Kritiky.cz > Pro ženy > Zdraví > Bylinkami proti depresi

Bylinkami proti depresi

koupel2

Pokud si chce­me udr­žet stá­le dobrou nála­du, musí­me se nau­čit odpo­čí­vat a rela­xo­vat, pro­to­že i to je hlav­ní sou­čás­tí naše­ho živo­ta, aby se naše tělo při odpo­čin­ku správ­ně zre­ge­ne­ro­va­lo a nabra­lo novou, potřeb­nou sílu a ener­gii.

Myslím si, že najít si a vyčle­nit jed­nu hodi­nu den­ně, kdy si člo­věk pro sebe udě­lá čas, bude se rado­vat z drob­ných malič­kos­tí, si urči­tě najde kaž­dý. A proč si z té jed­né hodi­ny neu­dě­lat kaž­do­den­ní ritu­ál, na kte­rý se člo­věk bude po nároč­ném dni těšit; nebu­de ho brát jako „nut­né zlo“, ale tře­ba jako „pří­jem­né zpes­t­ře­ní a zakon­če­ní dne“.

Naučme se správ­ně rela­xo­vat, mít své drob­né ritu­á­ly pro sebe sama, čer­pat z nich pozi­tiv­ní ener­gii a ucho­vá­vat si ji ve své „dob­ré nála­dě“ a vese­lé mys­li. A jak se nej­lé­pe uvol­nit a odpo­či­nout?

Zaručeným recep­tem, jak se nej­lé­pe uvol­nit je, když se večer pono­ří­te do vany pro­vo­ně­né nád­her­nou vůní byli­nek, zapá­lí­te svíč­ky, zavře­te oči a bude­te snít. Doporučená doba kou­pe­le je při­bliž­ně 20 minut, to aby pro­stou­pi­la vše­mi vaši­mi smys­ly. Po kou­pe­li je dob­ré se buď mini­mál­ně na hodin­ku zaba­lit do hebouč­ké, pří­jem­né deky a odpo­čí­vat, nebo si kou­pel nao­pak dopřát těs­ně před spa­ním.

Na rela­xač­ní kou­pel může­te pou­žít jaké­ko­liv bylin­ky, kte­ré uklid­ňu­jí, a kte­ré záro­veň pří­jem­ně voní. Do vany s tep­lou vodou se hodí levan­du­le (pou­ží­vá se jako uklid­ňu­jí­cí pro­stře­dek a pomá­há při nespa­vos­ti) nebo líst­ky růže (har­mo­ni­zu­je všech­ny vnitř­ní emo­ce, vel­mi dob­ře půso­bí při úzkos­ti a depre­sích). Ovšem budete-li chtít spo­jit dob­ré s uži­teč­ným, sáh­ně­te ješ­tě po kvě­tech sed­mi­k­rás­ky, ty nao­pak pří­z­ni­vě půso­bí na pokož­ku a dodá­va­jí ji mla­dist­vý vzhled.

Koupel na uklid­ně­ní

Smícháme stej­né díly natě máty, meduň­ky, levan­du­le. Deset lžic smě­si krát­ce pova­ří­me se 2 l vody.  Necháme chví­li stát, při­dá­me 3 lží­ce medu a sce­dí­me do kou­pe­le. Koupel o tep­lo­tě 37 – 38 oC by měla trvat mini­mál­ně 20 minut, aby pro­kr­vi­la celé tělo.

Kromě kou­pe­le lze pou­žít i bylin­ky ve for­mě siru­pů, liké­rů a bylin­ko­vých čajů. Jaké jsou ale nej­vhod­něj­ší pro pří­pra­vu? Převážně ty s výraz­nou vůní a záro­veň i uklid­ňu­jí­cí tzv. „ladí­cí na lep­ší vlnu“. Pro tyto úče­ly vel­mi dob­ře poslou­ží levan­du­le, roz­ma­rýn, růže a meduň­ka. Jedná se o vel­mi běž­né bylin­ky, jež má na zahrád­ce vět­ši­nou kaž­dý, tak­že se nemu­sí­me nikam za nimi dlou­ze trmá­cet, pát­rat  a hle­dat v  lese nebo na lou­kách. Rozmarýn napří­klad uklid­ňu­je, odstra­ňu­je ner­vo­vé vyčer­pá­ní, pří­z­ni­vě ovliv­ňu­je zdra­vot­ní stav; nao­pak tako­vá meduň­ka ule­vu­je celé­mu orga­nis­mu, har­mo­ni­zu­je a má uklid­ňu­jí­cí účin­ky.

