Kritiky.cz > Filmové recenze > Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buchty a klobásy (Sausage Party) - 55 %

Buct03

Všude na svě­tě jsou obcho­dy, kte­ré nabí­ze­jí své zbo­ží zákaz­ní­kům. V Americe mají hlav­ně hypar­mer­ke­ty, kde jsou při­pra­ve­ny nejen potra­vi­ny, ale také dal­ší spo­třeb­ní věci k pro­de­ji. V jed­nou z nich, Shopwellu, se ode­hra­je oprav­du nevšed­ní pří­běh.

Jako kaž­dý den se i 3.července těší všech­ny potra­vi­ny na to, až bude obchod ote­vřen, vstou­pí zákaz­ní­ci, „boho­vé“, a odne­sou je z obcho­du do Příštího svě­ta, kde je pro ně při­pra­ven ráj. Být vyvo­le­ným je jejich cílem, a pro­to se sna­ží dostat za kaž­dou cenu k zákaz­ní­ko­vi a chtě­jí skon­čit u něj v nákup­ním koší­ku. Jedním z nich je i párek Frank, kte­rý je se svý­mi kama­rá­dy Barrym a Carlem v uza­vře­ném bale­ní pár­ků. Vedle nich jsou zaba­le­né žemle a do jed­né z nich, Brendy, je Frank úpl­ně hoto­vý. V regá­lu se navzá­jem utě­šu­jí, že budou spo­leč­ně nakou­pe­ni, dosta­nou se do Příštího svě­ta, kde se dosta­nou ze svých pyt­lí­ků, aby se koneč­ně moh­li do sebe zasu­nout. Jejich přá­ní se může i spl­nit, ale okol­nos­ti jsou zce­la jiné­ho názo­ru. Zvláště poté, co jim medo­vá hoř­či­ce, kte­rou vra­cí zpět zákaz­ník do regá­lu, pro­zra­dí, co vlast­ně čeká na všech­ny potra­vi­ny ve svě­tě lidí. Nikdo mu ale nevě­ří, a pro­to se Frank, kte­ré­mu není jeho cho­vá­ní jed­no, odhod­lá vydat se do svě­ta lidí a dozvě­dět se celou prav­du, byť by byla sebe­hor­ší.

Buct01

Scénář k fil­mu napsa­li Kyle Hunter, Ariel Shaffir, Seth Rogen a Evan Goldberg. Roten a Goldberg jsou auto­ry mno­ha fil­mo­vých kome­dií (Travička zele­ná, Interview) a roz­hod­li se napsat scé­nář k celo­ve­čer­ní­mu fil­mu, kte­rý bude počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ný a jen pro dospě­lé divá­ky. Společně s ostat­ní­mi se roz­hod­li vybrat hrdi­ny z oblas­ti potra­vin, kde kaž­dý má svůj cíl a smy­sl živo­ta. Stejně jako u lidí totiž nechtě­jí jenom čekat, co jim život při­ne­se, ale chtě­jí si sami uží­vat.

Buct02

Diváci ve fil­mu neu­vi­dí žád­né zná­mé herec­ké tvá­ře, ale zato je usly­ší v rolích jed­not­li­vých postav. Barryho namlu­vil Michael Cera (Mládí v hajzlu) a svým hla­sem dotvo­řil tuto posta­vu k doko­na­los­ti. Jeho žen­ský pro­těj­šek, Brendu, namlu­vi­la Kristen Wiig (Ženy sobě), kte­rá jí doda­la svým hla­sem sexap­peal. Mladého a malé­ho Franku zvlá­dl Seth Rogen, kte­rý mu dal počá­teč­ní chla­pec­ký výraz, aby se poz­dě­ji změ­nil v muž­ný hlas. Postavu mexi­čan­ky Terezy namlu­vi­la Salma Hayek a svou roli zvlád­la per­fekt­ně.

