Kritiky.cz > Pro domov > Budoucnost autonomních kamionů

Budoucnost autonomních kamionů


V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny bylo naje­to ve zku­šeb­ním pro­vo­zu více než 35 tisíc kilo­me­t­rů. Podle kon­sta­to­vá­ní řidi­čů byla jíz­da se dvě­ma kami­o­ny bez­peč­ná a poho­dl­ná, nedo­šlo k žád­ným kri­tic­kým situ­a­cím, přes­to­že kami­o­ny měly mezi sebou vel­mi krát­kou vzdá­le­nost, v roz­me­zí 15 a 21 met­rů. Rovněž došlo k ne nevý­znam­né úspo­ře pali­va.

Jedná se o nově se roz­ví­je­jí­cí trend, s jeho vyu­ži­tím se výhle­do­vě sta­ne mezi­ná­rod­ní kami­o­no­vá dopra­va efek­tiv­něj­ší a eko­lo­gič­těj­ší. Bude širo­ce vyu­ží­ván v celé logis­tic­ké síti.

kamion řidič

Mobilita budouc­nos­ti bude pro­po­je­ná a auto­ma­ti­zo­va­ná, stej­ně jako logis­ti­ka a její jed­not­li­vé ope­ra­ce. Digitálně říze­ný kon­voj, kdy jeden řidič řídí jeden nebo i více dal­ších kami­o­nů za sebou, tak­zva­ný pla­to­o­ning, bude brzy postup­ně zavá­děn do běž­né­ho pro­vo­zu. Proces je pod­po­ro­ván tech­nic­ký­mi sys­témy, prv­ní vozi­dlo urču­je rych­lost a směr a ostat­ní vozi­dla jej násle­du­jí. Umožní, aby se logis­tic­ké pro­ce­sy sta­ly efek­tiv­něj­ší­mi, bez­peč­něj­ší­mi a šetr­něj­ší­mi k život­ní­mu pro­stře­dí. Podle před­běž­ných odha­dů je mož­né pla­to­o­ning vyu­žít na při­bliž­ně 40 pro­cen­tech tras evrop­ské pře­prav­ní sítě.

kamion konvo

Ke koneč­né apli­ka­ci do sku­teč­né­ho pro­vo­zu jsou zapo­tře­bí ješ­tě dal­ší funkč­ní zkouš­ky. Při tes­tech se uká­za­lo, že sys­tém digi­tál­ní­ho říze­ní pra­co­val 98 pro­cent času bez zása­hu řidi­če. Mnohem méně, než se oče­ká­va­lo, byly zapo­tře­bí aktiv­ní zása­hy řidi­če, bylo to v prů­mě­ru pou­ze jeden­krát za 2 tisí­ce uje­tých kilo­me­t­rů. Spotřeba pali­va se sní­ži­la o téměř 4 pro­cen­ta.

Zkoumaly se i psy­cho­so­ci­ál­ní a neu­ro­fy­zi­o­lo­gic­ké účin­ky na řidi­če. Podle jejich hod­no­ce­ní důvě­řo­va­li tech­no­lo­giím a cíti­li se bez­peč­ně, žád­nou situ­a­ci nepo­psa­li jako nekon­t­ro­lo­va­tel­nou.


Foto: Pixabay

  • Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy24. března 2021 Energeticky soběstačné a nízkoenergetické domy Mnoho dnešních stavitelů již při začátku stavby myslí na zateplení svého domu, aby si tak v budoucnu ušetřilo práci a samozřejmě i nemalé náklady na vytápění. Zateplení domu ovšem […] Posted in Pro domov
  • Stavební inspirace není nikdy dost22. března 2021 Stavební inspirace není nikdy dost Stavařina to je rozhodně velmi náročná oblast. Zvláště pokud vezmeme v potaz rozvoj technologií i materiálů. Co se týče staveb, hodně se zde projevuje také životní styl a preference […] Posted in Pro domov
  • Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně?26. ledna 2021 Proč jíst mladý ječmen nebo spirulinu denně? Co je vlastně spirulina? Spirulina je modrozelená řasa, kterou známe ve formě tablet nebo jemného prášku. Spirulina má vysoký obsah bílkovin, aminokyselin a vitamínů. Spirulina […] Posted in Pro domov
  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,49911 s | počet dotazů: 210 | paměť: 50012 KB. | 10.04.2021 - 23:38:54