Klidný spá­nek lze po večer­ní kou­pe­li navo­dit bylin­ko­vý­mi čaji, jež orga­nis­mus uklid­ní, pří­z­ni­vě nala­dí a při­pra­ví na spá­nek.

koupel

 

Čaj štěs­tí a dob­ré nála­dy

Čaj si snad­no udě­lá­me ze stej­ných dílů natě spo­rý­še, máty, kvě­tu lípy. Velmi dob­ře sni­žu­je pocit úzkos­ti, stra­chu, pomá­há při neu­róze, depre­si, zlep­šu­je nála­du.

Meduňkový sirup na spa­ní

Suroviny: 5l vody, 10 g kyse­li­ny citró­no­vé, 200 g meduň­ko­vé natě nastří­ha­né na kous­ky, 1l vody sva­ře­né s 1 kg cuk­ru

Postup: Vodu s cuk­rem při­ve­de­me k varu a nechá­me vychlad­nout. Do vychlad­lé smě­si při­sy­pe­me meduň­ku s kyse­li­nou citró­no­vou. Necháme stát 24 hodin. Po uply­nu­tí této doby teku­ti­nu sce­dí­me a při­dá­me 1 litr vody sva­ře­ný s cuk­rem. Po zchlad­nu­tí siru­pu pře­li­je­me do skle­nic.

Použití: Před spa­ním dává­me do čaje 2 až 3 polév­ko­vé lží­ce.

Čaj pro slad­ké sny

Suroviny:  4 lžič­ky kvě­tů vře­su, 250 ml vody

Postup: Květy pře­li­je­me 250 ml vrou­cí vody a nechá­me asi 3 až 5 minut vylu­ho­vat.

Uklidňující nápoj večer před spa­ním

Suroviny: 200 m l plno­tuč­né­ho mlé­ka, nastrou­ha­ný mušká­to­vý oří­šek

Postup: Mléko při­veď­te k varu, nasy­pej­te nastrou­ha­ný mušká­to­vý oří­šek (nebo 1 lžič­ka koře­ní). Po chví­li zamí­chej­te a vypij­te.

Mařinkové mlé­ko na dobrou noc

Suroviny: 1 skle­ni­ce mlé­ka, 1 lžič­ka medu, 1 lžič­ka mařin­ky von­né

Postup: Jednu skle­ni­ci hor­ké­ho mlé­ka ochuť­te jed­nou lžič­kou medu a 1 lžič­kou mařin­ky von­né. Nechte odstát 1 až 2 hodi­ny, poté sceď­te a nech­te 1 až 2 hodi­ny odstát. Potom sceď­te a dej­te vychla­dit. Nápoj popí­jej­te večer před spa­ním.

Dobrou nála­du kro­mě bylin­ko­vých čajů zvlád­nou lehce navo­dit i bylin­ko­vá vína a liké­ry, jež mají neza­mě­ni­tel­nou chuť, a jež roz­ja­ří vaše smys­ly.

Šípkové víno

Suroviny: 100 g suše­ných šíp­ků bez semen, 1l sil­něj­ší­ho suché­ho čer­ve­né­ho vína

Postup: Šípky nech­te 2 týd­ny luho­vat ve víně a pak sceď­te.

Likér pro­ti depre­si

Suroviny: 500 ml čer­né­ho piva, 3 vanil­ko­vé cuk­ry, 100 g práš­ko­vé­ho cuk­ru, 150 ml vod­ky

Postup: Pivo, vanil­ko­vý cukr a práš­ko­vý cukr vaří­me asi 20 minut. Po uva­ře­ní nechá­me směs vychlad­nout a při­li­je­me vod­ku. Důkladně pro­mí­chá­me a sli­je­me do lah­ví, kte­ré nechá­me 20 dní odle­žet. Je výbor­ný pro­ti pod­zim­ní depre­si.

Šalvějové víno při vyčer­pá­ní

Suroviny: 2 až 3 hrs­ti kvě­tů šal­vě­je, 3/4 l port­ské­ho vína

Postup. Květy šal­vě­je nasyp­te do ? lit­ru port­ské­ho vína a nech­te asi 1 týden lou­ho­vat. Po 7 dnech slij­te.

Použití: Při vyčer­pá­ní se uží­vá 2 lží­ce vína vždy po jíd­le.

