Kritiky.cz > Filmové recenze > Café society - 50 %

Café society - 50 %

CafeNahles

Nemohu si pomo­ci, ale mla­dí­ček Bobby Dorman mě ničím neza­u­jal a cel­kem nechá­pu, jak se ten­to nejis­tý a váha­vý mla­dí­ček mohl stát maji­te­lem pro­spe­ru­jí­cí­ho pod­ni­ku v New Yorku. Jeho rodi­če půso­bí jako věč­ně se háda­jí­cí židov­ská rodi­na a bra­tr Ben šla­pe pří­mou ces­tou do kri­mi­ná­lu. Jedinou šan­cí na štěs­tí je strý­ček Phil, kte­rý žije v Hollywoodu a pohy­bu­je se ve fil­mo­vém prů­mys­lu. S Bobbym si nijak nepad­nou do oka, ale co by strý­ček neu­dě­lal pro své­ho synov­ce. Ať se kluk tro­chu vyu­čí! Bobby sice nedo­stal prá­ci svých snů, ale nijak nestrá­dá a ješ­tě se doká­že zami­lo­vat. Žádná roman­tic­ká pohád­ka se však neko­ná a život­ní úspěch na Bobbyho čeká až doma. Spolupráce s bra­t­rem v pochyb­ném pod­ni­ku se vypla­tí a nastá­vá život úspěš­né­ho pod­ni­ka­te­le. Velké city odplu­jí jak mráč­ky na let­ní oblo­ze a dal­ší fil­mo­vý pří­běh Woodyho Allena se sna­ží zachy­tit pomí­ji­vé hod­no­ty živo­ta.

cafe01

Každý film, kte­rý Woody Allen nato­čil, nese jeho výraz­ný ruko­pis, pro­to­že si pro své fil­my píše scé­ná­ře a pra­cu­je vyzbro­jen před­sta­vi­vos­tí a vlast­ní­mi zku­še­nost­mi. Ani Café Society se nijak nevy­my­ká a pří­běh mla­dé­ho hrdi­ny je zasa­zen do pro­stře­dí snobské spo­leč­nos­ti večír­ků Hollywoodu i zábav­ných pod­ni­ků v New Yorku. S peč­li­vos­tí sobě vlast­ní dopl­ňu­je Allan atmo­sfé­ru scén naráž­ka­mi na oso­by, kte­ré byly nej­spíš důle­ži­té ve své době, ale s pří­bě­hem nijak nesou­vi­sí. Občas je to vtip­né, ale buja­ré vese­lí jed­not­li­vé scé­ny neob­sa­hu­jí. Stejně tak je to s posta­va­mi pří­bě­hu. V pod­sta­tě se jed­ná o milost­ný troj­ú­hel­ník Bobby, Phil a dív­ka Vonnie. Ani jed­na z postav však není výrazná a jejich cho­vá­ní je bez vel­kých emo­cí. Prostě život ply­ne a všech­no nějak dopad­ne. Proto ani konec fil­mu není nijak pře­kva­pi­vý a při­ná­ší jen kon­sta­to­vá­ní dané situ­a­ce. Jedinou výjim­kou je setká­ní Bobbyho s pro­sti­tut­kou. Tady si autor fil­mu pohrál se slo­vy i pro­mě­nou situ­a­ce. Škoda, že tato scén­ka zůstá­vá ve fil­mu osa­mo­ce­ná, ale půso­bí svě­že a má vtip. Méně svě­že a vtip­ně však vyzní­va­jí scé­ny, kde drs­ný Ben řeší pro­blémy své rodi­ny.

Woody Allen doká­zal vždy pře­kva­pit herec­kým obsa­ze­ním a ani ten­to­krát nene­chal nic náho­dě. Do role váha­vé­ho Bobbyho obsa­dil Jesse Eisenberga, kte­rý jako by se sna­žil napo­do­bit své­ho reži­sé­ra, ale posta­vu si na sebe navlé­kl jako půj­če­ný kabát. Roli Vonnie hra­je Kristen Stewart, kte­rá půso­bí nejdří­ve civil­ně a na prv­ní pohled ničím nepři­po­mí­ná vypo­čí­ta­vou mrchu. Její změ­na v afek­to­va­nou panič­ku však není pře­kva­pi­vá a dopl­ňu­je se tak se svým man­že­lem. Mile mě pře­kva­pil Steve Carell v roli Phila Sterna. Má svou posta­vu pro­pra­co­va­nou do detai­lu a pře­chá­zí vol­ně od pře­hrá­vá­ní k stříz­li­vé­mu civi­lu. I on si však pone­chá­vá leh­ký nad­hled nad rolí a cit­li­vé scé­ny má pod kon­t­ro­lou.

