Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog| Rick a Morty| Rozčarování
Kritiky.cz > Speciály > Butch Cassidy a Sundance Kid

Butch Cassidy a Sundance Kid

sdk

Butch Cassidy a Sundance Kid je ame­ric­ký wes­tern z roku 1969, kte­rý reží­ro­val George Roy Hill a scé­nář napsal William Goldman. Film je vol­ně zalo­žen na sku­teč­nos­ti a vyprá­ví pří­běh psan­ce z Divokého zápa­du Roberta LeRoye Parkera, zná­mé­ho jako Butch Cassidy (Paul Newman), a jeho par­ťá­ka Harryho Longabaugha, „Sundance Kida“ (Robert Redford), kte­ří jsou po sérii vla­ko­vých lou­pe­ží na útě­ku před ame­ric­kou poli­cií. Dvojice a Sundanceova milen­ka Etta Placeová (Katharine Rossová) prcha­jí do Bolívie, aby unik­li četě.

V roce 2003 byl film vybrán Kongresovou kni­hov­nou Spojených stá­tů do Národního fil­mo­vé­ho regis­t­ru jako „kul­tur­ně, his­to­ric­ky nebo este­tic­ky význam­ný.“ Americký fil­mo­vý insti­tut zařa­dil Butche Cassidyho a Sundance Kida na 73. mís­to v žeb­říč­ku „AFI’s 100 Years...100 Movies (10th Anniversary Edition)“ jako nej­lep­ší ame­ric­ký film. Na žeb­říč­ku „AFI’s 100 Years...100 Heroes and Villains“ se Butch Cassidy and the Sundance Kid umís­til na 20. mís­tě jako nej­vět­ší hrdi­na. Film Butch Cassidy a Sundance Kid byl v roce 2008 Americkým fil­mo­vým insti­tu­tem vybrán jako 7. nej­lep­ší wes­tern všech dob v sezna­mu „AFI’s 10 Top 10“.

Děj

V roce 1899 ve Wyomingu je Butch Cassidy sym­pa­tic­kým, chyt­rým a upo­ví­da­ným vůd­cem ban­dy psan­ců z Hole-in-the-Wall. Jeho nej­bliž­ším spo­leč­ní­kem je lako­nic­ký mrt­vý stře­lec „Sundance Kid“. Oba se vra­ce­jí do své­ho úkry­tu v Hole-in-the-Wall (Wyoming) a zjiš­ťu­jí, že zby­tek ban­dy, podráž­dě­ný Butchovou dlou­hou nepří­tom­nos­tí, si za nové­ho vůd­ce vybral Harveyho Logana.

Harvey vyzve Butche na sou­boj na nože o vede­ní ban­dy. Butch ho pomo­cí lsti pora­zí, ale při­jme Harveyho nápad pře­pad­nout vlak Union Pacific Overland Flyer na jeho východ­ní i západ­ní tra­se a sou­hla­sí s tím, že dru­há lou­pež bude neče­ka­ná a prav­dě­po­dob­ně při­ne­se ješ­tě vět­ší zisk než ta prv­ní.

První lou­pež se vyda­ří. Na osla­vu Butch navští­ví oblí­be­ný nevěs­ti­nec v neda­le­kém měs­teč­ku a poba­ve­ně sle­du­je, jak se měst­ský šerif neú­spěš­ně pokou­ší zor­ga­ni­zo­vat oddíl, kte­rý by ban­du vypá­t­ral, jen­že jeho adre­su měš­ťa­nům une­se spřá­te­le­ný pro­da­vač kol (říká mu „budouc­nost“). Sundance navští­ví svou milen­ku, uči­tel­ku Ettu Placeovou, a strá­ví spo­lu noc. Butch se k nim brzy ráno při­po­jí a vez­me Ettu na pro­jížď­ku na svém novém kole.

