Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bullet Train - 80 %

Bullet Train - 80 %

Foto: Sony Pictures
Foto: Sony Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nájemný zabi­ják Beruška (Brad Pitt) je odhod­lán vyko­ná­vat svou prá­ci míru­mi­lov­ně, jeli­kož se mu spous­ta před­cho­zích kšef­tů vymkla z rukou a smů­la se mu lepí na paty. Osud má nicmé­ně jiné plá­ny, pro­to­že Beruška se při své nej­no­věj­ší misi v nej­rych­lej­ším vla­ku svě­ta dosta­ne do kříž­ku se smr­tí­cí­mi pro­tiv­ní­ky. Jejich cíle jsou vzá­jem­ně pro­po­je­né, a záro­veň pro­ti­chůd­né. Konec tra­ti je pou­ze začát­kem nepře­tr­ži­té divo­ké a vzru­šu­jí­cí jízdy napříč moder­ním Japonskem.....

David Leitch a Chad Stahelski del­ší dobu půso­bi­li jako kaska­dé­ři (podí­le­li se i na dru­hém a tře­tím díle Matrixu), poz­dě­ji se občas cho­pi­li režie dru­hé­ho štá­bu a nako­nec v roce 2014 došlo na jejich spo­leč­ný režij­ní debut s názvem John Wick. Kvůli přís­ným pra­vi­dlům Amerického cechu reži­sé­rů byl ovšem ve finá­le jako reži­sér uve­den pou­ze Stahelski, kdy se násled­ně duo vyda­lo svou vlast­ní režij­ní ces­tou. Stahelski pro­za­tím zůstal věr­ný sérii John Wick, kdy už příští rok dora­zí čtvr­tý film ze série (poté by se měl Stahelski cho­pit režie Highlandera), Leitch se poté cho­pil režie vět­ších bloc­kbus­te­rů Deadpoola 2 a Rychle a zbě­si­le: Hobbs a Shaw. Právě po Deadpoolovi 2, kde se v neza­ne­dba­tel­né roli obje­vil Brad Pitt, se poté Leitch opět sešel s herec­kou hvězdu, kte­ré dří­ve dělal něko­li­krát kaska­dé­ra (ať už v rám­ci Klubu rvá­čů či Tróji), kdy má nej­no­věj­ší Leitchův film snad pro­za­tím nej­blíž k prv­ní­mu Johnu Wickovi. Adaptace romá­nu Kōtarō Isakiho totiž též před­sta­vu­je svět nájem­ných zabi­já­ků, čekat ovšem vylo­že­nou kopii Johna Wicka by byla chy­ba.

I když se před počát­kem natá­če­ní uva­žo­va­lo o změ­ně loka­li­ty, po vzo­ru kniž­ní před­lo­hy je děj zasa­zen do Japonska, kdy se vět­ši­na děje ode­hrá­vá v titul­ním typu vla­ku. Těžení z japon­ské kul­tu­ry a výpra­vy ve finá­le není tolik, důle­ži­té ovšem je, že má Bullet Train vta­hu­jí­cí sty­li­za­ci, kdy se v prů­bě­hu více a více pro­je­vu­je tvůr­čí Leitchova hyperak­ti­vi­ta, kte­rá chví­le­mi při­po­mí­ná to nej­lep­ší od Guye Ritchieho, více­mé­ně detek­tiv­ní záplet­kou poté i díky zasa­ze­ní evo­ku­je Vraždu v Orient Expresu a pře­de­vším je na fil­mu poznat ruka zku­še­né­ho akč­ní­ho reži­sé­ra, kte­rý doka­zu­je, že Chad Stahelski a David Leitch byli tím svě­žím větrem, kte­rý akč­ní žánr potře­bo­val. Je tak vel­mi snad­né zapo­me­nout na nedáv­né­ho The Gray Mana od Netflixu a užít si koneč­ně akč­ní film, do kte­ré­ho někdo dává jas­nou tvůr­čí ini­ci­a­ti­vu, sna­ží se akci pořád v rám­ci mož­nos­tí posou­vat a pře­de­vším Bullet Train nepů­so­bí jako prač­ka na pení­ze, ale přes­ně ten typ fil­mu, ve kte­rém je inves­to­va­ných 90 mili­o­nů dola­rů vidět do posled­ní­ho cen­tu.

