Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bunkr smrti (Outpost)

Bunkr smrti (Outpost)

n200808282103 Outpost 3
n200808282103 Outpost 3

Psí vojá­ci, R-Point, Shock Waves – tak se dá ve zkrat­ce cha­rak­te­ri­zo­vat nový brit­ský film, o kte­rém bude násle­du­jí­cí recen­ze.

 

Děj fil­mu se ode­hrá­vá kde­si ve „východ­ní Evropě“ zpus­to­še­né vál­kou (zřej­mě para­le­la s bal­kán­ský­mi kon­flik­ty), ačko­liv se vše natá­če­lo ve Skotsku. Geolog Hunt nají­má sku­pi­nu žold­né­řů, aby ho dopro­vá­ze­la na mís­to, kde údaj­ně vlast­ní jaký­si maje­tek. Přestože vojá­ci tuší, že „něco tu nese­dí“, všich­ni se vydá­va­jí do nehos­tin­ných lesů bez zby­teč­ných otá­zek.

Brzy ozbro­jen­ci v čele s „geo­lo­gem“ dosa­hu­jí mís­ta urče­ní, kde obje­vu­jí sta­rý nacis­tic­ký bun­kr. Po chvil­ce na rozkou­ká­ní spo­lu s hrdi­ny fil­mu zjiš­ťu­je­me, že zde na kon­ci II. svě­to­vé vál­ky zvlášt­ní jed­not­ka SS pro­vá­dě­la poku­sy, kte­ré měly za cíl pře­mě­nu oby­čej­ných lidí na téměř nezni­či­tel­né vojá­ky. Nutno dodat, že poku­sy neby­ly zce­la bez­ú­spěš­né, tudíž nezva­ní hos­té to nebu­dou mít v opuš­tě­ném bun­k­ru snad­né.

Téma němec­kých okultně-vědeckých poku­sů během II. svě­to­vé vál­ky je láka­vé a nepří­liš okou­ka­né. Proto se brit­ští pro­du­cen­ti Arabella Croft a Kieran Parker roz­hod­li nato­čit efekt­ní podí­va­nou za rela­tiv­ně malé pení­ze.

Autorem pří­bě­hu, kte­rý nesl název Platoon meets The Sixth Sense je Kieran Parker, avšak úpra­vu do fil­mo­vé podo­by měl na sta­ros­ti mla­dý scé­náris­ta Rae Brunton ve spo­lu­prá­ci s debu­tu­jí­cím reži­sé­rem Stevem Barkerem. Panové se necha­li inspi­ro­vat i jiný­mi fil­my, což výsled­ku jed­no­znač­ně pro­spě­lo a my může­me sle­do­vat mix dra­ma­tu, vojen­ské akce a para­nor­mál­ní­ho horo­ru.

Vadilo mi, že ačko­liv kaž­dý ze žold­né­řů je býva­lý člen elit­ní vojen­ské jed­not­ky své­ho stá­tu, dohro­ma­dy jejich cho­vá­ní nevzbu­zu­je dojem vel­ké pro­fe­si­o­na­li­ty. Faktem je, že nejsem odbor­ník na vojen­skou tak­ti­ku, tudíž danou výtku vní­mej­te jako názor civi­la.

Rovněž bych se při­mlou­val za „věde­čtěj­ší“ vysvět­le­ní toho, co se děje na obra­zov­ce. Také sku­teč­nost, že přes 60 let nikdo neob­je­vil bun­kr, kte­rý není kdo­ví­jak dob­ře mas­ko­ván a nachá­zí se na ote­vře­ném pro­stran­ství upro­střed lesa, je těž­ko uvě­ři­tel­ná.

Na dru­hou stra­nu má film vyni­ka­jí­cí art-direction a kva­lit­ní her­ce. Ti jsou obzvláš­tě důle­ži­tí, neboť celý film sto­jí pou­ze na jejich výko­nech. Atmosféra tajem­na a stís­ně­nost bun­k­ru spo­lu s téměř bez­vý­chod­nou situ­a­cí taky děla­jí svo­je, ale pří­běh Bunkru smr­ti doká­že při­jmout jenom ten, kdo se opros­tí od zby­teč­ných pou­ka­zo­vá­ní na nesrov­na­los­ti. Proto ješ­tě jed­nou tvr­dím, že jedi­ným pře­svěd­či­vým mate­ri­á­lem jsou ve fil­mu prá­vě žold­né­ři a jejich reak­ce na udá­los­ti, kte­rých se neo­če­ká­va­ně stá­va­jí svěd­ky a nedob­ro­vol­ný­mi účast­ní­ky.

Dle mého názo­ru se jed­ná o film pro muže. Je tu vše, co se tak líbí muž­ské čás­ti pub­li­ka – krev, mysti­ka, okult­ní poku­sy Třetí Říše, zom­bie (čes­ky - umrl­ci), vojen­ská „život­ní prav­da“ a ješ­tě něco navíc. Vzhledem k tomu, že se jed­ná o prv­ní dílo jak reži­sé­ra, tak i pro­du­cen­tů, nejde než hod­no­tit jako pove­de­né.

Závěr: Taková oddycho­vá a dob­ře kou­ka­tel­ná zále­ži­tost

Název: Bunkr smr­ti (Outpost)
Žánr: Horor / Akční 
Země: Velká Británie
Rok: 2008
Délka: 90 min.
Režie: Steve Barker
Hrají: Ray Stevenson, Julian Wadham, Paul Blair, Xuki Robeli, Scott Peden, Charlie Jeffrey, Graeme Temple


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,80692 s | počet dotazů: 220 | paměť: 56222 KB. | 29.05.2022 - 11:50:06