Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > BRUCE WILLIS

BRUCE WILLIS

Willis
Willis

Bruce Willis během své dosa­vad­ní kari­é­ry pro­ká­zal neu­vě­ři­tel­nou vše­stran­nost: od boxe­ra v Tarantinově Pulp Fiction: Historky z pod­svě­tí (Zlatá pal­ma v Cannes 1994) přes zálet­né­ho pod­ni­ka­te­le ve fil­mu Roberta Bentona Nejsem blá­zen, hrdin­né­ho ces­to­va­te­le časem ve sním­ku 12 opic reži­sé­ra Terryho Gilliama, trau­ma­ti­zo­va­né­ho vete­rá­na z Vietnamu ve fil­muV nepřá­tel­ském poli Normana Jewisona, sou­cit­né­ho dět­ské­ho psy­cho­lo­ga v Šestém smys­lu M. Nighta Shyamalana (film nomi­no­ván na Oscara, film i Willis zís­ka­li oce­ně­ní People’s Choice Award), až po iko­nic­kou roli detek­ti­va Johna McClanea v sérii Smrtonosných pas­tí.

Bruce Willis

Po stu­diu na pres­tiž­ním diva­del­ním obo­ru na Montclair State College zdo­ko­na­lo­val rodák z New Jersey své herec­ké umě­ní v řadě diva­del­ních her a nespočtu tele­viz­ních reklam, až se mu poda­ři­lo zís­kat hlav­ní roli v diva­del­ním dra­ma­tu Láskou posed­lí (1984) Sama Sheparda, jehož se na off-Broadway ode­hrá­lo 100 repríz.

Brzy se z Willise sta­la svě­to­vá hvězda s řadou herec­kých oce­ně­ní: byl vybrán ze tří tisíc zájem­ců o roli sou­kro­mé­ho očka Davida Addisona v popu­lár­ním TV seri­á­lu Měsíční svit, za kte­rý zís­kal cenu Emmy a Zlatý gló­bus. V téže době nato­čil svůj celo­ve­čer­ní herec­ký debut, roman­tic­kou kome­dii Schůzka nasle­po vrežii Blakea Edwardse, kde mu part­ner­kou byla Kim Basingerová.

V roce 1988 se popr­vé obje­vil v roli Johna McClanea v divác­kém trhá­ku Smrtonosná past, kte­rý ten rok pat­řil mezi kasov­ně nej­ú­spěš­něj­ší fil­my. K této posta­vě se poz­dě­ji vrá­til ve čtyřech pokra­čo­vá­ních:Smrtonosná past 2 (1990),Smrtonosná past 3 (z hle­dis­ka tržeb celo­svě­to­vě nej­ú­spěš­něj­ší film roku 1995), Smrtonosná past 4.0(jeden z kasov­ních hitů léta 2007) a nyní Smrtonosná past: Opět v akci (2013).

Willisův širo­ký záběr zahr­nu­je spo­lu­prá­ci s uzná­va­ný­mi reži­sé­ry, jako jsou Michael Bay (Armageddon), M. Night Shyamalan (Šestý smy­sl,Vyvo­le­ný), Alan Rudolph (Vražedné myš­len­ky,Snídaně šam­pi­o­nů), Walter Hill (Poslední zůstá­vá), Robert Benton (Billy Bathgate, Nejsem blá­zen), Rob Reiner (Druhá šan­ce), Ed Zwick (Stav oble­že­ní), Luc Besson (Pátý ele­ment), Barry Levinson (Banditi, Co se vlast­ně sta­lo), Robert Zemeckis (Smrt jí slu­ší) a Robert Rodriguez (Sin City – měs­to hří­chu, Grindhouse: Planeta Teror).

Mezi dal­ší celo­ve­čer­ní fil­my, v nichž si Willis zahrál, pat­ří: Šakal, Mercury, Hartova vál­ka, Můj sou­sed zabi­ják (a pokra­čo­vá­ní Můj sou­sed zabi­ják 2), Kid, Slzy slun­ce, Rukojmí,16 blo­ků, Alpha Dog, Nabít a zabít a Neznámý svůd­ce. Také namlu­vil posta­vu malé­ho rozum­bra­dy Mikeyho ve fil­mech: Kdopak to mlu­ví a Kdopak to mlu­ví 2, dálehlav­ní posta­vy ani­mo­va­ných hitů:Za plo­tem (mýval RJ) a Lumpíci v divo­či­ně(pes Spike).

V minu­lém roce si Willis na své herec­ké kon­to úspěš­ně při­psal dva kri­ti­kou opě­vo­va­né sním­ky. Až vyjde měsíc od reži­sé­ra Wese Andersona, za kte­rý byli Willis i film samot­ný nomi­no­vá­ni na Independent Film Awards. Dále sci-fi thriller reži­sé­ra Riana Johnsona Looper, kde si zahrál s Josephem Gordonem Levittem. V sou­čas­né době se Willis opět na fil­mo­vém plát­ně sejde s Helen Mirrenovou, Johnem Malkovichem a Mary Louise Parkerovou ve fil­mu Red 2 (pokra­čo­vá­ní akč­ní kome­die Red, nomi­no­va­né na Zlatý gló­bus).

