Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Byly tady. Ale už nejsou...

Byly tady. Ale už nejsou...

910 byly tady a uz nejsou1
910 byly tady a uz nejsou1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Audra si je jistá, že odešla z New Yorku se svými dvěma dětmi. Policie však tvrdí, že v jejím autě žádné děti nebyly. Jaká je pravda?

Audra v sobě koneč­ně našla dost odva­hy na to, aby opus­ti­la násil­nic­ké­ho man­že­la. Zbalila věci, kte­ré bude potře­bo­vat pro nový život, vza­la své děti a vyda­la se v ústrety nové­mu živo­tu. I když řídi­la auto, neza­po­mí­na­la pra­vi­del­ně kon­t­ro­lo­vat, zda jsou děti, sedí­cí na zad­ních seda­dlech, v pořád­ku. Volila tra­su hlav­ně po okres­ních sil­ni­cích, aby se vyhnu­li nežá­dou­cí pozor­nos­ti. A prá­vě teh­dy, když pro­jíž­dě­li po pus­té sil­ni­ci někde v Arizoně, už vel­mi dale­ko od býva­lé­ho domo­va, postřeh­la Audra ve zpět­ném zrcát­ku jaký­si pohyb.

Ukázalo se, že to byl poli­cej­ní vůz, kte­rý je sle­do­val se zapnu­tým majá­kem. Audra zasta­vi­la u kraj­ni­ce, zne­po­ko­je­ná fak­tem, na jak odlehlém mís­tě se ona a její děti nachá­zí, no vystou­pi­la a dala se do řeči s poli­cis­tou. Ukázalo se, že něko­lik věcí není v pořád­ku, a tak Audru zatknul poli­cis­ta a jeho kole­gy­ně odvez­la děti pryč –  jak řek­la, na bez­peč­né mís­to. Zdálo se, že se všech­no rych­le vyře­ší, no když se poz­dě­ji v cele Audra zepta­la, jak se mají její děti, poli­cis­ta se zatvá­řil nechá­pa­vě a zeptal se: „Jaké děti? Ve vašem autě žád­né děti neby­ly.“

„Když Whiteside pro­ne­sl ta slo­va, dočis­ta zko­pr­ně­la a chvil­ku trva­lo, než se zmoh­la na dotaz: „Jak to mys­lí­te?“ Whiteside neod­po­vě­děl, pros­tě se jen oto­čil a zamí­řil ke dve­řím vazeb­ní sek­ce, vyšel jimi vem a zamkl za sebou. Rozkřičela se, až se její výkři­ky odrá­že­ly od stěn, a kři­če­la, dokud moh­la. Teď už jí nezbý­va­lo než pro­chá­zet po cele, mecha­nic­ky před­sou­vat nohu před nohu. Jinak by se zbláz­ni­la. A tak cho­di­la.“

Ztracené děti a tajemství

I když je zmi­ze­ní dětí hlav­ní záplet­kou pří­bě­hu, autor nezů­stá­va jenom při ní a roz­ví­jí ji dal­ší­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi. Zobrazuje minu­lost Audry – tu minu­lost, ve kte­ré muse­la sná­šet despo­tic­ké­ho man­že­la a jeho mani­pu­la­tiv­ní mat­ku, bojo­va­la se závis­los­tí a téměř při­šla o život a kte­rá ovliv­ni­la nejen její roz­ho­do­vá­ní, ale když se o její pří­pad zača­ly zají­mat média, i  pohled veřej­nos­ti na ni. Zajímavá je taky Audřina kon­fron­ta­ce s man­že­lem, při kte­ré Audra zjiš­ťu­je, že se mýli­la a man­žel její děti oprav­du nemá. Tuší, že v tom má zřej­mě prs­ty poli­cie, ale když o svém pode­zře­ní pro­mlu­ví, nikdo jí nevě­ří.

Kromě jed­no­ho mla­dé­ho muže. Když Danny Lee uvi­dí v tele­vi­zi repor­táž o ní, uvě­do­mí si, že stej­ný pří­běh už jed­nou sly­šel. Až dosud to bylo jeho boles­ti­vé tajem­ství, no teď je při­pra­ve­ný pomoct nezná­mé ženě a dostat se tak na sto­pu těm, kte­ří mu vza­li to nej­vzác­né­j­ší, co měl. Pokud ješ­té není nesko­ro, chce zachrá­nit nevin­né děti – a pomstít se. 

Policista, kte­rý Audru zatkl, šerif Whiteside, je muž dvou tvá­ří. Lidé ho vní­ma­jí jako pocti­vé­ho a čest­né­ho chla­pa, Whiteside však nevá­ha zabí­jet na objed­náv­ku nebo jinak poru­šo­vat zákon. Od té doby, co se dozvě­děl, že exis­tu­je muž, co za dvě děti zapla­tí tři mili­o­ny dola­rů, čekal jenom na to, dokud nena­jde osa­mě­lé­ho rodi­če, aby mu mohl děti vzít a pro­dat je. Jeho asi­s­tent­ka nut­ně potře­bu­je pení­ze na léčbu své­ho syna, a tak není těž­ké pře­svěd­čit ji, aby se na úno­su podí­le­la. Vina za zmi­ze­ní dětí pře­ce pad­ne na rodi­če, ona zís­ká pení­ze… co by se moh­lo poka­zit?

Možná nic.

A mož­ná všech­no. Protože odha­le­ná tajem­ství doká­žou všech­no, co zná­me, roz­bít na kusy.

