Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

Bridget Jonesová - S rozumem v koncích

Je to jen pár týd­nů od doby, kdy Bridget Jones (Renée Zellweger) v roz­to­mi­lých spoďá­rech sko­či­la do náru­če upja­té­mu Marku Darcymu (Colin Firth). A vypa­dá to, že sym­pa­tic­ká bacu­la­tá hrdin­ka se dočka­la muže svých snů. Jenže, kdy­by tomu tak bylo, nedo­čka­li bychom se dru­hé­ho dílu. Bridget se bude muset vypo­řá­dat nejen s vychrtlou sleč­nou, kte­rá se točí kolem její­ho prin­ce, ale také s Danielem Cleaverem (Hugh Grant). Spolu se totiž vyda­jí do Thajska nato­čit repor­táž.

Deník Bridget Jonesové byl pří­jem­nou kome­dií, na kte­ré bylo znát, že se na její tvor­bě podí­le­li pře­de­vším ang­lič­tí tvůr­ci. Pokračování je sice také zábav­né, ale na můj vkus se sty­lo­vě pří­liš blí­ží ame­ric­ké tvor­bě. Tím ztrá­cí část své­ho kouz­la a uni­kát­nos­ti. Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je beze­spo­ru fil­mem nad­prů­měr­ným, ale s ohle­dem na prv­ní díl ztrá­cí. Zatímco v Deníku byla hlav­ní hrdin­ka uvě­ři­tel­ně neši­kov­ná žena, kte­rá řeši­la všed­ní pro­blémy (tedy, pokud se za ní dá pova­žo­vat mod­rá pro­váz­ko­vá polév­ka) v pokra­čo­vá­ní se z ní stá­vá kla­sic­ké kome­di­ál­ní „stře­vo“. Některé eska­pá­dy Bridget sice sty­lo­vě při­po­me­nou, ty kte­ré si divá­ci tolik oblí­bi­li v původ­ním titu­lu, ale scé­nář oči­vid­ně ústřed­ní posta­vu násil­ně tla­čí do situ­a­cí, ve kte­rých se z ní stá­vá nemeh­lo nad nemeh­la. Kromě toho je zde i spous­tu odka­zů na gagy z Deníku Bridget Jonesové. Některé vyvo­la­jí nos­tal­gic­ký úsměv na rtech, jiné zase donu­tí říci si: „To už tu pře­ce bylo“.

Hlavní herec­ké hvězdy se naštěs­tí vrá­ti­ly, což fil­mu oči­vid­ně pro­spí­vá. Ústřední tro­ji­ce Zellweger, Firth a Grant jsou hlav­ním tahá­kem celé­ho fil­mu a nikdo ze zmí­ně­ných obvykle neu­klouz­ne a před­vá­dí svůj kome­di­ál­ní poten­ci­ál. Vysokou kva­li­tu (stej­ně jako v prv­ním díle) si drží i soun­d­track, kte­rý nabí­zí obvyklou por­ci kva­lit­ní­ho popu a R´n´B od zná­mých i méně zná­mých (ale talen­to­va­ných) hudeb­ní­ků.

Jsem z Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích troš­ku roz­pa­či­tý. Jde o pove­de­nou kome­dii, kte­rá může smě­le kon­ku­ro­vat vět­ši­ně titu­lů ze své­ho žán­ru. Ale ze sou­bo­je s prv­ním dílem vychá­zí jako oči­vid­ný pora­že­ný. Chybí jí to hlav­ní z toho, co Deník Bridget Jonesové při­ne­sl – vtip­né, ale uvě­ři­tel­né gagy, neši­kov­ná, ale sym­pa­tic­ká hrdin­ka. Bridget Jonesová: S rozu­mem v koních totiž nabí­zí vtip­né, ale pře­hna­né gagy a sym­pa­tic­kou hrdin­ku, kte­rá je neši­kov­ná až moc. Příběh jako tako­vý není špat­ný. Některé jeho momen­ty si s reál­ný­mi udá­lost­mi neza­da­jí, ale dal­ší, jako­by by sem ani nepa­t­ři­ly. Není jich mno­ho, ale je jich dost, aby ubra­ly celé­mu fil­mu na indi­vi­du­a­li­tě a str­či­ly ho do vod stan­dard­ních kome­dií.

