Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Bylinkové pohádky

Bylinkové pohádky

bp3

Knihu „Bylinkové pohád­ky“ uví­ta­jí všich­ni rodi­če a děti, jež mají na své zahrád­ce bylin­ky a vyu­ží­va­jí je ve svém kaž­do­den­ním živo­tě, a rádi se o nich něco i dozvě­dí.

Bylinkové pohád­ky obsa­hu­jí cel­kem 18 krás­ných, úsměv­ných pohá­dek, jež jsou zamě­ře­ny vždy na jed­nu kon­krét­ní bylin­ku. Pohádky jsou vel­mi krát­ké, sro­zu­mi­tel­né, dob­ře se čtou, a jsou napros­to ide­ál­ní pro začí­na­jí­cí­ho čte­ná­ře. 

Jsou to pří­běhy, v nichž oží­va­jí prin­co­vé, víly, čaro­děj­ni­ce, krá­lo­vé, a jak už to ve správ­ným pohád­kách cho­dí, tak vždyc­ky dob­ro zví­tě­zí nad zlem, a vždy se vyplá­cí být čest­ný a dob­ro­ti­ví.

Kromě toho všech­ny pří­běhy mají v sobě ukry­tou při­da­nou hod­no­tu hlav­ní myš­len­ky, skry­té posel­ství pří­bě­hu, kte­ré si mohou děti pře­nést do své­ho běž­né­ho živo­ta, jakési pona­u­če­ní, jež je nau­čí pro­plou­vat mno­hem jed­no­du­še­ji v kaž­do­den­ním živo­tě, umět se posta­vit neče­ka­ným pro­blé­mům, být vytr­va­lí, mít občas i ost­ré lok­ty, mít odva­hu a nebát se jít za svý­mi sny, mít víru v sebe sama.

bp

Malí čte­ná­ři pod kaž­dým pohád­ko­vým pří­bě­hem najdou pou­če­ní z pohád­ky, jakési skry­té poslá­ní, moud­ro, jež je dále vel­mi něž­ným a pří­vě­ti­vým způ­so­bem dětem dopo­drob­na vysvět­le­no. A kdo by náho­dou neu­ho­dl, o jaké bylin­ce si četl, je zde i rozuz­le­ní, jaká že se to bylin­ka v pohád­ce ukrý­va­la, a na jaké pří­pad­né nedu­hy ji lze pou­žít.

A na jakých osm­náct byli­nek se může­te těšit? Nebojte se, jsou to všech­ny bylin­ky, kte­ré moc dob­ře zná­te, a kte­ré ros­tou prak­tic­ky na kaž­dém kro­ku. A jsou to: meduň­ka, kopři­va, máta, jitro­cel, heř­má­nek, mate­ří­douš­ka, tře­zalka, řeb­ří­ček, šan­ta, kos­ti­val, netřesk, pís­ka­vi­ce, bez, řepík, aksa­mit­ník, roz­ma­rý­na, levan­du­le a pam­pe­liš­ka.

Jak sami vidí­te, jsou tu oprav­do­vé krás­ky, kte­ré léčí prak­tic­ky všech­ny nedu­hy, na kte­ré si jen vzpo­me­ne­te, napří­klad opa­ry, nespa­vost, kašel, umí zato­čit s úna­vou, při nachla­ze­ní, odře­ni­nách,  boles­ti bři­cha a hla­vy, bola­vé sva­ly, ane­bo i ját­ra a žluč­ník. Stačí si nalis­to­vat kon­krét­ní pohád­ku s bylin­kou, a hned bude­te vědět víc.

bp1

Případně pokud si neví­te v živo­tě s něčím rady, sta­čí juk­nout a najít si pona­u­če­ní z pohád­ky, a tře­ba bude­te moud­řej­ší:

„Když chce někdo spl­nit neleh­ký úkol, musí se na to dob­ře při­pra­vit. Nikdy by člo­věk neměl nic pod­ce­ňo­vat.“

