Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Bruce Lee

Bruce Lee

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

   Celým jmé­nem Bruce Jun Fan Lee se naro­dil 27.11.1940 v San Franciscu, jeho otec Lee Hoi Chuemu byl slav­ný oper­ní zpě­vák. Měl ješ­tě dvě star­ší sest­ry, Agnes a Phoebe, a dva bra­t­ry, mlad­ší­ho Roberta a star­ší­ho Petera. Většinu dět­ství pro­žil v Hong Kongu, cho­dil na základ­ní ško­lu v Kowloone, na což nebyl vůbec hrdý, jeli­kož to byla dív­čí ško­la.

 

 Jeho fil­mo­vá kari­é­ra začla již ve třech měsí­cích, kdy hrál ve fil­mu „Golden Gate Girls“. Jako dítě hrál pod jmé­nem Lee Siu Loong (malý drak). V roce 1954 vstu­pu­je popr­vé do tělo­cvič­ny Yip Mana a tím se jeho život zásad­ně mění, ze ško­ly čas­to utí­ká na tré­nink, kde zůstá­val až do veče­ra a za rok neú­nav­né­ho výcvi­ku před­čil i spous­tu star­ších žáků. Všechny to veli­ce pře­kva­pi­lo, pro­to­že pova­žo­va­li Brucea za namyš­le­nou fil­mo­vou hvězdu. Trénoval stá­le víc, k win chun při­dal tai-chi-chuan a veli­ce se mu zalí­bil čín­ský box. Poté, co se v roce 1959, dostal do potyč­ky s jed­ním čle­nem mafi­án­ské tri­á­dy ho otec poslal do USA, jeli­kož se obá­val o jeho život. Bydlel v San Franciscu u zná­mé­ho a poz­dě­ji nad restau­ra­cí v Seattlu, kde po nocích pra­co­val jako číš­ník aby mohl přez den stu­do­vat.  Vystudoval Edison Vocational High-School v Seattlu a poz­dě­ji filo­zo­fii na uni­ver­zi­tě ve Washingtonu. V té době se z pou­lič­ní­ho rvá­če stá­vá vyrov­na­ný muž a uči­tel Jeet Kunde Do (vlast­ní styl zklá­da­jí­cí se z mno­ha bojo­vých umě­ní), jenž vyu­ču­je ve svém malém klu­bu s názvem Jun Fan Gung. V roce 1963 zača­la klub navště­vo­vat Linda Emery, jíž si v červ­nu 1964 bere za ženu a má s ní dvě děti, Brandona a Shannon. V témže roce se obje­vu­je v mezi­ná­rod­ním mis­tro­ství kara­te, kde mimo jiné potká­vá i Chucka Norrise, kte­rý o něm pro­hlá­sil: „Bruce Lee mož­ná mohl být nej­sil­něj­ším člo­vě­kem na svě­tě, ale urči­tě byl tím nej­rych­lej­ším“. Zde před­vá­dí kli­ky na dvou prs­tech tak rych­le, že je divá­ci nestí­ha­jí počí­tat. Také zde uka­zu­je svůj „One inch punch“, úder u kte­ré­ho má nata­že­nou ruku u sou­pe­řo­va hrud­ní­ku a bez nápřa­hu jej ude­ří tako­vou silou, že pro­tiv­ník je odho­zen vzad a padá na pře­dem při­pra­ve­nou žid­li. Bruce nere­spek­to­val nepsa­né pra­vi­dlo, že Kung fu je jen pro číňa­ny a vyu­čo­val lidi bez roz­dí­lu rasy. To se nelí­bi­lo jiné­mu mis­tro­vi Kung fu, kte­rý půso­bil na Broadway, Wong Jack Manovi s kte­rým byl nucen bojo­vat a jeho pro­hra by zna­me­na­la, že by musel zane­chat vyu­čo­vá­ní „bílých“. Zemřel 20. Července 1973 v Honk Kongu na mozko­vý edém, po té, co dostal po veče­ři prá­šek na bole­ní hla­vy a sko­nal na aler­gic­kou reak­ci na ten­to lék. Existuje však více ver­zí. V jed­né napří­klad zemřel na násled­ky úde­ru „Dim-mak“ jenž měla být pomsta za šíře­ní východ­ní­ho tajem­ství na západ. V kaž­dém pří­pa­dě jeho smrt ve 32 letech je nedo­zír­ná ško­da!

-      Později byla jeho rod­ná ves­ni­ce pře­jme­no­vá­na po něm a jeho dům je pří­stup­ný veřej­nos­ti.

-      Byl jme­no­ván časo­pi­sem TIME mezi 100 nej­dů­le­zi­těj­sích lidí sto­le­tí.

-      V roce 2004 pre­zi­dent UFC Dana White ozna­čil Bruce Leeho za otce smí­še­ných bojo­vých umě­ní.

-      V Hong Kongu byla 27. lis­to­pa­du 2005 odha­le­na jeho socha z bron­zu, ozna­ču­je ho jako čín­skou fimo­vou hvězdu sto­le­tí.

 

Filmografie

 

Jako herec

2003-

I Love the ’70s 

2000-

Bruce Lee in G.O.D.: Shibôteki yűgi 

2000-

Bruce Lee: Cesta bojov­ní­ka (Bruce Lee: A Warrior’s Journey) role: sám sebe

1973-

Drak při­chá­zí (Enter the Dragon) role: Lee

1972-

1972-

Cesta draka (Return of the Dragon)

Pěst plná hně­vu (Jing wu men) role: Chen Zhen

1972-

Cesta draka (Meng long guo jiang) role: Tang Lung

1971 -

Velký šéf (Tang shan da xiong) role: Cheng Chao-an

1971-            Pěst plná hně­vu (Fist Of Fury)

 

Jako reži­sér

2000-

Bruce Lee: Cesta bojov­ní­ka (Bruce Lee: A Warrior’s Journey)

1972 -

Cesta draka (Meng long guo jiang)


 

Jako scé­náris­ta

 

2000-

Bruce Lee in G.O.D.: Shibôteki yűgi

2000-

Bruce Lee: Cesta bojov­ní­ka (Bruce Lee: A Warrior’s Journey)

1972 -

Cesta draka (Meng long guo jiang)


 

Jako pro­du­cent

1973 -

Drak při­chá­zí (Enter the Dragon)

1972 -

Cesta draka (Meng long guo jiang)


 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,26317 s | počet dotazů: 246 | paměť: 61622 KB. | 28.11.2022 - 04:45:21