Při dru­hé vla­ko­vé lou­pe­ži Butch pou­ži­je pří­liš mno­ho dyna­mi­tu k ote­vře­ní tre­zo­ru, kte­rý je mno­hem vět­ší než tre­zor při před­cho­zí akci. Výbuch při­tom zde­mo­lu­je zava­za­dlo­vý vůz. Zatímco se gang sna­ží sebrat pení­ze, při­jíž­dí dru­hý vlak s šes­ti­člen­ným týmem mužů záko­na. Tato jed­not­ka vytr­va­le pro­ná­sle­du­je Butche a Sundance, kte­ří zkou­še­jí růz­né fin­ty, aby unik­li, ale všech­ny selžou. Pokusí se ukrýt v nevěs­tin­ci a pak požá­dat o amne­stii přá­tel­ské­ho šeri­fa Bledsoea, ale ten jim řek­ne, že jejich dny jsou sečte­ny a jedi­né, co mohou udě­lat, je uprch­nout.

Když je oddíl i přes všech­ny poku­sy unik­nout nadá­le pro­ná­sle­du­je, Butch a Sundance zjis­tí, že ve sku­pi­ně je pro­slu­lý indi­án­ský sto­pař „Lord Baltimore“ a neú­pros­ný stráž­ce záko­na Joe Lefors, kte­ré­ho pozná­te pod­le bílé­ho ski­m­me­ru. Butch a Sundance nako­nec unik­nou svým pro­ná­sle­do­va­te­lům sko­kem z úte­su do řeky dale­ko pod nimi. Od Etty se dozvě­dí, že oddíl dostal zapla­ce­no od šéfa Union Pacific E. H. Harrimana, aby jim byl v patách, dokud Butche a Sundance neza­bi­je.

Butch pře­svěd­čí Sundance a Ettu, že by se všich­ni tři měli vydat do Bolívie, kte­rou si Butch před­sta­vu­je jako lou­pež­nic­ký ráj. Po pří­jez­du tam je Sundance zdě­šen život­ní­mi pod­mín­ka­mi a na zemi pohlí­ží s despek­tem, Butch však zůstá­vá opti­mis­tou. Zjistí, že umí pří­liš málo špa­něl­sky na to, aby moh­li pro­vést ban­kov­ní lou­pež, a tak se je Etta poku­sí jazyk nau­čit. S ní jako kom­pli­cem se z nich sta­nou úspěš­ní ban­kov­ní lupi­či zná­mí jako Los Bandidos Yanquis. Jejich sebe­dů­vě­ra však kles­ne, když spat­ří muže v bílém klo­bou­ku (pod­pis odhod­la­né­ho stráž­ce záko­na Leforse), a obá­va­jí se, že po nich Harrimanova četa stá­le jde.

Butch navrh­ne, aby se „dali na rovi­nu“, a spo­lu se Sundancem zís­ka­jí prv­ní pocti­vou prá­ci jako hlí­da­či výplat­ní pás­ky pro důl­ní spo­leč­nost. Hned při prv­ním útě­ku jsou však pře­pa­de­ni míst­ní­mi ban­di­ty a jejich šéf Percy Garris je zabit. Butch a Sundance ban­di­ty zabi­jí, což je popr­vé, co Butch něko­ho zastře­lil. Etta jim dopo­ru­čí jako dal­ší zaměst­ná­ní far­ma­ře­ní nebo ran­čer­ství, ale oni dojdou k závě­ru, že rov­ný život není nic pro ně. Etta cítí, že kdy­by se vrá­ti­li k lou­pe­žím, zabi­li by je, a pro­to se roz­hod­ne vrá­tit do Spojených stá­tů.