Napětí, akce a snaha najít pravdu

Hned na začát­ku se dozví­te, co se sta­lo, kdo to udě­lal a po pár kapi­to­lách i to, proč. Postavy však – na roz­díl od vás – prav­du nezna­jí, a tak se sna­ží ji najít a dopouš­tě­jí se při tom chyb, z nichž jsou někte­ré fatál­ní. Čtenář tak zná základ­ní fak­ta, ale kni­ze to na zají­ma­vos­ti neu­bí­rá. Naopak, díky tomu vidí sou­vis­los­ti mezi jed­not­li­vý­mi dějo­vý­mi lin­ka­mi (ve vyprá­vě­ní se stří­da­jí Audra, Danny, Whiteside a děti) a oce­ní detai­ly, se kte­rý­mi si autor vyhrál, i pře­kva­pě­ní, kte­ré  zásad­ně změ­ní smě­ro­vá­ní pří­bě­hu.

Propracované jsou i poci­ty a moti­va­ce postav. I když je autor muž, doká­zal se vžít do vystra­še­ných malých dětí i pře­svěd­či­vě popsat mateř­skou lás­ku, kte­rou k nim Audra cítí. Stejňě dob­ře pra­cu­je i s Dannyho boles­tí a tou­hou pomstít se  a Whitesidovým zou­fal­stvím a stra­chem z pro­zra­ze­ní. Originálním prv­kem jsou v kni­ze kon­ver­za­ce pro­bí­ha­jí­cí v uza­vře­né cha­to­va­cí sku­pi­ně, kde se doha­du­je sku­pi­na boha­tých a moc­ných mužů, kte­rá má zájem o Audřiny děti. Jejich zprá­vy nepro­zra­zu­jí, co mají v úmys­lu, při jejich čte­ní ale mra­zí.

Kromě toho je pří­běh plný i napě­tí, kte­ré se neu­stá­le stup­ňu­je a nedo­vo­lí vám pře­stat číst. Zatímco začá­tek kni­hy je spíš psy­cho­lo­gic­ký, ve dru­hé polo­vi­ně kni­hy se dočká­te slí­be­né­ho napě­tí a jako bonus dosta­ne­te i něko­lik  pře­stře­lek. Byly tady, a už nejsou v sobě spo­ju­je všech­no, co k dob­ré­mu thrille­ru pat­ří, a pokud máte tenhle žánr máte v obli­bě, neměl by tenhle pří­běh unik­nout vaší pozor­nos­ti.

Hodnocení: 100%

BYLY TADY, A UŽ NEJSOU

Autor: Haylen Beck

Originální název: Here and Gone

Překlad: Hana Pernicová

Obálka: Rajka Marišinská

Vydáno: Domino, 2017

Počet stran: 352

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Domino. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […] Posted in Recenze knih
  • Co když svého syna nezabila?11. ledna 2019 Co když svého syna nezabila? Emma Cartwrightová nebyla vždycky Emmou Cartwrightovou. Kdysi se jmenovala Susan Websterová. A zabila svého synka Dylana. Alespoň si to myslí. Emma si totiž vůbec nepamatuje, co se tehdy […] Posted in Recenze knih
  • Jasně zářící Hvězda Severu10. ledna 2019 Jasně zářící Hvězda Severu Před dvanácti lety se mladičká Su-min vydala na romantický výlet na odlehlý jihokorejský ostrov a pak záhadně zmizela. Její sestra Jenna ale nevěří, že je mrtvá. Když ji pak CIA v téhle […] Posted in Recenze knih
  • Ztracená. Nenalezená.14. listopadu 2018 Ztracená. Nenalezená. Deset let po zmizení své snoubenky je Damian Werner přesvědčen, že už ji nikdy neuvidí, a nedokáže se zbavit výčitek svědomí, že za její zmizení může on. Proč jen ji nepožádal o ruku jen o […] Posted in Recenze knih
  • Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš!19. srpna 2018 Ublížil jsi mi. A za to mi zaplatíš! Všechno začalo jako pouhý žert. Skupina mladých lidí dělala vedoucí na křesťanském táboře Podkova a jedna z vedoucích, Monica O'Nealová, lezla celou dobu všem na nervy. Proto se ostatní […] Posted in Recenze knih
  • To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin22. září 2022 To nic, drahá: Kontroverzní thriller s Florence Pugh a Harrym Stylesem dorazil do kin Snad nejkontroverznější film letošního roku konečně přišel do kin. Olivia Wilde si opět sedla na režisérské křeslo a po svém debutu Šprtky to chtěj taky z roku 2019 přichází se svým druhým […] Posted in Filmové recenze
  • STRACH od Dirka Kurbjuweita18. srpna 2022 STRACH od Dirka Kurbjuweita Každý z nás se může stát vrahem… to je podtitul knihy Strach od Dirka Kurbjuweita, jež Vydala Euromedia Group a.s. - Knižní klub v roce 2018. Tuhle knihu jsem popravdě několikrát odložila […] Posted in Recenze knih
  • V TEMNOTĚ14. srpna 2022 V TEMNOTĚ Máte-li zálusk na nějaký napínavý detektivní thriller s krátkými, ale o to víc čtivými kapitolami, zkuste knihu „V temnotě“ od Mike Omera, jež vydala Grada Publishing, a.s. Hlavní […] Posted in Recenze knih
  • The Gray Man – utržený ze řetězu1. srpna 2022 The Gray Man – utržený ze řetězu Netflix dal bratrům Russoovým (režiséři řady úspěšných Marvelovek) 200 milionů amerických dolarů, aby mu natočili vlastní variaci superagenta ve stylu Jasona Bournea, Jamese Bonda nebo […] Posted in Filmové recenze
  • Lhát se nemá12. července 2022 Lhát se nemá Na scénu se vrací charismatický Mat Costa a svérázná Kara Quinnová, které již čtenáři znají z předchozí knihy Třetí na řadě, tentokrát v novém případu. Tentokrát se dostávají do pouště […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,93099 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60915 KB. | 03.10.2022 - 13:24:40