Nerad bych, aby to vyzně­lo, že jsem se u Bridget Jonesové: S rozu­mem v kon­cích neba­vil. Bavil, ale ne tak dob­ře, jako u prv­ní­ho dílu. Zklamalo mě prá­vě to, že si ucho­val méně toho, co se tak líbi­lo na původ­ním titu­lu. To samo o sobě je tou nej­vět­ší chy­bou jakou pro­jekt má. Je ško­da, že se tvůr­ci roz­hod­li expe­ri­men­to­vat a nezů­sta­li u původ­ní­ho sty­lu. Tak jim může­me při­po­čí­tat body za odva­hu, ale sou­čas­ně ode­číst za kva­li­tu sním­ku. Kdybych to pře­há­něl, mohl bych pro­hlá­sit, že Bridget Jonesová: S rozu­mem v kon­cích je paro­dií na prv­ní díl.

Proč bys­te měli film vidět?

 • Protože je čas­to oprav­du vtip­ný.
 • Protože má sym­pa­tic­ké herec­ké obsa­ze­ní.
 • Protože se vám urči­tě líbil prv­ní díl.

Co se nemu­sí líbit kaž­dé­mu?

 • To, že se prv­ní­mu dílu nevy­rov­ná.
 • To, že se až pří­liš blí­ží stan­dard­ní kome­di­ál­ní tvor­bě.
 • To, že Bridget už není sym­pa­tic­ky neši­kov­ná, ale už jen neši­kov­ná.

 • Západ slunce28. února 2020 Západ slunce Když končí den a slunce zapadá, nechávám své potíže být. (Albert Schweitzer) Stejně jako bych na vás naléhal, abyste zahajovali každý den, jako byste byli právě vycházejícím sluncem, […] Posted in Ze života
 • Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.20196. února 2019 Václav Vorlíček - 3.6.1930 - 5.2.2019 Je tomu 88 let, co se narodil jeden z nejlepších režisérů ČSSR (ČSFR i ČR) Václav Vorlíček. Byl jedním z režisérů, kteří mají tu „prioritu“, že se jejich filmy dávají […] Posted in Články
 • Jodi Picoultová:Čas odejít29. září 2015 Jodi Picoultová:Čas odejít Populární Jodi Picoultová, krásná obálka, New York Times bestseller a ještě k tomu nálepka Edice světový bestseller. Není to trochu přehnané? Popravdě vůbec není. Všechny tyhle nálepky […] Posted in Recenze knih
 • DRB: Constatine by se měl dočkat restartu na který by mělo...8. července 2020 DRB: Constatine by se měl dočkat restartu na který by mělo... DRB: Constatine by se měl dočkat restartu na který by mělo dohlédnout studio J. J. Abramse Bad Robot. To zároveň oficiálně pracuje na seriálu Justice League Dark jejímž členem je i John […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Sahara - recenze29. června 2005 Sahara - recenze Jeden pohled na plakát k filmu Sahara a je Vám jasné, kterému filmu se tvůrci chtěli přiblížit. Fanouškovi série Indiana Jones, jenž už de facto přestal doufat v další pokračování […] Posted in Filmové recenze
 • Naději ztrátite už 30. října v The Dark Pictures: Little...11. července 2020 Naději ztrátite už 30. října v The Dark Pictures: Little... Naději ztrátite už 30. října v The Dark Pictures: Little Hope Posted in Krátké herní aktuality
 • Režisér Denis Villeneuve (Příchozí, Blade Runner 2049)...10. července 2020 Režisér Denis Villeneuve (Příchozí, Blade Runner 2049)... Režisér Denis Villeneuve (Příchozí, Blade Runner 2049) prohlásil, že po dokončení Duny bude jeho další film pravděpodobně výrazně menší Posted in Krátké filmové aktuality
 • Úsvit mrtvých25. února 2011 Úsvit mrtvých Představte si, že se jednoho krásného rána probudíte a ve vaší ložnici je desetiletá zohavená dívenka, která chce sežrat vašeho manžela, když se jí to […] Posted in Recenze
 • EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ15. prosince 2014 EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ - HERECKÉ OBSAZENÍ Mnoho herců filmu EXODUS: BOHOVÉ A KRÁLOVÉ obdrželo v minulosti významná filmová ocenění a pochází z celé řady zemí. Ridley Scott vysvětluje: „Egypt byl - a je tomu i nyní - soutokem […] Posted in Články
 • Herbert Lom27. září 2012 Herbert Lom Herbert Lom (9. ledna 1917 v Praze – 27. září 2012 v Londýně) byl mezinárodně uznávaný herec působící ve Velké Británii a USA. Narodil se v zámožné šlechtické rodině. Jeho původní jméno je […] Posted in Profily osob
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,66511 s | počet dotazů: 223 | paměť: 46753 KB. | 28.02.2021 - 13:27:17