Kromě toho se může­te vrh­nout i na výro­bu „bylin­ko­vé­ho mlsá­ní“, krás­ně zoce­lí ner­vy a při­ve­de vás doslo­va do slad­ké­ho rau­še. Je jen na vás, co si vybe­re­te, a co vám bude dělat radost při vašem den­ním ritu­á­lu.

Zdroje:

Učebnice čaro­děj­nic­tví a magie od They, vyda­lo nakla­da­tel­ství Fontána v roce 2008

Oblíbené babič­či­ny bylin­ky pro léče­ní i vaře­ni: Miroslav Mayer, vyda­la agen­tu­ra VPK

Jak pěs­to­vat a zpra­co­vat bylin­ky čes­ké zahrád­ky (pří­ruč­ka pro pěs­ti­te­le, bylin­ká­ře i kucha­ře: Petra Rubášová, vyda­lo nakla­da­tel­ství CPRESS

Zdroje Foto:1 2

  • Umění relaxovat ...14. října 2019 Umění relaxovat ... Naučit se relaxovat je jeden z nejtěžších úkolů dnešní doby, neboť své životy žijeme příliš rychle a zběsile, což má pak nepříznivý dopad nejen na náš duševní a emocionální život, ale i […] Posted in Zdraví
  • Výživový koutek: pampelišky22. května 2020 Výživový koutek: pampelišky Všimli jste si, že je kolem vás krásně žluto? Popadněte děti, vezměte si košíčky a vyražte si nasbírat velkou jarní sílu z přírody. Pampeliška je úžasná jarní bylinka, kterou se […] Posted in Zdraví
  • Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti1. září 2019 Domácí bylinkové masky pro všechny typy pleti Každá žena chce být krásná, cítit se pro sebe a své okolí atraktivní a žádoucí. A aby tomu tak bylo, měla by mít krásnou pleť bez podráždění, pupínků či jiných nedostatků. Ano, slyšíte […] Posted in Zdraví
  • První pomoc - žaludek15. května 2020 První pomoc - žaludek Přicházím za Vámi se sérií článků, jak si rychle a jednoduše pomoci při různých zdravotních potížích, které nám ukazuje naše tělo. Podle tradiční čínské medicíny se symptomy ukazují […] Posted in Zdraví
  • Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení15. srpna 2019 Zázvor, skvělý pomocník při rýmě a nachlazení Když nás postihne rýma, kašel a nachlazení, není to zrovna dvakrát příjemná záležitost a bohužel právě v tomto nevlídném počasí se nám to málokdy vyhne. Po čem ale rychle sáhnout, […] Posted in Zdraví
  • Dáte si čaj?19. května 2020 Dáte si čaj? Přichází ten pravý čas pro pití vlažných čajů plných bylinek, plodů a sušeného ovoce. Mají skvělé zdravotní účinky, podpoří vaši imunitu a hned po vodě považuji čaje za nejlepší volbu k […] Posted in Zdraví
  • Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti1. září 2019 Jóga - klíč k nalezení životní rovnováhy, sebe sama a celkového pocitu štěstí a spokojenosti Jóga restorativní je jeden z úžasných způsobů, jak příjemně relaxovat, osvěžit mysl a výborně redukovat stres. Na této józe je dobré, že je velice laskavá a přijme prakticky kohokoliv, […] Posted in Zdraví
  • Začněte jíst zdravě v 5 bodech25. května 2020 Začněte jíst zdravě v 5 bodech Mnoho lidí s přicházejícím novým rokem zkouší začít hubnout a jíst zdravěji. Bohužel, spousta těchto pokusů končí neúspěchem. Proč? Většinou jejich diety obsahují zákazy, které ale moc […] Posted in Zdraví
  • Příčiny bolesti hlavy14. října 2019 Příčiny bolesti hlavy Jen málokdo neměl bolesti hlavy. Můžete to tolerovat, i když pocit není příjemný. Užíváním jedné nebo dvou tablet se bolesti hlavy lze zbavit. Ale když je bolest hlavy s pískáním v uších - […] Posted in Zdraví
  • Letní osvěžení v podobě mátové marmelády5. srpna 2019 Letní osvěžení v podobě mátové marmelády K osvěžení do horkých letních dnů bez pochyby patří máta, a to ať už v jakékoliv podobě. Ale co takhle zkusit ráno k snídani výbornou osvěžující mátovou marmeládu, která nejen skvěle […] Posted in Zdraví

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...