Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Buko – 60 %

Buko – 60 %

Photo © DORIAN Films
Photo © DORIAN Films
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Po sed­mi letech (kon­krét­ně od zda­ři­lé pohád­ky Sedmero krkav­ců) se vra­cí reži­sér­ka a sce­nárist­ka Alice Nellis se svým celo­ve­čer­ním fil­mem na plát­na kin. Vypráví v něm o ženě, kte­ré táh­ne na sedm­de­sát, a kte­rá v sobě nalez­ne nový pří­val život­ní ener­gie a sebe­vě­do­mí, poté co jí její nedáv­no zesnu­lý man­žel odká­že jako pře­kva­pe­ní nově poří­ze­né­ho stár­nou­cí­ho koně jmé­nem Buko. Příjemné s uži­teč­ným reži­sér­ka spo­ji­la v tom, že do titul­ní koň­ské role obsa­di­la coby cho­va­tel­ka koní vlast­ní­ho hřeb­ce (načež do scé­ná­ře pocho­pi­tel­ně zakom­po­no­va­la čet­né pochval­né ódy na jeho vzhle­do­vé kva­li­ty a fyzic­kou kon­di­ci).

Buko – Recenze
© Dorian Films

 

Situace, v níž se hlav­ní hrdin­ka Jarmila (skvě­lá Anna Cónová) na počát­ku fil­mu oci­tá, by nasvěd­čo­va­la tomu, že po man­že­lo­vě smr­ti pro­dá jejich ven­kov­ský sta­tek a vydá se žít zpět do měs­ta, kde byd­lí i její roz­ve­de­ná dce­ra (Petra Špalková) a dvo­ji­ce vnu­ček. Žít na samo­tě v pří­ro­dě byl ostat­ně man­že­lův nápad a sta­rat se o věč­ně mečí­cí kozy ji neba­ví a otra­vu­je. Dcera na ni ale s pro­de­jem ves­nic­ké­ho sta­ve­ní vidi­tel­ně tla­čí, tak­že mož­ná i pro­to se Jarmila nako­nec roz­hod­ne natruc po svém a sta­tek si pone­chá. Přitom ale netu­ší, že tato vol­ba jí v závě­ti při­ne­se neče­ka­ný dárek v podo­bě vyslou­ži­lé­ho cir­ku­so­vé­ho koně, což se zpr­vu jeví jako man­že­lův posled­ní špat­ný vtip, neb Jarmila se koňů bojí, a navíc nesná­ší cir­ku­sá­ky.

Snímek na tuto záplet­ku vrst­ví hned něko­lik růz­ných forem stra­chu a jejich pří­čin, od stra­chu ze smr­ti a osa­mě­los­ti přes bouř­ku a tmu až po strach z divo­kých zví­řat. Ve sku­teč­nos­ti ale Buko pojed­ná­vá o při­je­tí a pře­ko­ná­vá­ní těch­to stra­chů, a kro­mě toho se zabý­vá i téma­tem odhod­lá­ní a život­ní pro­mě­ny v poz­děj­ším věku, což demon­stru­je na své hlav­ní hrdin­ce, kte­rá se zno­vu učí, jak si stát za svým, upřím­ně­ji vní­mat vlast­ní potře­by a být díky svým roz­hod­nu­tím šťast­ná a spo­ko­je­ná. V tom­to ohle­du je Buko fil­mem o stár­nu­tí s vel­mi pozi­tiv­ním nábo­jem, kte­rý bude kon­ve­no­vat zejmé­na star­ším divá­kům (a obzvláš­tě divač­kám), jimž jde napro­ti jak svým pozvol­ným tem­pem vyprá­vě­ní, nepří­liš kon­flikt­ním prů­bě­hem, při­mknu­tím k živo­tu v pří­ro­dě a důra­zem na při­ro­ze­nost a vol­nost, tak i nalé­zá­ním hlu­bo­kých mou­d­er v život­ní zku­še­nos­ti či posměš­ným odmí­ta­vým pří­stu­pem k moder­ním tech­no­lo­giím (viz scé­na, v níž Jarmila nechá­pa­vě zápa­sí s mlu­ví­cí umě­lou inte­li­gen­cí v mobil­ním tele­fo­nu).

Buko – Recenze
© Dorian Films

 

Buko je tudíž po fil­mař­ské i pří­bě­ho­vé strán­ce kon­venč­ní podí­va­nou ze sta­ré ško­ly, kte­rá v lec­čem při­po­me­ne tře­ba reži­sé­r­čin dva­cet let sta­rý Výlet. Tematicky pří­buzná je kupří­kla­du i Bába z ledu od Bohdana Slámy, kte­rá k pří­bě­hu o nalé­zá­ní nové­ho život­ní­ho smě­ru a pře­ko­ná­vá­ní zaži­tých vzor­ců při­stu­po­va­la s obdob­ný­mi pre­fe­ren­ce­mi. Oproti ní je však Buko pře­ci jen naiv­něj­ší, neb řetě­ze­ním chlá­cho­li­vých pasá­ží s opa­tr­ným jež­dě­ním na koni nako­nec docvá­lá ke sdě­le­ní, že poří­ze­ní koně v koneč­ném důsled­ku vyře­ší všech­ny vaše pro­blémy. Poselství o hle­dá­ní vlast­ní život­ní ces­ty zas poně­kud kalí fakt, že Jarmila se v pod­sta­tě cho­vá pře­de­vším tak, jak by si to býval přál její zesnu­lý man­žel – jako kdy­by snad to pra­vé štěs­tí žen spo­čí­va­lo v napl­ně­ní před­stav o živo­tě, kte­rý pro ně naplá­no­va­li muži.

