Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek

Bylinky pro každého. Vše o pěstování, ošetřování a používání bylinek

Bylinky
Bylinky
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Bylinky a vše kolem nich doslo­va milu­ji, někte­ré z nich si sama pěs­tu­ji, jiné nao­pak sbí­rám mimo domov, a pro­to není divu, že jsem sáh­la po této úchvat­né novin­ce „Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek“, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství Grada Publishing, a.s.

Pokud shá­ní­te kniž­ní­ho rád­ce, kte­rý vás doko­na­le pro­ve­de kou­zel­ným svě­tem byli­nek, pora­dí, jak je pěs­to­vat, sta­rat se o ně, a hlav­ně vyu­ží­vat v kaž­do­den­ním živo­tě, jste na správ­ně adre­se.

Tento prů­vod­ce, tak ako­rát do ruky a s mož­nos­tí mít ho stá­le při sobě, obsa­hu­je struč­ný pře­hled základ­ních dru­hů byli­nek a jed­lých rost­lin, jež bychom roz­hod­ně nemě­li nechat jen tak bez povšim­nu­tí. Naučí vás, jak si někte­ré z nich pěs­to­vat doma na zahrád­ce, bal­ko­nu či oken­ním para­pe­tu, a za jaký­mi se nao­pak bude­te muset vydat sami do pří­ro­dy.

Součástí kni­hy jsou i vel­mi jed­no­du­ché a chut­né recep­ty, jak si jed­not­li­vé bylin­ky báječ­ně upra­vit a vychut­nat v někte­rých z jídel či vlast­no­ruč­ně při­pra­ve­ným šál­kem hor­ké­ho čaje. Ale to není roz­hod­ně všech­no! Kromě toho jsou zde i prak­tic­ké recep­ty, jak si vyro­bit léči­vé a kos­me­tic­ké pří­prav­ky z darů „Matky pří­ro­dy“ a pro­střed­nic­tvím nich ope­čo­vá­vat sami sebe.

Bylinky pro kaž­dé­ho jsou roz­dě­le­ny do tří vět­ších čás­tí. V úvod­ní čás­ti kni­hy vás autor pro­ve­de vel­mi struč­nou his­to­rií bylin­kář­ství, byli­nek a vším, co bys­te o nich měli dob­ře znát a vědět. Navíc při­lo­žil i tipy, kde a jak byli­ny pěs­to­vat, na co si dát vel­ký pozor a jak hubit pří­pad­né škůd­ce.

Druhá část zau­jí­má jaký­si drob­ný her­bář do kapsy, tzv. uce­le­ný seznam základ­ních dru­hů byli­nek, jež najde­te nejen na své zahrád­ce, ale i neda­le­ko ve vol­né pří­ro­dě. U kaž­dé bylin­ky se krom lido­vé­ho názvu dočte­te i latin­ský název, do jaké čele­di pat­ří, jaké sta­no­viš­tě upřed­nost­ňu­je, jak moc je nároč­ná na živi­ny, dobu skliz­ně a inten­zi­tu růstu. Samozřejmě nechy­bí ani spe­ci­fic­ké zna­ky byli­nek a jejich podrob­ný popis, a v nepo­sled­ní řadě  i léči­vé účin­ky a vyu­ži­tí v samot­né pra­xi.

Poslední část je věno­va­ná jed­not­li­vým recep­tům z kuchy­ně, ale i pro domá­cí zele­nou lékár­nič­ku a na výro­bu pří­rod­ní kos­me­ti­ky. Všechny recep­ty jsou krát­ké, výstiž­né, dopl­ně­né o barev­nou foto­gra­fii. Většina pou­ži­tých suro­vin jsou běž­né dostup­né doma na zahrád­ce nebo ve vol­né pří­ro­dě. Já osob­ně jsem si zami­lo­va­la napří­klad recept na výro­bu pur­pu­ro­vé­ho ple­ťo­vé­ho ole­je, kou­pe­lo­vou sůl s kvě­ty, salát z pla­ných kvě­tů nebo i čaj „Síla kvě­tů“.

Kniha „Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek“ je vel­mi pře­hled­ně a sro­zu­mi­tel­ně sesta­ve­ná bro­žur­ka, kte­rá vel­mi pou­ta­vou for­mou pře­dá­vá všech­ny pod­stat­né a potřeb­né infor­ma­ce, jež by měl znát kaž­dý, kdo by se chtěl ve svém vol­ném čase věno­vat bylin­kám a roz­hod­ně by nemě­la chy­bět v domá­cí knihov­ně.

Bylinky pro kaž­dé­ho. Vše o pěs­to­vá­ní, ošet­řo­vá­ní a pou­ží­va­ní byli­nek

Napsal: Axcel Gutjahr

Přeložil: Petr Labuda

Počet stran: 128

Vydala: Grada Pubslihing, a.s.

První vydá­ní, Praha 2022

ISBN: 978-80-271-3237-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,89785 s | počet dotazů: 259 | paměť: 60053 KB. | 19.08.2022 - 16:00:49