Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Brothers: A Tale of Two Sons

Brothers: A Tale of Two Sons

58cc3da753 97479926 o2
Byly časy, kdy inter­ak­tiv­ní počí­ta­čo­vá zába­va byla vyhra­ze­na prak­tic­ky pou­ze pro něko­lik málo podi­ví­nů, kte­ří vychá­ze­li ze svých potem­ně­lých dou­pat jen v pří­pa­dě, že: a) došly potra­vi­ny b) vyšla něja­ká nová počí­ta­čo­vá hra. Ty doby jsou už dáv­no pryč, z počí­ta­čo­vých her se stal main­stre­am se vším všu­dy. Vychází náklad­né AAA titu­ly, kte­ré více než hard­co­re hrá­če, pro něž je „svět tam za moni­to­rem“ snad důle­ži­těj­ší než rea­li­ta, uspo­ko­jí širo­ké vrst­vy lidí. Hry se více zamě­řu­jí na pří­běhy, na emo­ce a v mno­ha pří­pa­dech se podo­ba­jí sle­do­vá­ní fil­mu (The Walking Dead), či si z nich po dohrá­ní pama­tu­je­te ne samot­né hra­ní jako tako­vé, ale zejmé­na ten úžas­ný zma­tek v mys­li, kte­rý tře­ba v mém pří­pa­dě způ­so­bil Bioshock Infinite.
Doba se pros­tě mění. Nemůžeme se tedy divit, když švéd­ská spo­leč­nost Starbreeze Studios při vývo­ji úzce spo­lu­pra­cu­je s uzná­va­ným reži­sé­rem Josefem Faresem, výsled­kem je pak hra Brothers: A Tale of Two Sons.
Její pří­běh se ode­hrá­vá v jakém­si fan­tas­tic­kém svě­tě, kde žijí dva brat­ři (star­ší a mlad­ší) se svým otcem, kte­rý jed­no­ho dne ošk­li­vě one­moc­ní a hoši se vyda­jí na stras­tipl­nou pouť s cílem nalézt kýže­ný lék. Postavy ve hře moc nemlu­ví a když už, tak pou­ží­va­jí něja­kou záměr­ně nesro­zu­mi­tel­nou hatma­til­ku, mož­ná to zní zvláš­tě, ale po chví­li mi to při­šlo jako vel­ké plus celé hry.
Ovládání je pros­té, kaž­dý z bra­trů má smě­ro­vé klá­ve­sy (šip­ky pro jed­no­ho, asdw pro dru­hé­ho) + akč­ní tla­čít­ko. Lze tedy (a asi bych to i dopo­ru­čil) hrát ve dvou na jed­nom počí­ta­či a i když hra se na počát­ku tvá­ří, že bez game­pa­du s ní nebu­de­te moc kama­rá­dit, tak nako­nec při hra­ní na klá­ve­sách jsem na žád­ný pro­blém nena­ra­zil (mož­ná síla zvy­ku). Ovládání je tedy snad­né a rych­le vejde „pod ruku“, nároč­ná není ani samot­ná obtíž­nost hry, kde postup spo­čí­vá v řeše­ní rela­tiv­ně snad­ných logic­kých úko­lů, kte­ré vyža­du­jí spo­lu­prá­ci obou posta­vi­ček (vět­ší bra­tr vysa­dí na rame­na men­ší­ho, ten vyšpl­há na kopec a spus­tí star­ší­mu bráš­ko­vi dolů lano, apod.). To, že je hra cel­kem snad­ná ale nezna­me­ná, že by byla hlou­pá, nao­pak, veš­ke­ré řeše­ní je logic­ké a hez­ky do sebe zapa­dá, hráč nemá potře­bu dlou­ze a frustro­va­ně pro­chá­zet her­ní loka­ce a hle­dat, kde jen zapo­mněl sebrat něja­ký před­mět, zmáčk­nout páč­ku, apod. Podle mého názo­ru je to krás­ný pří­klad toho, že lze udě­lat počí­ta­čo­vou hru, kte­rá je str­hu­jí­cí, pří­stup­ná mno­ha vrst­vám, ale záro­veň inte­li­gent­ní a pro­pra­co­va­ná.