Ať už to tak ale její man­žel těs­ně před smr­tí zamýš­lel či neza­mýš­lel, Jarmila najde v koň­ském spo­leč­ní­ko­vi pro­stře­dek, jak pra­co­vat sama se sebou, jak ote­vře­ně­ji komu­ni­ko­vat se svou rodi­nou (za zmín­ku sto­jí i Jan Cina coby její syn) a jak si vypra­co­vat pev­něj­ší pou­to se sou­sed­skou komu­ni­tou. Tu nej­vý­raz­ně­ji zastu­pu­jí ochot­ný far­mář (Martin Kubačák) a autis­tic­ká kni­hov­ni­ce (Martha Issová), kte­ří Jarmile oba pomo­hou pře­ko­nat oba­vy ze sblí­že­ní s původ­ně nechtě­ným zví­ře­tem. Zejména u posta­vy Marthy Issové je i díky její­mu výko­nu a cit­li­vé­mu scé­ná­ři potě­šu­jí­cí, že její autist­ka vyzní­vá vel­mi civil­ně a pro­kres­le­ně, tedy ne jako kari­ka­tur­ní zdroj laci­né­ho humo­ru, jak je tomu v pří­pa­dě posta­vy zlé­ho koň­ské­ho tre­né­ra (Marian Roden) v nad­by­teč­né kře­čo­vi­té pasá­ži dopro­vá­ze­né iri­tu­jí­cí návod­nou hud­bou.

Buko – Recenze
© Dorian Films

 

Právě na posta­vách, jejich poci­tech a pro­mě­nách a na jejich vzá­jem­ných vzta­zích totiž film Buko sto­jí pře­de­vším, stej­ně jako na neo­ká­za­los­ti, poklid­nos­ti a vře­lé atmo­sfé­ře, díky níž po kaž­dém záchvě­vu dra­ma­tič­těj­ší­ho oka­mži­ku či krát­ké hád­ce vždy při­chá­zí uvol­ně­ní a usmí­ře­ní, kte­ré má konej­ši­vý úči­nek. Jako hoř­ko­slad­ké dra­ma s lehce kome­di­ál­ním nad­hle­dem si jej jis­tě uži­jí zejmé­na star­ší gene­ra­ce těch divá­ků, jenž mají jinak ten­den­ci vět­ši­nou sou­čas­né fil­mo­vé pro­duk­ce spí­še opo­vr­ho­vat.

 

Photo © DORIAN Films


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela...24. března 2021 Tajnosti - Julie je žena, která má zdánlivě úplně všechno. Pohledného, movitého manžela... Hrdinkou filmu je pomalu, ale jistě stárnoucí Julie, která rozhodně netrpí finančními problémy či nějakou jinou formou materiálního strádání. Je vám ale asi hned jasné, že všechno nebude […] Posted in Retro filmové recenze
  • Zátopek – Recenze – 80%23. srpna 2021 Zátopek – Recenze – 80% Očekávaný sportovní snímek režiséra a scenáristy Davida Ondříčka (Samotáři, Ve stínu) o československém běžci Emilu Zátopkovi se stal zahajovacím filmem karlovarského filmového festivalu, […] Posted in Filmové recenze
  • Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra18. října 2022 Žert – jeden z nejlepších filmů Josefa Somra Univerzitní posluchač Ludvík Jahn (Josef Somr) pošle z jakéhosi školení své dívce a zároveň kolegyni Markétě (Jaroslava Obermaierová) pohlednici, na níž mimo jiné napsal: Optimismus je […] Posted in Retro filmové recenze
  • Po strništi bos6. září 2022 Po strništi bos Předpokládám, že znáte film stejné autorské i rodinné dvojice s názvem Obecná škola. Pokud ano, máte jako diváci na jednu stranu vyhráno, protože už předem tušíte, jakou poetiku autoři v […] Posted in Filmová klasika
  • Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka30. srpna 2022 Novinářská projekce a tisková konference k minisérii Jana Hřebejka V úterý 30.srpna proběhla v Kině Přítomnost v Praze novinářská projekce a tisková konference k minisérii režiséra Jana Hřebejka Pozadí událostí. Novináři a hosté shlédli 1.díl minisérie […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Velká premiéra – Recenze – 40 %23. července 2022 Velká premiéra – Recenze – 40 % Velká premiéra je novým filmem režiséra, scenáristy a herce Miroslava Krobota, který jej stejně jako své předchozí celovečerní počiny Díra u Hanušovic a Kvarteto napsal spolu se […] Posted in Filmové recenze
  • Řekni to psem – Recenze – 30 %30. června 2022 Řekni to psem – Recenze – 30 % Neuběhly ani tři měsíce od doby, kdy měl v kinech premiéru společensky kritický dramatický thriller Roberta Sedláčka Promlčeno. Nyní vstupuje do distribuce další snímek natočený týmž […] Posted in Filmové recenze
  • Kdyby radši hořelo23. června 2022 Kdyby radši hořelo Trochu nešikovný dobrovolný hasič Standa (Michal Isteník) se připravuje na příchod potomka a vše konzultuje se svým vzorem, náčelníkem Bróňou (Miroslav Krobot). Když podezřelá automobilová […] Posted in Filmové recenze
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,70968 s | počet dotazů: 260 | paměť: 58797 KB. | 09.02.2023 - 07:45:29