Budoucnost autonomních kamionů


V Německu byl v roce 2019 dokon­čen pilot­ní výzkum­ný pro­jekt spon­zo­ro­va­ný Spolkovým minis­ter­stvem dopra­vy a digi­tál­ní infrastruk­tu­ry, kdy jeden řidič řídil dva dál­ko­vě elek­tro­nic­ky pro­po­je­né kami­o­ny. Výzkum pro­bí­hal mezi Norimberkem a Mnichovem, s kami­o­ny bylo naje­to ve zku­šeb­ním pro­vo­zu více než 35 tisíc kilo­me­t­rů. Podle kon­sta­to­vá­ní řidi­čů byla jíz­da se dvě­ma kami­o­ny bez­peč­ná a poho­dl­ná, nedo­šlo k žád­ným kri­tic­kým situ­a­cím, přes­to­že kami­o­ny měly mezi sebou vel­mi krát­kou vzdá­le­nost, v roz­me­zí 15 a 21 met­rů. Rovněž došlo k ne nevý­znam­né úspo­ře pali­va.

Jedná se o nově se roz­ví­je­jí­cí trend, s jeho vyu­ži­tím se výhle­do­vě sta­ne mezi­ná­rod­ní kami­o­no­vá dopra­va efek­tiv­něj­ší a eko­lo­gič­těj­ší. Bude širo­ce vyu­ží­ván v celé logis­tic­ké síti.

kamion řidič

Mobilita budouc­nos­ti bude pro­po­je­ná a auto­ma­ti­zo­va­ná, stej­ně jako logis­ti­ka a její jed­not­li­vé ope­ra­ce. Digitálně říze­ný kon­voj, kdy jeden řidič řídí jeden nebo i více dal­ších kami­o­nů za sebou, tak­zva­ný pla­to­o­ning, bude brzy postup­ně zavá­děn do běž­né­ho pro­vo­zu. Proces je pod­po­ro­ván tech­nic­ký­mi sys­témy, prv­ní vozi­dlo urču­je rych­lost a směr a ostat­ní vozi­dla jej násle­du­jí. Umožní, aby se logis­tic­ké pro­ce­sy sta­ly efek­tiv­něj­ší­mi, bez­peč­něj­ší­mi a šetr­něj­ší­mi k život­ní­mu pro­stře­dí. Podle před­běž­ných odha­dů je mož­né pla­to­o­ning vyu­žít na při­bliž­ně 40 pro­cen­tech tras evrop­ské pře­prav­ní sítě.

kamion konvo

Ke koneč­né apli­ka­ci do sku­teč­né­ho pro­vo­zu jsou zapo­tře­bí ješ­tě dal­ší funkč­ní zkouš­ky. Při tes­tech se uká­za­lo, že sys­tém digi­tál­ní­ho říze­ní pra­co­val 98 pro­cent času bez zása­hu řidi­če. Mnohem méně, než se oče­ká­va­lo, byly zapo­tře­bí aktiv­ní zása­hy řidi­če, bylo to v prů­mě­ru pou­ze jeden­krát za 2 tisí­ce uje­tých kilo­me­t­rů. Spotřeba pali­va se sní­ži­la o téměř 4 pro­cen­ta.

Zkoumaly se i psy­cho­so­ci­ál­ní a neu­ro­fy­zi­o­lo­gic­ké účin­ky na řidi­če. Podle jejich hod­no­ce­ní důvě­řo­va­li tech­no­lo­giím a cíti­li se bez­peč­ně, žád­nou situ­a­ci nepo­psa­li jako nekon­t­ro­lo­va­tel­nou.


Foto: Pixabay

  • Začněte vhodným projektem8. ledna 2021 Začněte vhodným projektem Stavba rodinného domu je pro mnohé z nás jistě velkým a důležitým životním krokem. Ovlivní to náš život na spoustu let dopředu a velmi výrazně to změní i naše fungování během celého […] Posted in Pro domov
  • Výhody bungalovů24. prosince 2020 Výhody bungalovů Bungalov je oblíbený typ domu, ve kterém nemusíte vůbec používat schody, což je jedna z jeho hlavních výhod. Nad touto výhodou jistě zajásají všichni invalidé, pro které je […] Posted in Pro domov
  • Odškodnění za zpoždění28. listopadu 2020 Odškodnění za zpoždění Určitě je dobré, když využijete své šance a necháte se od společnosti finančně odškodnit. Někoho by ani nenapadlo, že by měl nárok na finanční kompenzaci, ale tohle je naprosto jasné. […] Posted in Pro domov
  • Malý pozemek a dům27. listopadu 2020 Malý pozemek a dům Veliký pozemek u domu a pro stavbu domu, nemusí vyhovovat každému. Jsou lidé, kteří sice ocení volný prostor kolem sebe a sousedy dál od domu. Nevýhodou je ovšem péče o velký pozemek, […] Posted in Pro domov
  • Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu24. listopadu 2020 Nechte si postavit od stavební firmy dřevostavbu Láká vás vlastní bydlení v rodinném domě se zahradou a rozhodujete se co za dům si necháte od profesionální firmy postavit? V posledních letech jsou stále více rozšířené a oblíbené […] Posted in Pro domov
  • Dřevostavba, neznamená stodola22. listopadu 2020 Dřevostavba, neznamená stodola Slovo dřevostavba ve vás asociuje něco levného? Máte pocit, že se jedná o levné a tudíž neplnohodnotné bydlení pro rodinu? Vybavíte si vždy nějakou dřevěnou stodolu, v lepším případě […] Posted in Pro domov
  • Zjistěte o firmě co nejvíce16. listopadu 2020 Zjistěte o firmě co nejvíce Při výběru zhotovitele vaší nové dřevostavby se musíte zaměřit na několik důležitých hledisek. V první řadě budete jistě překvapeni množstvím firem, které se dřevostavbou zabývají. A […] Posted in Pro domov
  • Souboj Titánů -15. srpna 2010 Souboj Titánů -   Film natáčející se několik měsíců a na různých místech ve světě je remakem původního Souboje Titánů. Je to nová vlna blockbusterů, která byla […] Posted in Recenze
  • Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří20. dubna 2017 Finále Plzeň začíná již dnes, přivítá nejen filmové fanoušky, ale i mnoho známých tváří Plzeň, 18. 4. 2017 – 30. ročník filmového festivalu Finále Plzeň odstartuje již tento čtvrtek, 20. dubna, předpremiérou Hřebejkova prvního dílu z trilogie Zahradnictví. Zahájení se […] Posted in Festivaly
  • John McClane..... se vrátí?!
https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/?utm_source=ig_web_copy_link18. října 2020 John McClane..... se vrátí?! https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/?utm_source=ig_web_copy_link John McClane..... se vrátí?! https://www.instagram.com/p/CGdX9MKgwWE/?utm_source=ig_web_copy_link Posted in Krátké filmové aktuality
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,49410 s | počet dotazů: 229 | paměť: 46752 KB. | 17.01.2021 - 09:43:13