Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Bylinky jako koření

Bylinky jako koření

koření1

Bez koře­ní a byli­nek si v dneš­ní době nedo­ká­že­me před­sta­vit jakou­ko­liv pří­pra­vu kaž­do­den­ních běž­ných pokr­mů, kte­ré jim dodá­vá typic­ky pří­znač­nou chuť, ale i vůni. Bez nich by byly pokr­my mdlé a nepo­ži­va­tel­né.

Koření, stej­ně jako bylin­ky, bychom však měli pou­ží­vat s mírou a dbát na to, do čeho se jaký druh koře­ní či bylin­ky hodí. Ovšem ne vždyc­ky si víme rady, a z toho důvo­du je tu malý výčet, kte­rý nás nasmě­ru­je prá­vě tou správ­nou ces­tou.

Anýz

Popis:

Jednoletá bylin­ka, kte­rá se pou­ží­vá nejen jako koře­ní, ale i jako léčiv­ka. Často je anýz při­dá­ván do siru­pů pro­ti kaš­li; a aný­zo­vý olej je zná­mý tím, že uvol­ňu­je kře­če a půso­bí pre­ven­tiv­ně pro­ti infek­cím.

Použití v kuchy­ni:

dochu­ce­ní polé­vek, ryb a salá­tů, vel­ká špet­ka do cuk­ro­ví, čer­ve­né řepy a mari­ná­dy

Bazalka:

Popis:

Je to let­nič­ka s vel­mi výraz­nou aro­ma­tic­kou natí, kte­rá se pěs­tu­je jako léči­vá, koře­ni­no­vá i medo­nos­ná rost­li­na. Abychom docí­li­li boha­té­ho olis­tě­ní a roz­vět­ve­ní rost­lin­ky, je nut­né pra­vi­del­ně zašti­po­vat kve­tou­cí výhon­ky. Bazalkovou nať lze uží­vat jak čer­stvou, tak i suše­nou.

Použití v kuchy­ni:

bylin­ko­vé más­lo, piz­za, na všech­ny dru­hy masa, ryby, omáč­ky, poma­zán­ky, nádiv­ky, zele­ni­na, do aro­ma­tic­kých octů, těs­to­vi­ny, sýry, vej­ce

Brutnák

Popis:

Jedná se o jed­no­le­tou rost­li­nu, kte­rou lze v kuchy­ni vyu­žít jako zele­ni­ny, ale i jako léči­vé rost­li­ny. Pomáhá před­chá­zet depre­sím a záně­tům močo­vých cest. Zpracovávají se pou­ze čer­stvé mla­dé líst­ky.

Použití v kuchy­ni:

čaj, bylin­ko­vé más­lo, zele­ni­no­vé salá­ty a polév­ky, na okur­ky

Estragon

Popis:

Využívá se zejmé­na ve fran­couz­ské kuchy­ni, kde je pova­žo­ván za jed­no z nej­jem­něj­ších koře­ní. Podporuje tvor­bu žlu­či, mír­ně půso­bí i močo­pud­ně a zvy­šu­je chuť k jídlu.

Použití v kuchy­ni:

bylin­ko­vé más­lo, majoné­zy, nádiv­ky, zjem­ňu­je ocet a olej, do nále­vů při naklá­dá­ní oku­rek nebo zele­ni­ny, polév­ky, masa v jaké­ko­liv úpra­vě, salá­ty, ryby, jehně­čí, omáč­ky, mari­ná­dy

Fenykl

Popis:

Dvouletá rost­li­na pěs­tu­jí­cí se jak pro seme­no, tak i jako koře­ní.

Použití v kuchy­ni:

 1. a) Semena a lis­ty (mají výraz­nou aný­zo­vou chuť) se pou­ží­va­jí na dochu­ce­ní ryb, masa a salá­tů, čer­ve­né řepy, cuk­ro­ví.
 2. b) Stonky se po olou­pá­ní můžou pou­ží­vat jako zim­ní zele­ni­na.

Kerblík

Popis:

Je to rych­le ros­tou­cí rost­li­na, jejíž aro­ma je koře­ni­té a vel­mi při­po­mí­ná anýz. Používají se zejmé­na čer­stvé lis­ty jako náhraž­ka petr­žel­ky.