Režisérem fil­mu jsou Conrad Vernon a Greg Tiernan, kte­ří se sna­ži­li nato­čit zábav­ný film plný nará­žek hrub­ší­ho zrna. Nevím jak v Americe, ale mě pře­kva­pi­la úvod­ní pís­nič­ka, kdy se obje­vu­je víra v lep­ší budouc­nost. Ve fil­mu se obje­vu­jí i pro­blémy sou­čas­né kon­zum­ní spo­leč­nos­ti (nábo­žen­ství, sexu­a­li­ta, dro­go­vá závis­lost). Tvůrci tato téma­ta zpra­co­va­li  netra­dič­ně, aby vše kom­plet­ně pro­mí­cha­li v závě­reč­ných scé­nách.

Film je prv­ním celo­ve­čer­ním počí­ta­čo­vě ani­mo­va­ným mlá­de­ži nepří­stup­ným fil­mem, kte­rý nabíd­ne dospě­lým zába­vu ve for­mě koši­la­té kon­ver­za­ce, pís­ni­ček a scé­nek. Pro lep­ší vychut­ná­ní sním­ku bych dopo­ru­či­la před zhléd­nu­tím kon­zu­ma­ci alko­ho­lu a nedo­po­ru­či­la bych ho na prv­ní roman­tic­kou schůzku či prudér­ním divá­kům.

  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […] Posted in Filmové recenze
  • Vetřelec: Covenant17. května 2017 Vetřelec: Covenant Ve vesmíru váš řev nikdo neslyší. Po téměř čtyřech desetiletích zůstávají tato slova synonymem pro čirou a neúprosnou intenzitu mistrovského díla Ridleyho Scotta, futuristického hororu […] Posted in Speciály
  • Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU17. května 2017 Vetřelec: Covenant - VÍTEJTE NA PALUBĚ COVENANTU Ridley Scott od počátku chtěl, aby tekla krev. „Myslím, že Ridleyho první slova byla ‘Bude to tvrdý film ratingu R a budeme potřebovat opravdu hodně filmové krve,” vzpomíná producent […] Posted in Speciály
  • Milovník po přechodu - 70 %13. července 2017 Milovník po přechodu - 70 % Maximo žije se svou sestrou a rodiči v malém domku a je šťastný až do okamžiku, kdy se mu při nehodě zabije otec. Díky tomu má Maximo jasno v tom, jak se bude za pár let živit. Ne jako […] Posted in Filmové recenze
  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […] Posted in Filmové recenze
  • Ona - 65 % 27. dubna 2014 Ona - 65 % Kdo si myslí, že romantická láska má místo jen na písečné pláži s nezbytným drinkem a v kruhu okouzlujících mladých lidí, ten bude filmem Ona překvapen. Hlavní hrdina tohoto filmu, nesmělý […] Posted in Filmové recenze
  • Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60%2. března 2016 Ave, Caesar! (Hail, Caesar!) – Recenze – 60% Nová komedie bratrů Ethana a Joela Coenových Ave, Caesar! skládá poctu americké kinematografii 50. let a zároveň si z této epochy mírně satiricky utahuje. Její těžiště spočívá v hemžení […] Posted in Filmové recenze
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK10. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - LÁSKYPLNÝ DRAK  Čím to je, že se dračí příběh dotkl srdcí tolika lidí? Producentka Bonnie Arnoldová naznačuje, že za tím je univerzální přitažlivost vztahu Škyťáka a Bezzubky. „Je to poprvé, co jsem […] Posted in Články
  • JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET 6. června 2014 JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - CO SE ZMĚNILO ZA PĚT LET V roce 2010 „vletěl“ do kin snímek Jak vycvičit draka z produkce DreamWorks Animation. Diváci po celém světě si ho zamilovali díky jeho letecké akčnosti, duchaplnému humoru a dramatické […] Posted in Články
  • MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS1. října 2014 MILIARDA KATAPULTOVANÝCH PTÁKŮ FANOUŠKŮM ODHALILA HVĚZDY, KTERÉ V ORIGINÁLE NAMLUVÍ POSTAVY SNÍMKU ANGRY BIRDS V uplynulých 48 hodinách objevili fanoušci hry Angry Birds ve hře překvapivou věc: po odpálení celkem jedné miliardy ptáků získali možnost seznámit se s herci, kteří v originále propůjčí […] Posted in Články

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...