cafe02

Natáčet kaž­dým rokem nový film musí být hroz­ně nároč­né a nechá­pu, kam Woody Allen na své nápa­dy cho­dí. Film Café Society je pro­fe­si­o­nál­ně nato­če­ný s kva­lit­ní kame­rou Vittoria Storara a dobo­vou atmo­sfé­ru dokres­lu­je pocho­pi­tel­ně cit­li­vě vybra­né jaz­zo­vé sklad­by. Dekorace, inte­ri­é­ry, rekvi­zi­ty i kos­týmy spo­lu ladí, ale cel­ko­vý dojem z fil­mu je stříd­mý díky pří­bě­hu bez hlub­ší myš­len­ky a málo pro­pra­co­va­ným posta­vám. Je to ško­da, pro­to­že i tohle Woody Allen umí. Dokázal to napří­klad fil­mem Jasmíniny slzy s Cate Blanchettovou v hlav­ní roli, za kte­rou dosta­la Oscara.

Film Café Societé je nená­roč­nou podí­va­nou bez vel­kých ambi­cí a vel­kých výko­nů. Není moc upo­ví­da­ný a obtíž­ně navo­dí vese­lou nála­du. Duševnímu zdra­ví však výraz­ně neuško­dí ani nepo­mů­že.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Iracionální muž (Irrational Man) - 55%27. července 2015 Iracionální muž (Irrational Man) - 55% Abe Lucas(Joaquin Phoenix) bere své povolání profesora filosofie jako běžnou rutinu a život ho nebaví. Není to ale žádná výjimka. Filosofové už po mnoho let hledají marně teorii, která by […]
  • Kolo zázraků - 70 %22. prosince 2017 Kolo zázraků - 70 % Tento nejnovější film Woodyho Allena se odehrává v 50. letech 20. století v zábavním parku na Comey Islandu. Do kulis pestrobarevných atrakcí spolu s přeplněnou pláží zasadil Allen […]
  • Kolo zázraků - O filmu9. ledna 2018 Kolo zázraků - O filmu Pro Woodyho Allena měl Coney Island odjakživa zvláštní kouzlo, této lokace využil již při natáčení filmu Annie Hallová (1977). Na toto místo má mnoho šťastných vzpomínek, když tam chodil […]
  • Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra9. dubna 2015 Pořád jsem to já - Obsah/O filmu - slovy režiséra             OBSAH             Alice Howlandová (Julianne Moore), šťastně vdaná matka tří dospělých dětí, je uznávanou profesorkou lingvistiky, která začíná zapomínat slova. Když je jí […]
  • Pořád jsem to já - O tvůrcích9. dubna 2015 Pořád jsem to já - O tvůrcích             O TVŮRCÍCH              RICHARD GLATZER a WASH WESTMORELAND (scénář, režie) se zapsali do dějin festivalu Sundance v roce 2006, kdy jejich snímek Patnáctiletá získal jak […]
  • Pořád jsem to já - 75 %9. dubna 2015 Pořád jsem to já - 75 % Život světově uznávané lingvistky Alice se radikálně změní poté, co je u ní nečekaně diagnostikována Alzheimerova choroba. Pohodová padesátnice zvládá kariéru i svou rodinu. Choroba, která […]
  • Mělčiny (The Shallows) - 65 %10. srpna 2016 Mělčiny (The Shallows) - 65 % Nancy Adamsová je mladá studentka medicíny, která zbožňuje surfování. Při něm si totiž dokáže pročistit mysl a zapomenout na rodinnou tragédii. Vydává se tak s kamarádkou na výlet do míst, […]
  • Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego22. února 2019 Mravenec Z - Woody Allen má animované Alter ego Dnes se podíváme na zoubek jednomu filmu, který je tak trochu výjimečný. Řadí se totiž do malé skupiny kvalitních filmů, které jsou díky stávajícím vysokým možnostem 3D grafiky vytvořeny […]
  • Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 %30. ledna 2017 Místo u moře má pro každého jinou cenu - 80 % Malé městečko Manchester-by-the-Sea nabízí poklidnou a romantickou atmosféru, kdy lodě mohou být zdrojem obživy nebo jen radostí z rekreačního rybaření. Každý se zná s každým a nic se tu […]
  • JASMÍNINY SLZY - Blu-ray11. února 2014 JASMÍNINY SLZY - Blu-ray Je tomu už více než půl roku, kdy šel poslední film Woodyho Allena do kin. Samozřejmostí bylo v této době i napsání recenze k premiéře filmu v kinech. Filmové recenze se zhostila naše […]