Butters má nového nejlepšího kamaráda, je starší a mluví s Bohem. Zapněte si druhý díl Městečko South Park na Prima Comedy Central

s21e06 2

V sou­th­par­ském kos­te­le je ruš­no. Obyvatelé měs­teč­ka si bez neděl­ních mší otce Maxiho nedo­ká­ží před­sta­vit řád­ný začá­tek týd­ne. Ne, že by je tak moc zau­ja­ly prů­po­víd­ky o Bohu míst­ní­ho fará­ře, spíš si z něj rádi uta­hu­jí. A to hod­ně drs­ně. Jednomu čle­no­vi naší zná­mé par­ty se ho zže­lí. Jak na jejich nové přá­tel­ství zare­a­gu­jí ostat­ní?

Obyvatelé měs­teč­ka South park si ze sebe rádi uta­hu­jí, ale ten­to­krát si na paškál vez­mou snad jedi­nou sva­to­ře­če­nou oso­bu ve měs­tě - míst­ní­ho kně­ze. Ten se na neděl­ní mši sna­ží dlou­ho­sáh­le před­ná­šet o Bohu, ale jeho vyprá­vě­ní neu­stá­le pře­rý­va­jí posměš­né naráž­ky na obtě­žo­vá­ní dětí kato­lic­ký­mi kně­zi. Všichni se skvě­le baví až na otce Maxiho. Je smut­ný. A to se dotkne Butterse, pro­to­že dřív býval také smut­ný a také se mu ostat­ní smá­li (jako kdy­by to už pře­sta­lo). A tak nabíd­ne otci Maximu pomoc­nou ruku - co kdy­by se z nich sta­li přá­te­lé?

Kněz se tomu nej­pr­ve brá­ní, pře­ci jenom nechce fámy, kte­ré o něm už tak panu­jí ješ­tě více roz­ví­řit, ale když k němu nikdo jiný nemá sou­cit... Od té osud­né nedě­le trá­ví Butters s kně­zem kaž­dý den a stej­ně jako v roman­tic­kém fil­mu se může­me těšit na pro­střih dlou­hý­mi pro­cház­ka­mi při zápa­du slun­ce, deba­ta­mi na bře­hu ryb­ní­ka a spo­leč­ným hou­pá­ním na dět­ském hřiš­ti za zně­ní pís­ně Faith in Christ. Tohle už tedy všem při­jde váž­ně div­né. A ješ­tě div­něj­ší je, když jed­no­ho dne zůsta­nou dve­ře kos­te­la zavře­né. Obyvatelé měs­teč­ka jsou zdě­še­ní. Kam teď budou o nedě­lích cho­dit potká­vat své sou­se­dy? Z koho si budou uta­ho­vat? Ale otec Maxi už se sebou nene­chá mávat, už ne!

V násle­du­jí­cích dnech bere Butters kně­ze na Clydeovu naro­ze­ni­no­vou osla­vu. Ale ostat­ní z něj nejsou nad­še­ní. Kyle si dokon­ce vez­me Butterse stra­nou a řek­ne mu, že pří­tom­nost kně­ze na dět­ské osla­vě pros­tě není vhod­ná. Ten nemá pro jeho argu­men­ty pocho­pe­ní, ale to už je otec Maxi, kte­rý všech­no nedo­pat­ře­ním sly­šel, na útě­ku. Mezitím zne­po­ko­je­ní obča­né měs­teč­ka kon­tak­tu­jí arci­bis­kup­ství v Denveru a stě­žu­jí si na kně­zo­vu nepří­tom­nost. Má tu být pře­ci pro ně ať se děje, co se děje. Jenomže arci­bis­kup něco tuší. Už je to tady zase! To se musí pěk­ně zamést pod kobe­rec, zno­vu už se kato­lic­ká cír­kev do prů­švi­hu dostat nesmí.

Očistná komi­se je na ces­tě, otec Maxi na útě­ku a do toho něko­lik dětí zmi­ze­lo včet­ně Butterse. Co přes­ně má očist­ná par­ta z arci­bis­kup­ství v plá­nu? Kam míst­ní kněz zdrh­nul a do jakých pro­blé­mů se dosta­li čle­no­vé naší par­ty? Bude i nadá­le otec Maxi ter­čem vtíp­ků s pedo­fil­ní téma­ti­kou? Zapněte si 17. úno­ra Prima Comedy Central a shléd­ně­te rov­nou dva díly za sebou. Bude to pros­tě “boží”!

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,02497 s | počet dotazů: 222 | paměť: 46655 KB. | 24.01.2021 - 20:26:07