Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Brian Tracy: Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je

Brian Tracy: Zaměstnejte ty nejlepší lidi a udržte si je

Zamestnejte ty nejlepsi obalka web
Zamestnejte ty nejlepsi obalka web

Tak prý 21 jed­no­du­chých způ­sobů a tech­nik, jak si zana­ly­zo­vat své pro­blémy se zaměst­nan­ci a vybrat si potom už prá­vě tako­vé, kte­ré nám zůsta­nou navždy. A jak se k nim cho­vat tak, aby nám zůsta­li loa­jál­ní, ba ani dokon­ce ke své prá­ci cito­vě přilnu­li. Navenek těž­ké téma, co mys­lí­te? S úsmě­vem jsem vza­la do ruky tuto kni­hu a říka­la si, že v žád­ném pří­pa­dě tohle mož­né není! Znáte ten čes­ký ryb­ník a níz­ko­pla­to­vé zaměst­nan­ce, kte­ří mají nad sebou kaž­do­den­ní stre­su­jí­cí meč „na tvé mís­to čeká ven­ku deset dal­ších“. Hm… Autor šoko­val, pře­kva­pil tak pří­jem­ným a hlav­ně logic­kým způ­so­bem, že jsem zaží­va­la hoto­vé deja­vú….

Brian Tracy obje­vil ide­ál­ní svět, ide­ál­ní vztah zaměst­na­nec – zaměst­na­va­tel

Zdá se, že mu to fun­gu­je.
Nebo to ale­spoň tvr­dí
.

Je to odbor­ník na svém mís­tě

Zatímco mno­ho­krát o růz­ných téma­tech podob­né­ho raže­ní píše v pod­sta­tě kdekdo a je to jen mlá­ce­ní prázd­né slá­my, tady tomu je nao­pak. No ano, on je svě­to­vou špič­kou v kou­čin­ku lidí, mana­že­rů a zaměst­na­nec­kých zdro­jů. A já si uvě­do­mi­la proč. Všechno v jeho podá­ní zní náram­ně jed­no­du­še. Protože logic­ky. Protože se neta­jí tím, že i on dělal chy­by, ale pou­čil se z nich. A i on byl mož­ná necit­li­vý a tvr­dý zaměst­na­va­tel, načež si jed­no­ho dne tře­ba uvě­do­mil, že jeho zaměst­nan­ci mají děti stej­ně jako on. A mno­zí s dět­mi žijí sami a orga­ni­zač­ní a časo­vé mož­nos­ti jsou v tako­vém pří­pa­dě pros­tě pří­šer­né! A tak ve fir­mě udě­lal pra­vi­dlo, že pro­blémy dětí a rodin budou nad­řa­ze­ny těm firem­ním, dal lidem vol­no na řeše­ní svých osob­ních tra­b­lů. Ano, inves­to­val do toho pár tisíc dola­rů, ale v lidech se mu to sto­ná­sob­ně vrá­ti­lo důvě­rou.

V kni­ze také zmi­ňu­je, jak je důle­ži­té svá roz­hod­nu­tí důklad­ně zva­žo­vat. Zvažovat ve chví­li, kdy máte před sebou člo­vě­ka, kte­rý bude vaším budou­cím part­ne­rem v prá­ci.

„Než dospě­je­te ke koneč­né­mu roz­hod­nu­tí, udě­lej­te si čas a shrň­te si vše, co víte o ucha­ze­či i o své spo­leč­nos­ti. Zamyslete se nad atmo­sfé­rou ve fir­mě a sklad­bou lidí. Obojí bude hrát od počát­ku význam­nou roli v tom, jak se bude nové­mu zaměst­nan­ci dařit. Zapadne do vaší firem­ní kul­tu­ry? Bude mu váš způ­sob pod­ni­ká­ní vyho­vo­vat? To jsou vel­mi důle­ži­té sku­teč­nos­ti, kte­ré je tře­ba uvá­žit.

Vybírejte meto­dou „rodin­ný pří­sluš­ník“. Položte si otáz­ku: „Cítil bych se s tím člo­vě­kem dob­ře, kdy­bych ho pozval k nám domů v nedě­li na veče­ři?“ Odpověď vám dá výbor­nou intu­i­tiv­ní před­sta­vu o tom, jak asi ucha­zeč bude vychá­zet nejen s vámi, ale i s celým týmem.“

Jo, mno­ho knih dává důraz na intu­i­ci, ale Brian Tracy to nezve­li­ču­je. Nestaví ji na prv­ní mís­to. Důkladné zva­žo­vá­ní, roz­va­žo­vá­ní, argu­men­ty, ana­lý­za. Dokonalé pomůc­ky, kte­rý­mi si lépe doká­že­te před­sta­vit, jak fir­ma má fun­go­vat, aby vám i vašim lidem v ní bylo dob­ře.

A nako­nec – mož­ná se okli­kou opět vra­cí­me k té intu­i­ci, kte­rou jsme jen těmi­to čis­tě rozu­mo­vý­mi pro­střed­ky a ana­lý­za­mi doved­li k plné­mu roz­vi­nu­tí.

A mno­ho z této kni­hy vyu­ži­je­te i v běž­ném živo­tě. Je to o vyti­po­vá­ní lidí, kte­ří se k vám hodí.

Fígle to nejsou jenom mana­žer­ské, ale věř­te, že je uplat­ní­te kaž­dý den. A že si u této kni­hy mno­ho uvě­do­mí­te i o sobě.

O auto­ro­vi:

Brian Tracy je svě­to­vou špič­kou v oblas­ti lea­der­shi­pu, manage­men­tu, pro­de­je a kou­čin­ku. Je jed­nou z nej­vět­ších osob­nos­tí v oblas­ti osob­ní­ho a pro­fes­ní­ho roz­vo­je. Zabývá se téma­ty, jako je kre­a­ti­vi­ta, pro­dej, dosa­ho­vá­ní cílů, vnitř­ní moti­va­ce, stra­te­gie, úspěch a mno­ho dal­ších.

Zároveň je i před­se­dou před­sta­ven­stva a gene­rál­ním ředi­te­lem spo­leč­nos­ti Brian Tracy International, kte­rá se spe­ci­a­li­zu­je na vzdě­lá­vá­ní a roz­voj jed­not­liv­ců i celých orga­ni­za­cí. Jako kon­zul­tant Tracy pra­co­val pro svě­to­vě zná­mé fir­my (např. IBM a MacDonnel Douglas) a kou­čo­val mno­ho význam­ných mana­že­rů. Postupy, kte­ré ve svých kni­hách nabí­zí, jsou pro­vě­ře­né, prak­tic­ké a efek­tiv­ní.

Brian Tracy je jed­ním z nej­pro­dá­va­něj­ších auto­rů, vydal více než 45 best­selle­rů, kte­ré byly před­lo­že­ny do desí­tek jazy­ků. Napsal napří­klad: Cíle, 21 tajem­ství úspě­chu, Staňte se hvězdou mezi pro­dej­ci, Letový plán nebo Kouzlo osob­nos­ti jako moc­ná zbraň.

Vydalo nakla­da­tel­ství Synergie Publishing SE, www.synergiepublishing.com, 2015


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Knižní milovnice, která knihy ráda čte, upravuje k dokonalosti, ba i píše. Redaktorka časopisová, webová i knižní, copywriterka i spisovatelka. Vše pěkné ve svém životě předávám dál....
Redaktorka webu Tvojechvilka.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,70185 s | počet dotazů: 241 | paměť: 56682 KB. | 02.07.2022 - 06:16:09