Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Brigitte Bardot

Brigitte Bardot

Brigitte Bardot, celým jmé­nem Brigitte Anne-Marie Bardot (* 28. září 1934 v Paříži, Francie) je fran­couz­ská fil­mo­vá hereč­ka, zpě­vač­ka, v mlá­dí i model­ka a v sou­čas­nos­ti bojov­ni­ce za prá­va zví­řat.

Život a filmová kariéra

Brigitte Bardot byla celo­svě­to­vě sexu­ál­ním sym­bo­lem 50. a 60. let 20. sto­le­tí. K fil­mo­vé kari­é­ře jí pomohl její prv­ní man­žel, reži­sér Roger Vadim. Jejím nej­ú­spěš­něj­ším fil­mem byl sní­mek A bůh stvo­řil ženu (Et Dieu créa la Femme), kte­rý byl nato­čen roku 1956. Známé a oblí­be­né byly však své­ho času téměř všech­ny fil­my, ve kte­rých hereč­ka účin­ko­va­la. Natočeny byly celou plejá­dou význam­ných fran­couz­ských a ame­ric­kých reži­sé­rů, napří­klad film z roku 1955 Velké mané­v­ry (Les Grandes manœuvres), kte­rý reží­ro­val René Clair a ve kte­rém Gérard Philipe ztě­les­nil hlav­ní muž­skou roli. Ve fil­mu z roku 1965 Viva Maria!, kte­rý nato­čil reži­sér Louis Malle, hrá­la také Jeanne Moreau.

Brigitte Bardot byla něko­li­krát vda­ná. Jejím prv­ním man­že­lem se stal Roger Vadim, kte­rý jí dopo­mohl k fil­mo­vé kari­é­ře. S Vadimem se roz­ved­la v roce 1957. Dva roky poté vstou­pi­la do dru­hé­ho man­žel­ství, a to s her­cem Jacquesem Charrierem, s nímž má své jedi­né vlast­ní dítě – syna Nicolase (dnes žije v Norsku). Poté se pro­vda­la za němec­ké­ho prů­my­sl­ní­ka a mul­ti­mi­li­o­ná­ře Gunthera Sachse, s nímž žila v letech 1966 až 1969 a kte­rý ji uve­dl do svě­ta tzv. Jetsetu. Jejím nyněj­ším man­že­lem je od roku 1992 fran­couz­ský pra­vi­co­vý poli­tik Bernard d’Ormale, kte­rý je čle­nem stra­ny Front nati­o­nal. I Brigitte Bardot sama se pub­li­cis­tic­ky anga­žu­je pro pra­vi­co­vé poli­tic­ké hnu­tí.

Brigitte Bardot nato­či­la cel­ko­vě 42 hra­ných fil­mů. Svou fil­mo­vou kari­é­ru se roz­hod­la ukon­čit v roce 1973 ve svých 39 letech. Svůj dal­ší život zasvě­ti­la již zmi­ňo­va­né­mu boji za prá­va zví­řat, jemuž se věnu­je dodnes, a své pub­li­cis­tic­ké čin­nos­ti.

Již dlou­ho je vege­ta­ri­án­ka a sil­ná kuřač­ka.


Detaily o článku Brigitte Bardot


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,02901 s | počet dotazů: 232 | paměť: 55878 KB. | 24.05.2022 - 01:41:09