Kritiky.cz > Recenze knih > Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99%

Brené Brown - Co tě nezabije, to Tě posílí - 99%

CoTeNezabije

Uvažujme spo­ločne – všet­ci pozná­me neú­spech, skla­ma­nie, žiaľ, kaž­dý z nás nie­ke­dy zakop­ne, zaži­je nie­čo neprí­jem­né či bolest­né. V takých situ­á­ci­ách nám zostá­vajú zra­ne­nia - odre­té kole­ná, pora­ne­né srd­ce...

Táto kni­ha je pre­to o kaž­dom z nás a pre kaž­dé­ho z nás.

Sami dob­re vie­me, aké je ťaž­ké a nároč­né dostať sa z bolest­ných poci­tov, stra­ty, žia­ľu, skla­ma­nia, neú­spe­chu. Napriek tomu, že máme zrej­me všet­ci tak­úto vlast­nú skú­se­nosť, sko­čí­me čas­to na lep „páči­vým prí­be­hom“, kto­ré zjav­ne pri­krášľujú sku­toč­nosť a majú nie­ke­dy pori­a­d­ne ďale­ko od rea­li­ty. Rôzne odbor­né prí­ruč­ky nám hovo­ria o tom, ako v pár kro­koch skon­co­vať s nepo­ho­dou. Pritom v sku­toč­nos­ti to von­kon­com nie je také jed­no­du­ché, v živo­te čas­to zápa­sí­me s nega­tív­ny­mi a ťaž­ký­mi pocit­mi – hne­vom, smútkom, skla­ma­ním, boles­ťou – po dlhý čas.

Autorka kni­hy Brené Brown hovorí otvo­re­ne o neú­čin­nos­ti rád typu ĽAHKO A RÝCHLO...

Obrovské plus tej­to kni­hy je, že nám uka­zu­je, ako sa reál­ne vyrov­nať s nároč­ný­mi emó­ci­a­mi, kto­ré spre­vá­d­za­jú naše pády a zly­ha­nia. Hovorí o ces­te nahor po tom, ako sme tvr­do dopad­li na zem. Nabáda nás, aby sme si prizna­li otvo­re­ne a úprim­ne svo­je zvlád­nu­teľ­né emó­cie a „dopri­a­li pries­tor boles­ti a trá­pe­niu v našom živo­te“. Vyzdvihuje odva­hu a vytr­va­losť, húžev­na­tosť.

Kniha vysve­tľu­je veľ­mi pri­ja­teľ­ným a ľah­ko pocho­pi­teľ­ným spô­so­bom pola­rit­né pojmy – vina a han­ba, obvi­ňo­va­nie a zod­po­ved­nosť. Ak člo­vek povie „zbabral som to, ospra­vedl­ňu­jem sa“, preja­vu­je záro­veň zra­ni­teľ­nosť i odva­hu. Brené Brown v tej­to kni­he rie­ši i otáz­ku dôve­ry, ktorú netra­dične pre­pá­ja s mie­rou vyvá­že­nos­ti pri­jí­ma­nia a dáva­nia.

Mimoriadne ma v kni­he oslo­vi Manifest odváž­nych a žiaľ zaží­vaj­úcich ľudí, z kto­ré­ho vám citu­jem záver:  „...Pravda je pie­seň, kto­rá nám znie v uši­ach. Sme odváž­ni ľudia so zlo­me­ným srd­com schop­ní zdvih­n­úť sa a ísť ďalej...“

Čo dodať záve­rom? Je to múd­ra kni­ha. Po jej pre­čí­ta­ní nepo­chyb­ne zmúdri­e­me i my...

 • Autor:Brené Brown
 • Žánr:psy­cho­lo­gie pro kaž­dé­ho, osob­ní rozvoj,manažerské doved­nos­ti
 • Nakladatelstvi:MANAGEMENT PRESS
 • Datum vydá­ní:29.08.2016

Kniha ke kou­pi na Albatrosmedia.cz.

 • Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA17. května 2017 Cuky Luky Film - SLOVAMI PRODUCENTA DANA DANGLA Myšlienke vzniku celovečerného hraného filmu Cuky Luky Film predchádzalo hneď niekoľko skutočností. Už dlhšiu dobu sme uvažovali o natočení žánrovo čistej komédie pre celú rodinu. V rámci […] Posted in Speciály
 • Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99%20. února 2017 Karel Paulík - Psychologie lidské odolnosti - 99% Kto z nás sa vyhne životným ťažkostiam? Zrejme nikto, všetci sa s nimi občas pasujeme. Ako zvládnuť svoje životné problémy, aby sme zdolali my ich a nie ony nás? To je naozaj dôležitá […] Posted in Recenze knih
 • Cuky Luky Film - O filmu17. května 2017 Cuky Luky Film - O filmu Cuky je neuznaná video blogerka s túžbou po sláve, Luky zas celebrita na výslní, ktorá má všetko, čoby si človek mohol priať. Okrem jedinej jednej veci - lásky. Aby Luky získala muža […] Posted in Speciály
 • Jak se domluvit s tygrem - 96%2. prosince 2016 Jak se domluvit s tygrem - 96% Človek je človekom len vo vzťahu k iným ľuďom, nedokážeme žiť mimo ľudskej spoločnosti, skrátka sme sociálne bytosti. Komunikovať s inými ľuďmi je preto pre nás prirodzené rovnako ako […] Posted in Recenze knih
 • Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%)20. dubna 2017 Brené Brown - Dary nedokonalosti (100%) Ruku hore ten, kto je dokonalý! Pravdepodobne by sa na túto výzvu neprihlásil nikto. Niektorí ľudia „musia byť dokonalí“ iba občas, niektorí sú vyslovene perfekcionisti a „musia byť […] Posted in Recenze knih
 • Veronika Válková: Královna Marie Terezie21. května 2017 Veronika Válková: Královna Marie Terezie Při příležitosti třistého výročí narození královny Marie Terezie vydalo nakladatelství Grada oba příběhy Veroniky Válkové odehrávající se za vlády téhle panovnice v jednom speciálním […] Posted in Recenze knih
 • Papír s duší vintage - kniha plná inspirace20. května 2017 Papír s duší vintage - kniha plná inspirace Nůžky, lepidlo, papír, staré pohledy a fotografie, staré knihy, látky, kartón, krajky... Zkrátka věci, které se nacházejí v každé domácnosti. Věděli jste, že se z nich dají vyrobit […] Posted in Recenze knih
 • Z pohádkové postýlky - kniha23. května 2017 Z pohádkové postýlky - kniha Tato kniha je výběr pohádek, a to jak veršovaných, tak i normálně psaných. Jedna z těch klasických se jmenuje Smolíček pacholíček. V lese žil jelen zlaté parohy spolu se Smolíčkem […] Posted in Recenze knih
 • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
 • Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE17. května 2017 Cuky Luky Film - ZABUDNITE NA CUKY A LUKY, AKO ICH POZNÁTE Cuky Luky Film je jedinečným projektom v rámci slovenskej kinematografie. Inšpiráciou jeho vzniku bola obľúbená dvojica parodických postáv z televíznej šou, ktorá si berie na mušku istý […] Posted in Speciály

Ohodnoťte článek


Profilový obrázek

Mám rada filmy a knihy. Momentálne píšem ešte pre stránku comicbox.eu, pod rovnakým menom - Kristina, články o filmových novinkách a aktualitách vo svete komiksov. Som aj spoluautorkou blogu - http://elenaistvanova.blog.pravda.sk/author/kristinaistvanova/ kde uverejňujem poviedky.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...