Kritiky.cz > Pro domov > Byt ve věži

Byt ve věži

img a304663 w1995 t1515747598


Zdá se to jako roman­ti­ka jak má být. Tento byt se nachá­zí ve věži, na bře­hu moře v ang­lic­kém Dorsetu, a je zná­ma jako Clavellova věž. Tato věž na Jurském pobře­ží pochá­zí z počát­ku deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a byla původ­ně posta­ve­na jako observa­toř. Později byla Clavellova věž po něko­lik let na pokra­ji zká­zy, ale zachrá­ni­la ji kom­plet­ní rekon­struk­ce a pře­stě­ho­vá­ní na jiné mís­to. Poblíž věže, kde nyní sto­jí, je na zemi vidi­tel­né mís­to jejích původ­ních zákla­dů v podo­bě kru­hu. V sou­čas­né době je Clavellova věž na bře­hu moře k dis­po­zi­ci jako nemo­vi­tost urče­ná k dovo­len­ko­vé­mu pro­nájmu.
kimmeridge bay
Věž v sobě zahr­nu­je jeden byt, kte­rý zabí­rá všech­na její čty­ři pod­la­ží. Ložnice v Clavellově věži je tak na úrov­ni bal­kó­nu. Na stře­še věže je mož­né se i pro­chá­zet. Z této výš­ky se potom nabí­ze­jí ty nej­krás­něj­ší výhle­dy, ať už do vni­t­ro­ze­mí, ane­bo na moře. O pro­ná­jem bytu v této nevšed­ní věži je tako­vé množ­ství zájem­ců, že je tře­ba si byt pro­najmout i více jak rok dopře­du.
clavell věž

Historie věže

Clavellova věž v jiho­an­glic­kém Dorsetu je při­bliž­ně dva­náct met­rů vyso­ká. Její sta­vi­te­lé se pro stav­bu inspi­ro­va­li ori­en­tál­ní archi­tek­tu­rou, a již ve své době půso­bi­la poměr­ně výstřed­ně. Věž byla posta­ve­na roku 1830 reve­ren­dem Johnem Richardsem Clavellem, po kte­rém nese i své jmé­no.   Během uply­nu­lých let věž Clavellovi potom­ci vyu­ží­va­li jako cíl svých výle­tů a pik­ni­ků. Dokonce se zaslou­ži­la o svůj stra­te­gic­ký význam, kdy před prv­ní svě­to­vou vál­kou měla věž slou­žit i jako pozo­ro­va­tel­na pro námoř­nic­tvo, jeli­kož byla posta­ve­na pou­ze nece­lých šest met­rů od str­mé­ho úte­su nad mořem.
stavba na pobřeží
Přesto však od začát­ku vál­ky již nemě­la věž žád­né dal­ší vyu­ži­tí a opuš­tě­ný objekt začal během poz­děj­ších let rych­le chát­rat. Věž se po mno­ho let stá­va­la námě­tem pro množ­ství uměl­ců, jakož i pro spi­so­va­tel­ku Phyllis Dorothy James, kte­rá ji popi­su­je ve své kni­ze Černá věž. Tímto dílem se his­to­ric­ká věž poz­dě­ji dosta­la opět do pově­do­mí a moh­la se uspo­řá­dat sbír­ka na záchra­nu toho­to objek­tu.


Foto: Pixabay

  • Přírodní kámen jako zajímavý prvek v interiéru24. dubna 2021 Přírodní kámen jako zajímavý prvek v interiéru V posledních letech jsou na vzestupu doplňky interiérů tvořené z přírodního kamene. Ten má i v dnešní moderní době v každém interiéru široké využití, jako například: ·         pracovní […] Posted in Pro domov
  • Architektura / Design bytu17. března 2021 Architektura / Design bytu Dá se říct, že náš byt či dům je naši chloubou. Proto se většina lidí snaží jej vytvořitco nejkrásnější a nejpříjemnější. Dokonalý interiér se stává dokonalým až potom, co jsou […] Posted in Pro domov
  • Gaudí a jeho stavby30. prosince 2020 Gaudí a jeho stavby Antoni Gaudí i Cornet už jako chlapec vynikal v geometrii, a zároveň byl velice zaujat přírodou. Tyto vlastnosti architekta se výrazně projevují v jeho celé Gaudího tvorbě. Oblíbeným […] Posted in Pro domov
  • Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu25. prosince 2020 Architektura po roce 1600 – od baroka k postmodernismu V průběhu 17. století začala čistá jednoduchost renesančního slohu ustupovat zdobnějším barokním a rokokovým formám. Zatímco 19. století bylo svědkem oživení klasicismu a gotiky, na […] Posted in Pro domov
  • Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady23. prosince 2020 Zapuštěný bazén je skvostem vaší zahrady Zapuštěný bazén, který se nachází na vaší zahradě, je zejména v teplých letních dnech ideálním místem, kde trávit svůj volný čas a relaxovat. Všichni to známe, jak je velice příjemné, […] Posted in Pro domov
  • Neuschwanstein jako moderní stavba20. prosince 2020 Neuschwanstein jako moderní stavba Neuschwanstein se nachází v Bavorsku, v překrásné hornaté krajině a nabízí překrásný pohled jako z pohádky, z dob středověku. Tento zámek však pochází z konce devatenáctého století a […] Posted in Pro domov
  • Pozvěte si architekta7. prosince 2020 Pozvěte si architekta Pokud si chcete nechat postavit dům podle svých představ, a nechcete dům na klíč, stejný, jaký je k vidění na každém rohu, můžete oslovit některého z architektů. -        výběru […] Posted in Pro domov
  • Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ2. prosince 2020 Dopřejte si dokonalou kuchyni podle svých představ Kuchyně je srdcem každého domu, to je jisté. Takže pokud si zařizujete novou domácnost anebo rekonstruujete starý dům či byt, tak mějte na paměti, že právě na kuchyni byste si měli dát […] Posted in Pro domov
  • Dům v souladu s přírodou29. listopadu 2020 Dům v souladu s přírodou Opido celula je dům, jenž připomíná buňku. Jednoduše vypadá a jednoduše zdravě dýchá. Celý dům je postaven ze zdravých materiálů, zároveň vydává teplo a je zcela propojen s okolní […] Posted in Pro domov
  • Suché vlasy? Víme, jak na to!19. srpna 2020 Suché vlasy? Víme, jak na to! Matné a suché vlasy Máte vlasy suché a matné? A toužíte po lesklých, přesně takových, kterými ladně pohazují modelky v televizních spotech? Není to zase tak nedosažitelný sen, ačkoli […] Posted in Trendy
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,20967 s | počet dotazů: 211 | paměť: 52314 KB. | 12.05.2021 - 19:22:44
X