166181480 ad90af
Foto: Sony Pictures

Bez zna­los­ti kniž­ní před­lo­hy je pocho­pi­tel­ně těž­ké odha­do­vat, jak o moc  vyda­ře­nou adap­ta­ci jde a jak moc se jen sce­náris­ta Zak Olkewicz sve­zl na kva­li­tách kniž­ní před­lo­hy. Tak či onak je Bullet Train zábav­nou akč­ní kome­dií, kte­rá ovšem doká­že být v jis­tých momen­tech správ­ně váž­ná a stát na posta­vách, kdy to celé fun­gu­je pře­de­vším díky skvě­lé­mu obsa­ze­ní. Kdekdo by mohl ozna­čit pro­hlá­še­ní o tom, že Brad Pitt herec­ky zra­je za zvlášt­ní, na odchod chys­ta­jí­cí se herec­ká legen­da je ovšem sku­teč­ně kaž­dým fil­mem lep­ší a lep­ší, kdy se pořád sna­ží před­vá­dět v tak tro­chu jiné for­mě a to i v tom­to pří­pa­dě, kdy se nejen pro­ka­zu­je, že by Pitt s klid­ným srd­cem mohl být ide­ál­ní akč­ní hvězda (i pro­to, že si 95% kaska­dér­ských kous­ků obsta­ral sám), ale pře­de­vším se pro­ka­zu­je, že má Pitt solid­ní a nedo­ce­ně­né kome­di­ál­ní nadá­ní. Tom Cruise je del­ší dobu poklá­dán za ame­ric­ké­ho nástup­ce tvor­by Jackieho Chana, Pitt má ovšem v jis­tých momen­tech Bullet Train k Chanovi ješ­tě o kou­sek blíž. Ne v rám­ci akce, pro­to­že akč­ní sek­ven­ce, kte­ré by se rov­na­li šíle­nos­ti akč­ních kous­ků Toma Cruise ve fil­mu více­mé­ně absen­tu­jí, ale prá­vě skr­ze ono kome­di­ál­ní nadá­ní, skrz něj se poté před­sta­vu­je svě­ží akč­ní hrdi­na.

Radost je poté snad­né mít pře­de­vším z Aarona Taylora-Johnsona, kte­rý od prv­ní­ho Kick-Asse ušel poměr­ně dlou­hý kus ces­ty a i on se pro­je­vu­je jako nada­něj­ší a nada­něj­ší herec, kdy při sle­do­vá­ní jeho výko­nu jas­ně dává smy­sl, proč se prá­vě stu­dio Sony roz­hod­lo pro Johnsona, aby se stal před­sta­vi­te­lem Lovce Kravena v jeho chys­ta­ném fil­mu (na dru­hou stra­nu výraz­ně pro­pa­go­va­ný Bad Bunny si své obsa­ze­ní do hlav­ní roli v El Muertovy bude muset ješ­tě bru­tál­ně obhá­jit), pro­to­že má Johnson jako herec pořád nesku­teč­né cha­risma. A stej­ně tak se dá chvá­lit v roli Johnsonova bra­t­ra i Brian Tyree Henry, kte­rý doká­že divá­ko­vi pře­dat infor­ma­ci o tom, že je jeden nedo­ce­ně­ný dět­ský seri­ál klí­čem ke klí­čo­vým život­ním otáz­kám. A díky němu se již nikdy na ten­to seri­ál nebu­de­te dívat stej­ně.

