Kritiky.cz > Recenze knih > Budu tě hledat, dokud tě nenajdu

Budu tě hledat, dokud tě nenajdu

kniha dokud te nenajdu

Zdravotní sest­ra Emily se neče­ka­ně ocit­la v roli paci­ent­ky, a to jen něko­lik týd­nů po svém nástu­pu do nové prá­ce. Je z toho tro­chu ner­vóz­ní, ale uklid­ňu­je ji fakt, že má ope­ra­ci absol­vo­vat v luxus­ní nemoc­ni­ci, ve kte­ré pra­cu­je a ve kte­ré se o ni posta­ra­jí lidé, kte­ré zná. Krátce před ope­ra­cí vidí, že s ní pokoj sdí­lí mla­dá dív­ka, kte­rá zřej­mě nemlu­ví ang­lic­ky. A prá­vě tahle dív­ka je to, co vidí Emily jako prv­ní, když se po ope­ra­ci upro­střed noci pro­bu­dí. Něco s ní však není v pořád­ku - leží na ope­rač­ním sto­le a léka­ři se jí mar­ně sna­ží oži­vit.

Ráno je pokoj prázd­ný a po dív­ce není nikde ani sto­py. Z roz­ho­vo­rů se zaměst­nan­ci vyplý­vá, že na poko­ji žád­ná dív­ka ani nikdy neby­la... Emily má za to, že se jed­na­lo o noč­ní můru. Po návra­tu do prá­ce ale najde nára­mek, kte­rý pat­řil nezná­mé dív­ce. Snaží se pro­to exis­ten­ci dív­ky doká­zat, nikdo jí však nevě­ří. Co Emily vlast­ně teh­dy v noci vidě­la? A co straš­né­ho se ode­hrá­vá v nemoc­ni­ci?

Britská autor­ka Liz Lawler zau­ja­la čes­ké čte­ná­ře už svým prv­ním thrille­rem s názvem Zatímco jsi spa­la. Její novin­ka Dokud tě nena­jdu se taky ode­hrá­vá v čte­nář­sky atrak­tiv­ním pro­stře­dí nemoc­ni­ce, ale tím podob­nost s před­cho­zí kni­hou kon­čí. Hlavní hrdin­ka Emily má za sebou nároč­ný rok. Její sest­ra totiž záhad­ně zmi­ze­la, a tak Emily strá­vi­la něko­lik měsí­ců nejen pát­rá­ním po ní, ale i návště­va­mi tera­pe­u­ta a sna­hou začle­nit se po pro­ži­té traumě zpát­ky do nor­mál­ní­ho živo­ta. Už ze začát­ku kni­hy je zřej­mé, v jak moc zlém psy­chic­kém sta­vu se Emily nachá­ze­la. Při čte­ní o tom, jak se vybra­la hle­dat svou sest­ru do már­ni­ce a jak skon­či­la zavře­ná v chla­dí­cím boxu s mrt­vo­lou, doslo­va mra­zí.

A prá­vě v momen­tě, kdy už je nato­lik v pořád­ku, že je schop­ná pra­co­vat, jí zmi­ze­ní nezná­mé dív­ky při­po­me­ne pořád boles­ti­vou ztrá­tu sest­ry. Emily se upne na to, aby doká­za­la prav­di­vost své­ho tvr­ze­ní. Někdo v nemoc­ni­ci však dělá všech­no pro to, aby prav­du uta­jil, a tak se Emily pouš­tí do boje s nezná­mým nepří­te­lem. Autorka však jeho odha­le­ní roz­hod­ně neu­leh­ču­je - u kaž­dé­ho pode­zře­lé­ho záro­veň shr­ne i důvo­dy, proč je pod­le ní nevin­ný, a tak je jen na čte­ná­ři, čemu se roz­hod­ne uvě­řit. Napětí se stup­ňu­je už od samé­ho začát­ku a pří­běh se poma­lu, ale jis­tě zamo­tá­vá a je čoraz tem­něj­ší, až nako­nec vyús­tí do neče­ka­né­ho a šoku­jí­cí­ho závě­ru. Liz Lawler zkrát­ka zno­vu uká­za­la, že thrille­ry doo­prav­dy psát umí. Vydařená kom­bi­na­ce uvě­ři­tel­né hrdin­ky, nemoc­nič­ní­ho pro­stře­dí, neotře­lé dějo­vé lin­ky, mož­né­ho zlo­či­nu, napě­tí a pře­kva­pi­vých závě­reč­ných udá­los­tí - to jsou věci, kte­ré děla­jí z Dokud tě nena­jdu nad­prů­měr­ný thriller, kte­rý bys­te si roz­hod­ně měli pře­číst.