Velkým plu­sem je i pří­běh dopl­ně­ný o famóz­ní hudeb­ní dopro­vod, čaro­krás­né loka­ce, kte­ré jsou zpr­vu pohád­ko­vě kou­zel­né, ale poslé­ze děj hry o něco potem­ní a nabe­re na závaž­nos­ti (a slab­ším pova­hám může na kon­ci i ukáp­nout slza).
Leckde bývá kri­ti­zo­vá­na her­ní doba, kte­rá dosáh­ne cca 3 hodin, což sku­teč­ně není moc. Naštěstí „Brothers“ bylo mož­no poří­dit v akci na STEAMu (což už teď asi není mož­né), ale hra je zrov­na tím zář­ným a vzác­ným pří­kla­dem toho, kdy dél­ka sku­teč­ně není důle­ži­tá a spí­še tu jde o cel­ko­vý dojem.
„Brothers“ bych se nebál dopo­ru­čit, jed­ná se o hru, kte­rá pre­fe­ru­je koo­pe­ra­ci před nási­lím, sna­ží se Vás nau­čit ve svých inten­cích volit logic­ká řeše­ní, zamě­řu­je se na tako­vá téma­ta jako je přá­tel­ství, pomoc v nou­zi, obě­to­vá­ní, tak­že může svým digi­tál­ním jazy­kem pro­mlou­vat prak­tic­ky ke kaž­dé­mu z nás.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […]
  • Enslaved: Odyssey to the West15. září 2019 Enslaved: Odyssey to the West Být otrokem je samo o sobě dost na nic. Ještě horší ale může být otrokem v postapokalyptickém světě, kde po jakési válce před cca 150 lety svět prakticky skončil a lidé (respektive jejich […]
  • Celý život18. května 2017 Celý život Útlá knížka, která však ve svém textu dokáže obsáhnout, jak již sám název napovídá, celý život jednoho muže. Muže, který by pro spoustu lidí asi nebyl ničím výjimečný, avšak doba, kterou […]
  • Portal 2 (2011)31. srpna 2019 Portal 2 (2011) Hra Portal 2 se stala podle mnohých počítačových magazínů nejlepší hrou roku 2011. Samotné studio Valve (tvůrci slovutného Half-life) dokonce po vydání prohlašovali, že Portal 2 je […]
  • Posel smrti23. října 2019 Posel smrti Posel smrtiPřiznám se, že mám rád adventury, teď ale nemám na mysli takové ty typicky české (Polda, Horké léto, atd..), které stavěly jen na humoru (často pokleslém), ale o věcech jako je […]
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […]
  • Portal (2007)10. září 2019 Portal (2007) Half-Life znají i lidé, kteří se o interaktivní počítačovou zábavu moc nezajímají. Portal měl být možná původně jen takovým vedlejším produktem tohoto slavného titulu, jenže netrvalo to […]
  • Syberia 220. září 2019 Syberia 2 Možná jste již četli moji "donebevychvalující" recenzi na první díl skvělé adventury Syberia. Druhý díl je skoro stejný...... To by ale bylo asi velmi strohá recenze, takže raději trochu […]
  • Dropbox25. srpna 2019 Dropbox Připadám si trochu jako Eratosthenés, který prý údajně objevil kulatost (i když je to taková elipsa) naší domovské planety.Pro mnohé je Dropbox už dávno známým termínem a jistě často tuto […]
  • Warcraft 329. září 2019 Warcraft 3 Warcraft je skvělá realtime fantasy strategie, která se (jak jistě poznáte podle názvu) dočkala svého již třetího pokračování. Hra nás opět přivádí do nádherné krajiny, kde se odehrávají […]