Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Březen v kinech

Březen v kinech

Nový pro­jekt na strán­kách kino­fi­la, kaž­dý měsíc vám naser­ví­ru­je­me pěk­nou por­ci chys­ta­ných pre­mi­ér. V tom­to měsí­ci je jich váž­ně dost, tak­že jde­me na to letem-světem.

6.3.

Bowling for Columbine

Michael Moore je v USA vel­mi kon­tro­verz­ní oso­ba. Má vyhra­ně­ný názor na vět­ši­nu věcí a nebo­jí se ho pre­zen­to­vat. Tímhle fil­mem se chys­tá oslo­vit i nás evro­pa­ny. Má jít jaký­si doku­ment, kří­že­ný s kome­dií, tragé­dií a čert ví čím ješ­tě. V kaž­dém pří­pa­dě se to celé má točit kolem zbra­ní v rukou Američenů a jako prv­ní udá­lost si bere na paškál masa­kr, kte­rý se udál na Columbinské střed­ní ško­le. Přes něj se dostá­vá k růz­ným jiným téma­tům, ale pod­le toho, co jsem četl, se nedá brát vše až tak váž­ně. V kaž­dém pří­pa­dě půjde o zají­ma­vý pro­jekt.

Devět krá­lo­ven

Podle ohla­sů a oce­ně­ní, kte­ré ten­to film již dostal, půjde o výji­meč­ný sní­mek, kte­rý při­chá­zí ze země novác­kých tele­no­vel, Argentiny. Příběh dvou pod­vod­ní­ků, kte­ří jsou mis­try v bla­má­ži a chys­ta­jí se ukrást a poté pro­dat vel­mi vzác­ný aršík zná­mek, kte­ré­mu se říká Devět krá­lo­ven. Ačkoliv to vypa­dá na solid­ní náběh pro kome­dii, půjde pod­le tvůr­ců spí­še o dra­ma­tic­kou podí­va­nou. No, uvi­dí­me, v kaž­dém pří­pa­dě si u toho­hle titu­lu dělám poznám­ku „musím vidět“.

Krysař

A máme ho tady, výsle­dek fil­mař­ské­ho sprin­tu, kte­rý se ode­hrál mezi Silvestrem a Novým rokem. Režisér F.A.Brabec se roz­ho­dl prak­tic­ky v jed­nom záta­hu nato­čit zná­mý pří­běh o Krysaři, kte­rý putu­je od měs­ta k měs­tu. Asi není na mís­tě psát obsah fil­mu, všich­ni jis­tě dob­ře víte o čem je. Hlavní role Petr Jákl a Ester Geislerová. Jistě zají­ma­vá podí­va­ná od tvůr­ce Kytice. Hudba Daniel Landa, autor stej­no­jmen­né­ho muzi­ká­lu, pod­le kte­ré­ho byl film nato­čen.

O Schmidtovi

Prý neza­jí­ma­vý pří­běh s výbor­ným Jackem Nicholsonem. Podle dostup­ných infor­ma­cí jde o pří­běh šede­sá­ti­le­té­ho muže, kte­rý se po ovdo­vě­ní roz­hod­ne jet za svou dce­rou, prá­vě se chys­ta­jí­cí vzít si hlu­pá­ka. Nicholson se roz­hod­ne svat­bu pře­ka­zit, ale ces­tou se mu při­ho­dí mno­ho věcí a nikdo neví co z toho na kon­ci vzejde. Kdekoliv jsem četl o tomhle fil­mu, byl vyzdvih­nut hlav­ně jeho výkon, není divu, je to herec svě­to­vé extratří­dy. Horší to ale asi bude se scé­ná­řem, prý je nemast­ný nesla­ný, ale snad to Jack v tom­to dra­ma­tu všech­no zachrá­ní.

Policajti na bater­ky

Už název mlu­ví sám o sobě. Stokrát pro­va­ře­né téma akč­ních kome­dií z poli­cej­ní­ho pro­stře­dí. Patrně nic nové­ho pod slun­cem a prů­měr­ná kome­die na obzo­ru. Konec kon­ců, hod­no­ce­ní na www.imdb.com hovo­ří za vše. 4,4 bodu.

13.3.

