Kritiky.cz > Pro domov > Bydlení ve stylu Provence

Bydlení ve stylu Provence

img a301209 w1994 t1511295186

Ačkoliv se tra­du­je ten­to styl více pou­ží­vat ve ven­kov­ských sta­ve­ních, kde má svůj původ, neboj­te se ho pou­žít i v měst­ských bytech. Vždyť je to mís­to, kam se bude­te vra­cet po nároč­ných dnech a kde se máte cítit dob­ře. Místo, kam si jde­te odpo­či­nout a ukrýt se před okol­ním svě­tem. A pokud vás baví roman­ti­ka, tak ten­to styl bude pro vás jako děla­ný.
levandule v košíkách
Jeho tra­di­ci musí­me při­znat k již­ní Francii, odkud se roz­ší­ři­la. Dokonce se snad tra­du­je od roku 1800, což není malá doba působ­nos­ti. Pokud inte­ri­ér ve sty­lu Provence něco sku­teč­ně potře­bu­je, tak to je levan­du­le a hrubě vytvo­ře­né kamen­né zdi.  V kom­bi­na­ci s dře­vem vše půso­bí har­mo­nic­ky a tako­vým uklid­ňu­jí­cím dojmem. Světlé bar­vy, jed­no­du­ché lát­ky a pří­rod­ní mate­ri­ál, přes­ně cha­rak­te­ri­zu­je ten­to styl.
kamenná zeď

Jak si s ním poradit

Podlaha – pokud je to jen mož­né, je lep­ší pou­žít dře­vo, ale také se dá nahra­dit cih­lo­vě zbar­ve­nou dlaž­bou, aby to nej­ví­ce při­po­mí­na­lo při­ro­ze­nou bar­vu cih­ly.
Stěny – tak při­ro­ze­ný kámen by byl nej­lep­ší, ale to těž­ko udě­lá­te v bytě. Ještě, že v dneš­ní době se dá mno­hé kou­pit. Různé hob­by mar­ke­ty nabí­zí pěk­né kamen­né obkla­dy. V žád­ném pří­pa­dě nedá­vej­te tape­ty s vyob­ra­ze­ním kame­ne.  Pokud by pro vás zna­me­na­la vel­ká inves­ti­ce do kamen­ných obkla­dů, tak radě­ji vyma­luj­te bílou nebo jem­nou pas­te­lo­vou bar­vou. Vždy hlav­ní bar­vou je bílá s náde­chem pla­ti­ny, dopl­ně­ná kré­mo­vou. Zapomeňte na ost­ré pří­mé bar­vy.
Nábytek – by se měl volit spíš sta­ro­žit­ný, ale dá se poří­dit i za dobrou cenu v baza­rech. Opravit nátě­ry a kom­bi­no­vat růz­ně tma­vý nátěr s bílou nebo kré­mo­vou bar­vou. Lze pou­žít i sta­ro­rů­žo­vou a jem­ně zele­nou. Často je k vidě­ní vyro­be­ný náby­tek z masiv­ní­ho dře­va a tepa­né­ho žele­za.
Dekorace – neza­po­meň­te na levan­du­li.  Je vhod­ná jak čer­stvá v kvě­ti­ná­či, tak suše­ná. Nádherná je v hodi­nách, obra­zech a ostat­ních dopl­ň­cích. Starožitná zrca­dla se zla­ce­ný­mi rámy, kovo­vé košíč­ky, koše, pol­štá­ře a povle­če­ní v pas­te­lo­vých bar­vách.
Pokud chce­te kobe­rec, je mož­ná i tato vol­ba. Měl by být kva­lit­ní, spíš vlně­ný, v jem­ných bar­vách. V obý­va­cím poko­ji by roz­hod­ně nemě­la chy­bět vyso­ká lam­pa na kovo­vé nožič­ce, kte­rá dodá bytu urči­té kouz­lo.
Zdroj fotek: Pixabay


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com