Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Festivaly > Byl čin Olgy Hepnarové výsledek společnosti, která jí opovrhovala ?

Byl čin Olgy Hepnarové výsledek společnosti, která jí opovrhovala ?

Febiofest vizual 2
Febiofest vizual 2

Febiofest_vizual_2Na Mezinárodním fil­mo­vém fes­ti­va­lu Febiofest, kte­rý je pře­hlíd­kou nej­růz­něj­ších fil­mo­vých žánrů nesmí chy­bět ani Český film, kte­rý vzni­kl ve spo­lu­prá­ci s Polskou, Francouzkou a Slovenskou kopro­duk­cí. Světovou pre­mi­é­ru měl na letoš­ním Berlinale a nyní po uve­de­ní na Febiofestu v hlav­ní sou­tě­ží, míří do čes­kých kin, a o něco poz­dě­ji i do zahra­ni­čí, zatím nej­vzdá­le­ně­ji do Brazílie. A tím je momen­tál­ně hod­ně dis­ku­to­va­ný film Já, Olga Hepnarová. Která se sta­la posled­ní čes­ko­slo­ven­skou popra­ve­nou trestan­ky­ní, poté co v roce 1973 naje­la na auto­bu­so­vé zastáv­ce na lidi v cen­t­ru Prahy a 8 lidí zabi­la a něko­lik jich zra­ni­la.

Delegace k filmu Já, Olga Hepnarová ( herečka Klára Velíšková, režisér Tomáš
Delegace k fil­mu Já, Olga Hepnarová ( hereč­ka Klára Velíšková, reži­sér Tomáš Weinreb, reži­sér Petr Kazda, hereč­ka Marika Šopovská a pro­du­cent Vojtěch Frič ).

Na tis­ko­vé kon­fe­ren­ci po prv­ní čes­ké pro­jek­ci se před­sta­vi­li jeho fil­mo­vý tvůr­ci v sesta­vě reži­sé­ra Tomáše Weinreba, spo­lu reži­sé­ra a scé­náris­ty Petra Kazdy a Vojtěchem Fričem pro­du­cen­tem a stři­ha­čem v jed­né oso­bě. Ke kom­plet­ní sesta­vě chy­bě­la hlav­ní před­sta­vi­tel­ka Olgy, Polská hereč­ka Michalina Olszańska, kte­rá mís­to sebe namlu­vi­la video­zá­znam se vzka­zem lidem. Nejprve omlu­vi­la svo­jí neú­čast, pro­to­že momen­tál­ně natá­čí film v Rusku a poté lidi vyzva­la, aby se nad hrůz­ným činu Olgy poza­sta­vi­li.

Tvůrci při­zna­li, že najít pře­svěd­či­vou hereč­ku, neby­lo vůbec jed­no­du­ché. „Polské hereč­ky nám při­šli vhod­něj­ší a tak z tam­ní­ho Castingu, kde bylo vybrá­no 8 dívek, byla i Michalina Olszańska.
Když jsme ji pozna­li, nemě­la moc zku­še­nos­tí co se týče hlav­ních fil­mo­vých rolí, i když nato­či­la řadu ved­lej­ších a obje­vi­la se i ve fil­mu na Sundance. Michelina pra­cu­je vel­mi inten­ziv­ně a na prá­ci se sou­stře­dí. A nyní se o ní zají­ma­jí agen­ti z Holywoodu. Ale nám říka­la, že je nyní z fil­mu una­ve­ná, pro­to­že natá­če­ní v Rusku není jed­no­du­ché, “ řekl reži­sér Tomáš Weinreb.

Foto zdroj : Bontonfilm
Foto zdroj : Bontonfilm

K pří­pa­du při natá­če­ní při­stu­po­va­li s ohle­dem na její rodi­nu a pozůsta­lé. Zajímali se o úryv­ky Olgy Hepnarové z psy­cho­lo­gic­ké­ho seze­ní a děla­li si zápis­ky ze zapsa­ných pro­to­ko­lů. Atmosféru 70 let pře­vza­li z vyprá­vě­ní a čer­no­bí­lou ver­ze fil­mu, si neby­li nej­pr­ve moc jis­tý, ale poz­dě­ji si uvě­do­mi­li, že je to dob­rý nápad. „Ve fil­mu, kde je vyob­ra­ze­ná scé­na jak scho­di­la tra­bant ze ská­ly, ve sku­teč­nos­ti po tom zni­če­ní auta, stop­la Policejní auto, kte­ré jí odvez­li do Prahy. Ale říka­li jsme si, že je to tak absurd­ní situ­a­ce, že jsme to do fil­my nemoh­li dát. Některé sku­teč­nos­ti vypa­da­jí mno­hem blbě­ji než ty vymyš­le­né. Tak to pros­tě je, “ pro­zra­dil scé­na­ris­ta Petr Kazda.
Na otáz­ku proč si vybra­li za téma pří­běh Olgy Hepnarové  odpo­vě­dě­li: „ I když to tak nevy­pa­dá, nejsme fas­ci­no­vá­ni zlem, ale spí­še tím, co ten hrůz­ný čin před­chá­zel.  Jako napří­klad nepo­cho­pe­ní jedin­ce spo­leč­nos­tí pro jeho odliš­nost. Olga zaží­va­la sta­vy úzkos­ti a vel­kou samo­tu. Pendlovala k lidem, pak se uza­vře­la v samo­tě, pak zase k lidem a zase zpát­ky. Po tom, když se to udá­lo, tak nechtě­la spáchat sebe­vraž­du a zmi­zet ze svě­ta, jak to tak čas­to bývá. Naopak měla sil­nou potře­bu se před sou­dem vyjá­d­řit a zdů­vod­nit svůj čin. Při své řeči kri­ti­zo­va­la špat­né cho­vá­ní spo­leč­nos­ti k sla­bé­mu jedin­ci a také to aby tohle cho­vá­ní už neby­lo spo­leč­nos­tí tole­ro­vá­no. Její výro­ky, zně­li spí­še jako tako­vé posel­ství, v uvo­zov­kách. A chtě­la, aby si uvě­do­mi­li, že se jim může zpět­ně to zlo i vrá­tit. Stala se vel­ká tragé­die, Olga byla vra­hem, ale záro­veň si uvě­do­mu­je­me, že je to pou­ze část pro­blé­mu. Je tře­ba si uvě­do­mit i to co tomu před­chá­ze­lo a brát to jako celek.“ 

Během roz­ho­vo­ru zazně­lo i jmé­no reži­sé­ra Františka Vláčila, kte­ré­mu tvůr­ci vyzna­li úctu. „Máme rádi jeho fil­my a jsou pro nás urči­tou inspi­ra­cí,“ řek­li na závěr tvůr­ci.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,49379 s | počet dotazů: 251 | paměť: 56509 KB. | 27.06.2022 - 22:20:35