166181487 9c5954
Foto: Sony Pictures

Chválit samot­ný cas­ting by šlo ostat­ně ješ­tě hod­ně dlou­ho. Joey King dosta­la po tri­lo­gii Stánek s polib­ky koneč­ně šan­ci pro­ká­zat svůj výraz­ný herec­ký talent, kdy si něko­lik momen­tů dle dří­věj­ších sli­bů kra­de prak­tic­ky pro sebe. Velmi fajn je pořád herec­ky nedo­ce­ně­ný Andrew Koji, zná­mý japon­ský herec Hiroyuki Sanada dle oče­ká­vá­ní nezkla­me a Michael Shannon doká­že před­vést, že se pro role zápo­rá­ků snad naro­dil. Rozebírat cas­ting a chvá­lit ho by šlo ješ­tě hod­ně dlou­hou dobu, jeho jedi­ný bru­tál­něj­ší nedo­sta­tek tkví v tom, že sice pla­tí sta­ré zná­mé není „malých rolí, ale pou­ze malých her­ců´´ a po těch v Bullet Train není vidu ani sle­chu, postav je ovšem ve finá­le jed­no­du­še moct a ne kaž­dá díky tomu dosta­ne výraz­něj­ší pro­stor. Pokud se tedy někdo na Bullet Train vydá­vá čis­tě a pou­ze kvů­li své­mu poten­ci­o­nál­ní­mu oblí­ben­co­vi, čeká ho ve finá­le dost mož­ná nemi­lé pře­kva­pe­ní.

Film sice trvá 127 minut, doká­že si ovšem vět­ši­nu času bez pro­blé­mů udr­žet pozor­nost a to pře­de­vším pro­to, že pořád doká­že šoko­vat postu­pem děje, při­jít s něja­kou hez­ky zcho­re­o­gra­fo­va­nou a násled­ně hez­ky sestří­ha­nou fyzic­kou akč­ní sek­ven­cí, soun­d­track Dominica Lewise násled­ně solid­ně při­spí­vá celé atmo­sfé­ře na plát­ně a je to jed­no­du­še pořád divo­ká, zábav­ná a oči­vid­ně pocti­vě ucho­pe­ná akč­ní podí­va­ná, kte­rá doká­že obstát i jako zápla­ta na všech­ny ty Gray Many z uply­nu­lé doby. Jak prv­ní John Wick nut­ně nevy­bí­zel ke kdo­ví­ja­ké­mu nad­še­ní, poz­děj­ší tvor­ba Stahelskiho a Leitche napo­ví­dá, jsou to sku­teč­ně páno­vé, kte­ří byli k rene­san­ci akč­ní­ho žán­ru tak tro­chu potře­ba.

166181483 b47448
Foto: Sony Pictures

Což pocho­pi­tel­ně nezna­me­ná, že je Bullet Train film bez vad na krá­se. Film se totiž v posled­ní tře­ti­ně pře­ta­ví v tak tro­chu jinou podí­va­nou, kte­rá tro­chu při­tla­čí na dra­ma­tu, osu­do­vos­ti i pří­tom­nos­ti CGI, kte­ré pře­de­vším v jeden stě­žej­ní moment obna­ží své nema­lé mou­chy. Celou dobu je jas­né, že film spě­je ke své katar­zi, prá­vě ta poté dodá tu nej­vět­ší atrak­ci fil­mu, kte­rá ovšem samot­ný film okra­de o jeho nej­vět­ší kouz­lo. Rázem se tak může Bullet Train sku­teč­ně jevit jako film, ve kte­rém se perou dva zce­la odliš­né fil­my. Ve svém fini­ši se totiž Bullet Train tak tro­chu více blí­ží ke sty­lu Johna Wicka, kdy ovšem bylo celou dobu sym­pa­tic­ké, že na to Leitch jde tak tro­chu jinak. Rozuzlení toho, jak jsou všech­ny posta­vy pro­po­je­né ve finá­le není tak osl­ni­vé, osl­ni­vost ovšem pořád doká­že udr­žet prá­vě onen solid­ní vizu­ál i pořád dosta­teč­ně kre­a­tiv­ní a ve finá­le i správ­ně bru­tál­ní akce.

