Kritiky.cz > Filmové recenze > Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

Je to jen pár týd­nů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roz­to­mi­lých spoďá­rech sko­či­la do náru­če upja­té­mu Marku Darcymu (Colin Firth). A vypa­dá to, že sym­pa­tic­ká bacu­la­tá hrdin­ka se dočka­la muže svých snů. Jenže, kdy­by tomu tak bylo, nedo­čka­li bychom se dru­hé­ho dílu. Bridget se bude muset vypo­řá­dat nejen s vychrtlou sleč­nou, kte­rá se točí kolem její­ho prin­ce, ale také s Danielem Cleaverem (Hugh Grant). Spolu se totiž vyda­jí do Thajska nato­čit repor­táž.

Deník Bridget Jonesové byl pří­jem­nou kome­dií, na kte­ré bylo znát, že se na její tvor­bě podí­le­li pře­de­vším ang­lič­tí tvůr­ci. Pokračování je sice také zábav­né, ale na můj vkus se sty­lo­vě pří­liš blí­ží ame­ric­ké tvor­bě. Tím ztrá­cí část své­ho kouz­la a uni­kát­nos­ti. Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je beze­spo­ru fil­mem nad­prů­měr­ným, ale s ohle­dem na prv­ní díl ztrá­cí. Zatímco v Deníku byla hlav­ní hrdin­ka uvě­ři­tel­ně neši­kov­ná žena, kte­rá řeši­la všed­ní pro­blémy (tedy, pokud se za ní dá pova­žo­vat mod­rá pro­váz­ko­vá polév­ka) v pokra­čo­vá­ní se z ní stá­vá kla­sic­ké kome­di­ál­ní „stře­vo“. Některé eska­pá­dy Bridget sice sty­lo­vě při­po­me­nou, ty kte­ré si divá­ci tolik oblí­bi­li v původ­ním titu­lu, ale scé­nář oči­vid­ně ústřed­ní posta­vu násil­ně tla­čí do situ­a­cí, ve kte­rých se z ní stá­vá nemeh­lo nad nemeh­la. Kromě toho je zde i spous­tu odka­zů na gagy z Deníku Bridget Jonesové. Některé vyvo­la­jí nos­tal­gic­ký úsměv na rtech, jiné zase donu­tí říci si: „To už tu pře­ce bylo“.

Hlavní herec­ké hvězdy se naštěs­tí vrá­ti­ly, což fil­mu oči­vid­ně pro­spí­vá. Ústřední tro­ji­ce Zellweger, Firth a Grant jsou hlav­ním tahá­kem celé­ho fil­mu a nikdo ze zmí­ně­ných obvykle neu­klouz­ne a před­vá­dí svůj kome­di­ál­ní poten­ci­ál. Vysokou kva­li­tu (stej­ně jako v prv­ním díle) si drží i soun­d­track, kte­rý nabí­zí obvyklou por­ci kva­lit­ní­ho popu a R´n´B od zná­mých i méně zná­mých (ale talen­to­va­ných) hudeb­ní­ků.

Jsem z Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích troš­ku roz­pa­či­tý. Jde o pove­de­nou kome­dii, kte­rá může smě­le kon­ku­ro­vat vět­ši­ně titu­lů ze své­ho žán­ru. Ale ze sou­bo­je s prv­ním dílem vychá­zí jako oči­vid­ný pora­že­ný. Chybí jí to hlav­ní z toho, co Deník Bridget Jonesové při­ne­sl – vtip­né, ale uvě­ři­tel­né gagy, neši­kov­ná, ale sym­pa­tic­ká hrdin­ka. Bridget Jonesová: S rozu­mem v koních totiž nabí­zí vtip­né, ale pře­hna­né gagy a sym­pa­tic­kou hrdin­ku, kte­rá je neši­kov­ná až moc. Příběh jako tako­vý není špat­ný. Některé jeho momen­ty si s reál­ný­mi udá­lost­mi neza­da­jí, ale dal­ší, jako­by by sem ani nepa­t­ři­ly. Není jich mno­ho, ale je jich dost, aby ubra­ly celé­mu fil­mu na indi­vi­du­a­li­tě a str­či­ly ho do vod stan­dard­ních kome­dií.

