Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buct03
Buct03

Všude na svě­tě jsou obcho­dy, kte­ré nabí­ze­jí své zbo­ží zákaz­ní­kům. V Americe mají hlav­ně hypar­mer­ke­ty, kde jsou při­pra­ve­ny nejen potra­vi­ny, ale také dal­ší spo­třeb­ní věci k pro­de­ji. V jed­nou z nich, Shopwellu, se ode­hra­je oprav­du nevšed­ní pří­běh.

Jako kaž­dý den se i 3.července těší všech­ny potra­vi­ny na to, až bude obchod ote­vřen, vstou­pí zákaz­ní­ci, „boho­vé“, a odne­sou je z obcho­du do Příštího svě­ta, kde je pro ně při­pra­ven ráj. Být vyvo­le­ným je jejich cílem, a pro­to se sna­ží dostat za kaž­dou cenu k zákaz­ní­ko­vi a chtě­jí skon­čit u něj v nákup­ním koší­ku. Jedním z nich je i párek Frank, kte­rý je se svý­mi kama­rá­dy Barrym a Carlem v uza­vře­ném bale­ní pár­ků. Vedle nich jsou zaba­le­né žemle a do jed­né z nich, Brendy, je Frank úpl­ně hoto­vý. V regá­lu se navzá­jem utě­šu­jí, že budou spo­leč­ně nakou­pe­ni, dosta­nou se do Příštího svě­ta, kde se dosta­nou ze svých pyt­lí­ků, aby se koneč­ně moh­li do sebe zasu­nout. Jejich přá­ní se může i spl­nit, ale okol­nos­ti jsou zce­la jiné­ho názo­ru. Zvláště poté, co jim medo­vá hoř­či­ce, kte­rou vra­cí zpět zákaz­ník do regá­lu, pro­zra­dí, co vlast­ně čeká na všech­ny potra­vi­ny ve svě­tě lidí. Nikdo mu ale nevě­ří, a pro­to se Frank, kte­ré­mu není jeho cho­vá­ní jed­no, odhod­lá vydat se do svě­ta lidí a dozvě­dět se celou prav­du, byť by byla sebe­hor­ší.

Buct01

Scénář k fil­mu napsa­li Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen a Evan Goldberg. Roten a Goldberg jsou auto­ry mno­ha fil­mo­vých kome­dií (Travička zele­ná, Interview) a roz­hod­li se napsat scé­nář k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu, kte­rý bude počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný a jen pro dospě­lé divá­ky. Společně s ostat­ní­mi se roz­hod­li vybrat hrdi­ny z oblas­ti potra­vin, kde kaž­dý má svůj cíl a smy­sl živo­ta. Stejně jako u lidí totiž nechtě­jí jenom čekat, co jim život při­ne­se, ale chtě­jí si sami uží­vat.

Buct02

Diváci ve fil­mu neu­vi­dí žád­né zná­mé herec­ké tvá­ře, ale zato je usly­ší v rolích jed­not­li­vých postav. Barryho namlu­vil Michael Cera (Mládí v hajzlu) a svým hla­sem dotvo­řil tuto posta­vu k doko­na­los­ti. Jeho žen­ský pro­těj­šek, Brendu, namlu­vi­la Kristen Wiig (Ženy sobě), kte­rá jí doda­la svým hla­sem sexap­peal. Mladého a malé­ho Franku zvlá­dl Seth Rogen, kte­rý mu dal počá­teč­ní chla­pec­ký výraz, aby se poz­dě­ji změ­nil v muž­ný hlas. Postavu mexi­čan­ky Terezy namlu­vi­la Salma Hayek a svou roli zvlád­la per­fekt­ně.

Režisérem fil­mu jsou Conrad Vernon a Greg Tiernan, kte­ří se sna­ži­li nato­čit zábav­ný film plný nará­žek hrub­ší­ho zrna. Nevím jak v Americe, ale mě pře­kva­pi­la úvod­ní pís­nič­ka, kdy se obje­vu­je víra v lep­ší budouc­nost. Ve fil­mu se obje­vu­jí i pro­blémy sou­čas­né kon­zum­ní spo­leč­nos­ti (nábo­žen­ství, sexu­a­li­ta, dro­go­vá závis­lost). Tvůrci tato téma­ta zpra­co­va­li  netra­dič­ně, aby vše kom­plet­ně pro­mí­cha­li v závě­reč­ných scé­nách.

Film je prv­ním celo­ve­čer­ním počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ným mlá­de­ži nepří­stup­ným fil­mem, kte­rý nabíd­ne dospě­lým zába­vu ve for­mě koši­la­té kon­ver­za­ce, pís­ni­ček a scé­nek. Pro lep­ší vychut­ná­ní sním­ku bych dopo­ru­či­la před zhléd­nu­tím kon­zu­ma­ci alko­ho­lu a nedo­po­ru­či­la bych ho na prv­ní roman­tic­kou schůzku či prudér­ním divá­kům.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Kopačky13. dubna 2022 Kopačky Hrdina komedie z úspěšné producentské stáje Juda Apatowa se vyrovnává se situací, která potkala nebo ještě potká mnoho z nás – dostal košem. A přes neradostné téma je to podívaná […] Posted in Retro filmové recenze
  • Noc v muzeu 226. července 2021 Noc v muzeu 2 Ben Stiller, mimo jiné hlavní postava této komedie, nemá za sebou příliš úspěšné období, co se týče kasovních titulů. Snímek Těsně vedle 2007 od režiséru Farellových, na který se celý štáb […] Posted in Retro filmové recenze
  • Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny27. listopadu 2019 Frida - herecký koncert Salmy Hayek a Alfreda Moliny Frida je místy poetický, místy tragický, většinou hraný, ale chvílemi i animovaný film, v němž sledujeme osudy mexické malířky první poloviny 20. století Fridy Kahlo od jejího dívčího věku […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka.7. května 2019 Jak vycvičit draka 2 - Už žádné psí a kočičí mazlíčci, ale pořádný drak je tím správným přítelem člověka. Alespoň tak to chodí na ostrově Blp u Vikingů. A musím konstatovat, že by se mi občas nějaký ochočený drak docela líbil. Život s draky je dobrodružný i bezpečný zároveň. To ví dobře Škyťák […] Posted in Retro filmové recenze
  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […] Posted in Filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE9. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - … A TECHNOLOGIE Umění a technologie se ve společnosti DreamWorks Animation setkávají ve velkém stylu. Technologie zde vždy slouží umělcům a animaci. „Do technologického vývoje zapojujeme umělce a koncové […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ8. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - INSPIRACE … UMĚNÍ  Když skončila výroba prvního dílu dračí trilogie a než započala výroba druhého, režisér Dean Deblois, producentka Bonnie Arnoldová, vedoucí designér Gil Zimmerman, výtvarník Pierre […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ7. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monstrózní „alfa“ drak ukrývá v jeskyni, kde mu ostatní draci podávají potravu, nebo riskují, že je sám […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,73735 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56756 KB. | 03.07.2022 - 13:05:08