BRUCE WILLIS

Willis

Bruce Willis během své dosa­vad­ní kari­é­ry pro­ká­zal neu­vě­ři­tel­nou vše­stran­nost: od boxe­ra v Tarantinově Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí (Zlatá pal­ma v Cannes 1994) přes zálet­né­ho pod­ni­ka­te­le ve fil­mu Roberta Bentona Nejsem blá­zen, hrdin­né­ho ces­to­va­te­le časem ve sním­ku 12 opic reži­sé­ra Terryho Gilliama, trau­ma­ti­zo­va­né­ho vete­rá­na z Vietnamu ve fil­muV nepřá­tel­ském poli Normana Jewisona, sou­cit­né­ho dět­ské­ho psy­cho­lo­ga v Šestém smys­lu M. Nighta Shyamalana (film nomi­no­ván na Oscara, film i Willis zís­ka­li oce­ně­ní People’s Choice Award), až po iko­nic­kou roli detek­ti­va Johna McClanea v sérii Smrtonosných pas­tí.

Bruce Willis

Po stu­diu na pres­tiž­ním diva­del­ním obo­ru na Montclair State College zdo­ko­na­lo­val rodák z New Jersey své herec­ké umě­ní v řadě diva­del­ních her a nespočtu tele­viz­ních reklam, až se mu poda­ři­lo zís­kat hlav­ní roli v diva­del­ním dra­ma­tu Láskou posed­lí (1984) Sama Sheparda, jehož se na off-Broadway ode­hrá­lo 100 repríz.

Brzy se z Willise sta­la svě­to­vá hvězda s řadou herec­kých oce­ně­ní: byl vybrán ze tří tisíc zájem­ců o roli sou­kro­mé­ho očka Davida Addisona v popu­lár­ním TV seri­á­lu Měsíční svit, za kte­rý zís­kal cenu Emmy a Zlatý gló­bus. V téže době nato­čil svůj celo­ve­čer­ní herec­ký debut, roman­tic­kou kome­dii Schůzka nasle­po vrežii Blakea Edwardse, kde mu part­ner­kou byla Kim Basingerová.

V roce 1988 se popr­vé obje­vil v roli Johna McClanea v divác­kém trhá­ku Smrtonosná past, kte­rý ten rok pat­řil mezi kasov­ně nej­ú­spěš­něj­ší fil­my. K této posta­vě se poz­dě­ji vrá­til ve čtyřech pokra­čo­vá­ních:Smrtonosná past 2 (1990),Smrtonosná past 3 (z hle­dis­ka tržeb celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší film roku 1995), Smrtonosná past 4.0(jeden z kasov­ních hitů léta 2007) a nyní Smrtonosná past: Opět v akci (2013).

Willisův širo­ký záběr zahr­nu­je spo­lu­prá­ci s uzná­va­ný­mi reži­sé­ry, jako jsou Michael Bay (Armageddon), M. Night Shyamalan (Šestý smy­sl,Vyvo­le­ný), Alan Rudolph (Vražedné myš­len­ky,Snídaně šam­pi­o­nů), Walter Hill (Poslední zůstá­vá), Robert Benton (Billy Bathgate, Nejsem blá­zen), Rob Reiner (Druhá šan­ce), Ed Zwick (Stav oble­že­ní), Luc Besson (Pátý ele­ment), Barry Levinson (Banditi, Co se vlast­ně sta­lo), Robert Zemeckis (Smrt jí slu­ší) a Robert Rodriguez (Sin City – měs­to hří­chu, Grindhouse: Planeta Teror).

Mezi dal­ší celo­ve­čer­ní fil­my, v nichž si Willis zahrál, pat­ří: Šakal, Mercury, Hartova vál­ka, Můj sou­sed zabi­ják (a pokra­čo­vá­ní Můj sou­sed zabi­ják 2), Kid, Slzy slun­ce, Rukojmí,16 blo­ků, Alpha Dog, Nabít a zabít a Neznámý svůd­ce. Také namlu­vil posta­vu malé­ho rozum­bra­dy Mikeyho ve fil­mech: Kdopak to mlu­ví a Kdopak to mlu­ví 2, dálehlav­ní posta­vy ani­mo­va­ných hitů:Za plo­tem (mýval RJ) a Lumpíci v divo­či­ně(pes Spike).

V minu­lém roce si Willis na své herec­ké kon­to úspěš­ně při­psal dva kri­ti­kou opě­vo­va­né sním­ky. Až vyjde měsíc od reži­sé­ra Wese Andersona, za kte­rý byli Willis i film samot­ný nomi­no­vá­ni na Independent Film Awards. Dále sci-fi thriller reži­sé­ra Riana Johnsona Looper, kde si zahrál s Josephem Gordonem Levittem. V sou­čas­né době se Willis opět na fil­mo­vém plát­ně sejde s Helen Mirrenovou, Johnem Malkovichem a Mary Louise Parkerovou ve fil­mu Red 2 (pokra­čo­vá­ní akč­ní kome­die Red, nomi­no­va­né na Zlatý gló­bus).

