Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Buď v pogodě – veselé čtení pro dobrou náladu

Buď v pogodě – veselé čtení pro dobrou náladu

031
031
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Kdo z nás by se v sou­čas­né době nepo­tře­bo­val dostat do poho­dy? Oblíbená hereč­ka Sandra Pogodová se svým otcem Richardem na to mají skvě­lý recept. Při čte­ní jejich 39 poví­dek není o smích nou­ze.

Kniha nava­zu­je na úspěš­ný prv­ní díl s názvem Hoď se do pogo­dy, vyda­ný v roce 2019. Stejně jako jejich prvo­ti­na, i ten­to sva­zek doslo­va pře­té­ká neu­vě­ři­tel­ný­mi his­tor­ka­mi, kte­ré se sku­teč­ně sta­ly.

Úvodu autor­ka podo­tý­ká, že čte­ná­ři, kte­ří si poří­di­li tuto kníž­ku, uči­ni­li něco pro své zdra­ví, pro­to­že smích léčí. Soubor otví­rá vzpo­mín­ka s názvem Tak hlav­ně že jsem popu­lár­ní a postup­ně nás pře­svěd­ču­je, že ve spo­leč­nos­ti této dvo­ji­ce není nic nemož­né. Bohatá obra­zo­tvor­nost, bri­lant­ní smy­sl pro humor i nápa­di­té meta­fo­ry a při­rov­ná­ní z toho­to díla děla­jí čte­nář­skou lahůd­ku.

Richard Pogoda popi­su­je dobu, kdy pra­co­val jako kla­ví­ris­ta a dis­k­žo­kej za soci­a­lis­mu a zažil nejed­nu zají­ma­vou taneč­ní zába­vu. Jeho dce­ra zmi­ňu­je herec­ké kole­gy, přá­te­le i ces­ty po Vietnamu, Drážďanech či Chorvatsku. Připomíná nám, že natá­če­ní a herec­tví obec­ně může být občas nebez­peč­né. Zárukou pes­t­ros­ti je stří­dá­ní obou vypra­vě­čů, aby se čte­nář ani chví­li nenu­dil. Prostor je věno­ván i tako­vým osob­nos­tem, jako je Miroslav Horníček, Pavel Dostál, Karel Plíhal nebo Petr Rychlý. Příběhy smě­řu­jí sviž­ně ke vtip­né poin­tě a kaž­dý postřeh tam má své mís­to.

Jak Richard Pogoda s Miroslavem Horníčkem vyře­ši­li pro­blém zapo­me­nu­té koši­le? Co zna­me­ná ter­mín nuk­le­ár­ní hra­ní? Jaké lum­pár­ny pro­vá­dě­la Sandra se svou star­ší sestrou? Gejzír humo­ru prýští od prv­ní do posled­ní stra­ny, a to za dopro­vo­du 39 foto­gra­fií z rodin­né­ho archi­vu s vtip­ným popis­kem.

Co zaži­li s Renaultem 4CV? Čím si Sandra vyslou­ži­la pře­zdív­ku Kyklop? Jak dopadla její ztrá­ta kabel­ky ve vla­ku? To vše se zde dozví­me. O spi­so­va­tel­či­ně řidič­ském umě­ní vyprá­ví povíd­ka Automobilový pře­bor­ník. Její nevy­da­ře­ná sna­ha o opá­le­ní je popsá­na v Solárkové kra­sa­vě. O plném herec­kém nasa­ze­ní vypo­ví­dá črta Dokud nejsi ležák, hra­ješ. Jak skon­či­la ztrá­ta otco­vy peně­žen­ky, si může­me pře­číst v his­tor­ce Pokus o nechtě­nou vánoč­ní cha­ri­tu. Výstižné jsou i názvy jed­not­li­vých pří­hod, mimo jiné Nacucaná hereč­ka, První máj s Fidélem, Běloušova der­ni­é­ra nebo Zub nar­ko­man.

Buď v pogo­dě bych ozna­či­la za oddychov­ku, po jejímž pře­čte­ní nám sko­ro bude líto, že  výpra­va do svě­ta těch­to nevšed­ních osob­nos­tí už kon­čí. A tak by to mělo u správ­né­ho humo­ru být. Svazek se odvá­žím hod­no­tit jako jeden z nej­vtip­něj­ších tex­tů posled­ních let.

  • Autor: Pogoda Richard, Pogodová Sandra
  • Název: Buď v pogo­dě
  • Nakladatel: Grada Publishing, a.s., pod znač­kou Cosmopolis
  • Datum vydá­ní: 8.04.2021
  • ISBN: 978-80-271-1223-4
  • EAN: 9788027112234
  • Jazyk: češ­ti­na
  • Počet stran: 208
  • Vazba: paper­back
  • Hodnocení: 98 %

Foto: Grada Publishing, a.s. & Martina Masaříková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,38910 s | počet dotazů: 260 | paměť: 61666 KB. | 01.12.2022 - 15:37:47