Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Domácí rady > Byt ve věži

Byt ve věži

img a304663 w1995 t1515747598


Zdá se to jako roman­ti­ka jak má být. Tento byt se nachá­zí ve věži, na bře­hu moře v ang­lic­kém Dorsetu, a je zná­ma jako Clavellova věž. Tato věž na Jurském pobře­ží pochá­zí z počát­ku deva­te­nác­té­ho sto­le­tí a byla původ­ně posta­ve­na jako observa­toř. Později byla Clavellova věž po něko­lik let na pokra­ji zká­zy, ale zachrá­ni­la ji kom­plet­ní rekon­struk­ce a pře­stě­ho­vá­ní na jiné mís­to. Poblíž věže, kde nyní sto­jí, je na zemi vidi­tel­né mís­to jejích původ­ních zákla­dů v podo­bě kru­hu. V sou­čas­né době je Clavellova věž na bře­hu moře k dis­po­zi­ci jako nemo­vi­tost urče­ná k dovo­len­ko­vé­mu pro­nájmu.
kimmeridge bay
Věž v sobě zahr­nu­je jeden byt, kte­rý zabí­rá všech­na její čty­ři pod­la­ží. Ložnice v Clavellově věži je tak na úrov­ni bal­kó­nu. Na stře­še věže je mož­né se i pro­chá­zet. Z této výš­ky se potom nabí­ze­jí ty nej­krás­něj­ší výhle­dy, ať už do vni­t­ro­ze­mí, ane­bo na moře. O pro­ná­jem bytu v této nevšed­ní věži je tako­vé množ­ství zájem­ců, že je tře­ba si byt pro­najmout i více jak rok dopře­du.
clavell věž

Historie věže

Clavellova věž v jiho­an­glic­kém Dorsetu je při­bliž­ně dva­náct met­rů vyso­ká. Její sta­vi­te­lé se pro stav­bu inspi­ro­va­li ori­en­tál­ní archi­tek­tu­rou, a již ve své době půso­bi­la poměr­ně výstřed­ně. Věž byla posta­ve­na roku 1830 reve­ren­dem Johnem Richardsem Clavellem, po kte­rém nese i své jmé­no.   Během uply­nu­lých let věž Clavellovi potom­ci vyu­ží­va­li jako cíl svých výle­tů a pik­ni­ků. Dokonce se zaslou­ži­la o svůj stra­te­gic­ký význam, kdy před prv­ní svě­to­vou vál­kou měla věž slou­žit i jako pozo­ro­va­tel­na pro námoř­nic­tvo, jeli­kož byla posta­ve­na pou­ze nece­lých šest met­rů od str­mé­ho úte­su nad mořem.
stavba na pobřeží
Přesto však od začát­ku vál­ky již nemě­la věž žád­né dal­ší vyu­ži­tí a opuš­tě­ný objekt začal během poz­děj­ších let rych­le chát­rat. Věž se po mno­ho let stá­va­la námě­tem pro množ­ství uměl­ců, jakož i pro spi­so­va­tel­ku Phyllis Dorothy James, kte­rá ji popi­su­je ve své kni­ze Černá věž. Tímto dílem se his­to­ric­ká věž poz­dě­ji dosta­la opět do pově­do­mí a moh­la se uspo­řá­dat sbír­ka na záchra­nu toho­to objek­tu.


Foto: Pixabay

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,39001 s | počet dotazů: 233 | paměť: 54789 KB. | 29.07.2021 - 05:34:33