­šel, ale pro tenhle seri­ál je něja­ké ška­tul­ko­vá­ní oprav­du napros­to zby­teč­né. Duchovny vám v prů­bě­hu všech dva­nác­ti epi­zod prv­ní série před­sta­ví spous­tu na prv­ní pohled zná­mých prv­ků, ve sku­teč­nos­ti ale poda­ných tak, jak jste to ješ­tě oprav­du nevi­dě­li.

Aktuálně se s tím­to seri­á­lem může­te setkat na tele­viz­ním kaná­lu HBO, kte­rý jej vysí­lá od 6. lis­to­pa­du. A jak už to tak u oblí­be­ných pořa­dů bývá, s jed­nou sérií se nespo­ko­jí, tak­že ta dru­há se začne natá­čet v dub­nu příští­ho roku (opož­dě­ně z důvo­du stáv­ky holly­wo­od­ských scé­náris­tů). To už se ale mož­ná setká­me s úpl­ně jiným seri­á­lem, jeli­kož rocko­vá sku­pi­na Red Hot Chili Peppers zaža­lo­va­la tele­viz­ní sta­ni­ci Showtime, kte­rá seri­ál pro­du­ku­je, za ukra­de­ní názvu Californication, kte­rým, jak někte­ří jis­tě víte, se hono­sí i jejich album a píseň z roku 1999.
Čím víc se bude ale natá­če­ní dru­hé řady pro­dlu­žo­vat, tím víc času bude­te mít na tu prv­ní. Enjoy.
Verdikt: Přestože je Californication spíš odde­cho­věj­ší­ho rázu, donu­til mě si troš­ku pře­há­zet pri­o­ri­ty. Koho zají­má, jest­li se Michael Scofield dosta­ne z panam­ské věz­ni­ce nebo jest­li se Peteru Petrellimu poda­ří zachrá­nit svět? To já si mno­hem rad­ši počkám na to, koho se Hankovi poda­ří příš­tě pře­fik­nout nebo jakou pepr­nou poznám­ku si zase nachys­tá pro své­ho pleša­té­ho agen­ta.

Vaše hod­no­ce­ní

Currently 4.50/5

1

2

3

4

5

Hodnocení: 4.5 z 5 (hod­no­ce­no 18x)

Václav Urbánek

Vytisknout

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

bad­ge = “;
document.writeln(badge);

Související člán­ky:

Komentáře

Tom Siegl

27.11.2007 12:57

Redaktor

1

Pro mě je to napros­té seri­á­lo­vé pře­kva­pe­ní roku a musím uznat, že David Duchovny je v roli živo­tem sklí­če­né­ho ochlas­ty a prout­ní­ka (kdo by to čekal??) napros­to doko­na­lý a jeho hláš­ky by se dali tesat někam do kame­ne. Po scé­náris­tic­ké strán­ce doko­na­lost a po herec­ké jakbys­met. Povinnost pro fan­dy seri­á­lů „ze živo­ta“, kte­ří nevi­dí pro­blém v ote­vře­ných sexu­ál­ních scé­nách a pepr­ných výra­zech.


Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Tento článek napsal redaktor již zaniklého webu PlayAll.cz
Na Kritiky.cz umístěno se svolením majitele webu v době uveřejnění článku.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...