Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > BRYAN CRANSTON

BRYAN CRANSTON

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

BRYAN CRANSTON zís­kal tři ceny Emmy® za sebou za vyni­ka­jí­cí muž­ský herec­ký výkon v seri­á­lu za svou roli v seri­á­lu tele­viz­ní spo­leč­nos­ti AMC „Perníkový táta“ a je tak tepr­ve dru­hým her­cem v his­to­rii, kte­rý zís­kal cenu Emmy za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon tři­krát za sebou a prv­ním tako­vým her­cem, kte­rý tyto ceny zís­kal za tele­viz­ní seri­ál. Za ztvár­ně­ní zápor­né­ho hrdi­ny v seri­á­lu Waltera Whitea zís­kal Cranston také dvě ceny Screen Actors Guild (SAG) a Zlatý Glóbus a dal­ší nomi­na­ce na ceny Emmy, Zlatý Glóbus a SAG. Společně s dal­ší­mi her­ci v seri­á­lu zís­kal cenu SAG za nej­lep­ší herec­ké obsa­ze­ní seri­á­lu a byl oce­něn Asociací tele­viz­ních kri­ti­ků.

V sou­čas­nos­ti Cranston debu­tu­je na Broadway v roli pre­zi­den­ta Lyndona B. Johnsona ve hře dra­ma­ti­ka Roberta Schenkkana, drži­te­le Pulitzerovy ceny, „All the Way“. Hra líčí rané obdo­bí pre­zi­dent­ství LBJ a jeho vzta­hy s hlav­ní­mi poli­tic­ký­mi před­sta­vi­te­li, včet­ně Martina Luthera Kinga ml., J. Edgara Hoovera a sená­to­ra Richarda Russella. Kritika nad­še­ně hod­no­ti­la Cranstona za jeho výkon v prá­vě skon­če­né vypro­da­né řadě před­sta­ve­ní v American Repertory Theatre v Cambridge ve stá­tě Massachusetts.

Na plát­nech kin nedáv­no Cranston ztvár­nil roli agen­ta CIA Jacka 0’Donnella ve fil­mu drži­te­le Oscara za nej­lep­ší film Bena Afflecka „Argo“, za kte­rý zís­kal spo­leč­ně s ostat­ní­mi her­ci cenu SAG za vyni­ka­jí­cí herec­ké obsa­ze­ní. Připravuje se natá­če­ní fil­mu Jaya Roacha „Trumbo“, ve kte­ré bude Cranston hrát hlav­ní roli Daltona Trumba, jed­no­ho z nej­ú­spěš­něj­ších holly­wo­od­ských scé­náris­tů, jehož kari­é­ra skon­či­la, když byl v roce 1940 obvi­něn ze spol­če­ní s komu­nis­ty a oci­tl tak na čer­né lis­ti­ně.

V loň­ském roce namlu­vil Cranston Vitality ve fil­mu „Madagaskar 3″ a brzy pro­půj­čí hlas jed­né z postav ve fil­mu spo­leč­nos­ti DreamWorks „Kung Fu Panda 3″. Dlouhý seznam jeho fil­mo­vých poči­nů zahr­nu­je: rema­ke fil­mu „Total Recall“ (režie Len Wiseman); „Rock of Ages“ (režie Adam Shankman); kri­ti­kou oce­ně­ný film reži­sé­ra Nicolase Windinga Refna „Formule!“, ve kte­rém dále hrá­li Ryan Gosling a Carey Mulligan. Další fil­my: „Nákaza“, „John Carter of Mars“, „Moje krás­ná uči­tel­ka“, „The

Lincoln Lawyer“, „Little Miss Sunshine“, „Seeing Other People“, „Zachraňte vojí­na Ryana“ a „To je náš hit!“.

Cranston se naro­dil v herec­ké rodi­ně a vyrůs­tal v již­ní Kalifornii. Jako herec debu­to­val ve věku osmi let v rekla­mě cha­ri­ta­tiv­ní spo­leč­nos­ti United Way. O herec­tví se začal váž­ně zají­mat až po dokon­če­ní vyso­ké ško­ly. Během výle­tu na motor­kách přes celou zemi, na kte­rý se vydal se svým bra­t­rem, se sezná­mil s ochot­nic­kým diva­dlem a začal se zají­mat o všech­no, co k diva­dlu pat­ří. Brzo začal hrát v let­ním diva­dle.

Cranston se vrá­til do Los Angeles a brzo dostal roli v tele­viz­ním fil­mu „Love Without End“, po kte­rém pode­psal smlou­vu na seri­ál tele­vi­ze ABC „Loving“. V násle­du­jí­cím obdo­bí hrál v čet­ných tele­viz­ních pořa­dech, mimo jiné v roli Hala v sed­mi­le­tém seri­á­lu tele­vi­ze FOX „Malcolm v nesná­zích“, za kte­rou byl nomi­no­ván na Zlatý gló­bus a tři ceny Emmy; opa­ku­jí­cí se role den­tis­ty Tima Whatleye v seri­á­lu „Show Jerryho Seinfelda“; role Buzze Aldrina v oce­ňo­va­né mini­sé­rii kaná­lu HBO „Ze Země na Měsíc“; v tele­viz­ním fil­mu „I Know My First Name is Steven“.

Cranston je úspěš­ný také za kame­rou, jako reži­sér, scé­náris­ta a pro­du­cent. Získal tři nomi­na­ce na cenu Directors Guild of America (DGA), prv­ní za epi­zo­du kome­di­ál­ní­ho seri­á­lu „Taková moder­ní rodin­ka“, letos dal­ší dvě za epi­zo­dy seri­á­lů „Taková moder­ní rodin­ka“ a „Perníkový táta“. Za pro­duk­ci seri­á­lu „Perníkový táta“ zís­kal ceny Emmy a Producers Guild of America Award za nej­lep­ší dra­ma­tic­ký seri­ál.

V minu­los­ti napsal pro svou man­žel­ku Robin Dearden původ­ní roman­tic­ké dra­ma „Last Chance“, kte­ré také reží­ro­val a hrál v něm. Dále reží­ro­val něko­lik epi­zod seri­á­lu „Malcolm v nesná­zích“ a kome­dii tele­viz­ní sta­ni­ce Comedy Central „Speciál Unit“. V roce 2011 byl Cranston výkon­ným pro­du­cen­tem on-line seri­á­lu por­tá­lu Atom.com „The Handlers“, ve kte­rém hrál roli Jacka Powerse, poli­ti­ka vedou­cí­ho kam­paň za zvo­le­ní do sená­tu stá­tu.

Kdykoliv je to mož­né, Cranston se i nadá­le věnu­je své­mu milo­va­né­mu diva­dlu. Mezi jeho diva­del­ní úspě­chy pat­ří role ve hrách „The God of Hell“, „Chapter Two“, „Zkrocení zlé ženy“, „A DolTs House“, „Eastern Standard“, „Wrestlers“, „Barefoot in the Park“ a „The Steven Weed Show“, za kte­rou zís­kal cenu Drama-Logue Award.

Kromě toho Cranston pro­du­ko­val osvě­to­vé DVD nazva­né KidSmartz, kte­ré má infor­mo­vat rodi­ny, jak před­chá­zet úno­sům dětí a chrá­nit je před inter­ne­to­vý­mi pre­dá­to­ry. Výnosy z pro­de­je DVD KidSmartz jsou urče­ny pro Národní cen­t­rum pro pohře­šo­va­né a zne­u­ží­va­né děti.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,79088 s | počet dotazů: 253 | paměť: 60033 KB. | 19.08.2022 - 15:30:26