„Může se nám spl­nit coko­li, jen tomu musí­me dosta­teč­ně věřit. To, že člo­věk pomů­že dru­hé­mu, mu může při­nést tře­ba zají­ma­vou a důle­ži­tou zku­še­nost.“

„Velké úsi­lí a vytr­va­lost se vyplá­cí. Někdy se člo­vě­ku do něče­ho nechce, i když by to rád udě­lal, pak je dob­ré zatnout zuby a pře­mo­ci se.“

„Každá situ­a­ce má své řeše­ní. Když si s něčím neví­me rady, je uži­teč­né se zeptat na radu dru­hé­ho.“

bp3 1

Bylinkové pohád­ky ilu­stro­va­la Alena Schulz, kte­rá se toho vel­mi zhos­ti­la a kni­hu dopl­ni­la o obráz­ky, z kte­rých doslo­va dýchá lás­ka, něha, dět­ská roz­pus­ti­lost, hra­vost a nespou­ta­nost. Všechny posta­vič­ky jsou vese­lé, hra­vé a plné rados­ti a živo­ta, že vás doslo­va nabí­jí pozi­tiv­ní ener­gií, nad­še­ním a elá­nem.

Kombinace vyprá­vě­ných pohá­dek o bylin­kách s úžas­ný­mi kresbič­ka­mi doslo­va vybí­zí s touhle kni­hou cho­dit do pří­ro­dy na pro­cház­ky od jara do pod­zi­mu. Kniha je vel­mi pou­ta­vá, inspi­ra­tiv­ní a dětem hod­ně vne­se do živo­ta, ať už z pově­do­mí byli­nek, tak i toho, jak se stát sebe­vě­do­mý­mi malý­mi lid­mi, jež zna­jí svo­jí vlast­ní hod­no­tu, a nesty­dí se pří­pad­ně pomo­ci i ostat­ním....

Bylinkové pohád­ky je pou­ta­vé čte­ní pro­bou­ze­jí­cí v dětech lás­ku k pří­ro­dě, bylin­kám, ale i schop­nost vážit si těch­to darů, jež nám pří­ro­da posky­tu­je. Kniha se dětem moc líbi­la, a abych prav­du řek­la, máme ji pořád v ruce a nevě­dom­ky nás tak tro­chu navna­di­la vyro­bit si svůj vlast­ní her­bář....

BYLINKOVÉ POHÁDKY

Napsala: Jana Burešová

Ilustrace: Alena Schulz

Vydalo nakla­da­tel­ství CPress v Brně roku 2019

Vydání prv­ní

Počet stran: 86

ISBN: 978-80-264-2375-1

  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE.27. července 2019 JÓGÁTKY. CESTA NA HORU SRDCE. V dnešním hektickém světě plného stresu se naše děti snaží co nejlépe zorientovat, usilují o špetku pochopení a chtějí být svým okolím za každou cenu přijati, a proto se až nezdravě […] Posted in Recenze knih
  • Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti15. května 2019 Pohádková kuchařka, kouzelné vaření pro děti Také vám děti rádi pomáhají v kuchyni při vaření? Tak proč si tohle společné vaření tak trochu neužít spolu s "Pohádkovou kuchařkou", a neproměnit si ho tak na kouzelné a hravé vaření […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
  • Tlapková patrola. 5minutové pohádky20. ledna 2019 Tlapková patrola. 5minutové pohádky Oblíbení hrdinové televizního seriálu, tj. neohrožená štěňata Tlapkové patroly ve složení: Marshall, Rocky, Rubble, Ryder, Sky, Chase a Zuma, s kterými zažijete opět naprosto úžasná […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky5. února 2021 PŘESTÁVKOVNÍK. Super hry a zábava nejen na přestávky Publikace "PŘESTÁVKOVNÍK" velmi poutavou formou zabaví děti nejen na "nudných" přestávkách ve škole, ale i mimo ně. Navíc díky menšímu formátu pracovního sešitu si jej mohou vzít prakticky […] Posted in Recenze knih, Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,69116 s | počet dotazů: 239 | paměť: 53925 KB. | 27.07.2021 - 13:25:26