V souč­tu je tak Bullet Train vel­mi pří­jem­ná akč­ní extá­ze, u kte­ré by se ovšem nej­spíš na roz­díl od Johna Wicka (i díky vyhro­žo­vá­ní Brada Pitta s herec­kým důcho­dem) těž­ce budo­val něja­ký zají­ma­vý svět, kte­rý by doká­zal utáh­nout celou novou fran­ší­zu. Bullet Train je jas­nou povin­nos­tí pro všech­ny fan­dy akč­ní­ho žán­ru. Nejen díky fak­tu, že navzdo­ry pří­tom­nos­ti CGI a moder­ní­mu sty­lu jde v jádru pořád o poctu sta­ré akč­ní ško­le. Vyplatí se tak vykaš­lat se na zamě­ni­tel­ný kata­log akč­ních flá­ků od Netflixu a zajít si koneč­ně do kina na akč­ní film, kte­rý má srdíč­ko. A dá se navíc i snad­no uvě­řit, že by se Bullet Train jed­nou mohl stát kul­tov­ní akč­ní podí­va­nou.....


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze)7. srpna 2022 Bullet Train - Brad Pitt září v akční komedii léta (recenze) Režisér David Leitch přichází se svým pátým celovečerním snímkem a s příslibem šílené jízdy a brutální akce. Tedy taková Leitchova klasika. Tentokrát se však, na rozdíl od většiny jeho […] Posted in Filmové recenze
  • Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad27. března 2022 Joker ukazuje, že posmívat se druhým není dobrý nápad Konečně tu po všech těch omalovánkách bez duše máme zase nějakého komiksového hrdinu v pořádném filmu s opravdovým příběhem. Dumám nad tím, kdy naposledy mě tento žánr dokázal vtáhnout do […] Posted in Retro filmové recenze
  • Železná srdce18. listopadu 2021 Železná srdce Válečný veterán, armádní seržant Don „Wardaddy“ (Brad Pitt) velí jednomu z tanků Sherman, které v dubnu 1945 postupovala proti ustupující německé armádě.  Po těžkých bojích, kdy spojenecká […] Posted in Retro filmové recenze
  • Nebezpečná rychlost 2: Zásah19. srpna 2022 Nebezpečná rychlost 2: Zásah Režisér Speed 2 se snaží zopakovat relativní úspěch své "jedničky" z roku 1994 o nepravděpodobném pumovém teroristovi a ještě nepravděpodobnější jízdě autobusem a metrem v L.A. "Dvojka" si […] Posted in Retro filmové recenze
  • Air Force One17. srpna 2022 Air Force One Copak s Indianou Jonesem, když se dostaví kmetský věk? Stane se prezidentem Spojených států. Američané se potřebují aspoň jednou do roka prostřednictvím filmové tvorby ujistit, že kdyby […] Posted in Retro filmové recenze
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Princezna4. července 2022 Princezna The Princess je vlastně i přes svou jednoduchost až překvapivě solidní akční počin, který rozhodně neškodí zhlédnout. Joey King se představuje jako nezdolná princezna à la John Wick, která […] Posted in Filmové recenze
  • Stranger Things - Season 42. července 2022 Stranger Things - Season 4 O čtvrté sérii světoznámého fenoménu jménem Stranger Things se toho dá říct mnoho. Vlastně se toho dá říct TOLIK, že by se v tom nezkušený recenzent mohl klidně ztratit a už se nikdy z […] Posted in TV Recenze
  • Sunshine30. června 2022 Sunshine Ačkoli hlavní námět snímku je pro daný žánr naprosto obligátní – totiž záchrana lidstva, a našlo by se tu jistě i několik typických „sci-fi neduhů“, má Sunshine určitě navíc, než se […] Posted in Retro filmové recenze
  • Dům u jezera27. května 2022 Dům u jezera  Pokud si vzpomínáte na hlavní duo filmu Nebezpečná rychlost a máte k němu kladný vztah, určitě budete potěšeni obsazením nového filmu, neznámého režiséra Alejandra Agresti, Dům u jezera. […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70163 s | počet dotazů: 269 | paměť: 60153 KB. | 19.08.2022 - 15:42:07