Nerad bych, aby to vyzně­lo, že jsem se u Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích neba­vil. Bavil, ale ne tak dob­ře, jako u prv­ní­ho dílu. Zklamalo mě prá­vě to, že si ucho­val méně toho, co se tak líbi­lo na původ­ním titu­lu. To samo o sobě je tou nej­vět­ší chy­bou jakou pro­jekt má. Je ško­da, že se tvůr­ci roz­hod­li expe­ri­men­to­vat a nezů­sta­li u původ­ní­ho sty­lu. Tak jim může­me při­po­čí­tat body za odva­hu, ale sou­čas­ně ode­číst za kva­li­tu sním­ku. Kdybych to pře­há­něl, mohl bych pro­hlá­sit, že Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je paro­dií na prv­ní díl.

Proč bys­te měli film vidět?

 • Protože je čas­to oprav­du vtip­ný.
 • Protože má sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní.
 • Protože se vám urči­tě líbil prv­ní díl.

Co se nemu­sí líbit kaž­dé­mu?

 • To, že se prv­ní­mu dílu nevy­rov­ná.
 • To, že se až pří­liš blí­ží stan­dard­ní kome­di­ál­ní tvor­bě.
 • To, že Bridget už není sym­pa­tic­ky neši­kov­ná, ale už jen neši­kov­ná.

 • Deník Bridget Jones12. listopadu 2007 Deník Bridget Jones Taky se Vám někdy zachtělo mít život jako v pohádce a v ruce držet flašku tekutého štěstí pro všechny příležitosti? Tak přesně takhle to nevypadá u Bridget […] Posted in Recenze
 • 200312021732 love518. září 2006 Láska nebeská (Love actually) Láska nebeská ja fantastická komedie pro všechny lidi, kteří mají rádi nespoutaný a inteligentní humor. Možná si řeknete: ,,Další romantická komedie? Už zase ta samá písnička…‘‘ Jenže Love […] Posted in Filmové recenze
 • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
 • Deník Bridget Jonesové17. listopadu 2004 Deník Bridget Jonesové Na filmové dveře nám pomalu klepe druhý díl romantické komedie o lehce pomatené Bridget Jones. Osvěžme si tedy paměť, co si v prvním díle psala do svého deníku. Otázkou je, zda má vůbec […] Posted in Filmové recenze
 • Breathe In (2013)16. prosince 2014 Breathe In (2013) Když je člověk nervózní tak není na škodu zavřít na chvíli oči..., zhluboka se nadechnou,....a posléze vydechnout ústy. Prý to funguje, aspoň na Guye Pearce v roli životem trochu […] Posted in Filmové recenze
 • Koleje osudu - 70 %10. března 2014 Koleje osudu - 70 % Jak začátek milostné romance vypadá setkání Erica Lomaxe (Colin Firth) se svou budoucí ženou Patti (Nicole Kidman). Klidně plynoucí příběh zamilovaného stárnoucího muže však postupně […] Posted in Filmové recenze
 • A Single Man (2009)14. ledna 2013 A Single Man (2009) Režisér tohoto filmu - Tom Ford - de facto ani režisérem není, profesí se jedná o módního návrháře (a ano, na filmu to je poznat). Jo a mimochodem, je to buzna (a i to je na filmu […] Posted in Filmové recenze
 • Dívka s perlou8. srpna 2004 Dívka s perlou Znova se vrhám do psaní recenze k filmu, o kterém asi normální člověk neví. Je to film z tvůrčí evropské dílny, tentokrát koprodukční Velké Británie a Lucemburska. Je to film o tom, jak […] Posted in Filmové recenze
 • Sahara - recenze29. června 2005 Sahara - recenze Jeden pohled na plakát k filmu Sahara a je Vám jasné, kterému filmu se tvůrci chtěli přiblížit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de facto přestal doufat v další pokračování […] Posted in Filmové recenze
 • th 1471r25. září 2003 Kašlu na lásku Osvěžující komedie plná zvratů a skvělých hereckých výkonů.New York, šedesátá léta. Mladá talentovaná žena Barbara Novaková (Renée Zellwegerová), zřejmě unavená dosavadním životem a […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...