Použití v kuchy­ni:

polév­ky, ryby, salá­ty, masa, omáč­ky, drů­bež

koření3

Kmín

Popis:

Dvouletá aro­ma­tic­ká rost­li­na, kte­rou pěs­tu­je­me pro seme­na.

Použití v kuchy­ni:

peči­vo, peče­né a duše­né maso, bram­bo­ry, salá­ty, polév­ky, ryby, na naklá­dá­ní zele­ni­ny a hub

Kopr

Popis:

Silně aro­ma­tic­ká rost­li­na, kte­rá je vhod­ná jak pro pří­mou kuchyň­skou úpra­vu, tak i ke kon­zer­va­ci a suše­ní. Nejčastěji zpra­co­vá­vá­me list.

Použití v kuchy­ni:

zava­řo­vá­ní, polév­ky, omáč­ky, poma­zán­ky, salá­ty, sko­po­vé maso, dýně, na syro­vý hláv­ko­vý salát

Koriandr

Popis:

Jednoletá rost­lin­ka s pří­z­ni­vý­mi účin­ky na trá­ve­ní a stře­va. Podporuje funk­ci sli­niv­ky a vykaš­lává­ní. Používáme jak čer­stvé lis­ty, tak i suše­ná seme­na.

Použití v kuchy­ni:

všech­ny dru­hy masa včet­ně drů­be­že a ryb, pří­sa­da k dochu­ce­ní octů a olejů, polév­ky, omáč­ky, do zelí

Libeček

Popis:

Trvalka, kte­rá může dorůs­tat až do 2 met­rů, s vůní při­po­mí­na­jí­cí polév­ko­vé koře­ní Maggi. Vzhledem k tomu, že je libe­ček znač­ně aro­ma­tic­ký, pou­ží­vá­me jej jen v malém množ­ství, a to čer­stvé i suše­né lis­ty. Lze jej vyu­žít nejen jako koře­ní, ale i pro jeho léči­vé účin­ky zejmé­na na záně­ty močo­vé­ho měchý­ře.

Použití v kuchy­ni:

peče­né a duše­né maso, polév­ky, omáč­ky, salá­ty, rýže, bram­bo­ro­vá kaše, guláš, sýry, pří­sa­da do liké­rů a nápo­jů, na syro­vá raj­ča­ta a kapus­tu, při vaře­ní sta­rých bram­bor, roz­dr­ce­ná seme­na jsou sou­čás­tí chle­bo­vé­ho těs­ta a peči­va

Majoránka

Popis:

Jednoletá bylin­ka, jež neztrá­cí své aro­ma, pří­z­ni­vě půso­bí na trá­ve­ní a pro­ti nadýmá­ní. Používáme čer­stvé i suše­né lis­ty.

Použití v kuchy­ni:

drů­bež, maso, omáč­ky, polév­ky, vaječ­né a zele­ni­no­vé pokr­my, luš­tě­ni­ny, do tuří­nu, hra­cho­vé kaše

Máta

Popis:

Silně aro­ma­tic­ká trval­ka, jež ule­vu­je při špat­ném trá­ve­ní a boles­ti hla­vy. Často se pou­ží­vá při nachla­ze­ní a kaš­li. Využíváme čer­stvé, ale i suše­né lis­ty, a to v malém množ­ství.

Použití v kuchy­ni:

ovoc­né salá­ty, nápo­je, tva­ro­ho­vé poma­zán­ky, drů­bež, sko­po­vé maso, na pro­vo­ně­ní octu

Meduňka

Popis:

Trvalka, jejíž aro­ma­tic­ké lis­ty voní po citró­nu. Pro svo­jí pří­jem­nou vůni se pou­ží­vá hlav­ně pro­ti nespa­vos­ti, na zmír­ně­ní pro­je­vů u hyperak­tiv­ních dětí, pod­po­ru­je dob­ré zaží­vá­ní. Lze vyu­žít jak čer­stvé, tak i suše­né lis­ty, a to všu­de tam, kde se uží­vá citró­no­vá šťá­va.

