Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze her > Bus Simulator 18 (Bezkonkurenční simulátor MHD)

Bus Simulator 18 (Bezkonkurenční simulátor MHD)

Nal
Nal

Máme simu­lá­tor evrop­ských tirá­ků, máme simu­lá­tor ame­ric­kých a na co se zapo­mí­ná? Na dál­ko­vou, pří­pad­ně měst­skou, dopra­vu. Autoři dvou TIR simu­lá­to­rů plá­nu­jí vydat simu­lá­tor dál­ko­vé auto­bu­so­vé dopra­vy. A co měst­ská? Tu udě­la­li ten­to rok auto­ři ze Stillalive stu­di­os.

Plánovaný datum vydá­ní je 13. čer­ven­ce, a tak mají recen­zen­ti dost času na to, aby moh­li vychvá­lit nebo zkri­ti­zo­vat simu­lá­tor auto­bu­so­vé měst­ské dopra­vy.

Co nás čeká? No měs­to. Není to měs­to leda­ja­ké, je to Seaside Valley, kte­ré je dosta­teč­ně vel­ké na to, abychom si moh­li ces­tu užít. Dopravy a kři­žo­va­tek je dost a pro fanouš­ky je při­pra­ve­no něko­lik kru­ho­vých objez­dů a mimo­ú­rov­ňo­vých kři­žo­va­tek. Město je dosta­teč­né vel­ké na jízdu a zastá­vek je také dosta­teč­ný počet.

Nebylo by simu­lá­to­ru bez správ­ných auto­bu­sů. Na výběr jsou oprav­du dost zná­mé znač­ky Mercedes-Benz, Setra, MAN a IVECO BUS. Díky těm­to auto­bu­sům vyrá­ží­te na ces­ty po měs­tě.

Je pro vás při­pra­ve­no něko­lik důle­ži­tých úko­lů, při kte­rých se nau­čí­te správ­né ovlá­dá­ní, ces­to­va­ní a říze­ní a samo­zřej­mě i pla­ce­ní ces­tu­jí­cích.  Po něko­li­ka snad­ných úko­lech už máte vydě­lá­no na prv­ní vlast­ní auto­bus a řidi­če a začí­ná­te svo­je lin­ky postup­ně roz­ši­řo­vat a obsa­zo­vat měs­to svo­jí fir­mou, až se sta­ne­te mono­pol­ním doprav­cem celé­ho měs­ta.

Na roz­díl od TIR simu­lá­to­rů nese­dí­te jenom za volan­tem, ale může­te vystou­pit, zkon­t­ro­lo­vat své ces­tu­jí­cí, při­sta­vit plo­ši­nu pro inva­li­du a samo­zřej­mě se tro­chu pro­jít kolem své­ho vozi­dla.

Za jed­no­du­ché úko­ny, jako je správ­né odbo­čo­vá­ní, par­ko­vá­ní, stí­há­ní správ­né­ho časo­vé­ho roz­pi­su, dostá­vá­te klad­né body a za špat­né říze­ní zápor­né. Odměna je v peně­zích, a tak při správ­ném dodr­žo­vá­ní všech správ­ných pou­ček vydě­lá­vá­te na své dal­ší řidi­če a auto­bu­sy.

První hodi­ny hry jsou vel­mi zábav­né, ale postup­ně své­ho řidi­če umí­te tak správ­ně ovlá­dat, až se dosta­vu­je nuda. Město už zná­te a plní­te pořád ty samé a samé úko­ly. Oproti simu­lá­to­ru v Evropě nebo v Americe při­chá­zí dost brzká nuda, kte­rá se líbí pou­ze simu­lá­to­ro­vým nad­šen­cům.

Grafika hry je na úrov­ni, všech­na auta a auto­bu­sy ve měs­tě jsou dob­ře vykres­le­né, ale ti ces­tu­jí­cí… Jenom pár šab­lon nic nevy­ře­ší. Přeci necho­dí v jed­nom měs­tě pořád x-terčata, že. A ani nejsou moc dob­ře vyob­ra­ze­ní.

Je také vidět, že tvůr­ci pou­ži­li už exis­tu­jí­cí Unreal® Engine 4, a tak lze říci, že gra­fi­ka je už pár let sta­rá. Pěkné měs­to to samo­zřej­mě je, ale opro­ti „kon­ku­renč­ním“ TIR simu­lá­to­rům je gra­fic­ké zpra­co­va­ní o dost slab­ší.

Ti, co nehra­jí simu­lá­to­ry, si samo­zřej­mě hru nekou­pí, ale pro ty, co si rádi hra­jí na řidi­če, je při­pra­ve­ná dost kva­lit­ní cena. Není to žád­ná hra přes tisí­cov­ku, cena je v rám­ci slev i za 777 Kč.  Na Steamu. Od naše­ho part­ne­ra ji seže­ne­te za 799 Kč, což je za hru dosta­teč­ná cena.

Cena je při­ja­tel­ná, a tak hru dopo­ru­ču­ji všem fanouškům simu­lá­to­rů dopra­vy. Ten, kdo nemá řidi­čák a líbí se mu jez­dit auto­bu­sem, tak ať si hru kou­pí. Konkurence není a tak je to ten­to rok ta nej­lep­ší kou­pě, co může udě­lat.


Hru si může­te kou­pit (předob­jed­nat) od naše­ho part­ne­ra Comgad.cz za 799 Kč.


Děkuji Karolíně Kobližkové za korek­tor­ské prá­ce.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70731 s | počet dotazů: 248 | paměť: 56686 KB. | 01.07.2022 - 08:43:42