Kromě prá­ce před kame­rou Willis také pro­du­ko­val fil­my Rukojmía Můj sou­sed zabi­jáka byl výkon­ným pro­du­cen­tem Snídaně šam­pi­o­nů, adap­ta­ce kniž­ní­ho best­selle­ru Kurta Vonneguta. Spolu s bra­t­rem Davidem Willisem a obchod­ním part­ne­rem Stephenem Eadsem spo­luza­lo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Willis Brothers Films síd­lí­cí v Los Angeles.

Willis neo­pus­til ani diva­del­ní svět. V roce 1997 spo­lu zalo­žil nezisko­vou diva­del­ní spo­leč­nost A Company of Fools, jejímž cílem je roz­ví­jet a udr­žo­vat diva­del­nic­tví ve Wood River Valley ve stá­tě Idaho i po celých Spojených stá­tech. V Liberty Theater v Hailey v Idahu reží­ro­val čer­nou kome­dii Sama Sheparda True West, v níž si rov­něž zahrál. Hru, pojed­ná­va­jí­cí o kom­pli­ko­va­ném vzta­hu dvou bra­trů, vysí­la­la síť tele­viz­ních kaná­lů Showtime a byla věno­vá­na Willisovu zesnu­lé­mu brat­ru Robertovi.

Willis je i vyni­ka­jí­cí muzi­kant. V roce 1986 vydal u nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti Motown album The Return of Bruno, kte­ré zís­ka­lo pla­ti­no­vou des­ku a jehož sou­čás­tí byl také hit Respect Yourself, kte­rý vyšpl­hal až na pátou příč­ku hit­pa­rá­dy Billboard Hit 100. O tři roky poz­dě­ji vydal dru­hé albumIf It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger. V roce 2002 se svou sku­pi­nou Bruce Willis and the Blues Band vyra­zil na tur­né po ame­ric­kých klu­bech a také zahrál ame­ric­kým vojá­kům v Iráku.


Ohodnoťte článek


Tiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Bruce Willis20. března 2015 Bruce Willis Bruce Willis (19. března 1955 Idar-Oberstein) celým jménem Walter Bruce Willis, je americký filmový herec a producent a také zpěvák. Proslavil se ve filmech Smrtonosná past, kde hrál […]
  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O NATÁČENÍ Poblíž vstupu do parku na budapešťském náměstí Svobody naproti velvyslanectví Spojených států se ve stínu sovětského válečného památníku protnou dvě velké americké ikony, jedna skutečná a […]
  • Rukojmí - recenze14. července 2005 Rukojmí - recenze Bruce Willis by potřeboval pořádně nakopnout. Nemám teď na mysli fyzický útok na jeho sedací partie, ale jeho účinkování ve filmech. Od dob Pulp Fiction, Posledního skauta nebo, dejme […]
  • Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana17. ledna 2019 Šestý smysl (1999) - Nejlepší film M. Night Shyamalana M. Night Shyamalan je jedním z těch mužů, kteří vystřílejí všechny nejlepší nápady hned v počátku svojí kariéry. V roce 1999 to byl jeden z nejnadějnějších režisérů, v současnosti jsou […]
  • Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU28. února 2013 Speciál: Smrtonosná past: Opět v akci - O FILMU Bruce Willis se ve skvělé formě vrací se svou nejslavnější filmovou rolí - jako nezničitelný policejní detektiv John McClane! Tentokráte přijíždí do Moskvy, aby tady našel svého syna Jacka […]
  • Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský30. září 2018 Smrtonosná past: Opět v akci - probleskne dokonce Patrik Rytmus Vrbovský Z pokračování Smrtonosné pasti nemám radost už od „druhého dílu“. Ale až do čtvrtého se na to alespoň dalo koukat a divák se bavil. Pátá „Smrtonosná past: Opět v akci“ s původním názvem „A […]
  • G.I. Joe 2: Odveta - 40%31. března 2013 G.I. Joe 2: Odveta - 40% Jsou tomu 4 roky, co šel první film, který je dělán dle hraček G.I. Joe. Tento rok do kin přišel díl druhý, který je bohatší na herecké hvězdy větší velikosti. Byl jsem docela rád, že […]
  • Pátý element - nejlepší film Luca Bessona21. června 2019 Pátý element - nejlepší film Luca Bessona Konečně zase jednou kosmická opera jako řemen. Obyčejně filmy, ve kterých hraje Bruce Willis, stojí za podívanou; Hnidopich hned v počátcích svého vydávání velmi dobře hodnotil […]
  • Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie...3. února 2019 Vyvolený - Vyvolený je údajně jen pouhým klíčem k otevření celé trilogie... Po famózním přijetí filmu Šestý smysl, který se zařadil mezi 10 komerčně nejúspěšnějších filmů historie (vydělal 673 mil. USD), se přesně po roce vrací scénárista a režisér M. Night […]
  • Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho.4. listopadu 2019 Rukojmí - Bruce Willis tentokrát v roli šéfa policie Jeffa Talleyho. Musí zvítězit nad trojicí mladíků držících v šachu otce a jeho dvě děti.Willis je bývalý policejní vyjednavač, který se po jednom neúspěšném případu uklidí do malého města, kde každý den […]
Další naše články...