Použití v kuchy­ni:

ryby, pod masa na pro­ven­sál­ský způ­sob, salá­ty, omáč­ky, mari­ná­dy

Oregáno (dob­ro­mysl)

Popis:

Příjemně voňa­vá trval­ka, kte­rá se pro své léči­vé účin­ky vyu­ží­vá jako pro­stře­dek k lep­ší­mu trá­ve­ní a povzbu­ze­ní chu­ti. Oregáno („ital­ské koře­ní“) může slou­žit jako čes­ká náhraž­ka majo­rán­ky. Do pokr­mů nej­čas­tě­ji při­dá­vá­me jak suše­né, tak i čer­stvé mla­dé výhon­ky a lís­teč­ky.

Použití v kuchy­ni:

piz­za, ryby, maso, mle­té maso, lasag­ne, salá­ty

koření2

Pažitka

Popis:

Vytrvalá trs­na­tá rost­li­na obsa­hu­jí­cí vel­ké množ­ství vita­mí­nů a mine­rá­lů. Má cibu­lo­vé aro­ma, kte­ré povzbu­zu­je chuť k jídlu a pod­po­ru­je trá­ve­ní. Používá se čer­stvá, ale nedo­po­ru­ču­je se v suše­ném sta­vu, pro­to­že ztrá­cí své původ­ní aro­ma. V nej­nut­něj­ším pří­pa­dě lze pažit­ku skla­do­vat v zamra­že­né podo­bě.

Použití v kuchy­ni:

do hoto­vých polé­vek, tva­ro­hu, omá­ček, na bram­bo­ry, do majonéz, salá­tů, bram­bo­ro­vých a zele­ni­no­vých pokr­mů

Petrželka

Popis:

Jedná se o nej­uni­ver­zál­něj­ší druh koře­ní, kte­ré lze pou­žít prak­tic­ky všu­de, díky své jem­né a nevtí­ra­vé chu­ti. Navíc může­me její nať zpra­co­vá­vat jak čer­stvou, tak i suše­nou nebo si ji ucho­vat zmra­ze­nou.

Použití v kuchy­ni:

sla­né pokr­my, hoto­vé polév­ky, bram­bo­ry, salá­ty, omáč­ky, pod maso

Rozmarýn

Popis:

Stálezelená, sil­ně aro­ma­tic­ká byli­na keřo­vi­té­ho vzrůstu, kte­rá napo­má­há lep­ší­mu trá­ve­ní a zabra­ňu­je nadýmá­ní. Rozmarýn lze vyu­žít v kuchy­ni jak suše­ný, tak i čer­s­tvý a jídlům dodá­vá natrpklou pří­chuť.

Použití v kuchy­ni:

Polévky, ryby, omáč­ky, sko­po­vé a jehně­čí peče­ně, drů­bež, těs­to­vi­ny, zele­ni­na

Řeřicha

Popis:

Nenáročná, snad­no klí­či­vá rost­li­na s léči­vý­mi účin­ky. Používá se nej­čas­tě­ji při záně­tech močo­vých cest. Konzumují se pou­ze čer­stvé, mla­dé lís­teč­ky. Pozor! Jakmile řeři­cha začí­ná kvést, nelze s ní již koře­nit a lze ji vyu­žít pou­ze pro léčeb­né účin­ky (kve­te­ním hořk­ne).

Použití v kuchy­ni:

bylin­ko­vé más­lo, salá­ty, maso, poma­zán­ky, ozdo­ba pokr­mů

Saturejka

Popis:

Silně aro­ma­tic­ká jed­no­let­ka, vyu­ží­vá­na jak v čer­stvém, tak i v suše­ném sta­vu. Svými léči­vý­mi účin­ky pod­po­ru­je trá­ve­ní a zabra­ňu­je nadýmá­ní. Používáme vždy jen pár lís­teč­ků.

Použití v kuchy­ni:

salá­ty, polév­ky, maso, drů­bež, ryby, luš­tě­ni­ny, poma­zán­ky, mari­ná­dy, ryby

koření4

Šalvěj

Popis:

Šalvěj je vytr­va­lý polo­keř s pro­ti­zá­nět­li­vý­mi účin­ky, u kte­ré­ho se sbí­ra­jí lis­ty, ane­bo mla­dá nať před rozkvětem.Jako koře­ní pou­ží­vá­me k tuč­ným masům (kach­ny, husy a vep­řo­vé) ve for­mě suše­ných či čer­s­tvých lis­tů.