Butch a Sundance ukrad­nou výplat­ní lis­ti­nu a osla, kte­rý ji pře­vá­žel, a dora­zí do malé­ho měs­teč­ka. Chlapec pozná, že osel má cejch dobyt­ka, a zalar­mu­je míst­ní poli­cii, což vede k pře­střel­ce s psan­ci. Butch musí zou­fa­le utí­kat k oslu pro muni­ci, zatím­co Sundance posky­tu­je kry­cí pal­bu. Zranění se oba muži ukry­jí. Butch navr­hu­je, že dal­ším cílem dvo­ji­ce by měla být Austrálie. Mezitím, aniž by to Butch a Sundance vědě­li, míst­ní poli­cie povo­la­la boli­vij­skou armá­du, aby se s obě­ma psan­ci vypo­řá­da­la. Dvojice, kte­rá si je jis­tá, že se jim poda­ří unik­nout, vyra­zí z budo­vy s namí­ře­ný­mi zbra­ně­mi pří­mo do krupo­bi­tí kulek shro­máž­dě­ných vojá­ků, kte­ří obsa­di­li všech­ny okol­ní pozo­ro­va­tel­ny. Film kon­čí zasta­ve­ným zábě­rem, kdy jsou sly­šet zvu­ky boli­vij­ských vojá­ků stří­le­jí­cích na odsou­ze­né psan­ce.

Produkce

Scénář

William Goldman se popr­vé setkal s pří­bě­hem Butche Cassidyho na kon­ci pade­sá­tých let a s pře­stáv­ka­mi ho zkou­mal osm let, než začal psát scé­nář. Goldman říká, že pří­běh napsal jako původ­ní scé­nář, pro­to­že se mu nechtě­lo dělat výzkum, aby byl stej­ně auten­tic­ký jako román. Goldman poz­dě­ji pro­hlá­sil:

Důvod, proč jsem to napsal... věc, je ta slav­ná věta, kte­rou napsal Scott Fitzgerald, kte­rý byl jed­ním z mých hrdi­nů: „V ame­ric­kých živo­tech nee­xis­tu­jí žád­ná dru­há děj­ství.“ A tak jsem se roz­ho­dl, že to napíšu. Když jsem četl o Cassidym a Longabaughovi a o super­po­zi­ci, kte­rá po nich při­šla - to je feno­me­nál­ní mate­ri­ál. Utekli do Jižní Ameriky a žili tam osm let, a to mě nadchlo: měli dru­hé děj­ství. V Jižní Americe byli legen­dár­něj­ší než na starém Západě ... Je to skvě­lý pří­běh. Ti dva klu­ci a ta krás­ná hol­ka, co odje­li do Jižní Ameriky, a tak. Prostě mi to při­pa­dá jako úžas­ný mate­ri­ál.

Útěk postav do Jižní Ameriky způ­so­bil, že jeden z vedou­cích pra­cov­ní­ků scé­nář odmí­tl, pro­to­že v té době bylo ve wes­ter­no­vých fil­mech neob­vyk­lé, aby hlav­ní hrdi­no­vé utí­ka­li.

Vývoj

Podle Goldmana, když popr­vé napsal scé­nář a poslal ho ke zvá­že­ní, chtě­lo ho kou­pit jen jed­no stu­dio - a to s pod­mín­kou, že obě hlav­ní posta­vy do Jižní Ameriky neu­te­čou. Když Goldman pro­tes­to­val, že se tak sta­lo, šéf stu­dia odpo­vě­děl: „To je mi úpl­ně jed­no. Jediné, co vím, je, že John Wayne neu­tí­ká.“

Goldman scé­nář pře­psal, „nezmě­nil ho o víc než pár strá­nek a násled­ně zjis­til, že ho chtě­jí všech­na stu­dia.“

Role Sundance byla nabíd­nu­ta Jacku Lemmonovi, jehož pro­dukč­ní spo­leč­nost JML pro­du­ko­va­la film Cool Hand Luke (1967) s Newmanem v hlav­ní roli. Lemmon však roli odmí­tl, pro­to­že nerad jez­dil na koni a měl pocit, že už před­tím hrál pří­liš mno­ho aspek­tů posta­vy Sundance Kida. Dalšími zva­žo­va­ný­mi her­ci pro roli Sundance byli Steve McQueen a Warren Beatty, kte­ří ji oba odmít­li, při­čemž Beatty tvr­dil, že film je pří­liš podob­ný fil­mu Bonnie a Clyde. Podle Goldmana si McQueen i Newman pře­čet­li scé­ná­ře ve stej­nou dobu a sou­hla­si­li s natá­če­ním. McQueen nako­nec kvů­li nesho­dám s Newmanem od fil­mu odstou­pil. Oba her­ci se nako­nec spo­ji­li v kata­stro­fic­kém fil­mu The Towering Inferno z roku 1974. Jacqueline Bissetová byla hlav­ní ucha­zeč­kou o roli Etty Placeové.

