Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Bulletproof Monk

Bulletproof Monk

Karel Roden opět úto­čí na Hollywood. Tentokráte se ujal role tem­né­ho mis­tra Kung-Fu….

Filmy s téma­ti­kou bojo­vých umě­ní se těší vel­ké obli­bě už veli­ce dlou­ho a zájem o ně neu­ti­chá, nao­pak. Ovšem prav­dou je, že v posled­ní době titu­lů, kte­ré by dosa­ho­va­ly urči­té kva­li­ty a nepu­to­va­ly rov­nou na video, není pří­liš mno­ho. Samozřejmě je tu skvě­lý Tygr a Drak, ovšem, vyjme­nu­je­te mi pět dal­ších? Já osob­ně si mno­ho z nich nevy­ba­vím. Snad ješ­tě Romeo musí zemřít!, ale dál? Jistě, ve vět­ši­ně akč­ních fil­mů je bojo­vé umě­ní obsa­že­no, ale je oprav­du výjim­kou, když se obje­ví film, kde se kla­de vel­ký důraz na bojo­vé sek­ven­ce a navíc jsou i cho­re­o­gra­fic­ky dob­ře zpra­co­va­né. Proto pokud chce­me oce­nit někte­rý z mno­ha bojo­vých umě­ní, musí­me zajít do video­půj­čov­ny a hod­ně dlou­ho hle­dat něja­ký „béč­ko­vý“ titul, kte­rý by naše chout­ky uspo­ko­jit. Ale tomu je konec. Po skvě­lém Tygru a Drakovi (kte­rý dokon­ce obdr­žel Oscara za nej­lep­ší nean­g­lic­ky mlu­ve­ný film) se Chow Yun-Fat vra­cí v plné síle…. A pro­ti němu, opět v roli úhlav­ní­ho nepří­te­le, sta­ne Karel Roden (kte­rý mimo­cho­dem pro­šel tré­nin­kem, už toli­krát zmi­ňo­va­ných, bojo­vých umě­ní).

Přestože toho není o pří­bě­hu pří­liš zná­mo, tak i ona „tro­š­ka“ je dosta­teč­ným vna­di­dlem pro milov­ní­ky kva­lit­ních akč­ních sním­ků….

Šedesát let ces­tu­je beze­jmen­ný tajem­ný mnich po svě­tě a ochra­ňu­je sta­ro­dáv­ný svi­tek, jež je klí­čem k nesmír­né moci. Nyní musí mnich nelézt nové­ho ochrán­ce svit­ku. Kar (Sean William Scott) není jed­ním z kan­di­dá­tů, je to pou­lič­ní kluk, zahle­dě­ný pou­ze do sebe. Ovšem, když pomů­že mni­cho­vi unik­nout ze zaje­tí, sta­nou se part­ne­ry a ochrán­ci svě­ta před těmi, kte­ří tou­ží po svit­ku a pro jeho zís­ká­ní jsou schop­ni udě­lat vše…. Ale nebu­dou sami, na jejich stra­nu se při­dá i rus­ká mafi­án­ská prin­cez­na (James King) zva­né Bad Girl….

Z pří­bě­hu je cítit onen, mnou milo­va­ný nádech, kla­sic­kých hong-kongských fil­mů typu Zrada a Pomsta. Typický sou­boj dob­ra a zla oko­ře­ně­ný neu­vě­ři­tel­ným množ­stvím vizu­ál­ních efek­tů (oko­lo 250) a skvě­lý­mi bojo­vý­mi scé­na­mi. Bulletproof Monk má být film, kte­rý by se z urči­té­ho ohle­du dal srov­ná­vat s Matrixem, tak­že je jis­té, že je na co se těšit. A kro­mě toho, dal­ším vel­kým láka­dlem je beze­spo­ru pří­tom­nost Karla Rodena v roli Struckera, mis­tra bojo­vých umě­ní. 

Já osob­ně se nemo­hu dočkat a dou­fám, že stej­ně tak vy. Je sice prav­da, že se obje­vi­ly zprá­vy, že film nemu­sí být vůbec v Čechy uve­den, ale já dou­fám, že je to jen hloupý drb, pro­to­že jest­li je to prav­da, tak bude­me ochu­ze­ni o sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí akč­ní film.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,89609 s | počet dotazů: 239 | paměť: 56021 KB. | 26.05.2022 - 06:50:18