Použití v kuchy­ni:

maso, paš­ti­ky, luš­tě­ni­ny, polév­ky, vaječ­né pokr­my, nádiv­ky, omáč­ky, salá­ty

Tymián

Popis:

Tymián je níz­ký polo­keř, jehož čer­stvé i suše­né lis­ty a kvě­ty půso­bí jako des­in­fekč­ní pro­stře­dek nejen na ces­ty dýcha­cí, ale i na celé trá­ví­cí ústro­jí. Sklízíme na počát­ku kve­te­ní.

Použití v kuchy­ni:

pří­pra­vě uze­nin a ryb, polév­ky, nádiv­ky, omáč­ky, paš­ti­ky, masa, drů­bež, luš­tě­ni­ny

Zdroj Foto:Pixabay

 • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […] Posted in Zdraví
 • Nenechte se zaskočit hladem8. května 2020 Nenechte se zaskočit hladem Již nějakou dobu žijete zdravě, stravujete se s minimem jednoduchých cukrů, jste na sebe pyšní. Pak vás ale překvapí delší doba v práci, protáhne se vám procházka s dětmi, nebo se […] Posted in Zdraví
 • Intuice aneb šestý smysl?16. září 2019 Intuice aneb šestý smysl? O intuici se často mluví jako o šestém smyslu, ale co to vlastně ta intuice je? Zamyslete se na chvíli na tím, jakou roli hrají naše další smysly jako je zrak, sluch, chuť, čich a hmat […] Posted in Zdraví
 • 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres29. května 2020 7 přírodních adaptogenů, které vám pomohou zvládnout stres Stres je v našem životě bohužel všudypřítomný. Setkáváme se s ním denně, doma i v práci. Nemusíme snad připomínat, že krátkodobý stres vás sice může vyburcovat k maximálnímu výkonu, ale […] Posted in Zdraví
 • Hubneme s bylinkami26. srpna 2019 Hubneme s bylinkami Každý z nás se alespoň jednou v životě přistihne před zrcadlem, jak si kontroluje svoje faldíky na břiše nebo velikost svého pozadí. Kolikrát jste si už řekli, že takhle TO už fakt dál […] Posted in Zdraví
 • Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby12. října 2019 Jody Bergsma: Kouzelné časy: Umění pastelkové kresby Akvarelové obrazy s poselstvím známé americké umělkyně Jody Bergsmy nám pomohou spojit se se svojí vnitřní silou a kouzlem přítomného okamžiku. A já dodávám, ze zkušenosti, že pomáhají […] Posted in Recenze knih, Zdraví
 • Letní strava není rohlík se šunkou26. května 2020 Letní strava není rohlík se šunkou Máme za sebou polovinu léta, teploty venku stále stoupají nad třicet stupňů - jak by měla vypadat správná letní strava, která nám dodá energii, nebude nás vysušovat a příjemně […] Posted in Zdraví
 • Bylinné a kořeněné octy11. května 2020 Bylinné a kořeněné octy Bylinné a kořeněné octy jsou zajímavou variantou, jak si osvěžit přípravu nejrůznějších zeleninových a ovocných salátů nejen v horkém letním období. Tyto octy vaše saláty obohatí jak o […] Posted in Zdraví
 • Nezakazujte si sladkou chuť!29. května 2020 Nezakazujte si sladkou chuť! Bílý cukr je stále kolem nás. Je v sušenkách, čokoládách, mléčných výrobcích, ale i v kečupu, pečivu nebo dokonce i v některé kávě. Prohlédněte si příště etikety, až půjdete nakupovat […] Posted in Zdraví
 • Rebarborová marmeláda s levandulí20. září 2019 Rebarborová marmeláda s levandulí A co všechno budeme na tuto skvělou marmeládu potřebovat? 1 kg očištěné a oloupané rebarbory 1/2 kg cukru krystal nebo želírovacího cukru 350 ml vody 1 limetka nebo 1 citrón 4 lžíce […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...