Kluci to taky chtěj … a pořád

Nevím co vede fil­mo­vé pro­du­cen­ty k tomu, aby vyha­zo­va­li pení­ze oknem za čím dál blběj­ší tee­nager­ské kome­die. „Kluci to chtěj taky“ je pod­le vše­ho hod­ně pod­prů­měr­ná zále­ži­tost, ale jest­li jste na tenhle typ fil­mů vysa­ze­ní, tak s chu­tí do toho. Stejně jako u fil­mu „Holky to chtěj taky“ jde o film ze SRN.

Láska s výstra­hou

Hugh Grant bude asi nadosmr­ti hrát v roman­tic­kých kome­di­ích, ale tře­ba ho to baví, co já vím. Jeho dal­ším tako­vým fil­mem je prá­vě Láska s výstra­hou, upřím­ně nero­zu­mím naše­mu pře­kla­du názvu fil­mu, ale tomu se asi ani rozu­mět nemá. Hugh Grant hra­je mili­o­ná­ře George, kte­rý má neob­vyk­lý sport, do své fir­my bere jed­nu hez­čí práv­nič­ku než dru­hou, s kaž­dou se vyspí a pak ji vyho­dí, zají­ma­vá stra­te­gie co říká­te? Samozřejmě, až jed­nou při­jde ONA a najed­nou je všech­no jinak. Grantovým pro­tějš­kem je Sandra Bulock, tak­že hurá do kina, ženy na Granta a chla­pi na Bulockovou.

Sokoli

Přiznám se, že o tomhle fil­mu nevím téměř nic, kro­mě toho, že byl nato­čen v koo­pro­duk­ci Islandu, Velké Británie, Francie a Německa a že jmé­no reži­sé­ra je Fridrik Thor Fridriksson. Má jít o pří­běh muže, kte­rý se vra­cí na Island, aby tam skon­co­val se živo­tem, ces­tu mu ale zkří­ží mla­dá žena, se kte­rou prchá před záko­nem a lid­mi do Hamburku. No uvi­dí­me.

Test

Konečně se dostá­vá­me k vel­mi oče­ká­va­né­mu thrille­ru, v ori­gi­ná­le nazva­né­ho The Recruit. Pod tak­tov­kou Rogera Donaldsona (např. Bílé pís­ky) roze­hrá­va­jí své par­ty Al Pacino a Colin Farrell. Škola agen­ta CIA je tvr­dá, ale když máte jako uči­te­le Al Pacina, tak je ješ­tě tvrd­ší. Prý vcel­ku pove­de­ná podí­va­ná.

20.3.

Ken Park

Film od tvůr­ců kon­tro­verz­ní­ho sním­ku Kids. Prakticky má být to samé, mla­dí lidé hle­da­jí­cí smy­sl exis­ten­ce a náplň do prázd­ných živo­tů. To všech­no nachá­ze­jí hlav­ně v sexu, ale nejen v něm. Režisér Larry Clark prý opro­ti Kids ješ­tě při­tvr­dil co se poste­lo­vých scén týče a někte­ré mají být vyslo­ve­ně por­no­gra­fic­ké. Takže pokud na tenhle film půjde­te, dávej­te si dob­rý pozor na úchy­ly.

Osmá míle

Tak o tomhle smě­lém kusu rape­ra Eminema jste jis­tě už sly­še­li. V pod­sta­tě to má být pří­běh na moti­vy jeho živo­ta s ním v hlav­ní roli. Vedle něj se obje­ví dokon­ce Kim Basinger a režie se ujal Curtis Hanson, kte­rý se pode­psal napří­klad pod L.A. přís­ně taj­né. Údajně je Eminem výji­meč­ně nada­ný herec a všech­no nazna­ču­je, že by to měl být vel­mi pove­de­ný sní­mek. Tenhle film láme v USA rekor­dy, tak uvi­dí­me jak si pove­de u nás.

Pavouk

David Cronenberg je vel­mi sil­ná a respek­to­va­ná reži­sér­ská osob­nost v Hollywoodu a jeho fil­my nikdy nejsou „oby­čej­né“. Také pro­to je jeho nový film dych­ti­vě oče­ká­ván zástu­py jeho odda­ných fanouš­ků a ti tuzemští se koneč­ně dočka­jí. Hlavní posta­vou je býva­lý cho­va­nec psy­chi­at­ric­ké léčeb­ny Dennis Clegg, kte­ré­ho hra­je Ralph Fiennes. Po pro­puš­tě­ní z léčeb­ny začí­ná bru­tál­ně vraž­dit oby­va­te­le Londýna a film je o hle­dá­ní jeho pohnu­tek k tak hroz­ným činům. Jako malý totiž viděl, jak byla jeho mat­ka zavraž­dě­na, nebo si to jen vymys­lel? Pro odpo­věď si bude­te muset zajít do kina.

