Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise

Bruce Willis pečený, vařený. Nenechte si ujít novou komediální show Grilování Bruce Willise

bw 05 grey tux5 0242 10x8
bw 05 grey tux5 0242 10x8

Grilovací sezó­na se sice poma­lu chý­lí ke své­mu kon­ci, ale ješ­tě je tu posled­ní sous­to. Bruce Willis na rož­ni! Holohlavý hrdi­na má řadu podob, zejmé­na jako zachrán­ce vánoč­ních večír­ků před němec­ký­mi tero­ris­ty, ale i jako „maši­na na lás­ku“ pro Rachel Greenovou. Jak ten­to drs­ňák zvlá­dá, když si z něho jeho hereč­tí kole­go­vé děla­jí sran­du? Jaké pří­běhy povyprá­ví jeho exman­žel­ka Demi Moore? Komediální show Grilování Bruce Willise (v ori­gi­ná­le Roast of Bruce Willis) se obje­ví na Prima Comedy Central už v říj­nu.

Jak se roas­tu­je za oce­á­nem?

Zatímco v Čechách si uta­hu­je­me hlav­ně z Chucka Norrise, za oce­á­nem letos frče­lo dělat si sran­du z Bruce Willise. Comedy Central kaž­do­roč­ně „oro­as­tu­je“ jed­nu až dvě celebri­ty. Jak Roast show vypa­dá? Na podiu se sejde jeden tzv. „roas­tee,“ tedy jaký­si terč vti­pů a jeho kole­go­vé, přá­te­lé či part­ne­ři, kte­ří pub­li­kum poba­ví his­tor­ka­mi či vti­py na adre­su roas­to­va­né­ho. V minu­los­ti si kole­go­vé při­šli uta­ho­vat tře­ba z Justina Biebera nebo Charlieho Sheena.

Jaký je Bruce man­žel?

Bruce Willis nikdy nepa­t­řil mezi vel­ké fešá­ky, přes­to se svou holou hla­vu v Hollywoodu pro­ra­zil. Nejen to. Za ženu si vzal jed­nu z nej­krás­něj­ších here­ček - Demi Moore. Demi po boku her­ce strá­vi­la krás­ných 12 let a při­jde o nich do show povyprá­vět. Za tak dlou­ho dobu jis­tě muse­la vtip­ných his­to­rek nastřá­dat nespo­čet. „Byla jsem Brucova žena v době, kdy vyšly prv­ní tři Smrtonosné pas­ti, což vysvět­lu­je, proč posled­ní dvě stá­ly za prd,“ uta­hu­je si Demi ze své­ho exman­že­la.

Když hereč­tí kole­go­vé při­spě­jí troš­kou do mlý­na

Na podi­um dora­zí i Joseph Gordon-Levitt, kte­ré­ho zná­me hlav­ně z mys­te­ri­óz­ní­ho Počátku a dru­hé­ho dílu Sin City, ve kte­rém se prá­vě s Brucem potkal. Ačkoliv bys­te ho pod­le jeho nej­slav­něj­ších fil­mů na vti­pál­ka neti­po­va­li, svůj kome­di­ál­ní talent Joseph roz­hod­ně neza­pře. Ukázal ho už jako tee­nager v kome­dii Deset důvo­dů, proč tě nená­vi­dím. Jak se Joseph nave­zl do herec­ké­ho kole­gy? „Miluji ten zvrat na kon­ci Šestého smys­lu, kdy se Bruce vrá­tí k toče­ní mizer­ných fil­mů,“ pus­til se do Brucovi kari­é­ry Joseph.

Za účin­ku­jí­cí­ho, kte­rý při­pra­vil ten nej­lep­ší „roast“ pova­žu­jí ame­rič­tí divá­ci Nikki Glaser. Kdo jiný by vás také měl poba­vit než pro­du­cent­ka úspěš­ných ame­ric­kých kome­dií? Nikki stá­la napří­klad za letoš­ním kino­hi­tem Jsem bož­ská.

Bomba nesmí chy­bět

Co by to bylo za pořad s Brucem, kdy­by tam neby­la bom­ba? O tu se posta­ral Dennis Rodman, pro­fe­si­o­nál­ní bas­ket­ba­lis­ta a wrest­ler. Dennis před lety navští­vil Severní Koreu a osob­ně se setkal s Kim Čong-unem. Na adre­su Bruce řekl: „Tvoje fil­my jsou fil­mo­vé bom­by. Ale víš co? I Kim Čong-un má bom­by. Ale aspoň je dost chyt­rý na to, aby je nevy­pus­til.“

První díl Grilování Bruce Willise bude­te moci zhléd­nout už 26. říj­na na Prima Comedy Central, kte­rá bude tuto kome­di­ál­ní show vysí­lat zce­la v ori­gi­nál­ním zně­ní s titul­ky.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 6,86959 s | počet dotazů: 253 | paměť: 56721 KB. | 04.07.2022 - 11:48:00