Hodnocení: 95%

 

 

Dokud tě nena­jdu

Autorka: Liz Lawler

Originální název: I’ll Find You

Překlad: Jan Mrlík

Vydáno: Alpress, 2019

Počet stran: 328


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

1 komentář

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Zatímco spala, její život se změnil od základů16. srpna 2018 Zatímco spala, její život se změnil od základů Doktorka Alex Taylorová sa probudí připoutaná na operačním stole. Muž, který se nad ní sklání, není lékař, a volba, do které ji nutí, je nevýslovně absurdní a krutá. Když Alex znovu […]
  • Válka matky a snoubenky14. září 2019 Válka matky a snoubenky Emily si nikdy nemyslela, že by mohla potkat dokonalého muže. Přesně to se jí ale stalo. Její vyvolený se jmenuje Adam a je nejen hezký, ale i laskavý, chápavý a zábavný. Navíc je skvělý […]
  • Hříšnice7. března 2019 Hříšnice Thriller Hříšnice je velmi promyšlený a dobře propracovaný psychologický román, ve kterém není radno uvěřit všemu, co hlavní hrdinka vypovídá. Nikdy si nemůžete být jisti tím, co pravda je […]
  • Navždy spolu, v dobrém i zlém12. listopadu 2018 Navždy spolu, v dobrém i zlém Američané Merry, Sam a Connor jsou dokonalá rodina, která žije na dokonalém místě na švédském venkově. Merry si svůj nový život nemůže vynachválit. Miluje pečení, práci na zahradé i svého […]
  • B. A. Paris - V pasti lží12. června 2018 B. A. Paris - V pasti lží Zdá se, že Cassie začína selhávat pamět. Nepamatuje si, kde zaparkovala své auto, neví, jaký dárek má koupit pro přítelkyni, zapomíná na domluvené schůzky a občas se stane, že domů dorazí […]
  • V zajetí strachu30. ledna 2019 V zajetí strachu Lou Wandsworthová si před téměř dvaceti lety užila pozornosti médií vrchovatou měrou. Nebyl to však ten typ slávy, který byste chtěli zažít. Lou ve čtrnácti letech utekla do Francie se […]
  • S.K. Tremayne - Dítě ohně12. června 2018 S.K. Tremayne - Dítě ohně Když se Rachel provdá za okouzlujícího bohatého Davida, myslí si, že její  život se změnil k lepšímu. Opouští Londýn a přestěhuje se do Cornwallu, kde její manžel vlastní nádhernou vilu […]
  • Jane Corryová - Pokrevní sestra20. června 2018 Jane Corryová - Pokrevní sestra Sestry Kitty a Alison vedou odlišné životy. Kitty žije v ústavu. Nedokáže promluvit a nehodu, která ji do ústavu dostala, si vůbec nevybavuje. Nevzpomíná si ani na svůj předešlý život. […]
  • Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem19. května 2018 Prvotina Nually Elwood Co zbylo z mojí sestry nabízí napínavý příběh s překvapivým koncem Kate strávila posledních patnáct let ve válečné zóně. Pracovala jako válečná reportérka. Teď se vrací domů, protože jí zemřela matka. Pohřeb už nestihla, její sestra Sally jí dala vědět […]
  • Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha5. listopadu 2017 Zkrocená královna - Život plný strachu po boku Jindřicha VIII. - kniha Kateřina Parrová byla už dvojnásobnou vdovou. Žila na dvoře krále Jindřicha VIII. spolu se svou sestrou Nan, která byla vdaná. Kateřina měla milence, což by samo o sobě nebylo nic […]