Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové

20429982 10209196909231915 6774019534115381528 n

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY od Petry Rubášové

Nadšenci byli­nek si zce­la urči­tě nesmí nechat ujít kniž­ní novin­ku „Jak pěs­to­vat a zpra­co­vat BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY“ tj. pří­ruč­ka pro pěs­ti­te­le, bylin­ká­ře i kucha­ře od Petry Rubášové, kte­ré vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS.

Bylinky v dneš­ní době jsou vel­mi IN a vět­ši­na z nás si někte­ré z nich pěs­tu­je doma, ať už ven­ku na zahrád­ce nebo uvnitř inte­ri­é­ru v kvě­ti­ná­čích. Bylinky nejen pěs­tu­je­me, ale i sbí­rá­me a dále pou­ží­vá­me, ať už na léče­ní drob­ných nedu­hů, či vyu­ží­vá­me v kuchy­ni jako náhraž­ku koře­ní.

Bylinky a bylin­kář­ství mají u nás tisí­ci­le­tou tra­di­ci a v dáv­ných dobách byli bylin­ká­ři vel­mi váže­né a uzná­va­né oso­by. A ne nadar­mo se říká, že „Není byli­na, aby na něco neby­la“, jen je mít mož­nost poznat a něco málo o nich vědět. A prá­vě s tím­to vším vám tato kni­ha vel­mi ráda pomů­že a pora­dí.

V úvo­du vás v krát­kos­ti vše­o­bec­ně sezná­mí s tra­di­cí byli­nek v nej­růz­něj­ších kul­tu­rách, přes kláš­ter­ní bylin­ko­vé zahra­dy až k význam­ným čes­kým osob­nos­tem. Svůj pohled zamě­řu­je na bylin­ky v růz­ných kul­tu­rách, a to, jak v těch­to kul­tu­rách byly nej­čas­tě­ji pou­ží­vá­ny.

A pokud jste uva­žo­va­li o zří­ze­ní bylin­ko­vé­ho záho­nu, najde­te se zde také podrob­ný návod, jak si jej zalo­žit, a jaký­mi bylin­ka­mi nej­lé­pe osa­dit, jak se o ně sta­rat, pečo­vat a v nepo­sled­ní řadě také, jaké recep­ty z nich při­pra­vit.

Je zde vybrá­no i něko­lik byli­nek, kte­ré lze pěs­to­vat doma v kuchy­ni na okně v truhlí­cích, včet­ně podrob­né­ho návo­du na jejich vyu­ži­tí, jak při vaře­ní a dochu­ce­ní pokr­mů, tak i na léče­ní drob­ných nedu­hů. 

Bylinky ale krom truh­lí­ků a kvě­ti­ná­čích lze pěs­to­vat i na zahrád­ce, ale když na ně není mís­to, nabá­dá kni­ha k posta­ve­ní bylin­ko­vé spi­rá­ly. Vysvětluje, jak moc mís­ta zabe­re, jak ji nej­lé­pe posta­vit a roz­lo­žit na zahrád­ce, jaký­mi bylin­ka­mi a kam osa­dit, aby co nej­lé­pe pro­spí­va­li. Některé bylin­ky lze kro­mě toho vyu­žít i jako deko­ra­ce do suše­ných, ozdob­ných vazeb.

Autorka vám krom pěs­to­vá­ní vysvět­lí krok za kro­kem zása­dy sbě­ru, čím by se měl řídit, a záro­veň kla­de důraz na to, že bychom měli sbí­rat pou­ze ty bylin­ky, kte­ré bez­peč­ně zná­me a vyva­ro­vat se těm, s kte­rý­mi si nejsme jis­tí. Z toho důvo­du mož­ná při­klá­dá i jaký­si seznam, výčet jedo­va­tých rost­lin, jimž bychom se měli na sto kro­ků vyhý­bat. Příručka radí, kde a jak lze bylin­ky sbí­rat, a hlav­ně jakým způ­so­bem sušit a ucho­vá­vat.

Jednotlivé způ­so­by, jak si bylin­ky ucho­vat doma po celý rok, podrob­ně roze­pi­su­je tak, že je pocho­pí i napros­tý laik. To, jak bylin­ky jed­no­du­še zmra­zit, kon­zer­vo­vat solí, nalo­žit do ole­je, octa, medu; urči­tě ohro­mí kaž­dé­ho čte­ná­ře tak, že to bude chtít hned sám vyzkou­šet. Ostatně recep­ty na jed­not­li­vá bylin­ko­vá jíd­la jsou uve­de­ny v závě­ru kni­hy.

Největší část kni­hy tvo­ří oddíl „Sběračův rok“, kde jsou jed­not­li­vé kapi­to­ly roz­dě­le­ny pod­le jed­not­li­vých měsí­ců v roce, od břez­na do lis­to­pa­du.

V kaž­dém měsí­ci je vyjme­no­vá­no něko­lik byli­nek, kte­ré lze sbí­rat v daném obdo­bí. Autorka jed­not­li­vé bylin­ky podrob­ně popi­su­je, jak vypa­da­jí, jaké účin­ky v sobě mají obsa­že­ny, k čemu je lze vyu­žít, s jaký­mi nedu­hy si pora­dí a dopl­ňu­je i pří­pad­ný­mi recep­ty.

V závě­ru kni­hy jsou obsa­že­ny netra­dič­ní pokr­my. Je to výčet zají­ma­vých a pou­ta­vých recep­tů, kte­ré nene­cha­jí čte­ná­ře v kli­du a upou­ta­jí jejich zví­da­vost a tou­hu vyzkou­šet si je na „vlast­ní kůži“.

Bylinky čes­ké zahrád­ky jsou vel­mi pěk­nou pub­li­ka­cí, kte­rá obsa­hu­je spous­tu báječ­né inspi­ra­ce, jež mno­ha lidem roz­ší­ří nená­sil­nou for­mou zna­los­ti o jed­not­li­vých bylin­kách. Navíc je pře­hled­ně uspo­řá­dá­na do jed­not­li­vých měsí­ců, tak­že lze snad­no a rych­le vyhle­dat potřeb­né bylin­ky pro dané obdo­bí. Knihu vel­mi vře­le dopo­ru­ču­ji, zce­la urči­tě by nemě­la chy­bět v kni­hov­nič­ce kaž­dé­ho z nás.

BYLINKY ČESKÉ ZAHRÁDKY

Autor: Petra Rubášová

Obálka:  Pavel Ševčík

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně v roce 2017

 

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,50824 s | počet dotazů: 228 | paměť: 53308 KB. | 28.11.2021 - 01:34:50