Žába k zulí­bání

Americký komik Rob Schneider, u nás nej­ví­ce zná­mý asi coby Deuce Bigalow - dob­rej striptér, při­chá­zí se svo­jí dal­ší ptá­ko­vi­nou plnou vel­mi zemi­té­ho, až „geni­tál­ní­ho“ humo­ru. Jestli fan­dí­te tomuhle her­ci s oprav­du šíle­ný­mi hláš­ka­mi a ješ­tě šíle­něj­ší­mi fil­my, pak je to pří­le­ži­tost prá­vě pro vás. Pokud ale nepa­t­ří­te ke stou­pen­cům, řekl bych „novác­ké­ho“ humo­ru typu Zlatá mříž, pak radě­ji zůstaň­te doma, nebo si zajdě­te na pro­cház­ku.

27.3.

Pošahanej šaman

Film z vel­mi exo­tic­ké země, Jižní Afriky a pod­le vše­ho, pořád­ná blbost. Oficiální popis dis­tri­bu­tor­ské fir­my odkrý­vá dost šíle­ný scé­nář. V kost­ce se jed­ná o to, že naděj­ný gol­fis­ta je z dob­ře roze­hra­né­ho tur­na­je une­sen poma­te­ným šama­nem k jaké­musi afric­ké­mu kme­ni, ve kte­rém vlád­ne jeho údaj­ný otec a on má osvět­lit kdo doo­prav­dy je. Navíc jde po jeho sto­pách něja­ký agent a nako­nec se to má všech­no úpl­ně zaš­mod­r­chat a rozšmod­r­chat. Prostě nářez.

Pupendo

A tady ho máme, patr­ně nej­o­če­ká­va­něj­ší čes­ký film letoš­ní­ho jara a dost mož­ná i celé­ho roku. Jan Hřebejk, Petr Jarchovský a jejich dal­ší film na moti­vy kni­hy Petra Šabacha, plný tuzem­ských herec­kých hvězd. Stačí jen vyslo­vit jmé­na Bolek Polívka, Jaroslav Dušek, Eva Holubová, Vilma Cibulková, Pavel Liška + mno­ho dal­ších a srd­ce kino­fi­la buší rych­los­tí hipí­ka tře­tí den rocko­vé­ho fes­ti­va­lu. O tom, že to bude per­fekt­ní podí­va­ná si už štěbe­ta­jí i vrab­ci na stře­chách, tak dou­fám, že mají prav­du a Hřebejk trumf­ne Pelíšky. Základ k tomu má dob­rý.

Zločin je extrém­ní sport

Poslední pre­mi­é­rou v tom­to měsí­ci je tenhle film nato­če­ný v koo­pro­duk­ci Velké Británie, Francie a Kanady. Režie se ujal Gerard Pires, kte­rý nato­čil pove­de­nou akč­ní kome­dii Taxi. Podle prv­ních ohla­sů bude tenhle kus ale o něco slab­ší. Vypráví o par­tič­ce čtyř přá­tel, co mají rádi adre­na­lin v krvi a tak hol­du­jí extrém­ním spor­tům. Jednoho dne je ale napad­ne si to tro­chu zpes­t­řit a vykrást ban­ku. Vyjde jim to a s jíd­lem ros­te chuť, tak­že za chví­li při­jde jeden z nich s nej­smě­lej­ším plá­nem v his­to­rii lou­pe­ží. Co mys­lí­te, pove­de se to? Nevím jak vám, ale mě tenhle nástin děje při­po­mí­ná ale­spoň tucet již nato­če­ných fil­mů, tak­že jest­li se Pires nevy­ta­sí s něčím oprav­du extra (a zatím to vypa­dá že se tak nesta­lo), bude­me bohat­ší o dal­ší, prů­měr­ný akč­ní film.

Tak to by byl výčet pre­mi­ér, kte­ré nás v břez­nu čeka­jí a nemi­nou. Snad si kaž­dý vybe­re­te dle ctě­né­ho gusta. Přeji pří­jem­nou zába­vu, čer­s­tvý pop­corn a vel­kou Pepsi k tomu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,47934 s | počet dotazů: 237 | paměť: 56080 KB. | 26.05.2022 - 04:59:28