Kromě prá­ce před kame­rou Willis také pro­du­ko­val fil­my Rukojmía Můj sou­sed zabi­jáka byl výkon­ným pro­du­cen­tem Snídaně šam­pi­o­nů, adap­ta­ce kniž­ní­ho best­selle­ru Kurta Vonneguta. Spolu s bra­t­rem Davidem Willisem a obchod­ním part­ne­rem Stephenem Eadsem spo­luza­lo­žil pro­dukč­ní spo­leč­nost Willis Brothers Films síd­lí­cí v Los Angeles.

Willis neo­pus­til ani diva­del­ní svět. V roce 1997 spo­lu zalo­žil nezisko­vou diva­del­ní spo­leč­nost A Company of Fools, jejímž cílem je roz­ví­jet a udr­žo­vat diva­del­nic­tví ve Wood River Valley ve stá­tě Idaho i po celých Spojených stá­tech. V Liberty Theater v Hailey v Idahu reží­ro­val čer­nou kome­dii Sama Sheparda True West, v níž si rov­něž zahrál. Hru, pojed­ná­va­jí­cí o kom­pli­ko­va­ném vzta­hu dvou bra­trů, vysí­la­la síť tele­viz­ních kaná­lů Showtime a byla věno­vá­na Willisovu zesnu­lé­mu brat­ru Robertovi.

Willis je i vyni­ka­jí­cí muzi­kant. V roce 1986 vydal u nahrá­va­cí spo­leč­nos­ti Motown album The Return of Bruno, kte­ré zís­ka­lo pla­ti­no­vou des­ku a jehož sou­čás­tí byl také hit Respect Yourself, kte­rý vyšpl­hal až na pátou příč­ku hit­pa­rá­dy Billboard Hit 100. O tři roky poz­dě­ji vydal dru­hé albumIf It Don’t Kill You, It Just Makes You Stronger. V roce 2002 se svou sku­pi­nou Bruce Willis and the Blues Band vyra­zil na tur­né po ame­ric­kých klu­bech a také zahrál ame­ric­kým vojá­kům v Iráku.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pátý element31. března 2022 Pátý element Sci-fi a romantická komedie zároveň o velkém koncentrovaném zlu, které se jednou za 5000 let přiblíží k Zemi. Jediná mimozemská civilizace se tomuto zlu umí bránit pomocí pěti elementů, […] Posted in Retro filmové recenze
  • Šestý smysl31. března 2022 Šestý smysl Psycholog Malcolm v podání Bruce Willise se specializuje na dětskou psychologii. Je velmi uznávaným odborníkem; dokonce za svoje výsledky dostává prestižní uznání. Ne vše se mu ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Sin City - město hříchu31. března 2022 Sin City - město hříchu Když se před třiceti dvěma lety objevil v Americe komiks Sin City, nemohl nikdo tušit, jak stylová bude jeho podoba, která vznikla v roce 2005. V Sin City se protínají tři příběhy drsňáků […] Posted in Retro filmové recenze
  • TOP7 filmů Bruce Willise31. března 2022 TOP7 filmů Bruce Willise Herecká kariéra Bruce Willise končí. Na svém Instagramovém účtu to oznámila jeho dcera Rumer. Důvodem je poškození mozku zvané afázie, čímž se potvrdily fámy, že někdejší akční idol […] Posted in Zajímavosti
  • Bruce Willis30. března 2022 Bruce Willis Walter Bruce Willis (narozen 19. března 1955) je americký herec na odpočinku. Jeho kariéra začala v 70. letech 20. století na mimobroadwayských scénách. Proslavil se hlavní rolí v […] Posted in Profily osob
  • Smrtonosná past 4.07. listopadu 2021 Smrtonosná past 4.0 Live Free or Die Hard (mimo Severní Ameriku vydáno pod názvem Smrtonosná past 4.0) je americký akční thriller z roku 2007 a čtvrtý díl filmové série Smrtonosná past. Režie se ujal Len […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 31. listopadu 2021 Smrtonosná past 3 Smrtonosná past 3 je americký akční film z roku 1995, který natočil John McTiernan (režisér prvního dílu). Scénář k němu napsal Jonathan Hensleigh podle Hensleighova scénáře Simon Says a […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past 225. října 2021 Smrtonosná past 2 Smrtonosná past 2 je americký akční thriller z roku 1990 a druhý díl filmové série Smrtonosná past. Film byl uveden do kin 4. července 1990 ve Spojených státech. Film režíroval Renny […] Posted in Speciály
  • Smrtonosná past24. října 2021 Smrtonosná past Smrtonosná past je americký akční film z roku 1988, který režíroval John McTiernan a scénář napsali Jeb Stuart a Steven E. de Souza. Je natočen podle románu Rodericka Thorpa z roku 1979 […] Posted in Speciály
  • G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu.27. března 2021 G.I. Joe 2: Odveta - Slabý odvar prvního dílu. Byl jsem docela rád, že v první filmu byli herci, které moc neznám a ti slavní byli pouze jako cameo. V tomto druhém filmu - G.I. Joe 2: Odveta se producenti rozhodli, že postaví do teamu […] Posted in Retro filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,68223 s | počet dotazů: 244 | paměť: 56821 KB. | 25.06.2022 - 22:04:11