Mezi mís­ta natá­če­ní pat­ři­lo měs­to duchů Grafton, národ­ní park Zion, stát­ní park Snow Canyon a měs­to St. Tyto oblas­ti jsou i nadá­le oblí­be­ný­mi cíli fil­mo­vé turis­ti­ky, včet­ně Cassidyho stez­ky v Reds Canyonu.


Photo © 20th Century Fox

  • Sedm statečných1. ledna 2022 Sedm statečných Sedm statečných je americký western z roku 1960, který natočil režisér John Sturges podle scénáře Williama Robertse. Jedná se o remake japonského filmu Sedm samurajů Akiry Kurosawy z roku […] Posted in Speciály
  • Santa je úchyl7. prosince 2021 Santa je úchyl Už název prozrazuje, že tady něco nehraje. Film Santa je úchyl rozhodně není vánoční komedií pro celou rodinu, nejen proto, že nejčastějšími slovy jsou slova sprostá. Santa v tomhle filmu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Salvador12. října 2021 Salvador Novinář Richard Boyle (James Woods) informuje v roce 1980 o občanské válce v malé středoamerické zemi El Salvador. Prožívá boje z bezprostřední blízkosti a stává se svědkem velmi […] Posted in Retro filmové recenze
  • Road to Perdition2. srpna 2021 Road to Perdition Těžko říct, zda je to pouhá náhoda, či důsledek tvrdé práce, ale každý film, ve kterém se objeví Tom Hanks je vždy excelentní, ať hraje mlčenlivou roli trosečníka, nebohého imigranta, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Policejní akademie 6: Město v obležení2. srpna 2021 Policejní akademie 6: Město v obležení Policejní akademie 6: Město v obležení je americký celovečerní film z roku 1989. Jedná se o šestý díl série, který zůstal na pět let posledním. Obsah filmu Gang z Wilson Heights […] Posted in Speciály
  • Auta15. července 2021 Auta Dám vám hádanku: není to příliš originální, obyčejní hrdinové, a přesto je to podívaná plná překvapení. Co to je? Je to film od Pixaru s názvem Auta, ve kterém kromě aut téměř neuvidíte […] Posted in Retro filmové recenze
  • Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma17. dubna 2021 Žít po svém - Robert Redford a Morgan Freeman v režii Lasse Hallströma Žít po svém je příběh jedné "rozbité" rodiny a příběh jednoho medvěda, jehož věčně nikdo nenechal v klidu nažrat, přičemž spojujícím článkem je zde především motiv viny a odpuštění. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vertigo - Nejlepší film Alfreda Hitchcocka28. ledna 2021 Vertigo - Nejlepší film Alfreda Hitchcocka John "Scottie" Ferguson (James Stewart) vystudoval práva, ale tuto profesi vyměnil za fyzicky mnohem náročnější práci policejního detektiva. Poté, co má za sebou nepříjemný zážitek a jeden […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vinnetou a míšenka Apanači17. ledna 2022 Vinnetou a míšenka Apanači Winnetou und das Halbblut Apanatschi je německo-jugoslávský film z roku 1966, velmi volně založený na motivy Karla Maye (Karl May film). Premiéra se konala 17. srpna 1966 v mnichovském […] Posted in Speciály
  • Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie17. ledna 2022 Hunger Games: Vražedná pomsta/ Konečně lepší dystopie Úspěch knižní série americké spisovatelky Suzanne Collins dával tušit, že se s jejími Hladovými hrami dříve nebo později rozhodně setkáme také na plátně. V roce 2012 se v kinech objevila […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,86532 s | počet dotazů: 219 | paměť: 53774 KB. | 18.01.2022 - 16:52:40